Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

Via het educatief verlof kan een werknemer die een erkende algemene of beroepsopleiding volgt, gedurende een bepaald aantal uur van het werk afwezig blijven.  Voor deze afwezigheidsuren wordt hij betaald tegen het normale loon, dat indien het hoger ligt dan een bepaald bedrag, begrensd mag worden. Wij geven hierna een algemeen overzicht van het educatief verlof, zoals het voor het schooljaar 2017-2018 van toepassing is.

1 WERKGEVERS

De regeling van het algemene stelsel van betaald educatief verlof geldt voor alle werkgevers uit de privé-sector, dus ook voor de bouw.

2 WERKNEMERS

Zowel voltijdse werknemers als deeltijdse werknemers kunnen aanspraak maken op educatief verlof.
De deeltijdse werknemer moet één van de volgende voorwaarden vervullen, opdat hij/zij gebruik kan maken van het educatief verlof:
• Je bent een deeltijdse werknemer die voor minimum 4/5de tewerkgesteld is en een algemene of beroepsopleiding volgt;
• Je bent een deeltijdse werknemer die met een vast uurrooster minstens halftijds en minder dan 4/5de werkt, je hebt dan recht op educatief verlof maar alleen voor de tijdens de normale arbeidsuren gevolgde beroepsopleidingen;
• Je bent een deeltijdse werknemer die volgens een variabel uurrooster werkt, je hebt dan recht op educatief verlof voor de tijdens of buiten de arbeidsuren gevolgde algemene en/of beroepsopleidingen.

3 OPLEIDINGEN

De opleidingen die in aanmerking komen voor het algemene stelsel, zijn algemene- of beroepsopleidingen of taalcursussen die door de Dienst Betaald Educatief Verlof van het Vlaams Gewest Departement Werk en Sociale Economie erkend werden.  Er hoeft geen verband te zijn tussen de gevolgde opleiding en de functie van de werknemer.  Ze moeten wel minimum 32 uur per jaar omvatten.
 
Indien u twijfels hebt of een opleiding al dan niet erkend is, kunt u steeds met ons of met de  Dienst Betaald Educatief Verlof van het Vlaams Gewest Departement Werk en Sociale Economie (gratis telefoonnummer 1700) contact opnemen.

4 FORMALITEITEN VOOR DE WERKNEMER

De werknemer die gebruik wil maken van educatief verlof, moet zijn werkgever daarover inlichten door overhandiging van een attest van regelmatige inschrijving.  Normaal moet dit vóór 31 oktober overhandigd worden (tenminste als de opleiding per schooljaar georganiseerd wordt).  Bij een inschrijving na 31 oktober moet het attest binnen de 15 dagen na de inschrijving aan de werkgever afgegeven worden. 
 
Tijdens de opleiding moet de werknemer een getuigschrift van nauwgezetheid overhandigen: dit bewijst dat hij de cursus nauwgezet volgt en is normaal een trimesterieel document. 
 
Wanneer een werknemer in de loop van een opleiding van werkgever verandert, behoudt deze in principe zijn recht op educatief verlof bij de nieuwe werkgever.
 
5 AANTAL UREN

Voltijdse werknemers hebben recht op betaald educatief verlof volgens het aantal uur werkelijke aanwezigheid tijdens de lesuren met een maximum van 80 uur (voor een algemene opleiding) en 100 uur (voor een beroepsopleiding of de combinatie van beide) per jaar.   Voor een taalopleiding bedraagt  de grens 80 uur, voor een opleiding die leidt tot aflevering van een diploma van een Belgische universiteit of een gelijkgestelde inrichting kunnen tot maximum 120 uur worden toegekend. Deze grenzen gelden voor lesuren die niet samenvallen met de normale arbeidstijd.  Indien er minimaal 20 lesuren samenvallen met de normale arbeidstijd, bedraagt de grens 120 uur bij een beroepsopleiding, 80 uur bij een algemene opleiding en 120 uur bij een combinatie van beide.

Vanaf 1 september 2012 hebben de werknemers recht op max. 180 uur betaald educatief verlof, indien zij een opleiding volgen die voorbereidt op de uitoefening van een knelpuntberoep of een opleiding volgen die leidt naar een eerste diploma secundair onderwijs of een opleiding basiseducatie volgen.

Voor deeltijdse werknemers (zie 2) wordt dit aantal lesuren vermenigvuldigd met de verhouding van het aantal uren dat men deeltijds werkt tot het aantal uren dat men normaal gezien in een voltijds regime presteert. Indien het aantal gevolgde cursusuren de wettelijke maxima overschrijdt, bekomt men het aantal toe te kennen uren educatief verlof door die maxima te vermenigvuldigen met de zopas vermelde verhouding.
Het betaald educatief verlof moet opgenomen worden tussen de datum van de aanvang van de opleiding, of de eerste effectieve aanwezigheid bij laattijdige inschrijving, en de datum van het laatste examen van de eerste zittijd. In geval van een tweede zittijd wordt de periode verlengd tot en met het laatste examen van de tweede zittijd waaraan betrokkene deelneemt.
Het betaald educatief verlof wordt op ondernemingsvlak gepland in overleg tussen de werkgever en de syndicale afvaardiging of bij ontstentenis ervan de werknemers.

6 VERGOEDING

Tijdens de duur van de afwezigheid behoudt de werknemer het recht op zijn normaal loon dat door de werkgever tot een bepaald bedrag begrensd mag worden. Het begrensd loon wordt door de werkgever voorgeschoten, die nadien de terugbetaling van een gedeelte ervan kan vragen bij  de dienst Educatief Verlof van het Vlaams Gewest Departement Werk en Sociale Economie (zie 7).
 
Vanaf 1 september 2016 bedraagt deze loongrens € 2.815 bruto per maand. 
Omgerekend op week- en uurbasis betekent dit dat:
a) het begrensde normale weekloon gelijk is aan
 € 2.815 x 12 =  € 649,615
          52
b) het begrensde normale uurloon gelijk is aan
 € 649,615 =  € 16,2404
       40
 
7 TERUGBETALING AAN DE WERKGEVER

De terugbetaling van de loonkost wordt beperkt en herleid tot een forfaitair bedrag per lesuur en dit ongeacht de werkelijke loonkost voor elk uur betaald educatief verlof.  Dit uurbedrag werd voor het schooljaar 2017-2018 vastgelegd op € 21,30.

Een aanvraag tot terugbetaling kan pas na het einde van het schooljaar en voor alle werknemers samen gebeuren.  Voor opleidingen georganiseerd tussen september 2017 en 30 juni 2018, moet de aanvraag tot terugbetaling vóór 31 december 2018 ingediend worden. 

De aanvraag tot terugbetaling bestaat uit een gezamenlijke aangifte van schuldvordering, een individuele steekkaart per werknemer en een aantal bewijsstukken  (getuigschrift van regelmatige inschrijving, (trimesteriële) attesten van nauwgezetheid,…).

8 VERLIES VAN HET RECHT OP EDUCATIEF VERLOF

In de volgende gevallen verliest de werknemer het recht op educatief verlof:

8.1 NIET REGELMATIG VOLGEN VAN DE CURSUS

Wanneer een werknemer gedurende een periode of trimester (vooraf vastgelegd door de onderwijsinstelling en vermeld op het attest van regelmatige inschrijving), meer dan 10% van het werkelijk gegeven aantal lesuren onwettig afwezig is geweest, verliest hij het recht op educatief verlof voor een periode van 6 maanden. 
De termijn van 6 maanden vangt aan:
 
Duur van de cursus Aanvang van de 6 maanden
≤ 3 maanden op de einddatum van de cursus
> 3 maanden maar ≤ schooljaar op het einde van de periode van 3 maanden tijdens dewelke de ongewettigde afwezigheid werd vastgesteld
= schooljaar op het einde van het schoolkwartaal
 
Het percentage ongewettigde afwezigheid wordt bepaald op basis van het getuigschrift van nauwgezetheid. 
Indien het gebrek aan nauwgezetheid wordt vastgesteld in de loop van het derde schoolkwartaal, loopt de schorsing verder gedurende het volgende schooljaar.

8.2 ONDERBREKING VAN DE OPLEIDING

Onderbreekt de werknemer om één of andere reden de opleiding, dan moet hij de werkgever op de hoogte brengen binnen de 5 dagen.
Het voordeel van educatief verlof vervalt vanaf de datum van verwittiging tot wanneer de werknemer zich opnieuw inschrijft voor een opleiding die ressorteert onder de wet. 

8.3 NIET SLAGEN VOOR EEN BEPAALDE CURSUS

Wanneer de werknemer éénzelfde cursus tweemaal heeft gevolgd zonder te slagen, verliest hij definitief het recht op educatief verlof voor die cursus, tenzij de dubbele mislukking te wijten is aan overmacht. 

