Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

Nadat in juli al een aantal uitvoeringscao’s waren gesloten (koopkracht, SWT en landingsbanen), zijn tijdens de vergadering van het paritair comité voor het Bouwbedrijf van 30 september de overige cao’s ondertekend in uitvoering van het sectoraal akkoord. Ook zijn verschillende adviezen ondertekend waarbij de sector om de aanpassing van de regelgeving verzoekt. Het gaat in totaal om 20 teksten (17 cao’s en 3 adviezen). We geven hierbij een overzicht van de uitvoeringsbepalingen.

Mobiliteit

Een belangrijk nog te regelen knelpunt was de inwerkingtreding van de verschillende maatregelen om de problemen van de toegenomen verkeerscongestie (langere reistijden) aan te pakken.

Om de mobiliteitsvergoeding te kunnen verhogen voor de chauffeurs die personeel vervoeren is er een aanpassing van het reglementair grensbedrag nodig. De vakbonden stonden er evenwel op om voor de andere categorieën deze aanpassing niet af te wachten en de verhoging wel al door te voeren. Concreet werd overeengekomen om vanaf 1 december 2019 het bedrag van de mobiliteitsvergoeding voor de passagiers al op te trekken met 20%. Vanaf diezelfde datum geldt ook het nieuwe specifieke bedrag voor de chauffeur die alleen rijdt (op vraag van de werkgever, met een bedrijfsvoertuig en enkel indien collectief vervoer niet mogelijk is). De nieuwe barema’s zullen binnenkort beschikbaar zijn. Voor de chauffeurs van personeel blijft het bedrag voorlopig ongewijzigd, maar de sociale partners hebben intussen het initiatief genomen om het grensbedrag zo snel mogelijk te laten aanpassen.

De toekenning van een “mobiliteitsdag” (voor arbeiders die op jaarbasis, 1 januari tot 31 december, 43.000 km of meer afleggen) geldt al vanaf 2019. De arbeiders die in de loop van dit jaar aan 43.000 km komen kunnen dus al een “mobilteitsdag” opnemen. De cao preciseert dat die dag uiterlijk tegen eind maart van het volgende jaar moet worden genomen.

De verhoging van de fietsvergoeding (naar € 0,24 per km) en de toekenning van de mobiliteitsvergoeding aan jongeren tewerkgesteld met een overeenkomst in een stelsel van duaal leren, gaan ook in op 1 december 2019.

 

Overige arbeidsvoorwaarden

 • Anciënniteitsverlof: de eerste anciënniteitsdag wordt voortaan toegekend vanaf 15 jaar ondernemingsanciënniteit, een tweede vanaf 25 jaar ondernemingsanciënniteit. Deze cao treedt in werking op 1 september 2019 (suppletief, dus geen cumul met bedrijfseigen regelingen).
 • Arbeiderscategorieën: het minimumloon voor de arbeiders die aangeworven worden na het voltooien van een individuele beroepsopleiding (IBO via VDAB) wordt bepaald op cat. IA. Nadien automatische overgang (cat. II na 6 maand, cat. II A na 24 maand).
 • Diverse arbeidsvoorwaarden: alle kosten verbonden aan opleidingen vakbekwaamheid chauffeur moeten gedragen worden door de werkgever. Inwerkingtreding: 1 september 2019, maar arbeiders die deze kosten in 2019 reeds voor hun rekening hebben genomen, kunnen vanaf 1 oktober aan hun werkgever de terugbetaling vragen.

Flexibiliteit

Voor de ondernemingen die hoofdzakelijk wegenwerken uitvoeren (met uitsluiting van het aanleggen van ondergrondse leidingen en -kabels) en voor wie de overheid oplegt om in het weekend, op feestdagen of ’s nachts te werken, is de interne grens opgetrokken van 143 uur naar 280 uur. Voor de andere flexibiliteitsmaatregelen is een aanpassing van de regelgeving vereist alvorens ze in werking kunnen treden. Het paritair comité heeft de nodige adviezen uitgebracht om de wetgeving te laten aanpassen:

 • Aanpassing KB 213: 1,5u per dag i.p.v. 1u, inhaalrust toe te kennen binnen de 12 maanden i.p.v. 6.
 • Fiscaal vriendelijke overuren: optrekken van het aantal fiscaal vriendelijke overuren van 180 naar 220 voor werken in onroerende staat en specifiek naar 280 voor de wegenbouwers.

Opleiding en tewerkstelling

De nieuwe kader-cao coördineert alle wijzigingen die in de vorige kader cao (van 25 juni 2009) werden aangebracht. Hij introduceert ook een nieuwe regeling van de bedrijfsinterne opleiding door een meester-mentor. Deze bedrijfsinterne opleiding (BIO) moet minimaal 80 uur en maximaal 180 uur duren. De opleiding wordt verzekerd door een meester-mentor die een opleiding in coaching (tutoraat) heeft gekregen. Constructiv kent een premie van € 1.000 toe per meester-mentor die een BIO ten laste heeft genomen. Ook worden de bedragen van de aan de alternerende opleiding toegekende premies met 200 euro verhoogd, met ingang van 1 september 2019.
De cao betreffende de procedures die moeten worden gevolgd om de verschillende opleidingsstelsels voor werknemers te kunnen gebruiken (opleidingsplan dat met Constructiv wordt ontwikkeld) en de cao betreffende de opleidingspremies die Constructiv betaald aan de arbeiders die de moeite hebben genomen om een bouwopleiding te volgen, werden ongewijzigd verlengd;

De cao risicogroepen geeft uitvoering aan het sectoraal beleid ten gunste van de risicogroepen. Hij organiseert ook de bouwingroeibanen (BIB) voor jongeren die met succes een alternerende opleiding hebben vervolledigd en die daarna een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur hebben afgesloten.
De sector vraagt ook opnieuw een vrijstelling van de startbaanverplichting voor de jaren 2020 en 2021 op basis van de opleidingsinspanningen die de sector al vele jaren voert en nastreeft.

