Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

De Superkern heeft op 6 juni ll beslist om de vereenvoudigde regeling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht te verlengen tot 31 augustus 2020.

 

Voor de sectoren in moeilijkheden is de regeling zelfs verlengd tot eind dit jaar. Er is echter niet verduidelijkt wat onder sectoren in moeilijkheden wordt verstaan. In elk geval blijft tot eind augustus de procedure ongewijzigd (enkel aangifte op het einde van de maand). Ook de vrijstelling wat betreft het afleveren van controlekaarten C3.2A loopt door. Constructiv zal daarom, net zoals de voorbije maanden, geen nominatieve C3.2a’s opsturen voor de maanden juli en augustus. De regeling van het corona-ouderschapsverlof is eveneens verlengd tot 31 augustus 2020. Ouders met een kind jonger dan 12 jaar kunnen dus dit extra ouderschapsverlof, mits akkoord van de werkgever, verder opnemen tot eind augustus (vermindering van de prestaties met 1/2 of 1/5 die niet aangerekend wordt op het gewone ouderschapsverlof).

Als gevolg van de noodmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, dreigen heel wat cheques, zoals geschenkcheques, ecocheques, enz. te vervallen omdat ze momenteel niet gebruikt kunnen worden. Door de huidige coronacrisis is het immers vaak niet mogelijk om deze cheques voor de vervaldatum nog in te ruilen.

In het Staatsblad van 29 mei 2020 werd een KB gepubliceerd dat hiervoor een oplossing moet bieden.

Door dit besluit wordt de geldigheidsduur van de elektronische maaltijdcheques en van de papieren en elektronische ecocheques die in de maanden maart, april, mei en juni 2020 aflopen, verlengd met 6 maanden. Ook de geldigheidsduur van de geschenkcheques die in maart, april, mei en juni 2020 aflopen, wordt met dezelfde termijn van 6 maanden verlengd. De sport- en cultuurcheques die op 30 september 2020 vervallen, worden verlengd tot 31 december 2020.

De Minister bevoegd voor Sociale Zaken kan nadien nog de beslissing nemen om de geldigheidsduur van deze cheques nogmaals te verlengen.

Dit besluit heeft uitwerking vanaf 1 maart 2020.

Bron: Koninklijk besluit van 20 mei 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders houdende de verlenging van de geldigheidsduur van de maaltijdcheques, ecocheques, geschenkcheques en sport/cultuurcheques als gevolg van de COVID-19-pandemie, B.S. 29 mei 2020.

Werkende ouders met kinderen jonger dan 12 jaar kunnen gebruik maken van het corona-ouderschapsverlof om de zorg voor hun kinderen tijdens de coronacrisisperiode (1 mei tot 30 juni 2020) te overbruggen. Daartoe is het akkoord van de werkgever is vereist. Het volmachtenbesluit[1] dat het corona-ouderschapsverlof regelt werd op 14 mei 2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

1     Algemeen

Het corona-ouderschapsverlof wordt toegekend volgens dezelfde voorwaarden, regels en modaliteiten als het gewone ouderschapsverlof, behalve diegene die specifiek voor het corona-ouderschapsverlof gelden.

Die principiële gelijkschakeling met het gewone ouderschapsverlof heeft als gevolg dat het corona-ouderschapsverlof op dezelfde wijze wordt gelijkgesteld op vlak van de sociale rechten van de werknemer.

De regels die specifiek voor het corona-ouderschapsverlof gelden, leggen we hieronder uit.

2     Voor wie?

Het uitgangspunt is dat iedereen die in aanmerking komt voor het ouderschapsverlof met een onderbrekingsuitkering van de RVA, ook in aanmerking komt voor dit corona-ouderschapsverlof.

Werkende ouders die ten minste 1 maand in dienst zijn bij hun werkgever kunnen het verlof aanvragen, van 1 mei tot 30 juni 2020. Dat terwijl bij het gewone ouderschapsverlof de werknemer gedurende de 15 maanden die de schriftelijke kennisgeving voorafgaan, 12 maanden in dienst moet zijn bij de werkgever.

Het corona-ouderschapsverlof kan worden genomen naar aanleiding van:

 • de geboorte van een kind;
 • de adoptie van een kind;
 • het pleegouderschap van een kind indien de werknemer aangesteld is als pleegouder door:
  • de rechtbank;
  • een door de gemeenschap erkende dienst voor pleegzorg.