8.4 MISBRUIK VAN HET RECHT OP AFWEZIGHEID
Indien de werknemer het educatief verlof gebruikt (misbruikt) om een activiteit als zelfstandige of werknemer uit te oefenen, verliest hij het recht op educatief verlof voor een periode van 12 maanden.
De uitsluitingstermijn begint vanaf de dag waarop de feiten worden vastgesteld.

9 TERUGVORDERING BIJ DE WERKNEMER VAN LOON VOOR ONTERECHT TOEGEKEND EDUCATIEF VERLOF

Het kan dus voorkomen dat aan een werknemer loon voor educatief verlof werd toegekend, terwijl die er helemaal geen recht op heeft. 
In dit geval kan de werkgever de terugbetaling eisen van het loon bij de werknemer.  Dit werd uitdrukkelijk bepaald in de wettelijke reglementering!
De sociale zekerheidsbijdragen op dit loon dient de werkgever bij de RSZ terug te vorderen. 

10 BESCHERMING TEGEN ONTSLAG

De werkgever mag de werknemer niet ontslaan vanaf het ogenblik waarop hij zijn aanvraag om van het betaald educatief verlof te genieten, heeft ingediend en dit tot op het einde van de opleiding, behalve om redenen die vreemd zijn aan het educatief verlof.  De bewijslast voor een dergelijke reden ligt bij de werkgever.
 
Bij overtreding van dit principe betaalt de werkgever aan de werknemer een forfaitaire beschermingsvergoeding uit van 3 maanden loon, onverminderd het recht van de werknemer op een verbrekingsvergoeding.
 
 
 
 
 

ARBEIDERS (P.C. 124)

1 Realisatie van de arbeidsduurvermindering

In de bouwnijverheid wordt de arbeidsduurvermindering gerealiseerd via het toekennen van 12 rustdagen per jaar. Op die manier wordt de effectieve wekelijkse arbeidsduur, die nog steeds 40 uur bedraagt, op jaarbasis teruggebracht tot 38 uur.

De reglementaire basis van het stelsel van de rustdagen vinden we vooreerst in het KB nr. 213 van 26 september 1983. De arbeiders uit de bouwnijverheid hebben op basis van dit KB voor elk jaar recht op 6 rustdagen. De overige 6 rustdagen worden toegekend op basis van een CAO die telkens in het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf wordt afgesloten.

De data van 12 inhaalrustdagen voor 2017 werden vastgesteld op:

3, 4, 5 en 6 januari, 13 en 14 april 2017 (op grond van het KB van 26 november 2014 (BS van 17 december 2014) dat het KB nr. 213 uitvoert);

26 mei, 22, 26, 27, 28 en 29 december 2017 (op grond van de CAO van 19 november 2015 – KB van 16 augustus 2016– BS van 19 september 2016).

2 Verbod op tewerkstellingen en uitzonderingen

Tijdens de 12 inhaalrustdagen geldt er een principieel verbod tot tewerkstelling, zowel ten aanzien van de bouwvakarbeiders, de bedienden, leerlingen als uitzendkrachten in de bouw. 

Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor de volgende gevallen:

a) in de gevallen waar arbeid op zondag is toegestaan (artikel 12 van de Arbeidswet van 16 maart 1971). Het gaat hierbij om ofwel:

- het toezicht op de bedrijfsruimte;

- het schoonmaken, herstellen en onderhouden, in zoverre deze werkzaamheden voor de regelmatige voortzetting van het bedrijf nodig zijn, alsmede de werkzaamheden buiten de productie, die nodig zijn voor de regelmatige hervatting van het bedrijf na de sluitingsperiode van de bouwplaatsen (bv. schilderwerken in een school tijdens de kerstvakantie);

- arbeid verricht om het hoofd te bieden aan een voorgekomen of een dreigend ongeval (bv. strooiwerkzaamheden op de wegen, het herstellen van een beschadigd stuk wegdek wanneer dit niet kan uitgesteld worden);

- dringende arbeid aan machines of materieel, en arbeid die door een onvoorziene noodzaak wordt vereist;

- arbeid om beschadiging van grondstoffen of voortbrengselen te voorkomen.

b) wanneer de arbeiders belast zijn met de klantendienst bij handelaars in bouwmaterialen, met uitzondering van het vervoer. De ondernemingen voor de handel in bouwmaterialen moeten aan het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf de toestemming vragen en verkrijgen voor het tewerkstellen van arbeiders op zaterdagen (volgens de procedure die beschreven werd in de CAO van 30 juni 1980). 

c) wanneer ze tewerkgesteld zijn in de ondernemingen die op het ogenblik van de toekenning van de rustdagen, gewoonlijk een periode van intense activiteit kennen.

Van dit uitzonderingsgeval kan enkel gebruik gemaakt worden tijdens de laatste zes rustdagen (26 mei, 22, 26, 27, 28 en 29 december 2017).

Onder een "intense activiteit" wordt een “activiteit verstaan die normaal gezien aanleiding zou kunnen geven tot het verrichten van bijkomende uren”. Dit uitzonderingsgeval geldt vooral voor de installateurs in centrale verwarming. 

Het werken tijdens de inhaalrustdagen kan niet gerechtvaardigd worden omdat een bepaalde uitvoeringstermijn nageleefd dient te worden. 

Wanneer van één van de uitzonderingen op het verbod tot werken tijdens de inhaalrustdagen gebruik gemaakt wordt, moet geen toelating bij de sociale inspectie aangevraagd worden. De werkgever beslist op eigen verantwoordelijkheid tot het werken tijdens de inhaalrustdagen. Wel dient een mededeling te gebeuren aan de Inspectie van de Sociale Wetten van het district waar de werken worden uitgevoerd. Deze mededeling moet indien mogelijk vooraf gebeuren, zoniet uiterlijk 24 uur na het begin van de werkzaamheden.

3 Vervanging van de gewerkte inhaalrustdagen

De arbeiders die tijdens één of meerdere inhaalrustdagen moeten werken, ontvangen hiervoor hun normaal loon en hebben recht op inhaalrust, die normaal binnen de 6 weken moet toegekend worden. Wanneer er arbeid werd verricht in een periode van intense activiteit, wordt deze termijn op 7 maanden gebracht.

De vervangingsrust bedraagt:

- één volle dag, indien de arbeid langer dan vier uur heeft geduurd;
- tenminste een halve dag, indien hij niet langer dan vier uur heeft geduurd. In dit geval moet de vervangingsrust vóór of na 13 uur verleend worden en mag er op die dag niet langer dan vier uur arbeid worden verricht;

en mag uiteraard niet samenvallen met rusttijden die ingevolge bv. het werken op zondag of het verrichten van overuren moeten toegekend worden. 

Arbeiders die tijdens de inhaalrustdagen werkten en nog niet alle gepresteerde dagen recupereerden, mogen niet tijdelijk werkloos gesteld worden vooraleer deze inhaalrustdagen genomen werden. 
 
Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst moet de werkgever het aantal niet toegekende inhaalrustdagen op het bewijs van volledige werkloosheid C4 vermelden.

4 Sancties

De werkgevers, hun lasthebbers of aangestelden die:

- de inhaalrustdagen niet toekennen;
- arbeid laten verrichten tijdens deze dagen behalve in de uitzonderingsgevallen;
- de inhaalrust bij toegelaten arbeid op een inhaalrustdag niet toekennen binnen de voorgeschreven termijn;

kunnen een sanctie van het niveau 2 volgens de bepalingen van het Strafrechtelijk Wetboek oplopen (geldboete van € 50 tot € 500 (x 6)) of kunnen een administratieve geldboete (van € 25 tot € 250 (x 6)) oplopen.

5 Vergoeding voor de inhaalrustdagen

Voor de inhaalrustdagen moet geen loon worden betaald door de werkgever. De vergoeding van de rustdagen is voor de bouwvakarbeiders ten laste van het Fonds voor Bestaanszekerheid (FBZ): zij betaalt een vergoeding voor de rustdagen uit via de uitbetalingsinstellingen voor werkloosheidsuitkeringen (= de vakbonden of de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen).

Iedere arbeider heeft in principe recht op de betaling van alle rustdagen die binnen de duur van zijn arbeidsovereenkomst vallen. Er is geen anciënniteitsvereiste, noch een pro-rataregeling.

Het bedrag van de vergoeding is afhankelijk van de looncategorie waartoe de arbeider behoort en wordt door het FBZ-Bouw vastgesteld op basis van het uurloon van de arbeider zoals opgenomen in de DMFA-aangifte van het 3de kwartaal. Bij een deeltijdse tewerkstelling wordt bij de berekening van de vergoeding rekening gehouden met de contractuele gemiddelde wekelijkse arbeidsduur zoals vermeld in de DMFA-aangifte. Voor de arbeiders die in het 4de kwartaal worden aangeworven, wordt er gewerkt op basis van de DIMONA-aangifte.

Merk op! Pro-ratavergoeding rustdagen bij overmatig gebruik economische werkloosheid 

Het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf heeft op 12 september 2013 een CAO ondertekend met een bijkomende maatregel om het overmatig gebruik van economische werkloosheid te ontraden.

