Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

Onder invloed van de Corona-crisis is het economisch leven in België nagenoeg stilgevallen, kan er op onze bouwwerven (waar tele(thuis)werk en “social distancing” op anderhalve meter onmogelijk is) niet meer gewerkt worden en dient er massaal overgegaan te worden tot het invoeren van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

De procedures tot het invoeren van tijdelijke werkloosheid werden als gevolg hiervan sterk vereenvoudigd, zowel voor de werkgevers als voor de werknemers.

Belangrijk is te noteren dat alle tijdelijke werkloosheid te wijten aan het Coronavirus, beschouwd kan worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.  En dat voor elke werkloosheid die zich voordeed vanaf vrijdag 13 maart 2020.

Deze vorm van tijdelijke werkloosheid dient aan ons doorgegeven te worden onder de looncode 985.

Kernpunten van de nieuwe reglementering zijn :

Voor de werkgevers

 • De dagen overmacht moeten niet meer op voorhand aangevraagd of elektronisch via de portaalsite van de sociale zekerheid gemeld te worden aan de RVA.  Voorlopig moeten er geen meldingen overmacht meer tot 5 april 2020 gedaan worden.  Deze periode kan nog verlengd worden.
 • Als wij bij de ontvangst van de prestatiegegevens dagen met de code 985 “Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht -Corona” ontvangen, worden ze door ons automatisch doorgezonden aan de RVA.  Wij zorgen bij de loonverwerking immers voor een Aangifte Sociale Risico (ASR-scenario’s 2 en 5), waardoor de overmachtsdagen doorgegeven worden aan de uitbetalingsinstellingen (vakbonden of Hulpkas voor Werkloosheid). Deze werkwijze geldt ongeacht de werkgever voor de periode vanaf 13/03/2020 al een mededeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht had verstuurd en geldt ook indien hij een mededeling tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken had verstuurd. Hierdoor kan een onderneming die aanvankelijk een mededeling tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken had verzonden, zonder verdere formaliteiten overstappen naar de regeling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (reden “Coronavirus”), ook indien er nog door bepaalde werknemers of op bepaalde dagen kan worden gewerkt.
 • Deze tijdelijke werkloosheid- overmacht geldt niet alleen voor de bouwsector, maar voor alle sectoren die mogelijk getroffen zijn door het Coronavirus. De RVA gaat ook geen onderscheid maken bij de verwerking van de aanvragen tussen essentiële en niet-essentiële beroepen.
 • De regeling geldt zowel voor arbeiders als bedienden.
 • C3.2A-controlekaarten moeten niet meer voor de maanden maart, april, mei en juni afgegeven worden, ongeacht de reden van tijdelijke werkloosheid.
 • Indien de werkgever in de ASR scenario 5 als reden van tijdelijke werkloosheid  “economische oorzaken” aangeeft, dan blijven de bestaande procedures behouden (mededeling van de voorziene tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken, mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag, verplichte werkweek….).  Indien er dus economische werkloosheid wordt doorgegeven, moeten de voorschriften terzake dus gevolgd blijven.
 • De werkloosheidsdagen worden uiteraard door ons opgenomen in de DMFA-aangifte die wij voor het 1ste kwartaal 2020 begin mei aan de RSZ zullen toezenden.
 • Dagen overmacht mogen afgewisseld worden met gewerkte dagen. Halve dagen tijdelijke werkloosheid kunnen niet.

Voor de werknemers

 • De werknemer hoeft dus -zoals hierboven aangevraagd geen C3.2 A-controlekaart meer te ontvangen, maar moet voor de indiening van zijn uitkeringsaanvraag bij zijn uitbetalingsinstelling wel gebruik maken van een vereenvoudigd formulier (formulier C3.2- WERKNEMER-CORONA). Dit formulier is terug te vinden op de websites van de uitbetalingsinstellingen.

Een nuttige link die in dit verband via de Hulpkas voor de Werkloosheid terug te vinden is, vindt u hier.

