Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

Graag stellen wij u onze nieuwe Gids voor de Werkgever 2018 voor.

Deze Gids geeft u een algemeen en beknopt overzicht van de verplichtingen die u als werkgever ten aanzien van uw personeelsleden heeft.

Uiteraard is deze Gids niet alomvattend en kan u voor bijkomende vragen of informatie steeds terecht bij één van onze medewerkers.

 

Vanaf 1  januari 2018 kunnen vennootschappen een deel van hun winst aan hun werknemers toekennen via een nieuw stelsel van winstpremies.  Dit stelsel is eenvoudiger en kan op een meer flexibele manier kan ingevoerd worden dan de voorheen bestaande systemen.

De toekenning van een dergelijke winstpremie heeft voor de werknemers een sociaal en fiscaal gunstig karakter, zonder dat zij stemrecht binnen de onderneming verwerven.

Wij gaan hierna dieper in op deze nieuwe maatregel, die  wordt opgenomen in de reeds bestaande wet van 22/05/2001 betreffende de werknemersparticipaties in het kapitaal en de winst van vennootschappen, maar tot op heden weinig gebruikt werd in de bedrijven. 

1. Welk soort premie?

Het betreft een winstpremie, namelijk een premie die in geld wordt toegekend ingeval een vennootschap (of een groep van vennootschappen) een deel of het geheel van de winst van een boekjaar wil verdelen onder de werknemers (winst na belastingen).

De winstpremie is ofwel :
• identiek: het bedrag ervan is gelijk voor alle werknemers of het bedrag ervan stemt overeen met een gelijk percentage van het loon van alle werknemers (bijv. 3% van het jaarloon);
• gecategoriseerd: verschillende premie voor elke werknemerscategorie waarvan het bedrag  afhankelijk is van een verdeelsleutel die wordt toegepast op basis van objectieve criteria (die niet mogen leiden tot een differentiatie van de voordelen die groter is dan een verhouding tussen 1 en 10):
- anciënniteit
- graad
- functie
- weddeschaal
- bezoldigingsniveau
- opleidingsniveau

2. Toepassingsgebied?

De werkgever moet een vennootschap (of een groep van vennootschappen) zijn die onderworpen is aan de vennootschapsbelasting of aan de belasting van niet-inwoners. Vzw's, openbare instellingen en administraties kunnen geen gebruik maken van dit stelsel.

De begunstigden zijn de werknemers die, al of niet krachtens een arbeidsovereenkomst, tegen loon arbeid verrichten onder het gezag van een ander persoon (band van ondergeschiktheid). De bedrijfsleiders die een mandaat van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of vergelijkbare functies uitoefenen, kunnen dit voordeel niet bekomen.

Ten aanzien van de werknemers kan er bij de invoering wel in een anciënniteit van maximaal één jaar voorzien worden.  Als de werknemer in dienst wordt genomen op basis van opeenvolgende contracten, wordt de vereiste anciënniteit berekend rekening houdend met de samenvoeging van de opeenvolgende contracten

De winstpremie is verplicht collectief en kan niet worden toegekend op basis van de individuele prestaties van elke werknemer.

3. Niet ter vervanging van bestaand loon

De premie mag niet worden ingevoerd ter vervanging van een bestaand loon. Het betreft een premie die erbij moet komen en niet kan worden ingevoerd met het doel een deel van het loon te verschuiven naar een aantrekkelijkere premie (antimisbruikmaatregel).

4. Is er een maximumbedrag?

Het totale bedrag van de premie mag niet hoger zijn dan 30% van de totale brutoloonmassa.

5. Hoe de premie invoeren?

5.1. Algemeen
De premie wordt op initiatief van de werkgever ingevoerd. Het is een beslissing van de werkgever om de winstpremie al dan niet toe te kennen.

Deze premie is niet-recurrent. Het feit de premie in een bepaald jaar te betalen, houdt niet in dat ze automatisch wordt toegekend tijdens de volgende jaren.

5.2. Identieke winstpremie
Een eenvoudige beslissing bij een gewone meerderheid van stemmen van de gewone of buitengewone algemene vergadering volstaat om een identieke winstpremie toe te kennen.