Bestaanszekerheid

Diverse cao’s verlengen de stelsels van bestaanszekerheid met aanpassing van bedragen en voorwaarden zoals overeengekomen in het sectoraal akkoord.

Overige cao’s

 • Outplacement: verlenging van de sectorale outplacementbegeleiding (tussenkomst van Constructiv) en uitbreiding tot het outplacement dat de werkgever moet voorstellen wanneer hij het initiatief neemt om vast te stellen dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens medische overmacht;
 • Communicatie op de bouwplaats: deze cao implementeert het principe dat, om veilig te kunnen werken, het belangrijk is dat op de werf iedereen elkaar begrijpt (per aannemer moet iemand op de werf worden aangeduid die één van de drie landstalen spreekt of het Engels).

1 VAKANTIEREGELING 2020

In overleg met de sociale partners beveelt de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen voor de Provincie Antwerpen volgende vakantieregeling voor 2020 aan:

 •  collectieve sluiting van maandag 13 juli 2020 tot en met vrijdag, 31 juli 2020 (=14WD/5-dagenweek);
 •  daar in 2020 de maximale vakantieduur 20 dagen bedraagt, hebben de werknemers dus nog recht op maximaal zes dagen.

 

2 INHAALRUSTDAGEN 2020

Naast de 20 dagen vakantie waarop de werknemers maximaal aanspraak kunnen maken, hebben zij in het kader van de arbeidsduurvermindering in 2020 ook nog recht op 12 inhaalrustdagen, waarvan de data in het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf als volgt zijn vastgesteld en waarvan niet mag worden afgeweken (behalve in de regelgeving voorziene uitzonderingen):

 • donderdag 2 januari 2020;
 • vrijdag 3 januari 2020;
 • dinsdag 14 april 2020 (dinsdag na Pasen);
 • vrijdag 22 mei 2020 (vrijdag na O.L.H. Hemelvaart);
 • de eindejaarsperiode vanaf maandag, 21 december 2020 tot en met donderdag 31 december 2020 (= 8 inhaalrustdagen).

De werknemers die tewerkgesteld zijn bij werkgevers die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de Elektriciens: installatie en distributie, hebben ook recht op 12 inhaalrustdagen tenzij in de onderneming een effectieve arbeidsduurvermindering (38 uur per week) of een combinatie van inhaalrust en effectieve arbeidsduurvermindering wordt doorgevoerd. De data van deze inhaalrustdagen mogen op het vlak van de onderneming worden bepaald.

 

3 FEESTDAGEN 2020

De kalender van de wettelijke feestdagen voor 2020 ziet er als volgt uit:  

▪ woensdag, 1 januari                              

 Nieuwjaar

 

▪ maandag, 13 april

 Paasmaandag

 

▪ vrijdag, 1 mei

 Feest van de Arbeid

 

▪ donderdag, 21 mei

 Hemelvaartsdag

 

▪ maandag, 1 juni

 Pinkstermaandag

 

▪ dinsdag, 21 juli

 Nationale Feestdag

 

▪ zaterdag, 15 augustus

 O.L.V.-Hemelvaartdag

 Moet vervangen worden door een werkdag: aanbevolen vervangingsdag: maandag, 17 augustus 2020 

▪ zondag, 1 november

 Allerheiligen

 Moet vervangen worden door een werkdag: aanbevolen vervangingsdag: maandag, 2 november 2020 

▪ woensdag, 11 november

 Wapenstilstand

 

▪ vrijdag, 25 december

 Kerstmis

 

 

 

4 BEKENDMAKING

Feestdagen

De data van de feestdagen moeten net zoals de 12 inhaalrustdagen* in het arbeidsreglement vermeld worden.

* Om gelijkgesteld te kunnen worden met een periode van werkhervatting tussen twee economische werkloosheidsperiodes (bouwsector) moeten de 12 inhaalrustdagen in een bijlage bij het arbeidsreglement vermeld worden.

De feestdagen van zaterdag 15 augustus 2020 en zondag 1 november 2020 moeten vervangen worden door een werkdag. U dient hiervoor vóór 15 december 2019 te overleggen met uw werknemers of vakbondsafvaardiging. Indien er geen akkoord wordt bereikt, wordt de feestdag van zaterdag 15 augustus 2020 vervangen door maandag 17 augustus 2020 en de feestdag van zondag 1 november 2020 vervangen door maandag 2 november 2020.

Vóór 15 december 2019 dient elke werkgever een ondertekend en gedagtekend bericht aan te plakken in de onderneming waarin de vervangingsdag van de feestdagen van zaterdag 15 augustus 2020 en zondag 1 november 2020 worden vermeld. Een kopie van dit bericht moet aan het arbeidsreglement worden gehecht.

 

Vakantie

De vaststelling van de data van de jaarlijkse vakantie 2020 dient op ondernemingsvlak te gebeuren. Met de syndicale afvaardiging of bij afwezigheid ervan de werknemers zelf, moet er een akkoord gemaakt worden. Zodra een akkoord is bereikt, dient een bericht met de opgave van de data van de jaarlijkse vakantie aan het arbeidsreglement gehecht te worden.

In het arbeidsreglement moet ook vermeld worden:

 • ofwel de duur van de jaarlijkse vakantie en de modaliteiten voor de toekenning van de vakantie;
 • ofwel de verwijzing naar de wettelijke of reglementaire bepalingen, met name het KB van 30 maart 1967 inzake de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie voor werknemers.

 

Deze vermelding mag in het arbeidsreglement ingevoerd worden zonder dat de procedure voor wijziging van het arbeidsreglement moet gevolgd worden. Elke werknemer moet wel een kopie van deze aanvulling ontvangen en in principe dient ook een afschrift te worden toegezonden aan het Toezicht op de Sociale Wetten. Deze aanvulling moet toegevoegd worden aan het arbeidsreglement dat ter beschikking ligt van de werknemers op een gemakkelijk toegankelijke plaats in de onderneming.

 

AANDACHT!