 • De werknemer die tijdelijk werkloos wegens overmacht wordt gesteld, wordt zonder toelaatbaarheidsvoorwaarden of wachttijd toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen. Dit geldt, voor de periode van 01/02/2020 tot en met 30/06/2020, ook voor de werknemer die tijdelijk werkloos is wegens economische oorzaken.
 • De uitkering die de werknemer ontvangt, bedraagt 70% van het brutoloon geplafonneerd tot een  brutoloon van € 2754,76/maand en een dagtoeslag van € 5,63 betaald door de RVA.
 • Dagen overmacht mogen afgewisseld worden met gewerkte dagen. Halve dagen tijdelijke werkloosheid kunnen niet.
 • Er dienen ook geen nieuwe periodes aangevraagd te worden aangezien de effectieve dagen tijdelijke werkloosheid overmacht enkel gemeld moeten te worden via de ASR.
 • Tot 30 juni 2020 zal tijdelijke werkloosheid overmacht vanwege het Coronavirus – via een nog uit te vaardigen KB -gelijkgesteld worden voor de vakantierechten van de werknemers.

Het is aan te raden om ons de prestaties van maart 2020 zo snel als mogelijk toe te zenden.  Dan kunnen wij de Aangifte Sociale Risico’s indienen, zowel in Scenario 2 als Scenario 5. Na ontvangst van onze ASR-aangifte kunnen de vakorganisaties en de Hulpkas voor Werkloosheid dan voor de uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen zorgen.

Bij doorgave van uw prestaties naar ons dient u de code 985 'Werkloos ingevolge overmacht- Corona' te gebruiken voor de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht wegens het Coronavirus.

Volgens de communicatie die ons sociaal secretariaat vanochtend van de Unie van Sociale Secretariaten en het VBO ontving, kunnen wij volgende berichtgeving verstrekken :

Alle gedane, lopende en nieuwe aanvragen, te rekenen vanaf 13 maart, worden behandeld als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. De aanvraagprocedure wordt sterk vereenvoudigd door middel van 1 unieke aanvraag, waarin ook de persoonsgegevens worden opgenomen, en waarbij “corona” als enige reden wordt opgegeven.

Er is niet gesproken over de duur van deze maatregel, maar de regering evalueert de noodzaak ervan in functie van het verdere verloop van de Coronacrisis en de impact ervan op de bedrijfswereld.

Alle werknemers krijgen bovenop de uitkering tijdelijke werkloosheid, die door een eerdere maatregel al werd verhoogd naar 70% van het brutoloon (weliswaar geplafonneerd tot 2754,76 EUR/maand), een aanvullende vergoeding van 5,63 EUR/dag. Deze vergoeding wordt betaald en ten laste genomen door de RVA.

De Minister maakt zich sterk dat alle uitkeringen, samen met de aanvullende vergoeding in april worden uitbetaald. Voor diegenen waarvoor dat niet lukt, zal een voorschot van 1450 EUR worden betaald.

Ondernemingen die financiële moeilijkheden ondervinden door de verspreiding van het coronavirus (COVID-19), konden al steunmaatregelen aanvragen bij de FOD Financiën  https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19.

 

De federale regering heeft nu nog bijkomende maatregelen genomen om extra financiële ademruimte te creëren voor de bedrijven en ondernemers maar ook voor gezinnen. Zo wil ze de financiële gevolgen van het virus zoveel mogelijk verzachten.


Uitstel voor het indienen van de aangiften in de VenB, RPB en BNI-ven met limietdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020

U krijgt extra tijd tot en met donderdag 30 april 2020 middernacht voor het indienen van de aangifte in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners vennootschappen.

Deze bijkomende termijn geldt alleen voor de aangiften met uiterste indieningdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020.

 


Uitstel voor het indienen van de btw-aangiften

Periodieke aangiften

  Aangifte over ...

  Termijn verlengd tot ...  

  Februari 2020

  6 april 2020

  Maart 2020

  7 mei 2020

  1ste kwartaal 2020    

  7 mei 2020

 

Bent u starter (externe link) of hebt u een vergunning maandelijkse teruggaaf (externe link) en wenst u de maandelijkse teruggaaf van uw btw-krediet te kunnen genieten? Ook dan kan u uitstel krijgen, maar slechts tot de 24ste van de maand volgend op de aangifteperiode.

 

Intracommunautaire opgaven

  Opgave over ...

  Termijn verlengd tot ...  