Arbeiders die op jaarbasis 75 dagen of meer economische werkloosheid tellen, zullen voor de rustdagen voortaan een vergoeding van het Fonds voor Bestaanszekerheid ontvangen die pro rata berekend is in functie van de gepresteerde dagen en dit volgens de volgende formule:

baremiek dagbedrag x gepresteerde dagen in referteperiode 
                                                                          
229

Het pro-ratadagbedrag kan niet lager zijn dan het bedrag van de werkloosheidsvergoeding die wordt toegekend aan een werknemer met gezinslast  dat geldig is op 1 oktober van het jaar waarin de hoofdperiode van de rustdagen een aanvang neemt. Indien het resultaat van de voormelde berekening kleiner is dan dit minimumbedrag, wordt een pro-ratadagbedrag toegekend gelijk aan dit minimumbedrag.

Bovendien zal het Fonds de pro-ratavergoeding terugvorderen bij de werkgevers.

Indien de arbeider in de referteperiode bij slechts één werkgever was tewerkgesteld, wordt de volledige pro rata berekende vergoeding teruggevorderd bij deze werkgever.

Indien de arbeider in de referteperiode bij meerdere werkgevers was tewerkgesteld, wordt er enkel overgegaan tot terugvordering bij die werkgever(s) bij wie er een overmatig gebruik van economische werkloosheid geweest is voor de betrokken arbeider in de referteperiode.

Er is een overmatig gebruik van economische werkloosheid (EW) wanneer het resultaat van de volgende formule groter of gelijk is aan 0,3275:

             aantal dagen EW bij werkgever (WG)                      
aantal dagen DmfA bij WG – vakantiedagen – rustdagen

Het terug te vorderen bedrag wordt als volgt berekend:

bedrag pro rata x aantal dagen EW bij WG
       
aantal dagen EW in referteperiode

De maatregel kadert in de afspraken tussen de sociale partners in de bouw om het structureel evenwicht in het budget van het Fonds voor Bestaanszekerheid te behouden, en is in werking getreden op 1 januari 2013.

6 Overhandiging en uitbetaling via het attest “Inhaalrustdagen”

De vergoedingen voor de rustdagen worden door het Fonds voor Bestaanszekerheid al voorberekend via het speciaal formulier “Rustdagen” dat begin december op naam van iedere arbeider aan de bouwbedrijven verstuurd wordt. De werkgever dient de berekening gemaakt op dit formulier na te kijken: indien het attest juist is, moet het aan de arbeider overhandigd worden.

Het totale bedrag “Rustdagen” wordt bekomen door het aantal vergoedingen waarop de arbeider recht heeft (rubriek II van het formulier) te vermenigvuldigen met het dagbedrag dat overeenstemt met de beroepscategorie van de arbeider (cfr. barema onder rubriek III van het formulier).

7 Correctie van het aantal voorberekende inhaalrustdagen

In sommige gevallen heeft een arbeider geen recht op de betaling van bepaalde rustdagen, niettegenstaande die dagen binnen de duur van zijn arbeidsovereenkomst vallen. Dit is het geval wanneer zijn arbeidsovereenkomst op dat ogenblik geschorst is om één van de volgende redenen:

- wederzijdse instemming;
- arbeidsongeval of beroepsziekte;
- volledige loopbaanonderbreking of volledig tijdskrediet;
- beroepsopleiding;
- voorlopige hechtenis;
- ongerechtvaardigde afwezigheid of onbetaald verlof.

Bij schorsing wegens ziekte behoudt de arbeider het recht op betaling van de rustdag door het FBZ behalve wanneer deze schorsing al ononderbroken loopt sinds 1 januari van het jaar waarop de rustdag betrekking heeft. In geen geval kan de zieke arbeider echter de rustdag op een later tijdstip inhalen.  

In een aantal andere gevallen heeft een arbeider na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst nog recht op de betaling van rustdagen die buiten de duur van zijn arbeidsovereenkomst vallen:

- de arbeider die verbonden was met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur en die ontslagen werd (behalve om dringende reden) in de periode van 60 dagen voorafgaand aan het begin van de hoofdperiode van de rustdagen op het einde van het jaar, heeft nog recht op betaling van de rustdagen van de hoofdperiode op voorwaarde dat hij op dat ogenblik nog volledig werkloos is. Werknemers die brugpensioen of begeleidende maatregelen genieten, hebben echter geen recht meer op de betaling van de rustdagen van de hoofdperiode;
- de arbeider die verbonden was met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van minstens drie maanden welke een einde nam in de periode van 60 dagen voorafgaand aan het begin van de hoofdperiode van de rustdagen, heeft recht op de betaling van een gedeelte van de rustdagen. Ook hier is de voorwaarde dat hij in de hoofdperiode nog volledig werkloos is. Hij heeft enerzijds recht op de dagen die binnen de overeenkomst vallen en anderzijds op een aantal bijkomende rustdagen in verhouding tot de duur van zijn arbeidsovereenkomst (elke maand tewerkstelling geeft recht op 1 rustdag).

De attesten die niet mogen overhandigd worden, moeten aan het Fonds voor Bestaanszekerheid, Koningsstraat 132 Bus 1 te 1070 Brussel (telefoon: 02/209.65.56 (dienst rustdagen) – fax: 02/209.65.00) worden teruggezonden, met vermelding van de reden van de schorsing en/of de datum van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Het Fonds voor Bestaanszekerheid zal later een aangepast formulier opmaken.

8 Aflevering van het attest bij een tewerkstelling tijdens de inhaalrustdagen

Indien de werkgever, gebruikmakend van de voorziene uitzonderingen, zijn arbeiders tewerkstelt tijdens één of meerdere van de twaalf inhaalrustdagen, dienen deze arbeiders niettemin op het normale tijdstip het attest te ontvangen. De door het Fonds voor Bestaanszekerheid uitbetaalde vergoeding dekt dan de vervangingsrustdag(en) die binnen de zes weken of binnen de zeven maanden moet(en) worden toegekend. 

9 Schorsing van de opzeggingstermijn

De opzeggingstermijn die door de werkgever betekend wordt, wordt geschorst tijdens de vijf inhaalrustdagen (dus niet tijdens de weekends of op de feestdagen) die in de hoofdperiode van 22 december 2017 tot en met 29 december 2017 worden toegekend. Ook tijdens de vier inhaalrustdagen van 2 januari 2018 tem 5 januari 2018 wordt de opzegtermijn geschorst!

Vanzelfsprekend zal de opzeggingstermijn niet geschorst worden wanneer de werknemer zelf opzegt. 

10 Klein verlet

Het klein verlet dat tijdens de inhaalrustdagen zou vallen, moet niet worden betaald (geen loonverlies). 

11 Ziekte – Ongeval – Gewaarborgd loon

Tijdens de 12 inhaalrustdagen, die gedekt zijn door een vergoeding, kan er geen aanspraak gemaakt worden op gewaarborgd loon ziekte. Een arbeider die arbeidsongeschikt wordt vóór of tijdens de inhaalrustdagen heeft slechts recht op gewaarborgd loon voor de dagen die zich situeren vóór en/of na de inhaalrustdagen. 

12 Tijdelijke werkloosheid

Tijdens de inhaalrustdagen kunnen de arbeiders geen aanspraak maken op werkloosheidsuitkeringen wegens schorsing van de arbeidsovereenkomst ingevolge slecht weer of economische redenen. De arbeiders zullen voor de inhaalrustdagen de code A (loon zonder arbeid) moeten invullen op hun nominatieve C 3.2 A controlekaart. De werkgever mag voor de inhaalrustdagen noch de met de aard van de tijdelijke werkloosheid overeenstemmende code, noch het aantal uren van tijdelijke werkloosheid in het rooster van rubriek 3 op het “C 3.2-WERKGEVER” formulier invullen.

Ingeval de werknemers tewerkgesteld zouden worden tijdens de inhaalrustdagen, dient hen eerst de inhaalrust te worden toegekend vooraleer zij tijdelijk werkloos mogen gesteld worden.

De RVA-Antwerpen is er op ons verzoek mee akkoord gegaan dat de aangevraagde periode van economische werkloosheid met 2 weken verlengd wordt door de inhaalrustperiode tussen 22 december 2017 tot en met 5 januari 2018. Van de onderbreking ingevolge inhaalrust moet wel melding gemaakt worden in de kennisgeving tot invoering van de economische werkloosheid.

De inhaalrustdagen worden gelijkgesteld met een periode van werkhervatting tussen 2 economische werkloosheidsperiodes van 4 weken, als zij in een bijlage bij het arbeidsreglement opgenomen waren. 