2.1   Leeftijdsvoorwaarde kind

Werkende ouders kunnen het verlof aanvragen voor zover hun kind de leeftijd van 12 jaar nog niet heeft bereikt, of 21 jaar indien het kind een handicap heeft.

In tegenstelling tot het gewone ouderschapsverlof is er voor het corona-ouderschapsverlof geen leeftijdsgrens voor een kind of volwassene met een handicap opgevangen door zijn ouders indien hij geniet van een intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling georganiseerd of erkend door de gemeenschappen.

3     Opnamevorm

Het corona-ouderschapsverlof kan opgenomen worden van 1 mei tot 30 juni, in de vorm van:

 • een 1/2 vermindering van arbeidsprestaties voor:
  • voltijdse werknemers
  • deeltijdse werknemers die minstens 3/4 werken
 • een 1/5 vermindering van arbeidsprestaties voor voltijdse werknemers.

Het gewone 1/2 ouderschapsverlof is enkel mogelijk voor een voltijdse werknemer. Het corona-ouderschapsverlof gaat hier dus wat verder.

Het corona-ouderschapsverlof kan opgenomen worden:

 1. hetzij in één aaneengesloten periode;
 2. hetzij in één of meerdere, al dan niet aaneensluitende, perioden van één maand;
 3. hetzij in één of meerdere, al dan niet aansluitende, perioden van een week;
 4. hetzij een combinatie van 2 en 3.

Daarbij heeft het corona-ouderschapsverlof als voordeel dat het niet meetelt voor de maximale duurtijd van het normale ouderschapsverlof. Het corona-ouderschapsverlof komt bovenop het gewone ouderschapsverlof. De extra coronaverlofdagen komen niet in mindering van het ‘normale’ recht op ouderschapsverlof.

Momenteel kan het corona-ouderschapsverlof genomen worden van 1 mei tot 30 juni. De Koning kan, bij in ministerraad overlegd besluit, de toepassing van dat besluit evenwel verlengen.

3.1   Omzetting en schorsing

De werknemers die momenteel een gewoon ouderschapsverlof (1/2de of 1/5de) opnemen, kunnen hun lopend ouderschapsverlof omzetten in een corona-ouderschapsverlof (bv. een 1/2de gewoon ouderschapsverlof in een 1/2de corona-ouderschapsverlof).

De werknemers die momenteel een loopbaanonderbreking (tijdskrediet, loopbaanonderbreking en thematische verloven) opnemen, kunnen hun lopende loopbaanonderbreking met akkoord van hun werkgever tijdelijk schorsen en een corona-ouderschapsverlof vragen (bv. voltijds gewoon ouderschapsverlof schorsen voor een 1/2de corona-ouderschapsverlof).

Dat kan zelfs retroactief tot 1 mei. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een halftijds ouderschapsverlof dat loopt tot eind augustus 2020, om te zetten naar een corona-ouderschapsverlof in de maanden mei en juni 2020. Vanaf 1 juli herneemt dan het gewone ouderschapsverlof tot eind augustus, zoals voorzien. Ook indien het restsaldo minder dan de minimale duur van het verlof bedraagt. Het corona-ouderschapsverlof in mei en juni telt dan niet mee voor het maximale recht op ouderschapsverlof van de betrokken werknemer. Op eenzelfde manier kan een 1/10de ouderschapsverlof tijdelijk worden geschorst om gebruik te kunnen maken van een corona-ouderschapsverlof met een halftijdse of 1/5 vermindering van de arbeidsprestaties.

Er moet uiteraard wel voldaan worden aan de leeftijdsvoorwaarde van het kind. Met andere woorden, bij omzetting en schorsing naar corona-ouderschapsverlof moet het kind nog steeds jonger zijn dan 12 jaar.

Men kan het corona-ouderschapsverlof niet tijdelijk schorsen om te werken bij de eigen werkgever die behoort tot de vitale sector. Tijdens de opname van het corona-ouderschapsverlof kan de werknemer ook geen tewerkstelling starten bij een werkgever in een vitale sector.[2] De algemene cumulbeperking geldt.

4     Aanvraagprocedure

4.1   Aanvraag door werknemer

De werknemer die gebruik wenst te maken van het recht op corona-ouderschapsverlof, doet een schriftelijke aanvraag bij zijn werkgever. De werknemer doet dat ten minste drie werkdagen op voorhand. De kennisgeving gebeurt:

 • door middel van een aangetekend schrijven, of
 • de overhandiging van het geschrift waarvan het duplicaat voor ontvangst wordt ondertekend door de werkgever, of
 • op elektronische wijze mits ontvangstbevestiging van het bericht door de werkgever.