Het proces-verbaal van deze vergadering moet de volgende vermeldingen bevatten:
• het identieke bedrag of het identieke percentage van het loon;
• als het een percentage van het loon betreft, de wijze waarop dit loon zal worden berekend;
• de toekenningsregels als er een anciënniteitsvoorwaarde is voorzien (maximum 1 jaar en er wordt rekening gehouden met alle opeenvolgende arbeidsovereenkomsten);
• de pro rata regels in geval van vrijwillige schorsing of verbreking van de arbeidsovereenkomst (behalve in geval van dringende reden).

Ten slotte moet de werkgever aan de werknemers meedelen dat hij beslist heeft een identieke winstpremie toe te kennen. Deze mededeling moet schriftelijk gebeuren (brief, e-mail, publicatie op het intranet of enige andere schriftelijke methode die de werkgever schikt).

5.3. Gecategoriseerde winstpremie
Voor de invoering van een gecategoriseerde premie moet de procedure die al bestaat voor de invoering van een participatieplan worden gevolgd:
• als er een vakbondsafvaardiging in de onderneming is: afsluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst;
• als er geen vakbondsafvaardiging in de onderneming is: de werkgever heeft de keuze tussen het afsluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst en de procedure van de invoering via toetredingsakte.

6. Welke sociale en fiscale regeling?

6.1. Sociale zekerheid
De winstpremie is niet onderworpen aan de gewone sociale zekerheidsbijdragen:
• werkgever: geen patronale bijdragen te betalen;
• werknemer: wel een solidariteitsbijdrage gelijk aan 13,07% van het bedrag van de premie.

6.2. Fiscale behandeling
In hoofde van de werknemer is deze premie onderworpen aan een belasting van 7% (belasting gelijkgesteld met de inkomstenbelasting). Ze zal bovendien worden vermeld op het aanslagbiljet.

Als de winstpremie wordt toegekend in het kader van een investeringsspaarplan en een niet achtergestelde lening vormt, bedraagt de belastingvoet 15%

In hoofde van de werkgever wordt deze winstparticipatie beschouwd als een verworpen uitgave voor de vennootschapsbelasting. Ze is dan ook onderworpen aan het tarief van 29% dat voor 2018 werd aangekondigd.

7. Komt deze premie in aanmerking voor de loonnorm?

Nee, het betreft een loonbestanddeel waarmee geen rekening wordt gehouden voor de berekening van de loonnorm (uit het begrip loonkost uitgesloten bestanddeel).

8. Hoe deze premie situeren ten opzichte van wat al bestaat?

In de tabel hieronder vergelijken we vier types van "resultaatsgebonden voordelen" vertrekkend van een brutobedrag van 3313 EUR toe te kennen aan de werknemer in 2018.

 

Cao nr. 90

Niet-recurrent resultaats-

gebonden voordeel

Winstpremie

Warrants

Klassieke

bonus

 

Collectief voordeel

(alle werknemers of objectieve categorie)

Collectief

voordeel

Individueel voordeel

Individueel voordeel

Kost werkgever

4406,291

4704,622

3313

4141,253

Bruto

3313

3313

3313

3313

RSZ

433,004

433,004

0

433,004

Belastbaar

2880

2880

3313

2880

Belasting

0

201,605

1772,456

1540,806

Netto

2880

2678,40

1540,55

1339,20

Ratio netto

werknemer/kost

werkgever

65,36%

56,93%

46,50%

32,34%

1 Bijdrage 33%
2 Simulatie Vennootschapsbelasting op verworpen uitgave (29,58% voorzien voor 2018)
3 Basisbijdrage 25% (voorzien voor 2018)
4 13,07%
5 Belasting 7%
6 Maximumtarief 53,5%

9. Vanaf wanneer?

Het nieuw stelsel van winstpremie trad op 1 januari 2018 in werking, waarbij opgemerkt moet worden dat de premies pas kunnen toegekend worden op basis van de winst van het boekjaar dat ten vroegste op 30 september 2017 werd afgesloten.

Bron: Programmawet van 25 december 2017, BS 29 december 2017.

 

 

Heel wat werkgevers stellen kosteloos een PC, GSM of tablet ter beschikking van hun werknemers. Indien deze apparaten ook voor privédoeleinden mogen gebruikt worden, dan wordt dit beschouwd als een privé belastbaar voordeel van alle aard.