13 Betaling van de feestdagen van Kerstmis en Nieuwjaar

Voor de betaling van de feestdagen van Kerstmis en Nieuwjaar, dient er een onderscheid gemaakt te worden al naargelang de situatie waarin de arbeider zich bevond vóór de inhaalrustdagen:

- de arbeiders die vóór de inhaalrustdagen aan het werk of in tijdelijke werkloosheid waren, hebben recht op de betaling van deze feestdagen ten laste van hun werkgever;
- de arbeiders van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is om een andere reden dan tijdelijke werkloosheid, behouden het recht op de betaling van de feestdagen volgens de algemene regeling inzake de feestdagen;
- de arbeiders die door de werkgever - tenzij omwille van een dringende reden - vóór de inhaalrustdagen ontslagen werden en op het ogenblik dat de feestdagen vallen, nog volledig werkloos zijn, kunnen recht verkrijgen op betaling van Kerstmis en Nieuwjaar ten laste van hun vorige werkgever. Beide feestdagen moeten betaald worden indien zij binnen de 60 dagen na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst vallen en de arbeider minstens 1 maand in dienst van de onderneming bleef. Als de arbeider meer dan 14 dagen en minder dan 1 maand in dienst bleef, kan hij op de betaling van maximum 1 feestdag aanspraak maken, voor zoverre die binnen de 14 dagen na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst valt.

14 De verwerking van de inhaalrustdagen in de DMFA-aangifte

De twaalf inhaalrustdagen worden onder de prestatiecode 12 aangegeven in de DMFA-aangifte aan de RSZ.

Zij worden als arbeidsdagen meegeteld om het bedrag van de structurele vermindering van de RSZ-bijdragen te berekenen.

BEDIENDEN (ANPCB NR. 218) 

Bedienden in de bouw volgen de regeling van de bouwvakarbeiders.

Ook voor hen bedraagt de wekelijkse arbeidsduur 38 uur op jaarbasis.

Voltijdse bedienden moeten gedurende 40 uur per week in de bouw tewerkgesteld worden en krijgen recht op twaalf inhaalrustdagen die zij op dezelfde data moeten nemen als de werklieden.

Voor elke inhaalrustdag waarop een bediende recht heeft, ontvangt hij/zij het normaal loon ten laste van de werkgever.

Belangrijk is dat:

- de bediende gebonden moet zijn door een arbeidsovereenkomst op het ogenblik van de toekenning van de rustdagen;
- de bediende die ontslag neemt in de loop van het jaar en die niet meer verbonden is door een arbeidsovereenkomst op het ogenblik dat de rustdagen worden toegekend, er niet kan van genieten; - de bediende die in de loop van het jaar in dienst treedt en die verbonden is door een arbeidsovereenkomst op het ogenblik dat de rustdagen worden toegekend, er volledig kan van genieten. Zo heeft een bediende die recent (bv. 16 november 2017) aangeworven werd, recht op de inhaalrustdagen die tijdens de hoofdperiode vallen indien hij/zij op dat moment nog met een arbeidsovereenkomst verbonden is;
- de bediende die ontslagen wordt door zijn werkgever in de loop van het jaar en wiens overeenkomst een einde neemt in de periode van 60 dagen die voorafgaan aan het begin van de hoofdperiode van de rustdagen, recht heeft op volledige betaling van de rustdagen ten laste van zijn vorige werkgever, tenminste als hij/zij bij het begin van de hoofdperiode nog volledig werkloos is;
- de bediende die ontslagen wordt door zijn werkgever in de loop van het jaar en wiens overeenkomst een einde neemt vóór de periode van 60 dagen die voorafgaat aan het begin van de hoofdperiode van de rustdagen, enkel recht heeft op de rustdagen die binnen de duur van zijn arbeidsovereenkomst vallen.

De opzeggingstermijn van bedienden wordt niet geschorst tijdens de inhaalrustdagen die in de eindejaarsperiode vallen.

LEERLINGEN 

Het aantal inhaalrustdagen waarop een leerling recht heeft, is afhankelijk van de soort van leerovereenkomst waarmee hij verbonden is. 

1 Middenstandsleerovereenkomst (afgesloten vóór 1 september 2016)

De leerlingen die een middenstandsopleiding volgen, hebben automatisch recht op de inhaalrustdagen. Zij blijven op de inhaalrustdagen van het werk afwezig en ontvangen aan het eind van de maand hun normale maandelijkse leervergoeding van de werkgever. 

2 Jongerenleerlingwezen (JLW) – Alternerende bouwopleiding (ABO)  (afgesloten vóór 1 september 2016)

Jongeren kunnen in een bouwbedrijf ook opgeleid worden via het jongerenleerlingwezen (JLW), een stelsel dat zich richt tot jongeren tussen 15 en 18 jaar, of de alternerende bouwopleiding (ABO), bestemd voor jonge werkzoekenden tussen 18 en 23 jaar zonder kwalificatiegetuigschrift bouw uit het voltijds onderwijs.

Deze leerlingen krijgen een vaste maandelijkse vergoeding van de werkgever. In verband met de inhaalrustdagen werd volgende regeling uitgewerkt door een CAO van 1 februari 2001: Zij hebben recht op evenveel inhaalrustdagen als er maanden gedekt zijn door hun leerovereenkomst in 2017;

3 Overeenkomst alternerende opleiding (afgesloten vanaf 1 september 2016)

Vanaf 1 september 2016 vervangt de overeenkomst alternerende opleiding de middenstandsleerovereenkomst en het industrieel leerlingwezen - waaronder het JLW en de ABO in de bouw ressorteren - in Vlaanderen.

In de overeenkomst alternerende opleiding waarbij er een maandelijkse leervergoeding tussen € 453,20 en € 539,10 voorzien is, zullen dezelfde regels inzake toekenning inhaalrustdagen gelden als in het kader van middenstandsleerovereenkomst. Dit betekent dat ze op de inhaalrustdagen van het werk afwezig mogen blijven en tijdens deze dagen hun recht blijven behouden op betaling van de leervergoeding namens de onderneming.

 

Elke onderneming met minstens één werknemer in dienst, moet een interne preventieadviseur aanstellen. In ondernemingen met minder dan 20 werknemers, kan dit de werkgever zelf zijn. Zijn er 20 of meer werknemers, moet de interne preventieadviseur één van de personeelsleden zijn.

Afhankelijk van de soort activiteit die de onderneming uitoefent, kunnen bepaalde aspecten van het welzijnsbeleid (bv. arbeidsgeneeskunde) uitbesteed worden aan een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Maar het is nooit mogelijk om alle welzijnstaken door te schuiven naar de externe dienst.

Een preventieadviseur is beschermd tegen ontslag: hij mag niet om eender welke reden ontslagen worden of uit zijn functie ontzet worden. Dit kan enkel om redenen die los staan van zijn onafhankelijkheid of om redenen waaruit blijkt dat hij niet bekwaam is om zijn opdrachten uit te voeren.

Voor de beëindiging van zijn overeenkomst, moet een bijzondere procedure gevolgd worden.

Zo moet de werkgever tegelijkertijd en voorafgaand aan het ontslag:

1. de preventieadviseur, bij aangetekende brief, in kennis stellen van de reden van het ontslag en het bewijs van die redenen;
2. de leden van het comité voor preventie en bescherming op het werk, ook per aangetekend schrijven, vragen naar hun voorafgaand akkoord met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst of de verwijdering uit de functie. Zij moeten ook een kopie ontvangen van de kennisgeving aan de preventieadviseur zelf. Is er geen comité dan moet de kennisgeving gebeuren aan de vakbondsafvaardiging. Is er ook geen vakbondsafvaardiging, dan gebeurt de kennisgeving aan “alle werknemers”.

Daarna volgt er een overlegprocedure met het comité/de vakbondsafvaardiging/de werknemers. Is er een unaniem akkoord, kan de arbeidsovereenkomst met de preventieadviseur beëindigd worden volgens de normale opzeggingsregels. De preventieadviseur kan zijn ontslag nog altijd aanvechten voor de arbeidsrechtbank.
Is er geen unaniem akkoord, wordt een verzoeningsprocedure opgestart waarbij een inspecteur van het Toezicht op de Sociale Wetten als bemiddelaar optreedt. Wordt ook dan geen akkoord bereikt en blijft de werkgever bij zijn voornemen om te ontslaan, wordt de procedure ingeleid voor de arbeidsrechtbank.

Deze procedure geldt niet bij een ontslag om dringende redenen, sluiting of collectief ontslag, wanneer de preventieadviseur zelf een einde maakt aan de overeenkomst of wanneer de duur waarvoor de overeenkomst werd afgesloten, verstreken is.

Wordt de procedure helemaal niet of niet correct gevolgd, kan de werkgever veroordeeld worden tot de betaling van een beschermingsvergoeding gelijk aan het huidige loon over een periode van 2 of 3 jaar, naargelang de interne preventieadviseur minder of meer dan 15 jaar dienst heeft in deze hoedanigheid.

Sociaal secretariaat voor
het bouwbedrijf en
aanverwante sectoren

Tel. 03 203 44 11  •  Fax. 03 232 63 75

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

Via het educatief verlof kan een werknemer die een erkende algemene of beroepsopleiding volgt, gedurende een bepaald aantal uur van het werk afwezig blijven.  Voor deze afwezigheidsuren wordt hij betaald tegen het normale loon, dat indien het hoger ligt dan een bepaald bedrag, begrensd mag worden. Wij geven hierna een algemeen overzicht van het educatief verlof, zoals het voor het schooljaar 2017-2018 van toepassing is.