  Februari 2020

  6 april 2020

  Maart 2020

  7 mei 2020

  1ste kwartaal 2020  

  7 mei 2020

 


Jaarlijkse klantenlisting

 • Termijn verlengd tot 30 april 2020
 • Als u uw activiteit hebt stopgezet: ten laatste op het einde van de 4de maand na het stopzetten van uw aan de btw onderworpen activiteit. 

 


Betaling van btw en bedrijfsvoorheffing

U krijgt een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen.

Dit uitstel geldt voor:

Btw

  Betaling over...

  Termijn verlengd tot ...  

  Maandaangifte  - februari 2020

  20 mei 2020

  Maandaangifte  - maart 2020

  20 juni 2020

  Kwartaalaangifte – 1ste kwartaal 2020  

  20 juni 2020


Bedrijfsvoorheffing

  Betaling over...

  Termijn verlengd tot ...  

  Maandaangifte  - februari 2020

  13 mei 2020

  Maandaangifte  - maart 2020

  15 juni 2020

  Kwartaalaangifte – 1ste kwartaal 2020  

  15 juni 2020

 

Naast dit automatisch uitstel van betaling, kunt u voor de betaling van de schulden inzake de bedrijfsvoorheffing en btw ook de al eerder afgekondigde steunmaatregelen aanvragen. Via deze aanvraag kunnen bijkomende betaaltermijnen, een vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling worden toegestaan. Zie hiervoor: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19.

 

Betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting

Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

Voor de betaling van schulden inzake de personen- of vennootschapsbelasting, ook deze gevestigd vóór 12 maart 2020, gelden de aangekondigde steunmaatregelen en zijn extra betaaltermijnen, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling, op aanvraag, mogelijk.  Zie hiervoor: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19.

Sociaal secretariaat voor
het bouwbedrijf en
aanverwante sectoren

Tel. 03 203 44 11  •  Fax. 03 232 63 75

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

Onder invloed van de Corona-crisis is het economisch leven in België nagenoeg stilgevallen, kan er op onze bouwwerven (waar tele(thuis)werk en “social distancing” op anderhalve meter onmogelijk is) niet meer gewerkt worden en dient er massaal overgegaan te worden tot het invoeren van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

De procedures tot het invoeren van tijdelijke werkloosheid werden als gevolg hiervan sterk vereenvoudigd, zowel voor de werkgevers als voor de werknemers.

Belangrijk is te noteren dat alle tijdelijke werkloosheid te wijten aan het Coronavirus, beschouwd kan worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.  En dat voor elke werkloosheid die zich voordeed vanaf vrijdag 13 maart 2020.

Deze vorm van tijdelijke werkloosheid dient aan ons doorgegeven te worden onder de looncode 985.

Kernpunten van de nieuwe reglementering zijn :

Voor de werkgevers

 • De dagen overmacht moeten niet meer op voorhand aangevraagd of elektronisch via de portaalsite van de sociale zekerheid gemeld te worden aan de RVA.  Voorlopig moeten er geen meldingen overmacht meer tot 5 april 2020 gedaan worden.  Deze periode kan nog verlengd worden.
 • Als wij bij de ontvangst van de prestatiegegevens dagen met de code 985 “Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht -Corona” ontvangen, worden ze door ons automatisch doorgezonden aan de RVA.  Wij zorgen bij de loonverwerking immers voor een Aangifte Sociale Risico (ASR-scenario’s 2 en 5), waardoor de overmachtsdagen doorgegeven worden aan de uitbetalingsinstellingen (vakbonden of Hulpkas voor Werkloosheid). Deze werkwijze geldt ongeacht de werkgever voor de periode vanaf 13/03/2020 al een mededeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht had verstuurd en geldt ook indien hij een mededeling tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken had verstuurd. Hierdoor kan een onderneming die aanvankelijk een mededeling tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken had verzonden, zonder verdere formaliteiten overstappen naar de regeling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (reden “Coronavirus”), ook indien er nog door bepaalde werknemers of op bepaalde dagen kan worden gewerkt.
 • Deze tijdelijke werkloosheid- overmacht geldt niet alleen voor de bouwsector, maar voor alle sectoren die mogelijk getroffen zijn door het Coronavirus. De RVA gaat ook geen onderscheid maken bij de verwerking van de aanvragen tussen essentiële en niet-essentiële beroepen.
 • De regeling geldt zowel voor arbeiders als bedienden.
 • C3.2A-controlekaarten moeten niet meer voor de maanden maart, april, mei en juni afgegeven worden, ongeacht de reden van tijdelijke werkloosheid.
 • Indien de werkgever in de ASR scenario 5 als reden van tijdelijke werkloosheid  “economische oorzaken” aangeeft, dan blijven de bestaande procedures behouden (mededeling van de voorziene tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken, mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag, verplichte werkweek….).  Indien er dus economische werkloosheid wordt doorgegeven, moeten de voorschriften terzake dus gevolgd blijven.
 • De werkloosheidsdagen worden uiteraard door ons opgenomen in de DMFA-aangifte die wij voor het 1ste kwartaal 2020 begin mei aan de RSZ zullen toezenden.
 • Dagen overmacht mogen afgewisseld worden met gewerkte dagen. Halve dagen tijdelijke werkloosheid kunnen niet.