De regelgeving hieromtrent was sterk verouderd. Zo werd er bijvoorbeeld nog geen rekening gehouden met laptops en tablets en was het onduidelijk hoe men smartphones moest beoordelen omdat die toestellen zowel een voordeel via het toestel als via het internet vertegenwoordigen. Bovendien hanteerden de RSZ en de FOD Financiën niet steeds dezelfde bedragen.

Vanaf 1 januari 2018 wordt het huidige stelsel gemoderniseerd op 2 manieren:
1. de bedragen worden aangepast aan de huidige waarde van een gratis terbeschikkingstelling;
2. de forfaits zullen voortaan gelijk zijn voor de RSZ en de FOD Financiën.

Overzicht van de bedragen (op maandbasis):

Maandelijks forfait vanaf 1/1/2018

PC en/of laptop

€ 6 (per toestel)

Tablet,GSM en smartphone

€ 3 (per toestel)

Gratis internet

€ 5 (één maal)

Telefoonabonnement

€ 4

 

Er moet een voordeel van alle aard in rekening worden gebracht per toestel.
Het forfait voor het gratis internet moet daarentegen maar één maal in rekening worden gebracht; het speelt daarbij geen rol hoeveel toestellen gebruik kunnen maken van de internetverbinding en of het gaat om een vaste of mobiele aansluiting.
 
Ter verduidelijking: indien een werkgever een smartphone ter beschikking stelt en het telefoon- en internet-abonnement betaalt, bedraagt het maandelijks voordeel privégebruik: 3 € + 5 € + 4 € = 12 €/maand.
Als diezelfde werknemer een laptop ter beschikking krijgt van de werkgever, verhoogt het voordeel met 6 € en komt het op 18 €/maand.
 
Wettelijke referentie: Koninklijk Besluit van 2 november 2017 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik  van een kosteloos ter beschikking gestelde PC, tablet, internetaansluiting, mobiele telefoon of vast of mobiel telefoonabonnement (B.S. 13/11/2017).
Sociaal secretariaat voor
het bouwbedrijf en
aanverwante sectoren

Tel. 03 203 44 11  •  Fax. 03 232 63 75

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

Graag stellen wij u onze nieuwe Gids voor de Werkgever 2018 voor.

Deze Gids geeft u een algemeen en beknopt overzicht van de verplichtingen die u als werkgever ten aanzien van uw personeelsleden heeft.

Uiteraard is deze Gids niet alomvattend en kan u voor bijkomende vragen of informatie steeds terecht bij één van onze medewerkers.

 

Vanaf 1  januari 2018 kunnen vennootschappen een deel van hun winst aan hun werknemers toekennen via een nieuw stelsel van winstpremies.  Dit stelsel is eenvoudiger en kan op een meer flexibele manier kan ingevoerd worden dan de voorheen bestaande systemen.

De toekenning van een dergelijke winstpremie heeft voor de werknemers een sociaal en fiscaal gunstig karakter, zonder dat zij stemrecht binnen de onderneming verwerven.

Wij gaan hierna dieper in op deze nieuwe maatregel, die  wordt opgenomen in de reeds bestaande wet van 22/05/2001 betreffende de werknemersparticipaties in het kapitaal en de winst van vennootschappen, maar tot op heden weinig gebruikt werd in de bedrijven. 

1. Welk soort premie?

Het betreft een winstpremie, namelijk een premie die in geld wordt toegekend ingeval een vennootschap (of een groep van vennootschappen) een deel of het geheel van de winst van een boekjaar wil verdelen onder de werknemers (winst na belastingen).

De winstpremie is ofwel :
• identiek: het bedrag ervan is gelijk voor alle werknemers of het bedrag ervan stemt overeen met een gelijk percentage van het loon van alle werknemers (bijv. 3% van het jaarloon);
• gecategoriseerd: verschillende premie voor elke werknemerscategorie waarvan het bedrag  afhankelijk is van een verdeelsleutel die wordt toegepast op basis van objectieve criteria (die niet mogen leiden tot een differentiatie van de voordelen die groter is dan een verhouding tussen 1 en 10):
- anciënniteit
- graad
- functie
- weddeschaal
- bezoldigingsniveau
- opleidingsniveau

2. Toepassingsgebied?

De werkgever moet een vennootschap (of een groep van vennootschappen) zijn die onderworpen is aan de vennootschapsbelasting of aan de belasting van niet-inwoners. Vzw's, openbare instellingen en administraties kunnen geen gebruik maken van dit stelsel.