1 WERKGEVERS

De regeling van het algemene stelsel van betaald educatief verlof geldt voor alle werkgevers uit de privé-sector, dus ook voor de bouw.

2 WERKNEMERS

Zowel voltijdse werknemers als deeltijdse werknemers kunnen aanspraak maken op educatief verlof.
De deeltijdse werknemer moet één van de volgende voorwaarden vervullen, opdat hij/zij gebruik kan maken van het educatief verlof:
• Je bent een deeltijdse werknemer die voor minimum 4/5de tewerkgesteld is en een algemene of beroepsopleiding volgt;
• Je bent een deeltijdse werknemer die met een vast uurrooster minstens halftijds en minder dan 4/5de werkt, je hebt dan recht op educatief verlof maar alleen voor de tijdens de normale arbeidsuren gevolgde beroepsopleidingen;
• Je bent een deeltijdse werknemer die volgens een variabel uurrooster werkt, je hebt dan recht op educatief verlof voor de tijdens of buiten de arbeidsuren gevolgde algemene en/of beroepsopleidingen.

3 OPLEIDINGEN

De opleidingen die in aanmerking komen voor het algemene stelsel, zijn algemene- of beroepsopleidingen of taalcursussen die door de Dienst Betaald Educatief Verlof van het Vlaams Gewest Departement Werk en Sociale Economie erkend werden.  Er hoeft geen verband te zijn tussen de gevolgde opleiding en de functie van de werknemer.  Ze moeten wel minimum 32 uur per jaar omvatten.
 
Indien u twijfels hebt of een opleiding al dan niet erkend is, kunt u steeds met ons of met de  Dienst Betaald Educatief Verlof van het Vlaams Gewest Departement Werk en Sociale Economie (gratis telefoonnummer 1700) contact opnemen.

4 FORMALITEITEN VOOR DE WERKNEMER

De werknemer die gebruik wil maken van educatief verlof, moet zijn werkgever daarover inlichten door overhandiging van een attest van regelmatige inschrijving.  Normaal moet dit vóór 31 oktober overhandigd worden (tenminste als de opleiding per schooljaar georganiseerd wordt).  Bij een inschrijving na 31 oktober moet het attest binnen de 15 dagen na de inschrijving aan de werkgever afgegeven worden. 
 
Tijdens de opleiding moet de werknemer een getuigschrift van nauwgezetheid overhandigen: dit bewijst dat hij de cursus nauwgezet volgt en is normaal een trimesterieel document. 
 
Wanneer een werknemer in de loop van een opleiding van werkgever verandert, behoudt deze in principe zijn recht op educatief verlof bij de nieuwe werkgever.
 
5 AANTAL UREN

Voltijdse werknemers hebben recht op betaald educatief verlof volgens het aantal uur werkelijke aanwezigheid tijdens de lesuren met een maximum van 80 uur (voor een algemene opleiding) en 100 uur (voor een beroepsopleiding of de combinatie van beide) per jaar.   Voor een taalopleiding bedraagt  de grens 80 uur, voor een opleiding die leidt tot aflevering van een diploma van een Belgische universiteit of een gelijkgestelde inrichting kunnen tot maximum 120 uur worden toegekend. Deze grenzen gelden voor lesuren die niet samenvallen met de normale arbeidstijd.  Indien er minimaal 20 lesuren samenvallen met de normale arbeidstijd, bedraagt de grens 120 uur bij een beroepsopleiding, 80 uur bij een algemene opleiding en 120 uur bij een combinatie van beide.

Vanaf 1 september 2012 hebben de werknemers recht op max. 180 uur betaald educatief verlof, indien zij een opleiding volgen die voorbereidt op de uitoefening van een knelpuntberoep of een opleiding volgen die leidt naar een eerste diploma secundair onderwijs of een opleiding basiseducatie volgen.

Voor deeltijdse werknemers (zie 2) wordt dit aantal lesuren vermenigvuldigd met de verhouding van het aantal uren dat men deeltijds werkt tot het aantal uren dat men normaal gezien in een voltijds regime presteert. Indien het aantal gevolgde cursusuren de wettelijke maxima overschrijdt, bekomt men het aantal toe te kennen uren educatief verlof door die maxima te vermenigvuldigen met de zopas vermelde verhouding.
Het betaald educatief verlof moet opgenomen worden tussen de datum van de aanvang van de opleiding, of de eerste effectieve aanwezigheid bij laattijdige inschrijving, en de datum van het laatste examen van de eerste zittijd. In geval van een tweede zittijd wordt de periode verlengd tot en met het laatste examen van de tweede zittijd waaraan betrokkene deelneemt.
Het betaald educatief verlof wordt op ondernemingsvlak gepland in overleg tussen de werkgever en de syndicale afvaardiging of bij ontstentenis ervan de werknemers.

6 VERGOEDING

Tijdens de duur van de afwezigheid behoudt de werknemer het recht op zijn normaal loon dat door de werkgever tot een bepaald bedrag begrensd mag worden. Het begrensd loon wordt door de werkgever voorgeschoten, die nadien de terugbetaling van een gedeelte ervan kan vragen bij  de dienst Educatief Verlof van het Vlaams Gewest Departement Werk en Sociale Economie (zie 7).
 
Vanaf 1 september 2016 bedraagt deze loongrens € 2.815 bruto per maand. 
Omgerekend op week- en uurbasis betekent dit dat:
a) het begrensde normale weekloon gelijk is aan
 € 2.815 x 12 =  € 649,615
          52
b) het begrensde normale uurloon gelijk is aan
 € 649,615 =  € 16,2404
       40
 
7 TERUGBETALING AAN DE WERKGEVER

De terugbetaling van de loonkost wordt beperkt en herleid tot een forfaitair bedrag per lesuur en dit ongeacht de werkelijke loonkost voor elk uur betaald educatief verlof.  Dit uurbedrag werd voor het schooljaar 2017-2018 vastgelegd op € 21,30.

Een aanvraag tot terugbetaling kan pas na het einde van het schooljaar en voor alle werknemers samen gebeuren.  Voor opleidingen georganiseerd tussen september 2017 en 30 juni 2018, moet de aanvraag tot terugbetaling vóór 31 december 2018 ingediend worden. 

De aanvraag tot terugbetaling bestaat uit een gezamenlijke aangifte van schuldvordering, een individuele steekkaart per werknemer en een aantal bewijsstukken  (getuigschrift van regelmatige inschrijving, (trimesteriële) attesten van nauwgezetheid,…).

8 VERLIES VAN HET RECHT OP EDUCATIEF VERLOF

In de volgende gevallen verliest de werknemer het recht op educatief verlof:

8.1 NIET REGELMATIG VOLGEN VAN DE CURSUS

Wanneer een werknemer gedurende een periode of trimester (vooraf vastgelegd door de onderwijsinstelling en vermeld op het attest van regelmatige inschrijving), meer dan 10% van het werkelijk gegeven aantal lesuren onwettig afwezig is geweest, verliest hij het recht op educatief verlof voor een periode van 6 maanden. 
De termijn van 6 maanden vangt aan:
 
Duur van de cursus Aanvang van de 6 maanden
≤ 3 maanden op de einddatum van de cursus
> 3 maanden maar ≤ schooljaar op het einde van de periode van 3 maanden tijdens dewelke de ongewettigde afwezigheid werd vastgesteld
= schooljaar op het einde van het schoolkwartaal
 
Het percentage ongewettigde afwezigheid wordt bepaald op basis van het getuigschrift van nauwgezetheid. 
Indien het gebrek aan nauwgezetheid wordt vastgesteld in de loop van het derde schoolkwartaal, loopt de schorsing verder gedurende het volgende schooljaar.

8.2 ONDERBREKING VAN DE OPLEIDING

Onderbreekt de werknemer om één of andere reden de opleiding, dan moet hij de werkgever op de hoogte brengen binnen de 5 dagen.
Het voordeel van educatief verlof vervalt vanaf de datum van verwittiging tot wanneer de werknemer zich opnieuw inschrijft voor een opleiding die ressorteert onder de wet. 

8.3 NIET SLAGEN VOOR EEN BEPAALDE CURSUS

Wanneer de werknemer éénzelfde cursus tweemaal heeft gevolgd zonder te slagen, verliest hij definitief het recht op educatief verlof voor die cursus, tenzij de dubbele mislukking te wijten is aan overmacht. 

8.4 MISBRUIK VAN HET RECHT OP AFWEZIGHEID
Indien de werknemer het educatief verlof gebruikt (misbruikt) om een activiteit als zelfstandige of werknemer uit te oefenen, verliest hij het recht op educatief verlof voor een periode van 12 maanden.
De uitsluitingstermijn begint vanaf de dag waarop de feiten worden vastgesteld.

