Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

De Belgische regering neemt maatregelen die de verspreiding van het coronavirus moeten tegengaan. Wat wordt er nu precies van de werkgever verwacht? Welke preventiemaatregelen kan je als werkgever nemen? En tot welke verplichtingen ben je gehouden?

Preventiemaatregelen

Als werkgever heb je de verplichting om een veilige en gezonde werkomgeving te voorzien en voor het welzijn van je werknemer in te staan.

De te nemen preventiemaatregelen mbt het coronavirus kan u terugvinden op de website van de FOD WASO.

Met de getroffen overheidsmaatregelen ondervinden steeds meer werkgevers en werknemers de impact op hun arbeidssituatie. Hieronder kan u enkele veelvoorkomende situaties en de daarbij horende mogelijkheden terugvinden.

 

Wat als jouw werknemer verhinderd is om te komen werken?

 

Je werknemer is ziek.

Is jouw werknemer besmet met het coronavirus of vertoont hij ziekteverschijnselen en beschikt hij over een doktersattest, dan is de reglementering van de arbeidsongeschiktheid van toepassing. De werknemer heeft recht op gewaarborgd loon en daarna eventueel recht op een uitkering van de mutualiteit.

Werkgevers in de bouw met minder dan 20 personeelsleden kunnen genieten van de terugbetaling van het gewaarborgd loon bij arbeidsongeschiktheid van hun arbeiders. Als werkgever in de bouwsector kunt u hiervoor gratis aansluiten bij Serviam+. U krijgt dan 94,81% van het gewaarborgd loon dat u aan uw bouwarbeiders moet betalen tijdens hun arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of privé-ongeval terugbetaald.

Deze terugbetaling geldt enkel voor de arbeiders van PC 124 en dus niet voor de bedienden of de arbeiders die eventueel onder een ander paritair comité zouden ressorteren

 

Je werknemer werd in quarantaine geplaatst door de overheid of zit vast in het buitenland.

Werknemers die het werk niet kunnen hervatten omdat ze ofwel in het buitenland ofwel in België na hun terugkeer uit een besmette regio, in quarantaine worden geplaatst, kunnen tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht. 

In geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is de werknemer vrijgesteld van wachttijd. Hij moet dus niet eerst een aantal arbeidsdagen bewijzen vooraleer hij recht heeft op uitkeringen. De werknemer ontvangt 65% van zijn gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op EUR 2.754,76 per maand). Er wordt op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%. Tot 30 juni 2020 wordt het bedrag van de uitkering verhoogd tot 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon.

Nog dit: werknemers die terugkeren uit een land waar het virus heeft toegeslagen, mag u zomaar niet de toegang tot de werkplek ontzeggen. Zij kunnen om die loutere reden ook niet tijdelijk werkloos worden gesteld. Een werkgever kan niemand in quarantaine plaatsen, dat kan enkel de bevoegde overheid. Indien een werknemer symptomen vertoont en/of u meent dat er concrete aanwijzingen zijn voor besmettingsgevaar is, dient u zo snel mogelijk contact op te nemen met uw bedrijfsarts. 

 

Je  werknemer kan niet komen werken omwille van een ziek gezinslid of uit vrees voor besmetting van zichzelf en/of anderen of kan geen andere opvang vinden voor de kinderen?

Thuiswerk

Thuiswerk kan enkel indien beide partijen hiermee akkoord gaan. Werkgevers kunnen hun werknemers dus niet verplichten om thuis te werken en werknemers kunnen dit niet eisen. 

Het is aan te bevelen dat werkgever en werknemer hieromtrent duidelijke afspraken (bereikbaarheid, werkuren, controle, …)  maken.

Bovendien kan een éénzijdige wijziging van plaats van tewerkstelling  gezien worden als een verbreking van de arbeidsovereenkomst.

Ook een aanpassing van het arbeidsregime, of de invoering van bijvoorbeeld glijdende uren, kunnen misschien een (deel van de) oplossing zijn. Ook dat moet in onderling overleg. 

Deze systemen kunnen goede alternatieven zijn, maar kunnen niet door elke onderneming of in elke sector worden toegepast.

 

Vakantie en recuperatie

De werknemer kan in overleg met de werkgever onderling overeenkomen dat de werknemer vakantie of recuperatiedagen opneemt.

 

Verlof om dwingende redenen

De werknemer heeft het recht van het werk afwezig te zijn wegens dwingende redenen. De plotselinge opschorting van de lessen en de nood aan kinderopvang kan hieronder vallen.