Voor de werknemers

 • De werknemer hoeft dus -zoals hierboven aangevraagd geen C3.2 A-controlekaart meer te ontvangen, maar moet voor de indiening van zijn uitkeringsaanvraag bij zijn uitbetalingsinstelling wel gebruik maken van een vereenvoudigd formulier (formulier C3.2- WERKNEMER-CORONA). Dit formulier is terug te vinden op de websites van de uitbetalingsinstellingen.

Een nuttige link die in dit verband via de Hulpkas voor de Werkloosheid terug te vinden is, vindt u hier.

 • De werknemer die tijdelijk werkloos wegens overmacht wordt gesteld, wordt zonder toelaatbaarheidsvoorwaarden of wachttijd toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen. Dit geldt, voor de periode van 01/02/2020 tot en met 30/06/2020, ook voor de werknemer die tijdelijk werkloos is wegens economische oorzaken.
 • De uitkering die de werknemer ontvangt, bedraagt 70% van het brutoloon geplafonneerd tot een  brutoloon van € 2754,76/maand en een dagtoeslag van € 5,63 betaald door de RVA.
 • Dagen overmacht mogen afgewisseld worden met gewerkte dagen. Halve dagen tijdelijke werkloosheid kunnen niet.
 • Er dienen ook geen nieuwe periodes aangevraagd te worden aangezien de effectieve dagen tijdelijke werkloosheid overmacht enkel gemeld moeten te worden via de ASR.
 • Tot 30 juni 2020 zal tijdelijke werkloosheid overmacht vanwege het Coronavirus – via een nog uit te vaardigen KB -gelijkgesteld worden voor de vakantierechten van de werknemers.

Het is aan te raden om ons de prestaties van maart 2020 zo snel als mogelijk toe te zenden.  Dan kunnen wij de Aangifte Sociale Risico’s indienen, zowel in Scenario 2 als Scenario 5. Na ontvangst van onze ASR-aangifte kunnen de vakorganisaties en de Hulpkas voor Werkloosheid dan voor de uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen zorgen.

Bij doorgave van uw prestaties naar ons dient u de code 985 'Werkloos ingevolge overmacht- Corona' te gebruiken voor de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht wegens het Coronavirus.

Volgens de communicatie die ons sociaal secretariaat vanochtend van de Unie van Sociale Secretariaten en het VBO ontving, kunnen wij volgende berichtgeving verstrekken :

Alle gedane, lopende en nieuwe aanvragen, te rekenen vanaf 13 maart, worden behandeld als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. De aanvraagprocedure wordt sterk vereenvoudigd door middel van 1 unieke aanvraag, waarin ook de persoonsgegevens worden opgenomen, en waarbij “corona” als enige reden wordt opgegeven.

Er is niet gesproken over de duur van deze maatregel, maar de regering evalueert de noodzaak ervan in functie van het verdere verloop van de Coronacrisis en de impact ervan op de bedrijfswereld.

Alle werknemers krijgen bovenop de uitkering tijdelijke werkloosheid, die door een eerdere maatregel al werd verhoogd naar 70% van het brutoloon (weliswaar geplafonneerd tot 2754,76 EUR/maand), een aanvullende vergoeding van 5,63 EUR/dag. Deze vergoeding wordt betaald en ten laste genomen door de RVA.