9 TERUGVORDERING BIJ DE WERKNEMER VAN LOON VOOR ONTERECHT TOEGEKEND EDUCATIEF VERLOF

Het kan dus voorkomen dat aan een werknemer loon voor educatief verlof werd toegekend, terwijl die er helemaal geen recht op heeft. 
In dit geval kan de werkgever de terugbetaling eisen van het loon bij de werknemer.  Dit werd uitdrukkelijk bepaald in de wettelijke reglementering!
De sociale zekerheidsbijdragen op dit loon dient de werkgever bij de RSZ terug te vorderen. 

10 BESCHERMING TEGEN ONTSLAG

De werkgever mag de werknemer niet ontslaan vanaf het ogenblik waarop hij zijn aanvraag om van het betaald educatief verlof te genieten, heeft ingediend en dit tot op het einde van de opleiding, behalve om redenen die vreemd zijn aan het educatief verlof.  De bewijslast voor een dergelijke reden ligt bij de werkgever.
 
Bij overtreding van dit principe betaalt de werkgever aan de werknemer een forfaitaire beschermingsvergoeding uit van 3 maanden loon, onverminderd het recht van de werknemer op een verbrekingsvergoeding.
 
 
 
 
 

ARBEIDERS (P.C. 124)

1 Realisatie van de arbeidsduurvermindering

In de bouwnijverheid wordt de arbeidsduurvermindering gerealiseerd via het toekennen van 12 rustdagen per jaar. Op die manier wordt de effectieve wekelijkse arbeidsduur, die nog steeds 40 uur bedraagt, op jaarbasis teruggebracht tot 38 uur.

De reglementaire basis van het stelsel van de rustdagen vinden we vooreerst in het KB nr. 213 van 26 september 1983. De arbeiders uit de bouwnijverheid hebben op basis van dit KB voor elk jaar recht op 6 rustdagen. De overige 6 rustdagen worden toegekend op basis van een CAO die telkens in het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf wordt afgesloten.

De data van 12 inhaalrustdagen voor 2017 werden vastgesteld op:

3, 4, 5 en 6 januari, 13 en 14 april 2017 (op grond van het KB van 26 november 2014 (BS van 17 december 2014) dat het KB nr. 213 uitvoert);

26 mei, 22, 26, 27, 28 en 29 december 2017 (op grond van de CAO van 19 november 2015 – KB van 16 augustus 2016– BS van 19 september 2016).

2 Verbod op tewerkstellingen en uitzonderingen

Tijdens de 12 inhaalrustdagen geldt er een principieel verbod tot tewerkstelling, zowel ten aanzien van de bouwvakarbeiders, de bedienden, leerlingen als uitzendkrachten in de bouw. 

Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor de volgende gevallen:

a) in de gevallen waar arbeid op zondag is toegestaan (artikel 12 van de Arbeidswet van 16 maart 1971). Het gaat hierbij om ofwel:

- het toezicht op de bedrijfsruimte;

- het schoonmaken, herstellen en onderhouden, in zoverre deze werkzaamheden voor de regelmatige voortzetting van het bedrijf nodig zijn, alsmede de werkzaamheden buiten de productie, die nodig zijn voor de regelmatige hervatting van het bedrijf na de sluitingsperiode van de bouwplaatsen (bv. schilderwerken in een school tijdens de kerstvakantie);

- arbeid verricht om het hoofd te bieden aan een voorgekomen of een dreigend ongeval (bv. strooiwerkzaamheden op de wegen, het herstellen van een beschadigd stuk wegdek wanneer dit niet kan uitgesteld worden);

- dringende arbeid aan machines of materieel, en arbeid die door een onvoorziene noodzaak wordt vereist;

- arbeid om beschadiging van grondstoffen of voortbrengselen te voorkomen.

b) wanneer de arbeiders belast zijn met de klantendienst bij handelaars in bouwmaterialen, met uitzondering van het vervoer. De ondernemingen voor de handel in bouwmaterialen moeten aan het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf de toestemming vragen en verkrijgen voor het tewerkstellen van arbeiders op zaterdagen (volgens de procedure die beschreven werd in de CAO van 30 juni 1980). 

c) wanneer ze tewerkgesteld zijn in de ondernemingen die op het ogenblik van de toekenning van de rustdagen, gewoonlijk een periode van intense activiteit kennen.

Van dit uitzonderingsgeval kan enkel gebruik gemaakt worden tijdens de laatste zes rustdagen (26 mei, 22, 26, 27, 28 en 29 december 2017).

Onder een "intense activiteit" wordt een “activiteit verstaan die normaal gezien aanleiding zou kunnen geven tot het verrichten van bijkomende uren”. Dit uitzonderingsgeval geldt vooral voor de installateurs in centrale verwarming. 

Het werken tijdens de inhaalrustdagen kan niet gerechtvaardigd worden omdat een bepaalde uitvoeringstermijn nageleefd dient te worden. 

Wanneer van één van de uitzonderingen op het verbod tot werken tijdens de inhaalrustdagen gebruik gemaakt wordt, moet geen toelating bij de sociale inspectie aangevraagd worden. De werkgever beslist op eigen verantwoordelijkheid tot het werken tijdens de inhaalrustdagen. Wel dient een mededeling te gebeuren aan de Inspectie van de Sociale Wetten van het district waar de werken worden uitgevoerd. Deze mededeling moet indien mogelijk vooraf gebeuren, zoniet uiterlijk 24 uur na het begin van de werkzaamheden.

3 Vervanging van de gewerkte inhaalrustdagen

De arbeiders die tijdens één of meerdere inhaalrustdagen moeten werken, ontvangen hiervoor hun normaal loon en hebben recht op inhaalrust, die normaal binnen de 6 weken moet toegekend worden. Wanneer er arbeid werd verricht in een periode van intense activiteit, wordt deze termijn op 7 maanden gebracht.

De vervangingsrust bedraagt:

- één volle dag, indien de arbeid langer dan vier uur heeft geduurd;
- tenminste een halve dag, indien hij niet langer dan vier uur heeft geduurd. In dit geval moet de vervangingsrust vóór of na 13 uur verleend worden en mag er op die dag niet langer dan vier uur arbeid worden verricht;

en mag uiteraard niet samenvallen met rusttijden die ingevolge bv. het werken op zondag of het verrichten van overuren moeten toegekend worden. 

Arbeiders die tijdens de inhaalrustdagen werkten en nog niet alle gepresteerde dagen recupereerden, mogen niet tijdelijk werkloos gesteld worden vooraleer deze inhaalrustdagen genomen werden. 
 
Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst moet de werkgever het aantal niet toegekende inhaalrustdagen op het bewijs van volledige werkloosheid C4 vermelden.

4 Sancties

De werkgevers, hun lasthebbers of aangestelden die:

- de inhaalrustdagen niet toekennen;
- arbeid laten verrichten tijdens deze dagen behalve in de uitzonderingsgevallen;
- de inhaalrust bij toegelaten arbeid op een inhaalrustdag niet toekennen binnen de voorgeschreven termijn;

kunnen een sanctie van het niveau 2 volgens de bepalingen van het Strafrechtelijk Wetboek oplopen (geldboete van € 50 tot € 500 (x 6)) of kunnen een administratieve geldboete (van € 25 tot € 250 (x 6)) oplopen.

5 Vergoeding voor de inhaalrustdagen

Voor de inhaalrustdagen moet geen loon worden betaald door de werkgever. De vergoeding van de rustdagen is voor de bouwvakarbeiders ten laste van het Fonds voor Bestaanszekerheid (FBZ): zij betaalt een vergoeding voor de rustdagen uit via de uitbetalingsinstellingen voor werkloosheidsuitkeringen (= de vakbonden of de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen).

Iedere arbeider heeft in principe recht op de betaling van alle rustdagen die binnen de duur van zijn arbeidsovereenkomst vallen. Er is geen anciënniteitsvereiste, noch een pro-rataregeling.

Het bedrag van de vergoeding is afhankelijk van de looncategorie waartoe de arbeider behoort en wordt door het FBZ-Bouw vastgesteld op basis van het uurloon van de arbeider zoals opgenomen in de DMFA-aangifte van het 3de kwartaal. Bij een deeltijdse tewerkstelling wordt bij de berekening van de vergoeding rekening gehouden met de contractuele gemiddelde wekelijkse arbeidsduur zoals vermeld in de DMFA-aangifte. Voor de arbeiders die in het 4de kwartaal worden aangeworven, wordt er gewerkt op basis van de DIMONA-aangifte.

Merk op! Pro-ratavergoeding rustdagen bij overmatig gebruik economische werkloosheid 

Het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf heeft op 12 september 2013 een CAO ondertekend met een bijkomende maatregel om het overmatig gebruik van economische werkloosheid te ontraden.