Onder dwingende reden wordt verstaan elke onvoorzienbare, los van het werk staande gebeurtenis die de dringende en noodzakelijke tussenkomst van de werknemer vereist, en dit voor zover de uitvoering van de arbeidsovereenkomst deze tussenkomst onmogelijk maakt.

Het verlof wordt niet verloond tenzij de werkgever en werknemer anders overeenkomen.

 

Onbetaald verlof (Toegestane afwezigheid)

Tenslotte kan de werknemer, na akkoord van de werkgever, onbetaald verlof nemen. In dat geval spreken  werkgever en werknemer af de arbeidsovereenkomst tijdelijk te schorsen en onder welke voorwaarden die schorsing gebeurt. Tijdens dit  verlof ontvangt de werknemer geen loon.

 

Ouderschapsverlof of gemotiveerd tijdskrediet

De werknemer kan ouderschapsverlof of gemotiveerd tijdskrediet opnemen.  Hiervoor gelden echter specifieke voorwaarden en dient er rekening gehouden worden met een aanvraagtermijn. De werkgever kan hier echter soepel mee omspringen.


 

Wat als je geen of minder werk hebt voor je werknemers als gevolg van het virus?

 

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Wanneer een werkgever, omwille van redenen van overmacht, niet in staat is om zijn personeel tewerk te stellen, kan hij zijn personeel in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht plaatsen, mits naleving van bepaalde formaliteiten, en deze maatregel kan zowel voor arbeiders als voor bedienden worden ingevoerd.

Een bedrijf dat wordt getroffen door de gevolgen van het Coronavirus in China of andere risicogebieden, bijv. omdat het afhankelijk is van een leverancier uit de getroffen regio en bijgevolg door het stilvallen van de productie zijn personeel niet meer kan tewerkstellen

kan beroep doen op de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Belangrijk is dat de werkgever een  rechtstreeks oorzakelijk verband met het coronavirus kan aantonen.  De RVA heeft reeds benadrukt dat zij de situatie van overmacht in elk geval soepel zal interpreteren en binnen de 3 kalenderdagen een beslissing zal nemen om de situatie al dan niet te erkennen als overmacht.

In geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is de werknemer vrijgesteld van wachttijd. Hij moet dus niet eerst een aantal arbeidsdagen bewijzen vooraleer hij recht heeft op uitkeringen. De werknemer ontvangt 65% van zijn gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op EUR 2.754,76 per maand). Er wordt op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%.

Tot 30 juni 2020 wordt het bedrag van de uitkering verhoogd tot 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon.

Meer  informatie over de formaliteiten in geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan je terugvinden op de website van de RVA.

 

Tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken

Een werkgever die getroffen wordt door een tijdelijk gebrek aan werk als gevolg van het coronavirus, bijvoorbeeld een daling van het cliënteel, productie, omzet, bestellingen, ... kan onder bepaalde voorwaarden tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken aanvragen.

Opgelet de aanvraagprocedure is hier anders voor arbeiders dan bedienden.

Arbeiders

Er dient een elektronische aangifte, met vermelding van het coronavirus en een melding van de eerste werkloosheidsdag te gebeuren.

Bedienden

Voor bedienden kan tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken worden ingevoerd door de ondernemingen die reeds voldoen aan de preliminaire voorwaarden voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken voor bedienden (zie het infoblad E54). De werkgever moet ook een elektronische aangifte doen bij het werkloosheidsbureau van de exploitatiezetel (zie het infoblad E55). Hij vermeldt bij economische redenen ‘schorsing bedienden’ en vermeldt ‘Coronavirus’ in de rubriek opmerkingen.

Indien de onderneming nog niet voldoet aan de preliminaire voorwaarden kan ze een aanvraag indienen bij de Minister van Werk om erkend te worden als onderneming in moeilijkheden op basis van onvoorzienbare omstandigheden die op een korte termijn een substantiële daling van de omzet, de productie of het aantal bestellingen tot gevolg hebben (zie het infoblad E54). De werkgever kan de voorafgaande mededeling van de voorziene tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken maar versturen naar het bevoegde werkloosheidsbureau nadat de RVA in kennis is gesteld van de erkenning als onderneming in moeilijkheden. Tijdens de lopende erkenningsprocedure kan een aanvraag ingediend worden voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht op voorwaarde dat de werkgever aantoont dat hij de voorafgaande procedure van erkenning als onderneming in moeilijkheden heeft opgestart of zich geëngageerd heeft om dat te doen.