De Minister maakt zich sterk dat alle uitkeringen, samen met de aanvullende vergoeding in april worden uitbetaald. Voor diegenen waarvoor dat niet lukt, zal een voorschot van 1450 EUR worden betaald.

Ondernemingen die financiële moeilijkheden ondervinden door de verspreiding van het coronavirus (COVID-19), konden al steunmaatregelen aanvragen bij de FOD Financiën  https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19.

 

De federale regering heeft nu nog bijkomende maatregelen genomen om extra financiële ademruimte te creëren voor de bedrijven en ondernemers maar ook voor gezinnen. Zo wil ze de financiële gevolgen van het virus zoveel mogelijk verzachten.


Uitstel voor het indienen van de aangiften in de VenB, RPB en BNI-ven met limietdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020

U krijgt extra tijd tot en met donderdag 30 april 2020 middernacht voor het indienen van de aangifte in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners vennootschappen.

Deze bijkomende termijn geldt alleen voor de aangiften met uiterste indieningdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020.

 


Uitstel voor het indienen van de btw-aangiften

Periodieke aangiften

  Aangifte over ...

  Termijn verlengd tot ...  

  Februari 2020

  6 april 2020

  Maart 2020

  7 mei 2020

  1ste kwartaal 2020    

  7 mei 2020

 

Bent u starter (externe link) of hebt u een vergunning maandelijkse teruggaaf (externe link) en wenst u de maandelijkse teruggaaf van uw btw-krediet te kunnen genieten? Ook dan kan u uitstel krijgen, maar slechts tot de 24ste van de maand volgend op de aangifteperiode.

 

Intracommunautaire opgaven

  Opgave over ...

  Termijn verlengd tot ...  

  Februari 2020

  6 april 2020

  Maart 2020

  7 mei 2020

  1ste kwartaal 2020  

  7 mei 2020

 


Jaarlijkse klantenlisting

 • Termijn verlengd tot 30 april 2020
 • Als u uw activiteit hebt stopgezet: ten laatste op het einde van de 4de maand na het stopzetten van uw aan de btw onderworpen activiteit. 

 


Betaling van btw en bedrijfsvoorheffing

U krijgt een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen.

Dit uitstel geldt voor:

Btw

  Betaling over...

  Termijn verlengd tot ...  

  Maandaangifte  - februari 2020

  20 mei 2020

  Maandaangifte  - maart 2020

  20 juni 2020

  Kwartaalaangifte – 1ste kwartaal 2020  

  20 juni 2020


Bedrijfsvoorheffing

  Betaling over...

  Termijn verlengd tot ...  

  Maandaangifte  - februari 2020

  13 mei 2020

  Maandaangifte  - maart 2020

  15 juni 2020

  Kwartaalaangifte – 1ste kwartaal 2020  

  15 juni 2020

 

Naast dit automatisch uitstel van betaling, kunt u voor de betaling van de schulden inzake de bedrijfsvoorheffing en btw ook de al eerder afgekondigde steunmaatregelen aanvragen. Via deze aanvraag kunnen bijkomende betaaltermijnen, een vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling worden toegestaan. Zie hiervoor: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19.

 

Betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting

Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

Voor de betaling van schulden inzake de personen- of vennootschapsbelasting, ook deze gevestigd vóór 12 maart 2020, gelden de aangekondigde steunmaatregelen en zijn extra betaaltermijnen, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling, op aanvraag, mogelijk.  Zie hiervoor: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19.

Onze log-in is momenteel enkel beschikbaar op desktop.

Terugbetaling Gewaarborgd Loon Serviam Plus

Terugbetalingen gewaarborgd loon mogelijk voor uw bouwvakarbeiders!

Lees meer...

Serviam Plus ESV

Er zijn sociaal secretariaten en er is Serviam Plus, de partner die met u meedenkt en soepel inspeelt op al uw vragen.

Lees meer...

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Mobiliteitsvergoeding bouw

Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen een tegemoetkoming in de reiskosten door de werkgever verschuldigd.

Lees meer...