De aanvraag van de werknemer vermeldt de begin- en einddatum van het ouderschapsverlof.

4.2   Antwoord van de werkgever

De werkgever geeft de werknemer zijn akkoord of weigert het verlof binnen een termijn van maximaal drie werkdagen na aanvraag en in ieder geval ten laatste voor de aanvang van het corona-ouderschapsverlof. De kennisgeving van zijn akkoord of weigering gebeurt:

 • schriftelijk of
 • op elektronische wijze mits ontvangstbevestiging van het bericht door de werknemer.

In onderling akkoord kunnen de termijnen van de aanvraagprocedure worden ingekort.

4.3   Mededeling en onderbrekingsuitkering RVA

De omzetting van het ouderschapsverlof en de schorsing van het ouderschapsverlof worden schriftelijk meegedeeld aan de RVA.

Corona-ouderschapsverlof aanvragen voor uw werknemer kan vanaf 15/5. De RVA heeft een invulformulier ter beschikking gesteld dat aan de RVA overgemaakt dient te worden. Zodra de formaliteiten vervuld zijn, kan de werknemer aanspraak maken op een uitkering ten laste van de RVA. De onderbrekingsuitkering wordt ten laatste twee maanden na aanvang van het corona-ouderschapsverlof schriftelijk aangevraagd bij de RVA.

Het opnemen van dit corona-ouderschapsverlof is financieel voordeliger dan het normale ouderschapsverlof. De uitkering is gelijk aan de uitkering in geval van ouderschapsverlof, verhoogd met 25%. Wanneer een deeltijdse werknemer een halftijds corona-ouderschapsverlof opneemt, vermindert het bedrag van de uitkering uiteraard volgens de verhouding tussen de halftijdse arbeidsregeling en de arbeidsregeling voorafgaand aan het corona-ouderschapsverlof.

Dat komt neer op het volgende:

Ouderschapsverlof (1/5)

Bruto uitkering

Verhoogde bruto uitkering voor corona-ouderschapsverlof (+25%)

Verhoogde netto uitkering voor corona-ouderschapsverlof (-17,15% bedrijfsvoorheffing)

Basisbedrag voor samenwonenden

€ 144,45

€ 180,56

€ 149,60

Verhoogd bedrag voor de alleenwonende werknemer (1)     

€ 194,25

€ 242,81

€ 201,17

Verhoogd bedrag voor de alleenwonende werknemer (2)   

€ 280,00

€ 350,00

€ 289,98

       

Ouderschapsverlof (1/2)

Bruto uitkering

Verhoogde bruto uitkering voor corona-ouderschapsverlof (+25%)

Verhoogde netto uitkering voor corona-ouderschapsverlof (-17,15%)

Basisbedrag voor samenwonenden

€ 425,79

€ 532,24

€ 440,97

Verhoogd bedrag voor de alleenwonende werknemer (2)

€ 700,00

€ 875,00

€ 724,94

(1)   Enkel voor alleenwonende werknemers, d.w.z. voor de personen die uitsluitend met 1 of meerdere kinderen (ongeacht de leeftijd) ten laste samenwonen.

(2)   Om recht te hebben op een verhoogd bedrag dient u verplicht te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • uitsluitend samenwonen met uw kinderen ten laste;
 • ouder zijn in de eerste graad van het kind waarmee u samenwoont of belast zijn met de dagelijkse opvoeding;
 • uw kind waarvoor u uw prestaties vermindert, moet jonger dan 18 jaar zijn in het geval van een palliatief verlof of een medische bijstand en jonger dan 12 jaar in het geval van een ouderschapsverlof. De leeftijd van 12 en 18 jaar wordt verhoogd tot 21 jaar indien het kind een handicap heeft.

5     Meer informatie

Voor meer informatie over het corona-ouderschapsverlof, raadpleeg het RVA-infoblad T9.

 

[1] Koninklijk besluit nr. 23 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) houdende het corona ouderschapsverlof, BS 14/05/2020, bl. 34095.

[2] Hoofdstuk 7, bijzondere-machtenbesluit nr. 14 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot vrijwaring van een vlotte arbeidsorganisatie in de kritieke sectoren van 27 april 2020.