Bedrijven die hun bedienden tijdelijk werkloos stellen wegens economische oorzaken kunnen, in afwachting van het voleindigen van de procedure tot erkenning als onderneming in moeilijkheden, ook een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

De werknemer die tijdelijk werkloos gesteld wordt wegens economische oorzaken moet voldoen aan de gewone toelaatbaarheidsvoorwaarden. De werknemer ontvangt 65% van zijn gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op EUR 2.754,76 per maand). Er wordt op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%.

Tot 30 juni 2020 wordt het bedrag van de uitkering verhoogd tot 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon.

Meer  informatie over de formaliteiten in geval van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken kan je terugvinden op de website van de RVA, voor arbeiders en voor bedienden.

U kan steeds de updates mbt de Tijdelijke werkloosheid stelsels in het kader van corona opvolgen via deze link.

Meer info?

Contacteer ons.

Sinds 2018 kunnen werkgevers een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing toepassen wanneer zij werken in onroerende staat uitvoeren met werknemers tewerkgesteld op werven en in ploegen.

De maatregel geldt niet alleen voor de bouwsector, maar ook voor de schoonmaak, metaal, elektriciens, die aan de voorwaarden voldoen.

Sinds de invoering van de wet zijn er tal van praktische vragen gerezen. Deze probeert de fiscus nu te beantwoorden in een circulaire van 2 maart 2020. De antwoorden op alle FAQ’s kan u lezen op de website van de fiscus (www.fisconet.be).

Wij lichten er twee in het oog springende antwoorden van de fiscus uit.

 

FAQ 6: Worden werkzaamheden van intellectuele aard betreffende werken in onroerende staat beschouwd als ‘werken in onroerende staat’?

Neen. De studie- en controlewerkzaamheden uitgeoefend door bijvoorbeeld een architect, een landmeter, een ingenieur, een calculator, een veiligheidscoördinator, een werf- of projectleider,… met het oog op de voorbereiding of de coördinatie van werken in onroerende staat zijn geen ‘werken in onroerende staat’.

 

FAQ 9: Moet het bruto-uurloon van elke werknemer die deel uitmaakt van de ploeg minstens € 13,75 zijn?

€ 13,75 is het niet-geïndexeerd bedrag. Voor 2020 is het geïndexeerd bedrag van € 14,19 per uur van toepassing.

Neen. Het bruto-uurloon voor inhouding van de persoonlijke sociale zekerheidsbijdrage hoeft niet voor elke werknemer die deel uitmaakt van de ploeg minstens € 13,75 (voor indexering) te zijn. De vrijstelling BV kan evenwel enkel toegepast worden op de bezoldigingen van die werknemers van de ploeg van wie het bruto-uurloon minstens € 13,75 (voor indexering) bedraagt.

 

Bron: Circulaire 2020/C/38 over de steunmaatregel ‘vrijstelling doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor ondernemingen die werken in onroerende staat, in ploegenarbeid op locatie verrichten’ dd. 2 maart 2020, www.fisconet.be

Het Coronavirus roept heel wat vragen op.  Wij hebben de meest voorkomende situaties allereerst gebundeld in dit Excel-overzicht.

Daarnaast proberen wij hierna een zo goed als mogelijk uitgebreid overzicht te geven.

Welke economische maatregelen zijn er ten aanzien van uw personeelskost?

Ondernemingen die kunnen aantonen dat bepaalde werknemers tijdelijk hun werkzaamheden niet meer kunnen uitoefenen als gevolg van de hinder door het coronavirus, kunnen enkel in volgende gevallen een beroep kunnen doen op het stelsel van TIJDELIJKE WERKLOOSHEID WEGENS OVERMACHT:

 • Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn wanneer uw werknemer vast zit op zijn vakantiebestemming of momenteel thuis in quarantaine wordt geplaatst omwille van het coronavirus nadat hij terugkeerde.
 • Ook wanneer bijvoorbeeld uw leveranciers niet meer tijdig kunnen leveren als gevolg van het coronavirus en u hierdoor uw productie moet beperken, zou u een beroep kunnen doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht geldt zowel voor arbeiders als voor bedienden en is van toepassing onder de volgende voorwaarden:

 • Het gaat om een plotse, onvoorzienbare gebeurtenis.
 • De feiten gebeuren onafhankelijk van de wil van de werkgever en/of de werknemer.
 • De uitvoering van de overeenkomst wordt volledig onmogelijk gemaakt door de ingeroepen overmacht.
 • De onmogelijkheid om te werken heeft een tijdelijk karakter.
 • De werkgever moet zijn administratieve verplichtingen ten opzichte van de RVA naleven.

Een werkgever die een beroep wil doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, moet een elektronische aangifte doen bij de RVA. Dit gebeurt via de onderneming haar toegang tot www.socialezekerheid.be.      