Arbeiders die op jaarbasis 75 dagen of meer economische werkloosheid tellen, zullen voor de rustdagen voortaan een vergoeding van het Fonds voor Bestaanszekerheid ontvangen die pro rata berekend is in functie van de gepresteerde dagen en dit volgens de volgende formule:

baremiek dagbedrag x gepresteerde dagen in referteperiode 
                                                                          
229

Het pro-ratadagbedrag kan niet lager zijn dan het bedrag van de werkloosheidsvergoeding die wordt toegekend aan een werknemer met gezinslast  dat geldig is op 1 oktober van het jaar waarin de hoofdperiode van de rustdagen een aanvang neemt. Indien het resultaat van de voormelde berekening kleiner is dan dit minimumbedrag, wordt een pro-ratadagbedrag toegekend gelijk aan dit minimumbedrag.

Bovendien zal het Fonds de pro-ratavergoeding terugvorderen bij de werkgevers.

Indien de arbeider in de referteperiode bij slechts één werkgever was tewerkgesteld, wordt de volledige pro rata berekende vergoeding teruggevorderd bij deze werkgever.

Indien de arbeider in de referteperiode bij meerdere werkgevers was tewerkgesteld, wordt er enkel overgegaan tot terugvordering bij die werkgever(s) bij wie er een overmatig gebruik van economische werkloosheid geweest is voor de betrokken arbeider in de referteperiode.

Er is een overmatig gebruik van economische werkloosheid (EW) wanneer het resultaat van de volgende formule groter of gelijk is aan 0,3275:

             aantal dagen EW bij werkgever (WG)                      
aantal dagen DmfA bij WG – vakantiedagen – rustdagen

Het terug te vorderen bedrag wordt als volgt berekend:

bedrag pro rata x aantal dagen EW bij WG
       
aantal dagen EW in referteperiode

De maatregel kadert in de afspraken tussen de sociale partners in de bouw om het structureel evenwicht in het budget van het Fonds voor Bestaanszekerheid te behouden, en is in werking getreden op 1 januari 2013.

6 Overhandiging en uitbetaling via het attest “Inhaalrustdagen”

De vergoedingen voor de rustdagen worden door het Fonds voor Bestaanszekerheid al voorberekend via het speciaal formulier “Rustdagen” dat begin december op naam van iedere arbeider aan de bouwbedrijven verstuurd wordt. De werkgever dient de berekening gemaakt op dit formulier na te kijken: indien het attest juist is, moet het aan de arbeider overhandigd worden.

Het totale bedrag “Rustdagen” wordt bekomen door het aantal vergoedingen waarop de arbeider recht heeft (rubriek II van het formulier) te vermenigvuldigen met het dagbedrag dat overeenstemt met de beroepscategorie van de arbeider (cfr. barema onder rubriek III van het formulier).

7 Correctie van het aantal voorberekende inhaalrustdagen

In sommige gevallen heeft een arbeider geen recht op de betaling van bepaalde rustdagen, niettegenstaande die dagen binnen de duur van zijn arbeidsovereenkomst vallen. Dit is het geval wanneer zijn arbeidsovereenkomst op dat ogenblik geschorst is om één van de volgende redenen:

- wederzijdse instemming;
- arbeidsongeval of beroepsziekte;
- volledige loopbaanonderbreking of volledig tijdskrediet;
- beroepsopleiding;
- voorlopige hechtenis;
- ongerechtvaardigde afwezigheid of onbetaald verlof.

Bij schorsing wegens ziekte behoudt de arbeider het recht op betaling van de rustdag door het FBZ behalve wanneer deze schorsing al ononderbroken loopt sinds 1 januari van het jaar waarop de rustdag betrekking heeft. In geen geval kan de zieke arbeider echter de rustdag op een later tijdstip inhalen.  

In een aantal andere gevallen heeft een arbeider na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst nog recht op de betaling van rustdagen die buiten de duur van zijn arbeidsovereenkomst vallen:

- de arbeider die verbonden was met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur en die ontslagen werd (behalve om dringende reden) in de periode van 60 dagen voorafgaand aan het begin van de hoofdperiode van de rustdagen op het einde van het jaar, heeft nog recht op betaling van de rustdagen van de hoofdperiode op voorwaarde dat hij op dat ogenblik nog volledig werkloos is. Werknemers die brugpensioen of begeleidende maatregelen genieten, hebben echter geen recht meer op de betaling van de rustdagen van de hoofdperiode;
- de arbeider die verbonden was met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van minstens drie maanden welke een einde nam in de periode van 60 dagen voorafgaand aan het begin van de hoofdperiode van de rustdagen, heeft recht op de betaling van een gedeelte van de rustdagen. Ook hier is de voorwaarde dat hij in de hoofdperiode nog volledig werkloos is. Hij heeft enerzijds recht op de dagen die binnen de overeenkomst vallen en anderzijds op een aantal bijkomende rustdagen in verhouding tot de duur van zijn arbeidsovereenkomst (elke maand tewerkstelling geeft recht op 1 rustdag).

De attesten die niet mogen overhandigd worden, moeten aan het Fonds voor Bestaanszekerheid, Koningsstraat 132 Bus 1 te 1070 Brussel (telefoon: 02/209.65.56 (dienst rustdagen) – fax: 02/209.65.00) worden teruggezonden, met vermelding van de reden van de schorsing en/of de datum van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Het Fonds voor Bestaanszekerheid zal later een aangepast formulier opmaken.

8 Aflevering van het attest bij een tewerkstelling tijdens de inhaalrustdagen

Indien de werkgever, gebruikmakend van de voorziene uitzonderingen, zijn arbeiders tewerkstelt tijdens één of meerdere van de twaalf inhaalrustdagen, dienen deze arbeiders niettemin op het normale tijdstip het attest te ontvangen. De door het Fonds voor Bestaanszekerheid uitbetaalde vergoeding dekt dan de vervangingsrustdag(en) die binnen de zes weken of binnen de zeven maanden moet(en) worden toegekend. 

9 Schorsing van de opzeggingstermijn

De opzeggingstermijn die door de werkgever betekend wordt, wordt geschorst tijdens de vijf inhaalrustdagen (dus niet tijdens de weekends of op de feestdagen) die in de hoofdperiode van 22 december 2017 tot en met 29 december 2017 worden toegekend. Ook tijdens de vier inhaalrustdagen van 2 januari 2018 tem 5 januari 2018 wordt de opzegtermijn geschorst!

Vanzelfsprekend zal de opzeggingstermijn niet geschorst worden wanneer de werknemer zelf opzegt. 

10 Klein verlet

Het klein verlet dat tijdens de inhaalrustdagen zou vallen, moet niet worden betaald (geen loonverlies). 

11 Ziekte – Ongeval – Gewaarborgd loon

Tijdens de 12 inhaalrustdagen, die gedekt zijn door een vergoeding, kan er geen aanspraak gemaakt worden op gewaarborgd loon ziekte. Een arbeider die arbeidsongeschikt wordt vóór of tijdens de inhaalrustdagen heeft slechts recht op gewaarborgd loon voor de dagen die zich situeren vóór en/of na de inhaalrustdagen. 

12 Tijdelijke werkloosheid

Tijdens de inhaalrustdagen kunnen de arbeiders geen aanspraak maken op werkloosheidsuitkeringen wegens schorsing van de arbeidsovereenkomst ingevolge slecht weer of economische redenen. De arbeiders zullen voor de inhaalrustdagen de code A (loon zonder arbeid) moeten invullen op hun nominatieve C 3.2 A controlekaart. De werkgever mag voor de inhaalrustdagen noch de met de aard van de tijdelijke werkloosheid overeenstemmende code, noch het aantal uren van tijdelijke werkloosheid in het rooster van rubriek 3 op het “C 3.2-WERKGEVER” formulier invullen.

Ingeval de werknemers tewerkgesteld zouden worden tijdens de inhaalrustdagen, dient hen eerst de inhaalrust te worden toegekend vooraleer zij tijdelijk werkloos mogen gesteld worden.

De RVA-Antwerpen is er op ons verzoek mee akkoord gegaan dat de aangevraagde periode van economische werkloosheid met 2 weken verlengd wordt door de inhaalrustperiode tussen 22 december 2017 tot en met 5 januari 2018. Van de onderbreking ingevolge inhaalrust moet wel melding gemaakt worden in de kennisgeving tot invoering van de economische werkloosheid.

De inhaalrustdagen worden gelijkgesteld met een periode van werkhervatting tussen 2 economische werkloosheidsperiodes van 4 weken, als zij in een bijlage bij het arbeidsreglement opgenomen waren. 