Sociaal secretariaat voor
het bouwbedrijf en
aanverwante sectoren

Tel. 03 203 44 11  •  Fax. 03 232 63 75

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

De Superkern heeft op 6 juni ll beslist om de vereenvoudigde regeling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht te verlengen tot 31 augustus 2020.

 

Voor de sectoren in moeilijkheden is de regeling zelfs verlengd tot eind dit jaar. Er is echter niet verduidelijkt wat onder sectoren in moeilijkheden wordt verstaan. In elk geval blijft tot eind augustus de procedure ongewijzigd (enkel aangifte op het einde van de maand). Ook de vrijstelling wat betreft het afleveren van controlekaarten C3.2A loopt door. Constructiv zal daarom, net zoals de voorbije maanden, geen nominatieve C3.2a’s opsturen voor de maanden juli en augustus. De regeling van het corona-ouderschapsverlof is eveneens verlengd tot 31 augustus 2020. Ouders met een kind jonger dan 12 jaar kunnen dus dit extra ouderschapsverlof, mits akkoord van de werkgever, verder opnemen tot eind augustus (vermindering van de prestaties met 1/2 of 1/5 die niet aangerekend wordt op het gewone ouderschapsverlof).

Als gevolg van de noodmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, dreigen heel wat cheques, zoals geschenkcheques, ecocheques, enz. te vervallen omdat ze momenteel niet gebruikt kunnen worden. Door de huidige coronacrisis is het immers vaak niet mogelijk om deze cheques voor de vervaldatum nog in te ruilen.

In het Staatsblad van 29 mei 2020 werd een KB gepubliceerd dat hiervoor een oplossing moet bieden.

Door dit besluit wordt de geldigheidsduur van de elektronische maaltijdcheques en van de papieren en elektronische ecocheques die in de maanden maart, april, mei en juni 2020 aflopen, verlengd met 6 maanden. Ook de geldigheidsduur van de geschenkcheques die in maart, april, mei en juni 2020 aflopen, wordt met dezelfde termijn van 6 maanden verlengd. De sport- en cultuurcheques die op 30 september 2020 vervallen, worden verlengd tot 31 december 2020.

De Minister bevoegd voor Sociale Zaken kan nadien nog de beslissing nemen om de geldigheidsduur van deze cheques nogmaals te verlengen.

Dit besluit heeft uitwerking vanaf 1 maart 2020.

Bron: Koninklijk besluit van 20 mei 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders houdende de verlenging van de geldigheidsduur van de maaltijdcheques, ecocheques, geschenkcheques en sport/cultuurcheques als gevolg van de COVID-19-pandemie, B.S. 29 mei 2020.

Werkende ouders met kinderen jonger dan 12 jaar kunnen gebruik maken van het corona-ouderschapsverlof om de zorg voor hun kinderen tijdens de coronacrisisperiode (1 mei tot 30 juni 2020) te overbruggen. Daartoe is het akkoord van de werkgever is vereist. Het volmachtenbesluit[1] dat het corona-ouderschapsverlof regelt werd op 14 mei 2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

1     Algemeen

Het corona-ouderschapsverlof wordt toegekend volgens dezelfde voorwaarden, regels en modaliteiten als het gewone ouderschapsverlof, behalve diegene die specifiek voor het corona-ouderschapsverlof gelden.

Die principiële gelijkschakeling met het gewone ouderschapsverlof heeft als gevolg dat het corona-ouderschapsverlof op dezelfde wijze wordt gelijkgesteld op vlak van de sociale rechten van de werknemer.

De regels die specifiek voor het corona-ouderschapsverlof gelden, leggen we hieronder uit.

2     Voor wie?

Het uitgangspunt is dat iedereen die in aanmerking komt voor het ouderschapsverlof met een onderbrekingsuitkering van de RVA, ook in aanmerking komt voor dit corona-ouderschapsverlof.

Werkende ouders die ten minste 1 maand in dienst zijn bij hun werkgever kunnen het verlof aanvragen, van 1 mei tot 30 juni 2020. Dat terwijl bij het gewone ouderschapsverlof de werknemer gedurende de 15 maanden die de schriftelijke kennisgeving voorafgaan, 12 maanden in dienst moet zijn bij de werkgever.

Het corona-ouderschapsverlof kan worden genomen naar aanleiding van:

 • de geboorte van een kind;
 • de adoptie van een kind;
 • het pleegouderschap van een kind indien de werknemer aangesteld is als pleegouder door:
  • de rechtbank;
  • een door de gemeenschap erkende dienst voor pleegzorg.