Als reden van overmacht moet de werkgever het coronavirus vermelden.

Daarnaast moet de werkgever ook nog een schriftelijke aanvraag tot erkenning van de overmacht indienen met bijkomende uitleg waaruit duidelijk blijkt dat de tijdelijke werkloosheid in de onderneming veroorzaakt wordt door overmacht ten gevolge van het coronavirus.

De goedkeuring van de RVA zal voorlopig beperkt worden tot en met 30 juni 2020.

Een werkgever heeft mogelijk door het coronavirus een tijdelijk gebrek aan werk wegens een daling van bestellingen, productie, klanten,….

Dit valt dan onder TIJDELIJKE WERKLOOSHEID WEGENS ECONOMISCHE REDENEN. Dit kan ook toegepast worden voor zowel arbeiders als bedienden.

In het geval van tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen voor bedienden dient de onderneming via het C106A formulier te bewijzen dat hij voldoet aan de preliminaire voorwaarden.

Dit formulier is te bekomen op https://www.rva.be/nl/formulieren/c106a

Tijdens de aanvraag kan hij reeds een elektronische aangifte doen, hij vermeldt bij reden ‘SCHORSING BEDIENDEN’ en bij opmerkingen ‘CORONAVIRUS’. Tevens dient hij de eerste dag elektronisch te melden.

Wanneer men reeds aan de voorafgaandelijke voorwaarden voldeed, dient de werkgever geen C106A-formulier meer te verzenden.

Tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen door het coronavirus voor arbeiders volgt de huidige regelgeving. Er dient een elektronische aangifte en een melding eerste werkloosheidsdag te gebeuren. Er zijn geen voorafgaandelijke voorwaarden hieraan gekoppeld.

 

Let wel !

Een werkgever die zelf beslist zijn werknemers uit voorzorg thuis te laten, of een werknemer die zelf tot deze beslissing overgaat, kan echter geen gebruik maken van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Het moet een verplichting zijn van een bevoegde overheid of instantie.

 

 

Wat gebeurt er bij een effectieve ziekte van een medewerker?

 

Wanneer de werknemer echter besmet is met het coronavirus, en daardoor arbeidsongeschikt is, heeft hij recht op gewaarborgd loon.

De Orde der artsen heeft in tussentijd beslist dat huisartsen ook een ziekteattest kunnen uitschrijven, voor de door hen gekende patiënten, na een telefonisch contact.

Dit wil echter niet zeggen dat de patiënt geen fysiek ziekteattest meer ontvangt, hij kan dit via mail of een andere digitale weg bekomen.

We willen jullie aandacht erop vestigen dat de interne richtlijnen van de onderneming, over de procedure van een melding van een ziekte en het bezorgen van een ziekteattest, van kracht blijven.

Het coronavirus zorgt voor een ongekende situatie maar het is toch raadzaam uw werknemers te vragen deze richtlijnen en procedures zo goed mogelijk op te volgen.

In de bouwsector (PC 124) kan bijvoorbeeld een onderneming tot 20 werknemers zijn uitbetaald gewaarborgd loon voor ziekte van zijn arbeiders terugvorderen. Dit gebeurt op basis van ziekteattesten die ingediend moeten worden binnen de 5 werkdagen. De patronale vereveningsdiensten hebben deze limiet nog niet verhoogd.

Het sturen van de onderneming van een controlearts wordt echter op dit moment wel ontraden.

De controleartsen mogen die controle weigeren omwille van een kans op besmetting bij volgende drie redenen:

 • Werknemer heeft geen ziekteattest.
 • Werknemer heeft een ziekteattest dat langer loopt dan 5 dagen.
 • Op de eerste dag van de ziekte.

 

 

Hoe kan de werkgever inspelen op afwezigheden vanwege zieke familieleden of de tijdelijke sluiting van een school?

 

Wanneer een werknemer u verwittigt dat hij of zij thuis blijft omwille van ziekte van zijn of haar kind, of omwille van de sluiting door het coronavirus van de school, kan de werkgever hiervoor geen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aanvragen.

Het valt eveneens niet onder ziekte.

De werknemer kan, aangezien het een onvoorziene dringende reden is, hiervoor ‘familiaal verlof’ aanvragen. Dit zijn onbetaalde dagen en ze zijn beperkt tot maximum 10 per jaar.

De werknemer kan uiteraard zijn jaarlijkse vakantiedagen opnemen, dit na akkoord van de werkgever.