Van het bericht met de vermelding van de data van de jaarlijkse vakantie en van de vervangings­dag van de voormelde feestdagen dient er een afschrift te worden overgemaakt aan het Toezicht op de Sociale Wetten:

voor het arrondissement Antwerpen:

Theater Building

Italiëlei 124 bus 56

2000 ANTWERPEN

Tel.: 02/233.42.30

e-mail: tsw.antwerpen@werk.belgie.be

voor het arrondissement Mechelen:

Louizastraat 1

2800 MECHELEN

Tel.: 02/233.46.40

e-mail: tsw.mechelen@werk.belgie.be

Voor het arrondissement Turnhout:

Warandestraat 49

2300 Turnhout

Tel.: 02/235.55.00

e-mail: tsw.turnhout@werk.belgie.be

U moet uw vakantie-akkoord 2020 slechts aan het Toezicht op de Sociale Wetten meedelen, wanneer dit afwijkt van het voorstel van uw regionale Confederatie. Voor de ondernemingen die het voorstel van de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen volledig toepassen, heeft het secretariaat reeds het Toezicht op de Sociale Wetten verwittigd.

De melding aan het Toezicht op de Sociale Wetten van de vervangingsdag voor 15 augustus 2020 en voor 1 november 2020 dient enkel te gebeuren als er een andere vervangingsdag voor 15 augustus 2020 dan 17 augustus 2020 en/of voor 1 november 2020 dan 2 november 2020 wordt gekozen. Het secretariaat van de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen heeft het Toezicht op de Sociale Wetten reeds van die vervanging verwittigd.

Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn geweest en blijven steeds bereikbaar voor verdere inlichtingen.

Voorwaarden

Uw werknemer komt in aanmerking voor Vlaams opleidingsverlof (VOV) als hij/zij

--> Ingeschreven voor minstens 3 studiepunten (via diplomacontract of creditcontract)

--> Minstens 32 uren of minstens 32 lestijden telt

 • Voor minstens 50% tewerkgesteld is in de privésector in het Vlaams Gewest (ref=september)

--> Werknemer werkt exact 50% met een vast uurrooster, dan heeft hij/zij enkel recht op VOV als er lesuren/examens samenvallen met de arbeidstijd en kan hij/zij dus enkel VOV opnemen tijdens die samenvallende uren

--> Vlaams gewest: de vestigingseenheid van de werkgever, zoals ingegeven in DMFA, ligt in het Vlaams Gewest

 

Opleidingen

Een werknemer heeft recht op VOV als hij aan de voorwaarden voldoet en:

--> Uitzondering: opleiding volgen via een examencontract = geen recht op VOV

 • Een loopbaangerichte opleiding volgt: een opleiding die aangeraden wordt in het persoonlijk ontwikkelingsplan tijdens het volgen van loopbaanbegeleiding
 • Examens aflegt bij de Vlaamse examencommissie
 • Examens aflegt die de Vlaamse Gemeenschap organiseert om eerder verworven competenties te erkennen (ervaringsbewijs)

 

Duur

Iedere voltijdse werknemer heeft per schooljaar recht op maximum 125 uren VOV. Het concrete aantal uren VOV per werknemer wordt bepaald door:

 • Tewerkstellingspercentage

--> Deeltijdse tewerkstelling: het maximum van 125u wordt herberekend met het tewerkstellingspercentage

     Bv. 75% in september, recht is 93,75u VOV

--> Werknemer werkt exact 50% met een vast uurrooster, dan heeft hij/zij enkel recht op VOV als er lesuren/examens samenvallen met de arbeidstijd en kan hij/zij dus enkel VOV opnemen tijdens die samenvallende uren

 • Type opleiding/examen

1)    Opleidingen met vereiste aanwezigheid = aantal uren conform het aantal aanwezige uren

Bv. opleiding van privé-opleidingsverstrekkers, VDAB-opleiding, vakbondsopleiding

2)    Opleidingen zonder vereiste aanwezigheid = forfaits

--> Opleidingen gebaseerd op studiepunten: 4u VOV per studiepunt

      (uitzondering: HBO5-opleidingen: 6u VOV per studiepunt tem schooljaar 2021-2022)

--> Opleidingen in het volwassenenonderwijs: aantal uren VOV conform het voorziene aantal lestijden van de opleiding

--> Het afleggen van examens bij de examencommissie: 8u VOV per examen

--> Het afleggen van examens voor erkenning van verworven competenties: 16u VOV

 

Loon van de werknemer

Neemt uw werknemer Vlaams opleidingsverlof op? Dan  mag  hij gedurende een bepaalde periode afwezig zijn op het werk terwijl u zijn loon doorbetaalt op het normale tijdstip.

 • Loonplafond: uw werknemer heeft recht op de betaling van zijn normale loon, weliswaar met een maximum van 2928 euro bruto per maand. Indien hij meer verdient, dan mag zijn loon voor de uren VOV beperkt worden tot dat maximumbedrag.
 • Werknemer neemt ten onrechte VOV op: als uw werknemer ten onrechte VOV opnam, betaalt het Departement Werk en Sociale Economie het loon in het kader van VOV niet terug. In dat geval kunt u een terugbetaling van het loon door de werknemer eisen.

 

VOV inplannen en terugvorderen

 • Welke rol heeft u als werkgever bij de aanvraag van VOV

1)    Bereken met de werknemer het aantal uren VOV en plan het verlof in:

--> Nadat de werknemer het ‘attest van inschrijving’ aan u bezorgde, berekent u samen met hem/haar het aantal uren VOV. U plant samen het verlof in, rekening houdend met de algemene werkplanning. Het VOV mag ingepland worden vanaf de dag vóór de start van de opleiding tem 2 dagen na de einddatum van de opleiding of na het laatste examen

2)    Vraag een terugbetaling aan van het VOV

--> Ten laatste 3 maanden na de start van de opleiding vraagt u de terugbetaling aan: meld de opleiding van uw werknemer aan via het WSE-loket.Wij kunnen deze taak voor u overnemen, mits u ons hiertoe opdracht geeft en uiteraard alle nodige gegevens overmaakt..