2.1   Leeftijdsvoorwaarde kind

Werkende ouders kunnen het verlof aanvragen voor zover hun kind de leeftijd van 12 jaar nog niet heeft bereikt, of 21 jaar indien het kind een handicap heeft.

In tegenstelling tot het gewone ouderschapsverlof is er voor het corona-ouderschapsverlof geen leeftijdsgrens voor een kind of volwassene met een handicap opgevangen door zijn ouders indien hij geniet van een intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling georganiseerd of erkend door de gemeenschappen.

3     Opnamevorm

Het corona-ouderschapsverlof kan opgenomen worden van 1 mei tot 30 juni, in de vorm van:

 • een 1/2 vermindering van arbeidsprestaties voor:
  • voltijdse werknemers
  • deeltijdse werknemers die minstens 3/4 werken
 • een 1/5 vermindering van arbeidsprestaties voor voltijdse werknemers.

Het gewone 1/2 ouderschapsverlof is enkel mogelijk voor een voltijdse werknemer. Het corona-ouderschapsverlof gaat hier dus wat verder.

Het corona-ouderschapsverlof kan opgenomen worden:

 1. hetzij in één aaneengesloten periode;
 2. hetzij in één of meerdere, al dan niet aaneensluitende, perioden van één maand;
 3. hetzij in één of meerdere, al dan niet aansluitende, perioden van een week;
 4. hetzij een combinatie van 2 en 3.

Daarbij heeft het corona-ouderschapsverlof als voordeel dat het niet meetelt voor de maximale duurtijd van het normale ouderschapsverlof. Het corona-ouderschapsverlof komt bovenop het gewone ouderschapsverlof. De extra coronaverlofdagen komen niet in mindering van het ‘normale’ recht op ouderschapsverlof.

Momenteel kan het corona-ouderschapsverlof genomen worden van 1 mei tot 30 juni. De Koning kan, bij in ministerraad overlegd besluit, de toepassing van dat besluit evenwel verlengen.

3.1   Omzetting en schorsing

De werknemers die momenteel een gewoon ouderschapsverlof (1/2de of 1/5de) opnemen, kunnen hun lopend ouderschapsverlof omzetten in een corona-ouderschapsverlof (bv. een 1/2de gewoon ouderschapsverlof in een 1/2de corona-ouderschapsverlof).

De werknemers die momenteel een loopbaanonderbreking (tijdskrediet, loopbaanonderbreking en thematische verloven) opnemen, kunnen hun lopende loopbaanonderbreking met akkoord van hun werkgever tijdelijk schorsen en een corona-ouderschapsverlof vragen (bv. voltijds gewoon ouderschapsverlof schorsen voor een 1/2de corona-ouderschapsverlof).

Dat kan zelfs retroactief tot 1 mei. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een halftijds ouderschapsverlof dat loopt tot eind augustus 2020, om te zetten naar een corona-ouderschapsverlof in de maanden mei en juni 2020. Vanaf 1 juli herneemt dan het gewone ouderschapsverlof tot eind augustus, zoals voorzien. Ook indien het restsaldo minder dan de minimale duur van het verlof bedraagt. Het corona-ouderschapsverlof in mei en juni telt dan niet mee voor het maximale recht op ouderschapsverlof van de betrokken werknemer. Op eenzelfde manier kan een 1/10de ouderschapsverlof tijdelijk worden geschorst om gebruik te kunnen maken van een corona-ouderschapsverlof met een halftijdse of 1/5 vermindering van de arbeidsprestaties.

Er moet uiteraard wel voldaan worden aan de leeftijdsvoorwaarde van het kind. Met andere woorden, bij omzetting en schorsing naar corona-ouderschapsverlof moet het kind nog steeds jonger zijn dan 12 jaar.

Men kan het corona-ouderschapsverlof niet tijdelijk schorsen om te werken bij de eigen werkgever die behoort tot de vitale sector. Tijdens de opname van het corona-ouderschapsverlof kan de werknemer ook geen tewerkstelling starten bij een werkgever in een vitale sector.[2] De algemene cumulbeperking geldt.

4     Aanvraagprocedure

4.1   Aanvraag door werknemer

De werknemer die gebruik wenst te maken van het recht op corona-ouderschapsverlof, doet een schriftelijke aanvraag bij zijn werkgever. De werknemer doet dat ten minste drie werkdagen op voorhand. De kennisgeving gebeurt:

 • door middel van een aangetekend schrijven, of
 • de overhandiging van het geschrift waarvan het duplicaat voor ontvangst wordt ondertekend door de werkgever, of
 • op elektronische wijze mits ontvangstbevestiging van het bericht door de werkgever.