Indien de werknemer geen vakantiedagen meer heeft dan kan hij of zij, eveneens na een akkoord van de werkgever, een tijdelijke schorsing van zijn arbeidsovereenkomst vragen. Dit zijn dan dagen toegestane afwezigheid. Aangezien de overeenkomst wordt geschorst zijn deze dagen ook niet verloond.

De overheid en de werkgeversorganisaties adviseren echter zoveel mogelijk in deze omstandigheden de werknemers aan het werk te houden.

Thuis-werk, tele-werk of flexibele arbeidstijden kunnen dan inderdaad goede alternatieven zijn maar deze kunnen niet door elke onderneming, of sector, toegepast worden.

Let ook op dat dit niet aanzien wordt als een éénzijdige aanpassing van de arbeidsovereenkomst waardoor het een verbreking wordt van deze arbeidsovereenkomst.

 

 

Wat kan de onderneming zelf doen ter preventie?

Op de website van FOD WASO vindt u een overzicht met wat de werkgever kan doen ter preventie.

https://werk.belgie.be/nl/nieuws/update-coronavirus-preventiemaatregelen-en-arbeidsrechtelijke-gevolgen


We adviseren u bij verdere vragen hierover zeker uw Externe Dienst voor Preventie en Bescherming te contacteren.

Steeds bereid u te helpen bij verdere vragen.

Sociaal secretariaat voor
het bouwbedrijf en
aanverwante sectoren

Tel. 03 203 44 11  •  Fax. 03 232 63 75

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

De Belgische regering neemt maatregelen die de verspreiding van het coronavirus moeten tegengaan. Wat wordt er nu precies van de werkgever verwacht? Welke preventiemaatregelen kan je als werkgever nemen? En tot welke verplichtingen ben je gehouden?

Preventiemaatregelen

Als werkgever heb je de verplichting om een veilige en gezonde werkomgeving te voorzien en voor het welzijn van je werknemer in te staan.

De te nemen preventiemaatregelen mbt het coronavirus kan u terugvinden op de website van de FOD WASO.

Met de getroffen overheidsmaatregelen ondervinden steeds meer werkgevers en werknemers de impact op hun arbeidssituatie. Hieronder kan u enkele veelvoorkomende situaties en de daarbij horende mogelijkheden terugvinden.

 

Wat als jouw werknemer verhinderd is om te komen werken?

 

Je werknemer is ziek.

Is jouw werknemer besmet met het coronavirus of vertoont hij ziekteverschijnselen en beschikt hij over een doktersattest, dan is de reglementering van de arbeidsongeschiktheid van toepassing. De werknemer heeft recht op gewaarborgd loon en daarna eventueel recht op een uitkering van de mutualiteit.

Werkgevers in de bouw met minder dan 20 personeelsleden kunnen genieten van de terugbetaling van het gewaarborgd loon bij arbeidsongeschiktheid van hun arbeiders. Als werkgever in de bouwsector kunt u hiervoor gratis aansluiten bij Serviam+. U krijgt dan 94,81% van het gewaarborgd loon dat u aan uw bouwarbeiders moet betalen tijdens hun arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of privé-ongeval terugbetaald.

Deze terugbetaling geldt enkel voor de arbeiders van PC 124 en dus niet voor de bedienden of de arbeiders die eventueel onder een ander paritair comité zouden ressorteren

 

Je werknemer werd in quarantaine geplaatst door de overheid of zit vast in het buitenland.

Werknemers die het werk niet kunnen hervatten omdat ze ofwel in het buitenland ofwel in België na hun terugkeer uit een besmette regio, in quarantaine worden geplaatst, kunnen tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht. 

In geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is de werknemer vrijgesteld van wachttijd. Hij moet dus niet eerst een aantal arbeidsdagen bewijzen vooraleer hij recht heeft op uitkeringen. De werknemer ontvangt 65% van zijn gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op EUR 2.754,76 per maand). Er wordt op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%. Tot 30 juni 2020 wordt het bedrag van de uitkering verhoogd tot 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon.

Nog dit: werknemers die terugkeren uit een land waar het virus heeft toegeslagen, mag u zomaar niet de toegang tot de werkplek ontzeggen. Zij kunnen om die loutere reden ook niet tijdelijk werkloos worden gesteld. Een werkgever kan niemand in quarantaine plaatsen, dat kan enkel de bevoegde overheid. Indien een werknemer symptomen vertoont en/of u meent dat er concrete aanwijzingen zijn voor besmettingsgevaar is, dient u zo snel mogelijk contact op te nemen met uw bedrijfsarts. 

 

Je  werknemer kan niet komen werken omwille van een ziek gezinslid of uit vrees voor besmetting van zichzelf en/of anderen of kan geen andere opvang vinden voor de kinderen?