--> Startte uw werknemer vóór 1 september 2019 een opleiding en maakte hij hiervoor gebruik van betaald educatief verlof (BEV)? Dan kan de werknemer die opleiding na 1 september 2019 verderzetten met gebruik van BEV (ten laatste tem december 2021). In dat geval gebeurt de terugvorderingsaanvraag volgens de regelgeving van BEV.

--> De tussenkomst zal steeds een forfaitair bedrag per uur van 21,30 euro zijn.

3)    Geef aan ons sociaal secretariaat bij de maandelijkse prestatieaangifte het aantal opgenomen uren VOV door.  Wij nemen dit op in de DMFA-kwartaalaangiften.  Op basis hiervan kan het DWSE de terugbetaling voorbereiden.

 • Ontslagbescherming

Zodra de werknemer officieel VOV aanvraagt door aan de werkgever het attest van inschrijving te bezorgen, is hij/zij beschermd tegen ontslag. Die bescherming duurt tot het einde van de opleiding. U kan de werknemer alleen ontslaan om een reden die niets met zijn opname van Vlaams opleidingsverlof te maken heeft. U moet die reden bovendien kunnen bewijzen.

Geen geldige reden voor ontslag. Dan heeft de werknemer recht op:

--> Een vergoeding gelijk aan 3 maanden loon

--> Een verbrekingsvergoeding

 • Planning van Vlaams opleidingsverlof

Het Vlaams opleidingsverlof is een recht van de werknemer. De planning van het verlof gebeurt in onderling overleg tussen werkgever en werknemer. Deze tabel geeft een overzicht van de regels voor de planning op de werkvloer.

 

GROOTTE VAN DE ONDERNEMING

WANNEER MAG U ZICH VERZETTEN

AANTAL WERKNEMERS DAT VOV MOET KRIJGEN

Minder dan 20 WN

Meer dan 10% van het totale aantal werknemers is gelijktijdig afwezig door Vlaams opleidingsverlof

Minstens 1 werknemer

20 tot 50 WN

Meer dan 10% van het totale aantal werknemers binnen dezelfde functie is gelijktijdig afwezig door Vlaams opleidingsverlof

Minstens 1 werknemer per functie

Meer dan 50 WN

Meer dan 10% van het totale aantal werknemers binnen dezelfde functie is gelijktijdig afwezig door Vlaams opleidingsverlof

Minstens 1 werknemer per functie en OR moet vooraf bepalen wat onder ‘dezelfde functie’ wordt verstaan

*Gelijktijdige afwezigheid: de periodes van afwezigheid wisselen elkaar niet af

 

Schorsing van VOV

 • Opleiding met verplichte aanwezigheid: max. 10% ongewettigd afwezig in de les
 • Opleiding zonder verplichte aanwezigheid: verplichte deelname aan de eindbeoordeling
 • Niet nauwgezet gevolgd + te veel uren opgenomen: Sanctie= -25% op eerstvolgende recht

 

Terugbetaling aan de werkgever

Het Departement Werk en Sociale Economie (DSWE) behandelt het terugbetalingsdossier en betaalt de opgenomen VOV-uren uit :

 • Aan de hand van gegevens aangeleverd door werkgever

--> Aanvraag ingediend door werkgever via WSE-loket https://authenticatie.vlaanderen.be/stb/html/ssologin

 • Aantal opgenomen verlofuren VOV in de DMFA-kwartaalaangiften
 • Aan de hand van gegevens aangeleverd door de opleidingsverstrekker

--> Aanwezigheden, deelname aan eindbeoordeling

Digitaal (WSE-loket of koppeling databank)

Rechtstreeks naar DWSE, niet meer via werknemer en werkgever!

 

Schema – Wie doet wat?

Een aanvraag voor VOV verloopt in verschillende fases. Wie moet wat in orde brengen? Bij een aanvraag VOV is er een wisselwerking tussen 4 partijen:

 • De werknemer
 • De opleidingsverstrekker
 • De werkgever
 • De Vlaamse overheid

 

WIE?

WAT?

Werknemer

Kijk na in de opleidingsdatabank of de opleiding die je als werknemer wil volgen recht geeft op VOV.

Werknemer

Meld aan de opleidingsverstrekker dat je gebruik wil maken van VOV.

Opleidingsverstrekker

Bezorg het ‘Attest van inschrijving’ aan de cursist.

Werknemer

Vraag VOV aan bij uw werkgever: Bezorg het ‘Attest van inschrijving’ aan je werkgever

Werknemer en werkgever  

Bereken het aantal uren VOV en plan samen het VOV in. Houd hierbij rekening met de collectieve planning.
Vanaf het najaar kan je online een simulatie maken van je aantal uren VOV.

Werkgever

Vraag ten laatste 3 maanden na de start van de opleiding de terugbetaling van het VOV aan bij de Vlaamse overheid via het digitaal platform.  Hiervoor kan je op ons sociaal secretariaat beroep doen.

Werknemer

Volg de opleiding nauwgezet. 

Werkgever

Geef het aantal opgenomen VOV-uren maandelijks door aan ons sociaal secretariaat, waarna wij na het kwartaal het opgenomen aantal opnemen in de DMFA-kwartaalaangifte. 

Opleidingsverstrekker

Laad de gegevens van de cursist op in het digitaal platform.

Vlaamse overheid

Het Departement Werk en Sociale Economie behandelt uw dossier:
Het recht op VOV wordt vergeleken met de input van de werkgever en de opleidingsverstrekker.   Nadien kan er tot terugbetaling overgegaan worden

 

Contactgegevens Departement Werk en Sociale Economie:

Koning Albert II laan 35 bus 20

1030 Brussel

Telnr: 1700

E-mail adres: vlaamsopleidingsverlof@vlaanderen.be

 

 

 

Sociaal secretariaat voor
het bouwbedrijf en
aanverwante sectoren

Tel. 03 203 44 11  •  Fax. 03 232 63 75

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

Nadat in juli al een aantal uitvoeringscao’s waren gesloten (koopkracht, SWT en landingsbanen), zijn tijdens de vergadering van het paritair comité voor het Bouwbedrijf van 30 september de overige cao’s ondertekend in uitvoering van het sectoraal akkoord. Ook zijn verschillende adviezen ondertekend waarbij de sector om de aanpassing van de regelgeving verzoekt. Het gaat in totaal om 20 teksten (17 cao’s en 3 adviezen). We geven hierbij een overzicht van de uitvoeringsbepalingen.