De aanvraag van de werknemer vermeldt de begin- en einddatum van het ouderschapsverlof.

4.2   Antwoord van de werkgever

De werkgever geeft de werknemer zijn akkoord of weigert het verlof binnen een termijn van maximaal drie werkdagen na aanvraag en in ieder geval ten laatste voor de aanvang van het corona-ouderschapsverlof. De kennisgeving van zijn akkoord of weigering gebeurt:

 • schriftelijk of
 • op elektronische wijze mits ontvangstbevestiging van het bericht door de werknemer.

In onderling akkoord kunnen de termijnen van de aanvraagprocedure worden ingekort.

4.3   Mededeling en onderbrekingsuitkering RVA

De omzetting van het ouderschapsverlof en de schorsing van het ouderschapsverlof worden schriftelijk meegedeeld aan de RVA.

Corona-ouderschapsverlof aanvragen voor uw werknemer kan vanaf 15/5. De RVA heeft een invulformulier ter beschikking gesteld dat aan de RVA overgemaakt dient te worden. Zodra de formaliteiten vervuld zijn, kan de werknemer aanspraak maken op een uitkering ten laste van de RVA. De onderbrekingsuitkering wordt ten laatste twee maanden na aanvang van het corona-ouderschapsverlof schriftelijk aangevraagd bij de RVA.

Het opnemen van dit corona-ouderschapsverlof is financieel voordeliger dan het normale ouderschapsverlof. De uitkering is gelijk aan de uitkering in geval van ouderschapsverlof, verhoogd met 25%. Wanneer een deeltijdse werknemer een halftijds corona-ouderschapsverlof opneemt, vermindert het bedrag van de uitkering uiteraard volgens de verhouding tussen de halftijdse arbeidsregeling en de arbeidsregeling voorafgaand aan het corona-ouderschapsverlof.

Dat komt neer op het volgende:

Ouderschapsverlof (1/5)

Bruto uitkering

Verhoogde bruto uitkering voor corona-ouderschapsverlof (+25%)

Verhoogde netto uitkering voor corona-ouderschapsverlof (-17,15% bedrijfsvoorheffing)

Basisbedrag voor samenwonenden

€ 144,45

€ 180,56

€ 149,60

Verhoogd bedrag voor de alleenwonende werknemer (1)     

€ 194,25

€ 242,81

€ 201,17

Verhoogd bedrag voor de alleenwonende werknemer (2)   

€ 280,00

€ 350,00

€ 289,98

       

Ouderschapsverlof (1/2)

Bruto uitkering

Verhoogde bruto uitkering voor corona-ouderschapsverlof (+25%)

Verhoogde netto uitkering voor corona-ouderschapsverlof (-17,15%)

Basisbedrag voor samenwonenden

€ 425,79

€ 532,24

€ 440,97

Verhoogd bedrag voor de alleenwonende werknemer (2)

€ 700,00

€ 875,00

€ 724,94

(1)   Enkel voor alleenwonende werknemers, d.w.z. voor de personen die uitsluitend met 1 of meerdere kinderen (ongeacht de leeftijd) ten laste samenwonen.

(2)   Om recht te hebben op een verhoogd bedrag dient u verplicht te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • uitsluitend samenwonen met uw kinderen ten laste;
 • ouder zijn in de eerste graad van het kind waarmee u samenwoont of belast zijn met de dagelijkse opvoeding;
 • uw kind waarvoor u uw prestaties vermindert, moet jonger dan 18 jaar zijn in het geval van een palliatief verlof of een medische bijstand en jonger dan 12 jaar in het geval van een ouderschapsverlof. De leeftijd van 12 en 18 jaar wordt verhoogd tot 21 jaar indien het kind een handicap heeft.

5     Meer informatie

Voor meer informatie over het corona-ouderschapsverlof, raadpleeg het RVA-infoblad T9.

 

[1] Koninklijk besluit nr. 23 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) houdende het corona ouderschapsverlof, BS 14/05/2020, bl. 34095.

[2] Hoofdstuk 7, bijzondere-machtenbesluit nr. 14 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot vrijwaring van een vlotte arbeidsorganisatie in de kritieke sectoren van 27 april 2020.