Thuiswerk

Thuiswerk kan enkel indien beide partijen hiermee akkoord gaan. Werkgevers kunnen hun werknemers dus niet verplichten om thuis te werken en werknemers kunnen dit niet eisen. 

Het is aan te bevelen dat werkgever en werknemer hieromtrent duidelijke afspraken (bereikbaarheid, werkuren, controle, …)  maken.

Bovendien kan een éénzijdige wijziging van plaats van tewerkstelling  gezien worden als een verbreking van de arbeidsovereenkomst.

Ook een aanpassing van het arbeidsregime, of de invoering van bijvoorbeeld glijdende uren, kunnen misschien een (deel van de) oplossing zijn. Ook dat moet in onderling overleg. 

Deze systemen kunnen goede alternatieven zijn, maar kunnen niet door elke onderneming of in elke sector worden toegepast.

 

Vakantie en recuperatie

De werknemer kan in overleg met de werkgever onderling overeenkomen dat de werknemer vakantie of recuperatiedagen opneemt.

 

Verlof om dwingende redenen

De werknemer heeft het recht van het werk afwezig te zijn wegens dwingende redenen. De plotselinge opschorting van de lessen en de nood aan kinderopvang kan hieronder vallen.

Onder dwingende reden wordt verstaan elke onvoorzienbare, los van het werk staande gebeurtenis die de dringende en noodzakelijke tussenkomst van de werknemer vereist, en dit voor zover de uitvoering van de arbeidsovereenkomst deze tussenkomst onmogelijk maakt.

Het verlof wordt niet verloond tenzij de werkgever en werknemer anders overeenkomen.

 

Onbetaald verlof (Toegestane afwezigheid)

Tenslotte kan de werknemer, na akkoord van de werkgever, onbetaald verlof nemen. In dat geval spreken  werkgever en werknemer af de arbeidsovereenkomst tijdelijk te schorsen en onder welke voorwaarden die schorsing gebeurt. Tijdens dit  verlof ontvangt de werknemer geen loon.

 

Ouderschapsverlof of gemotiveerd tijdskrediet

De werknemer kan ouderschapsverlof of gemotiveerd tijdskrediet opnemen.  Hiervoor gelden echter specifieke voorwaarden en dient er rekening gehouden worden met een aanvraagtermijn. De werkgever kan hier echter soepel mee omspringen.


 

Wat als je geen of minder werk hebt voor je werknemers als gevolg van het virus?

 

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Wanneer een werkgever, omwille van redenen van overmacht, niet in staat is om zijn personeel tewerk te stellen, kan hij zijn personeel in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht plaatsen, mits naleving van bepaalde formaliteiten, en deze maatregel kan zowel voor arbeiders als voor bedienden worden ingevoerd.

Een bedrijf dat wordt getroffen door de gevolgen van het Coronavirus in China of andere risicogebieden, bijv. omdat het afhankelijk is van een leverancier uit de getroffen regio en bijgevolg door het stilvallen van de productie zijn personeel niet meer kan tewerkstellen

kan beroep doen op de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Belangrijk is dat de werkgever een  rechtstreeks oorzakelijk verband met het coronavirus kan aantonen.  De RVA heeft reeds benadrukt dat zij de situatie van overmacht in elk geval soepel zal interpreteren en binnen de 3 kalenderdagen een beslissing zal nemen om de situatie al dan niet te erkennen als overmacht.

In geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is de werknemer vrijgesteld van wachttijd. Hij moet dus niet eerst een aantal arbeidsdagen bewijzen vooraleer hij recht heeft op uitkeringen. De werknemer ontvangt 65% van zijn gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op EUR 2.754,76 per maand). Er wordt op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%.

Tot 30 juni 2020 wordt het bedrag van de uitkering verhoogd tot 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon.

Meer  informatie over de formaliteiten in geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan je terugvinden op de website van de RVA.

 

Tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken

Een werkgever die getroffen wordt door een tijdelijk gebrek aan werk als gevolg van het coronavirus, bijvoorbeeld een daling van het cliënteel, productie, omzet, bestellingen, ... kan onder bepaalde voorwaarden tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken aanvragen.

Opgelet de aanvraagprocedure is hier anders voor arbeiders dan bedienden.

Arbeiders

Er dient een elektronische aangifte, met vermelding van het coronavirus en een melding van de eerste werkloosheidsdag te gebeuren.