Mobiliteit

Een belangrijk nog te regelen knelpunt was de inwerkingtreding van de verschillende maatregelen om de problemen van de toegenomen verkeerscongestie (langere reistijden) aan te pakken.

Om de mobiliteitsvergoeding te kunnen verhogen voor de chauffeurs die personeel vervoeren is er een aanpassing van het reglementair grensbedrag nodig. De vakbonden stonden er evenwel op om voor de andere categorieën deze aanpassing niet af te wachten en de verhoging wel al door te voeren. Concreet werd overeengekomen om vanaf 1 december 2019 het bedrag van de mobiliteitsvergoeding voor de passagiers al op te trekken met 20%. Vanaf diezelfde datum geldt ook het nieuwe specifieke bedrag voor de chauffeur die alleen rijdt (op vraag van de werkgever, met een bedrijfsvoertuig en enkel indien collectief vervoer niet mogelijk is). De nieuwe barema’s zullen binnenkort beschikbaar zijn. Voor de chauffeurs van personeel blijft het bedrag voorlopig ongewijzigd, maar de sociale partners hebben intussen het initiatief genomen om het grensbedrag zo snel mogelijk te laten aanpassen.

De toekenning van een “mobiliteitsdag” (voor arbeiders die op jaarbasis, 1 januari tot 31 december, 43.000 km of meer afleggen) geldt al vanaf 2019. De arbeiders die in de loop van dit jaar aan 43.000 km komen kunnen dus al een “mobilteitsdag” opnemen. De cao preciseert dat die dag uiterlijk tegen eind maart van het volgende jaar moet worden genomen.

De verhoging van de fietsvergoeding (naar € 0,24 per km) en de toekenning van de mobiliteitsvergoeding aan jongeren tewerkgesteld met een overeenkomst in een stelsel van duaal leren, gaan ook in op 1 december 2019.

 

Overige arbeidsvoorwaarden

 • Anciënniteitsverlof: de eerste anciënniteitsdag wordt voortaan toegekend vanaf 15 jaar ondernemingsanciënniteit, een tweede vanaf 25 jaar ondernemingsanciënniteit. Deze cao treedt in werking op 1 september 2019 (suppletief, dus geen cumul met bedrijfseigen regelingen).
 • Arbeiderscategorieën: het minimumloon voor de arbeiders die aangeworven worden na het voltooien van een individuele beroepsopleiding (IBO via VDAB) wordt bepaald op cat. IA. Nadien automatische overgang (cat. II na 6 maand, cat. II A na 24 maand).
 • Diverse arbeidsvoorwaarden: alle kosten verbonden aan opleidingen vakbekwaamheid chauffeur moeten gedragen worden door de werkgever. Inwerkingtreding: 1 september 2019, maar arbeiders die deze kosten in 2019 reeds voor hun rekening hebben genomen, kunnen vanaf 1 oktober aan hun werkgever de terugbetaling vragen.

Flexibiliteit

Voor de ondernemingen die hoofdzakelijk wegenwerken uitvoeren (met uitsluiting van het aanleggen van ondergrondse leidingen en -kabels) en voor wie de overheid oplegt om in het weekend, op feestdagen of ’s nachts te werken, is de interne grens opgetrokken van 143 uur naar 280 uur. Voor de andere flexibiliteitsmaatregelen is een aanpassing van de regelgeving vereist alvorens ze in werking kunnen treden. Het paritair comité heeft de nodige adviezen uitgebracht om de wetgeving te laten aanpassen:

 • Aanpassing KB 213: 1,5u per dag i.p.v. 1u, inhaalrust toe te kennen binnen de 12 maanden i.p.v. 6.
 • Fiscaal vriendelijke overuren: optrekken van het aantal fiscaal vriendelijke overuren van 180 naar 220 voor werken in onroerende staat en specifiek naar 280 voor de wegenbouwers.

Opleiding en tewerkstelling

De nieuwe kader-cao coördineert alle wijzigingen die in de vorige kader cao (van 25 juni 2009) werden aangebracht. Hij introduceert ook een nieuwe regeling van de bedrijfsinterne opleiding door een meester-mentor. Deze bedrijfsinterne opleiding (BIO) moet minimaal 80 uur en maximaal 180 uur duren. De opleiding wordt verzekerd door een meester-mentor die een opleiding in coaching (tutoraat) heeft gekregen. Constructiv kent een premie van € 1.000 toe per meester-mentor die een BIO ten laste heeft genomen. Ook worden de bedragen van de aan de alternerende opleiding toegekende premies met 200 euro verhoogd, met ingang van 1 september 2019.
De cao betreffende de procedures die moeten worden gevolgd om de verschillende opleidingsstelsels voor werknemers te kunnen gebruiken (opleidingsplan dat met Constructiv wordt ontwikkeld) en de cao betreffende de opleidingspremies die Constructiv betaald aan de arbeiders die de moeite hebben genomen om een bouwopleiding te volgen, werden ongewijzigd verlengd;

De cao risicogroepen geeft uitvoering aan het sectoraal beleid ten gunste van de risicogroepen. Hij organiseert ook de bouwingroeibanen (BIB) voor jongeren die met succes een alternerende opleiding hebben vervolledigd en die daarna een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur hebben afgesloten.
De sector vraagt ook opnieuw een vrijstelling van de startbaanverplichting voor de jaren 2020 en 2021 op basis van de opleidingsinspanningen die de sector al vele jaren voert en nastreeft.

Bestaanszekerheid

Diverse cao’s verlengen de stelsels van bestaanszekerheid met aanpassing van bedragen en voorwaarden zoals overeengekomen in het sectoraal akkoord.