De begunstigden zijn de werknemers die, al of niet krachtens een arbeidsovereenkomst, tegen loon arbeid verrichten onder het gezag van een ander persoon (band van ondergeschiktheid). De bedrijfsleiders die een mandaat van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of vergelijkbare functies uitoefenen, kunnen dit voordeel niet bekomen.

Ten aanzien van de werknemers kan er bij de invoering wel in een anciënniteit van maximaal één jaar voorzien worden.  Als de werknemer in dienst wordt genomen op basis van opeenvolgende contracten, wordt de vereiste anciënniteit berekend rekening houdend met de samenvoeging van de opeenvolgende contracten

De winstpremie is verplicht collectief en kan niet worden toegekend op basis van de individuele prestaties van elke werknemer.

3. Niet ter vervanging van bestaand loon

De premie mag niet worden ingevoerd ter vervanging van een bestaand loon. Het betreft een premie die erbij moet komen en niet kan worden ingevoerd met het doel een deel van het loon te verschuiven naar een aantrekkelijkere premie (antimisbruikmaatregel).

4. Is er een maximumbedrag?

Het totale bedrag van de premie mag niet hoger zijn dan 30% van de totale brutoloonmassa.

5. Hoe de premie invoeren?

5.1. Algemeen
De premie wordt op initiatief van de werkgever ingevoerd. Het is een beslissing van de werkgever om de winstpremie al dan niet toe te kennen.

Deze premie is niet-recurrent. Het feit de premie in een bepaald jaar te betalen, houdt niet in dat ze automatisch wordt toegekend tijdens de volgende jaren.

5.2. Identieke winstpremie
Een eenvoudige beslissing bij een gewone meerderheid van stemmen van de gewone of buitengewone algemene vergadering volstaat om een identieke winstpremie toe te kennen.

Het proces-verbaal van deze vergadering moet de volgende vermeldingen bevatten:
• het identieke bedrag of het identieke percentage van het loon;
• als het een percentage van het loon betreft, de wijze waarop dit loon zal worden berekend;
• de toekenningsregels als er een anciënniteitsvoorwaarde is voorzien (maximum 1 jaar en er wordt rekening gehouden met alle opeenvolgende arbeidsovereenkomsten);
• de pro rata regels in geval van vrijwillige schorsing of verbreking van de arbeidsovereenkomst (behalve in geval van dringende reden).

Ten slotte moet de werkgever aan de werknemers meedelen dat hij beslist heeft een identieke winstpremie toe te kennen. Deze mededeling moet schriftelijk gebeuren (brief, e-mail, publicatie op het intranet of enige andere schriftelijke methode die de werkgever schikt).

5.3. Gecategoriseerde winstpremie
Voor de invoering van een gecategoriseerde premie moet de procedure die al bestaat voor de invoering van een participatieplan worden gevolgd:
• als er een vakbondsafvaardiging in de onderneming is: afsluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst;
• als er geen vakbondsafvaardiging in de onderneming is: de werkgever heeft de keuze tussen het afsluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst en de procedure van de invoering via toetredingsakte.

6. Welke sociale en fiscale regeling?

6.1. Sociale zekerheid
De winstpremie is niet onderworpen aan de gewone sociale zekerheidsbijdragen:
• werkgever: geen patronale bijdragen te betalen;
• werknemer: wel een solidariteitsbijdrage gelijk aan 13,07% van het bedrag van de premie.

6.2. Fiscale behandeling
In hoofde van de werknemer is deze premie onderworpen aan een belasting van 7% (belasting gelijkgesteld met de inkomstenbelasting). Ze zal bovendien worden vermeld op het aanslagbiljet.

Als de winstpremie wordt toegekend in het kader van een investeringsspaarplan en een niet achtergestelde lening vormt, bedraagt de belastingvoet 15%

In hoofde van de werkgever wordt deze winstparticipatie beschouwd als een verworpen uitgave voor de vennootschapsbelasting. Ze is dan ook onderworpen aan het tarief van 29% dat voor 2018 werd aangekondigd.

7. Komt deze premie in aanmerking voor de loonnorm?

Nee, het betreft een loonbestanddeel waarmee geen rekening wordt gehouden voor de berekening van de loonnorm (uit het begrip loonkost uitgesloten bestanddeel).