Bedienden

Voor bedienden kan tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken worden ingevoerd door de ondernemingen die reeds voldoen aan de preliminaire voorwaarden voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken voor bedienden (zie het infoblad E54). De werkgever moet ook een elektronische aangifte doen bij het werkloosheidsbureau van de exploitatiezetel (zie het infoblad E55). Hij vermeldt bij economische redenen ‘schorsing bedienden’ en vermeldt ‘Coronavirus’ in de rubriek opmerkingen.

Indien de onderneming nog niet voldoet aan de preliminaire voorwaarden kan ze een aanvraag indienen bij de Minister van Werk om erkend te worden als onderneming in moeilijkheden op basis van onvoorzienbare omstandigheden die op een korte termijn een substantiële daling van de omzet, de productie of het aantal bestellingen tot gevolg hebben (zie het infoblad E54). De werkgever kan de voorafgaande mededeling van de voorziene tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken maar versturen naar het bevoegde werkloosheidsbureau nadat de RVA in kennis is gesteld van de erkenning als onderneming in moeilijkheden. Tijdens de lopende erkenningsprocedure kan een aanvraag ingediend worden voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht op voorwaarde dat de werkgever aantoont dat hij de voorafgaande procedure van erkenning als onderneming in moeilijkheden heeft opgestart of zich geëngageerd heeft om dat te doen.

Bedrijven die hun bedienden tijdelijk werkloos stellen wegens economische oorzaken kunnen, in afwachting van het voleindigen van de procedure tot erkenning als onderneming in moeilijkheden, ook een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

De werknemer die tijdelijk werkloos gesteld wordt wegens economische oorzaken moet voldoen aan de gewone toelaatbaarheidsvoorwaarden. De werknemer ontvangt 65% van zijn gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op EUR 2.754,76 per maand). Er wordt op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%.

Tot 30 juni 2020 wordt het bedrag van de uitkering verhoogd tot 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon.

Meer  informatie over de formaliteiten in geval van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken kan je terugvinden op de website van de RVA, voor arbeiders en voor bedienden.

U kan steeds de updates mbt de Tijdelijke werkloosheid stelsels in het kader van corona opvolgen via deze link.

Meer info?

Contacteer ons.

Sinds 2018 kunnen werkgevers een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing toepassen wanneer zij werken in onroerende staat uitvoeren met werknemers tewerkgesteld op werven en in ploegen.

De maatregel geldt niet alleen voor de bouwsector, maar ook voor de schoonmaak, metaal, elektriciens, die aan de voorwaarden voldoen.

Sinds de invoering van de wet zijn er tal van praktische vragen gerezen. Deze probeert de fiscus nu te beantwoorden in een circulaire van 2 maart 2020. De antwoorden op alle FAQ’s kan u lezen op de website van de fiscus (www.fisconet.be).

Wij lichten er twee in het oog springende antwoorden van de fiscus uit.

 

FAQ 6: Worden werkzaamheden van intellectuele aard betreffende werken in onroerende staat beschouwd als ‘werken in onroerende staat’?

Neen. De studie- en controlewerkzaamheden uitgeoefend door bijvoorbeeld een architect, een landmeter, een ingenieur, een calculator, een veiligheidscoördinator, een werf- of projectleider,… met het oog op de voorbereiding of de coördinatie van werken in onroerende staat zijn geen ‘werken in onroerende staat’.

 

FAQ 9: Moet het bruto-uurloon van elke werknemer die deel uitmaakt van de ploeg minstens € 13,75 zijn?

€ 13,75 is het niet-geïndexeerd bedrag. Voor 2020 is het geïndexeerd bedrag van € 14,19 per uur van toepassing.

Neen. Het bruto-uurloon voor inhouding van de persoonlijke sociale zekerheidsbijdrage hoeft niet voor elke werknemer die deel uitmaakt van de ploeg minstens € 13,75 (voor indexering) te zijn. De vrijstelling BV kan evenwel enkel toegepast worden op de bezoldigingen van die werknemers van de ploeg van wie het bruto-uurloon minstens € 13,75 (voor indexering) bedraagt.

 

Bron: Circulaire 2020/C/38 over de steunmaatregel ‘vrijstelling doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor ondernemingen die werken in onroerende staat, in ploegenarbeid op locatie verrichten’ dd. 2 maart 2020, www.fisconet.be

Het Coronavirus roept heel wat vragen op.  Wij hebben de meest voorkomende situaties allereerst gebundeld in dit Excel-overzicht.

Daarnaast proberen wij hierna een zo goed als mogelijk uitgebreid overzicht te geven.

Welke economische maatregelen zijn er ten aanzien van uw personeelskost?