Overige cao’s

 • Outplacement: verlenging van de sectorale outplacementbegeleiding (tussenkomst van Constructiv) en uitbreiding tot het outplacement dat de werkgever moet voorstellen wanneer hij het initiatief neemt om vast te stellen dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens medische overmacht;
 • Communicatie op de bouwplaats: deze cao implementeert het principe dat, om veilig te kunnen werken, het belangrijk is dat op de werf iedereen elkaar begrijpt (per aannemer moet iemand op de werf worden aangeduid die één van de drie landstalen spreekt of het Engels).

1 VAKANTIEREGELING 2020

In overleg met de sociale partners beveelt de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen voor de Provincie Antwerpen volgende vakantieregeling voor 2020 aan:

 •  collectieve sluiting van maandag 13 juli 2020 tot en met vrijdag, 31 juli 2020 (=14WD/5-dagenweek);
 •  daar in 2020 de maximale vakantieduur 20 dagen bedraagt, hebben de werknemers dus nog recht op maximaal zes dagen.

 

2 INHAALRUSTDAGEN 2020

Naast de 20 dagen vakantie waarop de werknemers maximaal aanspraak kunnen maken, hebben zij in het kader van de arbeidsduurvermindering in 2020 ook nog recht op 12 inhaalrustdagen, waarvan de data in het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf als volgt zijn vastgesteld en waarvan niet mag worden afgeweken (behalve in de regelgeving voorziene uitzonderingen):

 • donderdag 2 januari 2020;
 • vrijdag 3 januari 2020;
 • dinsdag 14 april 2020 (dinsdag na Pasen);
 • vrijdag 22 mei 2020 (vrijdag na O.L.H. Hemelvaart);
 • de eindejaarsperiode vanaf maandag, 21 december 2020 tot en met donderdag 31 december 2020 (= 8 inhaalrustdagen).

De werknemers die tewerkgesteld zijn bij werkgevers die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de Elektriciens: installatie en distributie, hebben ook recht op 12 inhaalrustdagen tenzij in de onderneming een effectieve arbeidsduurvermindering (38 uur per week) of een combinatie van inhaalrust en effectieve arbeidsduurvermindering wordt doorgevoerd. De data van deze inhaalrustdagen mogen op het vlak van de onderneming worden bepaald.

 

3 FEESTDAGEN 2020

De kalender van de wettelijke feestdagen voor 2020 ziet er als volgt uit:  

▪ woensdag, 1 januari                              

 Nieuwjaar

 

▪ maandag, 13 april

 Paasmaandag

 

▪ vrijdag, 1 mei

 Feest van de Arbeid

 

▪ donderdag, 21 mei

 Hemelvaartsdag

 

▪ maandag, 1 juni

 Pinkstermaandag

 

▪ dinsdag, 21 juli

 Nationale Feestdag

 

▪ zaterdag, 15 augustus

 O.L.V.-Hemelvaartdag

 Moet vervangen worden door een werkdag: aanbevolen vervangingsdag: maandag, 17 augustus 2020 

▪ zondag, 1 november

 Allerheiligen

 Moet vervangen worden door een werkdag: aanbevolen vervangingsdag: maandag, 2 november 2020 

▪ woensdag, 11 november

 Wapenstilstand

 

▪ vrijdag, 25 december

 Kerstmis

 

 

 

4 BEKENDMAKING

Feestdagen

De data van de feestdagen moeten net zoals de 12 inhaalrustdagen* in het arbeidsreglement vermeld worden.

* Om gelijkgesteld te kunnen worden met een periode van werkhervatting tussen twee economische werkloosheidsperiodes (bouwsector) moeten de 12 inhaalrustdagen in een bijlage bij het arbeidsreglement vermeld worden.

De feestdagen van zaterdag 15 augustus 2020 en zondag 1 november 2020 moeten vervangen worden door een werkdag. U dient hiervoor vóór 15 december 2019 te overleggen met uw werknemers of vakbondsafvaardiging. Indien er geen akkoord wordt bereikt, wordt de feestdag van zaterdag 15 augustus 2020 vervangen door maandag 17 augustus 2020 en de feestdag van zondag 1 november 2020 vervangen door maandag 2 november 2020.

Vóór 15 december 2019 dient elke werkgever een ondertekend en gedagtekend bericht aan te plakken in de onderneming waarin de vervangingsdag van de feestdagen van zaterdag 15 augustus 2020 en zondag 1 november 2020 worden vermeld. Een kopie van dit bericht moet aan het arbeidsreglement worden gehecht.

 

Vakantie

De vaststelling van de data van de jaarlijkse vakantie 2020 dient op ondernemingsvlak te gebeuren. Met de syndicale afvaardiging of bij afwezigheid ervan de werknemers zelf, moet er een akkoord gemaakt worden. Zodra een akkoord is bereikt, dient een bericht met de opgave van de data van de jaarlijkse vakantie aan het arbeidsreglement gehecht te worden.

In het arbeidsreglement moet ook vermeld worden:

 • ofwel de duur van de jaarlijkse vakantie en de modaliteiten voor de toekenning van de vakantie;
 • ofwel de verwijzing naar de wettelijke of reglementaire bepalingen, met name het KB van 30 maart 1967 inzake de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie voor werknemers.

 

Deze vermelding mag in het arbeidsreglement ingevoerd worden zonder dat de procedure voor wijziging van het arbeidsreglement moet gevolgd worden. Elke werknemer moet wel een kopie van deze aanvulling ontvangen en in principe dient ook een afschrift te worden toegezonden aan het Toezicht op de Sociale Wetten. Deze aanvulling moet toegevoegd worden aan het arbeidsreglement dat ter beschikking ligt van de werknemers op een gemakkelijk toegankelijke plaats in de onderneming.

 

AANDACHT!