13 Betaling van de feestdagen van Kerstmis en Nieuwjaar

Voor de betaling van de feestdagen van Kerstmis en Nieuwjaar, dient er een onderscheid gemaakt te worden al naargelang de situatie waarin de arbeider zich bevond vóór de inhaalrustdagen:

- de arbeiders die vóór de inhaalrustdagen aan het werk of in tijdelijke werkloosheid waren, hebben recht op de betaling van deze feestdagen ten laste van hun werkgever;
- de arbeiders van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is om een andere reden dan tijdelijke werkloosheid, behouden het recht op de betaling van de feestdagen volgens de algemene regeling inzake de feestdagen;
- de arbeiders die door de werkgever - tenzij omwille van een dringende reden - vóór de inhaalrustdagen ontslagen werden en op het ogenblik dat de feestdagen vallen, nog volledig werkloos zijn, kunnen recht verkrijgen op betaling van Kerstmis en Nieuwjaar ten laste van hun vorige werkgever. Beide feestdagen moeten betaald worden indien zij binnen de 60 dagen na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst vallen en de arbeider minstens 1 maand in dienst van de onderneming bleef. Als de arbeider meer dan 14 dagen en minder dan 1 maand in dienst bleef, kan hij op de betaling van maximum 1 feestdag aanspraak maken, voor zoverre die binnen de 14 dagen na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst valt.

14 De verwerking van de inhaalrustdagen in de DMFA-aangifte

De twaalf inhaalrustdagen worden onder de prestatiecode 12 aangegeven in de DMFA-aangifte aan de RSZ.

Zij worden als arbeidsdagen meegeteld om het bedrag van de structurele vermindering van de RSZ-bijdragen te berekenen.

BEDIENDEN (ANPCB NR. 218) 

Bedienden in de bouw volgen de regeling van de bouwvakarbeiders.

Ook voor hen bedraagt de wekelijkse arbeidsduur 38 uur op jaarbasis.

Voltijdse bedienden moeten gedurende 40 uur per week in de bouw tewerkgesteld worden en krijgen recht op twaalf inhaalrustdagen die zij op dezelfde data moeten nemen als de werklieden.

Voor elke inhaalrustdag waarop een bediende recht heeft, ontvangt hij/zij het normaal loon ten laste van de werkgever.

Belangrijk is dat:

- de bediende gebonden moet zijn door een arbeidsovereenkomst op het ogenblik van de toekenning van de rustdagen;
- de bediende die ontslag neemt in de loop van het jaar en die niet meer verbonden is door een arbeidsovereenkomst op het ogenblik dat de rustdagen worden toegekend, er niet kan van genieten; - de bediende die in de loop van het jaar in dienst treedt en die verbonden is door een arbeidsovereenkomst op het ogenblik dat de rustdagen worden toegekend, er volledig kan van genieten. Zo heeft een bediende die recent (bv. 16 november 2017) aangeworven werd, recht op de inhaalrustdagen die tijdens de hoofdperiode vallen indien hij/zij op dat moment nog met een arbeidsovereenkomst verbonden is;
- de bediende die ontslagen wordt door zijn werkgever in de loop van het jaar en wiens overeenkomst een einde neemt in de periode van 60 dagen die voorafgaan aan het begin van de hoofdperiode van de rustdagen, recht heeft op volledige betaling van de rustdagen ten laste van zijn vorige werkgever, tenminste als hij/zij bij het begin van de hoofdperiode nog volledig werkloos is;
- de bediende die ontslagen wordt door zijn werkgever in de loop van het jaar en wiens overeenkomst een einde neemt vóór de periode van 60 dagen die voorafgaat aan het begin van de hoofdperiode van de rustdagen, enkel recht heeft op de rustdagen die binnen de duur van zijn arbeidsovereenkomst vallen.

De opzeggingstermijn van bedienden wordt niet geschorst tijdens de inhaalrustdagen die in de eindejaarsperiode vallen.

LEERLINGEN 

Het aantal inhaalrustdagen waarop een leerling recht heeft, is afhankelijk van de soort van leerovereenkomst waarmee hij verbonden is. 

1 Middenstandsleerovereenkomst (afgesloten vóór 1 september 2016)

De leerlingen die een middenstandsopleiding volgen, hebben automatisch recht op de inhaalrustdagen. Zij blijven op de inhaalrustdagen van het werk afwezig en ontvangen aan het eind van de maand hun normale maandelijkse leervergoeding van de werkgever. 

2 Jongerenleerlingwezen (JLW) – Alternerende bouwopleiding (ABO)  (afgesloten vóór 1 september 2016)

Jongeren kunnen in een bouwbedrijf ook opgeleid worden via het jongerenleerlingwezen (JLW), een stelsel dat zich richt tot jongeren tussen 15 en 18 jaar, of de alternerende bouwopleiding (ABO), bestemd voor jonge werkzoekenden tussen 18 en 23 jaar zonder kwalificatiegetuigschrift bouw uit het voltijds onderwijs.

Deze leerlingen krijgen een vaste maandelijkse vergoeding van de werkgever. In verband met de inhaalrustdagen werd volgende regeling uitgewerkt door een CAO van 1 februari 2001: Zij hebben recht op evenveel inhaalrustdagen als er maanden gedekt zijn door hun leerovereenkomst in 2017;

3 Overeenkomst alternerende opleiding (afgesloten vanaf 1 september 2016)

Vanaf 1 september 2016 vervangt de overeenkomst alternerende opleiding de middenstandsleerovereenkomst en het industrieel leerlingwezen - waaronder het JLW en de ABO in de bouw ressorteren - in Vlaanderen.

In de overeenkomst alternerende opleiding waarbij er een maandelijkse leervergoeding tussen € 453,20 en € 539,10 voorzien is, zullen dezelfde regels inzake toekenning inhaalrustdagen gelden als in het kader van middenstandsleerovereenkomst. Dit betekent dat ze op de inhaalrustdagen van het werk afwezig mogen blijven en tijdens deze dagen hun recht blijven behouden op betaling van de leervergoeding namens de onderneming.

 

Elke onderneming met minstens één werknemer in dienst, moet een interne preventieadviseur aanstellen. In ondernemingen met minder dan 20 werknemers, kan dit de werkgever zelf zijn. Zijn er 20 of meer werknemers, moet de interne preventieadviseur één van de personeelsleden zijn.

Afhankelijk van de soort activiteit die de onderneming uitoefent, kunnen bepaalde aspecten van het welzijnsbeleid (bv. arbeidsgeneeskunde) uitbesteed worden aan een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Maar het is nooit mogelijk om alle welzijnstaken door te schuiven naar de externe dienst.

Een preventieadviseur is beschermd tegen ontslag: hij mag niet om eender welke reden ontslagen worden of uit zijn functie ontzet worden. Dit kan enkel om redenen die los staan van zijn onafhankelijkheid of om redenen waaruit blijkt dat hij niet bekwaam is om zijn opdrachten uit te voeren.

Voor de beëindiging van zijn overeenkomst, moet een bijzondere procedure gevolgd worden.

Zo moet de werkgever tegelijkertijd en voorafgaand aan het ontslag:

1. de preventieadviseur, bij aangetekende brief, in kennis stellen van de reden van het ontslag en het bewijs van die redenen;
2. de leden van het comité voor preventie en bescherming op het werk, ook per aangetekend schrijven, vragen naar hun voorafgaand akkoord met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst of de verwijdering uit de functie. Zij moeten ook een kopie ontvangen van de kennisgeving aan de preventieadviseur zelf. Is er geen comité dan moet de kennisgeving gebeuren aan de vakbondsafvaardiging. Is er ook geen vakbondsafvaardiging, dan gebeurt de kennisgeving aan “alle werknemers”.

Daarna volgt er een overlegprocedure met het comité/de vakbondsafvaardiging/de werknemers. Is er een unaniem akkoord, kan de arbeidsovereenkomst met de preventieadviseur beëindigd worden volgens de normale opzeggingsregels. De preventieadviseur kan zijn ontslag nog altijd aanvechten voor de arbeidsrechtbank.
Is er geen unaniem akkoord, wordt een verzoeningsprocedure opgestart waarbij een inspecteur van het Toezicht op de Sociale Wetten als bemiddelaar optreedt. Wordt ook dan geen akkoord bereikt en blijft de werkgever bij zijn voornemen om te ontslaan, wordt de procedure ingeleid voor de arbeidsrechtbank.

Deze procedure geldt niet bij een ontslag om dringende redenen, sluiting of collectief ontslag, wanneer de preventieadviseur zelf een einde maakt aan de overeenkomst of wanneer de duur waarvoor de overeenkomst werd afgesloten, verstreken is.

Wordt de procedure helemaal niet of niet correct gevolgd, kan de werkgever veroordeeld worden tot de betaling van een beschermingsvergoeding gelijk aan het huidige loon over een periode van 2 of 3 jaar, naargelang de interne preventieadviseur minder of meer dan 15 jaar dienst heeft in deze hoedanigheid.

Onze log-in is momenteel enkel beschikbaar op desktop.

Terugbetaling Gewaarborgd Loon Serviam Plus

Terugbetalingen gewaarborgd loon mogelijk voor uw bouwvakarbeiders!

Lees meer...

Serviam Plus ESV

Er zijn sociaal secretariaten en er is Serviam Plus, de partner die met u meedenkt en soepel inspeelt op al uw vragen.

Lees meer...

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Mobiliteitsvergoeding bouw

Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen een tegemoetkoming in de reiskosten door de werkgever verschuldigd.

Lees meer...