8. Hoe deze premie situeren ten opzichte van wat al bestaat?

In de tabel hieronder vergelijken we vier types van "resultaatsgebonden voordelen" vertrekkend van een brutobedrag van 3313 EUR toe te kennen aan de werknemer in 2018.

 

Cao nr. 90

Niet-recurrent resultaats-

gebonden voordeel

Winstpremie

Warrants

Klassieke

bonus

 

Collectief voordeel

(alle werknemers of objectieve categorie)

Collectief

voordeel

Individueel voordeel

Individueel voordeel

Kost werkgever

4406,291

4704,622

3313

4141,253

Bruto

3313

3313

3313

3313

RSZ

433,004

433,004

0

433,004

Belastbaar

2880

2880

3313

2880

Belasting

0

201,605

1772,456

1540,806

Netto

2880

2678,40

1540,55

1339,20

Ratio netto

werknemer/kost

werkgever

65,36%

56,93%

46,50%

32,34%

1 Bijdrage 33%
2 Simulatie Vennootschapsbelasting op verworpen uitgave (29,58% voorzien voor 2018)
3 Basisbijdrage 25% (voorzien voor 2018)
4 13,07%
5 Belasting 7%
6 Maximumtarief 53,5%

9. Vanaf wanneer?

Het nieuw stelsel van winstpremie trad op 1 januari 2018 in werking, waarbij opgemerkt moet worden dat de premies pas kunnen toegekend worden op basis van de winst van het boekjaar dat ten vroegste op 30 september 2017 werd afgesloten.

Bron: Programmawet van 25 december 2017, BS 29 december 2017.

 

 

Heel wat werkgevers stellen kosteloos een PC, GSM of tablet ter beschikking van hun werknemers. Indien deze apparaten ook voor privédoeleinden mogen gebruikt worden, dan wordt dit beschouwd als een privé belastbaar voordeel van alle aard.

De regelgeving hieromtrent was sterk verouderd. Zo werd er bijvoorbeeld nog geen rekening gehouden met laptops en tablets en was het onduidelijk hoe men smartphones moest beoordelen omdat die toestellen zowel een voordeel via het toestel als via het internet vertegenwoordigen. Bovendien hanteerden de RSZ en de FOD Financiën niet steeds dezelfde bedragen.

Vanaf 1 januari 2018 wordt het huidige stelsel gemoderniseerd op 2 manieren:
1. de bedragen worden aangepast aan de huidige waarde van een gratis terbeschikkingstelling;
2. de forfaits zullen voortaan gelijk zijn voor de RSZ en de FOD Financiën.

Overzicht van de bedragen (op maandbasis):

Maandelijks forfait vanaf 1/1/2018

PC en/of laptop

€ 6 (per toestel)

Tablet,GSM en smartphone

€ 3 (per toestel)

Gratis internet

€ 5 (één maal)

Telefoonabonnement

€ 4

 

Er moet een voordeel van alle aard in rekening worden gebracht per toestel.
Het forfait voor het gratis internet moet daarentegen maar één maal in rekening worden gebracht; het speelt daarbij geen rol hoeveel toestellen gebruik kunnen maken van de internetverbinding en of het gaat om een vaste of mobiele aansluiting.
 
Ter verduidelijking: indien een werkgever een smartphone ter beschikking stelt en het telefoon- en internet-abonnement betaalt, bedraagt het maandelijks voordeel privégebruik: 3 € + 5 € + 4 € = 12 €/maand.
Als diezelfde werknemer een laptop ter beschikking krijgt van de werkgever, verhoogt het voordeel met 6 € en komt het op 18 €/maand.
 
Wettelijke referentie: Koninklijk Besluit van 2 november 2017 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik  van een kosteloos ter beschikking gestelde PC, tablet, internetaansluiting, mobiele telefoon of vast of mobiel telefoonabonnement (B.S. 13/11/2017).

Onze log-in is momenteel enkel beschikbaar op desktop.

Terugbetaling Gewaarborgd Loon Serviam Plus

Terugbetalingen gewaarborgd loon mogelijk voor uw bouwvakarbeiders!

Lees meer...

Serviam Plus ESV

Er zijn sociaal secretariaten en er is Serviam Plus, de partner die met u meedenkt en soepel inspeelt op al uw vragen.

Lees meer...

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Mobiliteitsvergoeding bouw

Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen een tegemoetkoming in de reiskosten door de werkgever verschuldigd.

Lees meer...