Van het bericht met de vermelding van de data van de jaarlijkse vakantie en van de vervangings­dag van de voormelde feestdagen dient er een afschrift te worden overgemaakt aan het Toezicht op de Sociale Wetten:

voor het arrondissement Antwerpen:

Theater Building

Italiëlei 124 bus 56

2000 ANTWERPEN

Tel.: 02/233.42.30

e-mail: tsw.antwerpen@werk.belgie.be

voor het arrondissement Mechelen:

Louizastraat 1

2800 MECHELEN

Tel.: 02/233.46.40

e-mail: tsw.mechelen@werk.belgie.be

Voor het arrondissement Turnhout:

Warandestraat 49

2300 Turnhout

Tel.: 02/235.55.00

e-mail: tsw.turnhout@werk.belgie.be

U moet uw vakantie-akkoord 2020 slechts aan het Toezicht op de Sociale Wetten meedelen, wanneer dit afwijkt van het voorstel van uw regionale Confederatie. Voor de ondernemingen die het voorstel van de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen volledig toepassen, heeft het secretariaat reeds het Toezicht op de Sociale Wetten verwittigd.

De melding aan het Toezicht op de Sociale Wetten van de vervangingsdag voor 15 augustus 2020 en voor 1 november 2020 dient enkel te gebeuren als er een andere vervangingsdag voor 15 augustus 2020 dan 17 augustus 2020 en/of voor 1 november 2020 dan 2 november 2020 wordt gekozen. Het secretariaat van de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen heeft het Toezicht op de Sociale Wetten reeds van die vervanging verwittigd.

Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn geweest en blijven steeds bereikbaar voor verdere inlichtingen.

Voorwaarden

Uw werknemer komt in aanmerking voor Vlaams opleidingsverlof (VOV) als hij/zij

--> Ingeschreven voor minstens 3 studiepunten (via diplomacontract of creditcontract)

--> Minstens 32 uren of minstens 32 lestijden telt

 • Voor minstens 50% tewerkgesteld is in de privésector in het Vlaams Gewest (ref=september)

--> Werknemer werkt exact 50% met een vast uurrooster, dan heeft hij/zij enkel recht op VOV als er lesuren/examens samenvallen met de arbeidstijd en kan hij/zij dus enkel VOV opnemen tijdens die samenvallende uren

--> Vlaams gewest: de vestigingseenheid van de werkgever, zoals ingegeven in DMFA, ligt in het Vlaams Gewest

 

Opleidingen

Een werknemer heeft recht op VOV als hij aan de voorwaarden voldoet en:

--> Uitzondering: opleiding volgen via een examencontract = geen recht op VOV

 • Een loopbaangerichte opleiding volgt: een opleiding die aangeraden wordt in het persoonlijk ontwikkelingsplan tijdens het volgen van loopbaanbegeleiding
 • Examens aflegt bij de Vlaamse examencommissie
 • Examens aflegt die de Vlaamse Gemeenschap organiseert om eerder verworven competenties te erkennen (ervaringsbewijs)

 

Duur

Iedere voltijdse werknemer heeft per schooljaar recht op maximum 125 uren VOV. Het concrete aantal uren VOV per werknemer wordt bepaald door:

 • Tewerkstellingspercentage

--> Deeltijdse tewerkstelling: het maximum van 125u wordt herberekend met het tewerkstellingspercentage

     Bv. 75% in september, recht is 93,75u VOV

--> Werknemer werkt exact 50% met een vast uurrooster, dan heeft hij/zij enkel recht op VOV als er lesuren/examens samenvallen met de arbeidstijd en kan hij/zij dus enkel VOV opnemen tijdens die samenvallende uren

 • Type opleiding/examen

1)    Opleidingen met vereiste aanwezigheid = aantal uren conform het aantal aanwezige uren

Bv. opleiding van privé-opleidingsverstrekkers, VDAB-opleiding, vakbondsopleiding

2)    Opleidingen zonder vereiste aanwezigheid = forfaits

--> Opleidingen gebaseerd op studiepunten: 4u VOV per studiepunt

      (uitzondering: HBO5-opleidingen: 6u VOV per studiepunt tem schooljaar 2021-2022)

--> Opleidingen in het volwassenenonderwijs: aantal uren VOV conform het voorziene aantal lestijden van de opleiding

--> Het afleggen van examens bij de examencommissie: 8u VOV per examen

--> Het afleggen van examens voor erkenning van verworven competenties: 16u VOV

 

Loon van de werknemer

Neemt uw werknemer Vlaams opleidingsverlof op? Dan  mag  hij gedurende een bepaalde periode afwezig zijn op het werk terwijl u zijn loon doorbetaalt op het normale tijdstip.

 • Loonplafond: uw werknemer heeft recht op de betaling van zijn normale loon, weliswaar met een maximum van 2928 euro bruto per maand. Indien hij meer verdient, dan mag zijn loon voor de uren VOV beperkt worden tot dat maximumbedrag.
 • Werknemer neemt ten onrechte VOV op: als uw werknemer ten onrechte VOV opnam, betaalt het Departement Werk en Sociale Economie het loon in het kader van VOV niet terug. In dat geval kunt u een terugbetaling van het loon door de werknemer eisen.

 

VOV inplannen en terugvorderen

 • Welke rol heeft u als werkgever bij de aanvraag van VOV

1)    Bereken met de werknemer het aantal uren VOV en plan het verlof in:

--> Nadat de werknemer het ‘attest van inschrijving’ aan u bezorgde, berekent u samen met hem/haar het aantal uren VOV. U plant samen het verlof in, rekening houdend met de algemene werkplanning. Het VOV mag ingepland worden vanaf de dag vóór de start van de opleiding tem 2 dagen na de einddatum van de opleiding of na het laatste examen

2)    Vraag een terugbetaling aan van het VOV

--> Ten laatste 3 maanden na de start van de opleiding vraagt u de terugbetaling aan: meld de opleiding van uw werknemer aan via het WSE-loket.Wij kunnen deze taak voor u overnemen, mits u ons hiertoe opdracht geeft en uiteraard alle nodige gegevens overmaakt..

--> Startte uw werknemer vóór 1 september 2019 een opleiding en maakte hij hiervoor gebruik van betaald educatief verlof (BEV)? Dan kan de werknemer die opleiding na 1 september 2019 verderzetten met gebruik van BEV (ten laatste tem december 2021). In dat geval gebeurt de terugvorderingsaanvraag volgens de regelgeving van BEV.

--> De tussenkomst zal steeds een forfaitair bedrag per uur van 21,30 euro zijn.

3)    Geef aan ons sociaal secretariaat bij de maandelijkse prestatieaangifte het aantal opgenomen uren VOV door.  Wij nemen dit op in de DMFA-kwartaalaangiften.  Op basis hiervan kan het DWSE de terugbetaling voorbereiden.

 • Ontslagbescherming

Zodra de werknemer officieel VOV aanvraagt door aan de werkgever het attest van inschrijving te bezorgen, is hij/zij beschermd tegen ontslag. Die bescherming duurt tot het einde van de opleiding. U kan de werknemer alleen ontslaan om een reden die niets met zijn opname van Vlaams opleidingsverlof te maken heeft. U moet die reden bovendien kunnen bewijzen.

Geen geldige reden voor ontslag. Dan heeft de werknemer recht op:

--> Een vergoeding gelijk aan 3 maanden loon

--> Een verbrekingsvergoeding

 • Planning van Vlaams opleidingsverlof

Het Vlaams opleidingsverlof is een recht van de werknemer. De planning van het verlof gebeurt in onderling overleg tussen werkgever en werknemer. Deze tabel geeft een overzicht van de regels voor de planning op de werkvloer.

 

GROOTTE VAN DE ONDERNEMING

WANNEER MAG U ZICH VERZETTEN

AANTAL WERKNEMERS DAT VOV MOET KRIJGEN

Minder dan 20 WN

Meer dan 10% van het totale aantal werknemers is gelijktijdig afwezig door Vlaams opleidingsverlof

Minstens 1 werknemer

20 tot 50 WN

Meer dan 10% van het totale aantal werknemers binnen dezelfde functie is gelijktijdig afwezig door Vlaams opleidingsverlof

Minstens 1 werknemer per functie

Meer dan 50 WN

Meer dan 10% van het totale aantal werknemers binnen dezelfde functie is gelijktijdig afwezig door Vlaams opleidingsverlof

Minstens 1 werknemer per functie en OR moet vooraf bepalen wat onder ‘dezelfde functie’ wordt verstaan

*Gelijktijdige afwezigheid: de periodes van afwezigheid wisselen elkaar niet af

 

Schorsing van VOV

 • Opleiding met verplichte aanwezigheid: max. 10% ongewettigd afwezig in de les
 • Opleiding zonder verplichte aanwezigheid: verplichte deelname aan de eindbeoordeling
 • Niet nauwgezet gevolgd + te veel uren opgenomen: Sanctie= -25% op eerstvolgende recht

 

Terugbetaling aan de werkgever

Het Departement Werk en Sociale Economie (DSWE) behandelt het terugbetalingsdossier en betaalt de opgenomen VOV-uren uit :

 • Aan de hand van gegevens aangeleverd door werkgever

--> Aanvraag ingediend door werkgever via WSE-loket https://authenticatie.vlaanderen.be/stb/html/ssologin

 • Aantal opgenomen verlofuren VOV in de DMFA-kwartaalaangiften
 • Aan de hand van gegevens aangeleverd door de opleidingsverstrekker

--> Aanwezigheden, deelname aan eindbeoordeling

Digitaal (WSE-loket of koppeling databank)

Rechtstreeks naar DWSE, niet meer via werknemer en werkgever!

 

Schema – Wie doet wat?

Een aanvraag voor VOV verloopt in verschillende fases. Wie moet wat in orde brengen? Bij een aanvraag VOV is er een wisselwerking tussen 4 partijen:

 • De werknemer
 • De opleidingsverstrekker
 • De werkgever
 • De Vlaamse overheid

 

WIE?

WAT?

Werknemer

Kijk na in de opleidingsdatabank of de opleiding die je als werknemer wil volgen recht geeft op VOV.

Werknemer

Meld aan de opleidingsverstrekker dat je gebruik wil maken van VOV.

Opleidingsverstrekker

Bezorg het ‘Attest van inschrijving’ aan de cursist.

Werknemer

Vraag VOV aan bij uw werkgever: Bezorg het ‘Attest van inschrijving’ aan je werkgever

Werknemer en werkgever  

Bereken het aantal uren VOV en plan samen het VOV in. Houd hierbij rekening met de collectieve planning.
Vanaf het najaar kan je online een simulatie maken van je aantal uren VOV.

Werkgever

Vraag ten laatste 3 maanden na de start van de opleiding de terugbetaling van het VOV aan bij de Vlaamse overheid via het digitaal platform.  Hiervoor kan je op ons sociaal secretariaat beroep doen.

Werknemer

Volg de opleiding nauwgezet. 

Werkgever

Geef het aantal opgenomen VOV-uren maandelijks door aan ons sociaal secretariaat, waarna wij na het kwartaal het opgenomen aantal opnemen in de DMFA-kwartaalaangifte. 

Opleidingsverstrekker

Laad de gegevens van de cursist op in het digitaal platform.

Vlaamse overheid

Het Departement Werk en Sociale Economie behandelt uw dossier:
Het recht op VOV wordt vergeleken met de input van de werkgever en de opleidingsverstrekker.   Nadien kan er tot terugbetaling overgegaan worden

 

Contactgegevens Departement Werk en Sociale Economie:

Koning Albert II laan 35 bus 20

1030 Brussel

Telnr: 1700

E-mail adres: vlaamsopleidingsverlof@vlaanderen.be

 

 

 

Onze log-in is momenteel enkel beschikbaar op desktop.

Terugbetaling Gewaarborgd Loon Serviam Plus

Terugbetalingen gewaarborgd loon mogelijk voor uw bouwvakarbeiders!

Lees meer...

Serviam Plus ESV

Er zijn sociaal secretariaten en er is Serviam Plus, de partner die met u meedenkt en soepel inspeelt op al uw vragen.

Lees meer...

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Mobiliteitsvergoeding bouw

Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen een tegemoetkoming in de reiskosten door de werkgever verschuldigd.

Lees meer...