Ondernemingen die kunnen aantonen dat bepaalde werknemers tijdelijk hun werkzaamheden niet meer kunnen uitoefenen als gevolg van de hinder door het coronavirus, kunnen enkel in volgende gevallen een beroep kunnen doen op het stelsel van TIJDELIJKE WERKLOOSHEID WEGENS OVERMACHT:

 • Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn wanneer uw werknemer vast zit op zijn vakantiebestemming of momenteel thuis in quarantaine wordt geplaatst omwille van het coronavirus nadat hij terugkeerde.
 • Ook wanneer bijvoorbeeld uw leveranciers niet meer tijdig kunnen leveren als gevolg van het coronavirus en u hierdoor uw productie moet beperken, zou u een beroep kunnen doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht geldt zowel voor arbeiders als voor bedienden en is van toepassing onder de volgende voorwaarden:

 • Het gaat om een plotse, onvoorzienbare gebeurtenis.
 • De feiten gebeuren onafhankelijk van de wil van de werkgever en/of de werknemer.
 • De uitvoering van de overeenkomst wordt volledig onmogelijk gemaakt door de ingeroepen overmacht.
 • De onmogelijkheid om te werken heeft een tijdelijk karakter.
 • De werkgever moet zijn administratieve verplichtingen ten opzichte van de RVA naleven.

Een werkgever die een beroep wil doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, moet een elektronische aangifte doen bij de RVA. Dit gebeurt via de onderneming haar toegang tot www.socialezekerheid.be.      

Als reden van overmacht moet de werkgever het coronavirus vermelden.

Daarnaast moet de werkgever ook nog een schriftelijke aanvraag tot erkenning van de overmacht indienen met bijkomende uitleg waaruit duidelijk blijkt dat de tijdelijke werkloosheid in de onderneming veroorzaakt wordt door overmacht ten gevolge van het coronavirus.

De goedkeuring van de RVA zal voorlopig beperkt worden tot en met 30 juni 2020.

Een werkgever heeft mogelijk door het coronavirus een tijdelijk gebrek aan werk wegens een daling van bestellingen, productie, klanten,….

Dit valt dan onder TIJDELIJKE WERKLOOSHEID WEGENS ECONOMISCHE REDENEN. Dit kan ook toegepast worden voor zowel arbeiders als bedienden.

In het geval van tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen voor bedienden dient de onderneming via het C106A formulier te bewijzen dat hij voldoet aan de preliminaire voorwaarden.

Dit formulier is te bekomen op https://www.rva.be/nl/formulieren/c106a

Tijdens de aanvraag kan hij reeds een elektronische aangifte doen, hij vermeldt bij reden ‘SCHORSING BEDIENDEN’ en bij opmerkingen ‘CORONAVIRUS’. Tevens dient hij de eerste dag elektronisch te melden.

Wanneer men reeds aan de voorafgaandelijke voorwaarden voldeed, dient de werkgever geen C106A-formulier meer te verzenden.

Tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen door het coronavirus voor arbeiders volgt de huidige regelgeving. Er dient een elektronische aangifte en een melding eerste werkloosheidsdag te gebeuren. Er zijn geen voorafgaandelijke voorwaarden hieraan gekoppeld.

 

Let wel !

Een werkgever die zelf beslist zijn werknemers uit voorzorg thuis te laten, of een werknemer die zelf tot deze beslissing overgaat, kan echter geen gebruik maken van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Het moet een verplichting zijn van een bevoegde overheid of instantie.

 

 

Wat gebeurt er bij een effectieve ziekte van een medewerker?

 

Wanneer de werknemer echter besmet is met het coronavirus, en daardoor arbeidsongeschikt is, heeft hij recht op gewaarborgd loon.

De Orde der artsen heeft in tussentijd beslist dat huisartsen ook een ziekteattest kunnen uitschrijven, voor de door hen gekende patiënten, na een telefonisch contact.

Dit wil echter niet zeggen dat de patiënt geen fysiek ziekteattest meer ontvangt, hij kan dit via mail of een andere digitale weg bekomen.

We willen jullie aandacht erop vestigen dat de interne richtlijnen van de onderneming, over de procedure van een melding van een ziekte en het bezorgen van een ziekteattest, van kracht blijven.

Het coronavirus zorgt voor een ongekende situatie maar het is toch raadzaam uw werknemers te vragen deze richtlijnen en procedures zo goed mogelijk op te volgen.

In de bouwsector (PC 124) kan bijvoorbeeld een onderneming tot 20 werknemers zijn uitbetaald gewaarborgd loon voor ziekte van zijn arbeiders terugvorderen. Dit gebeurt op basis van ziekteattesten die ingediend moeten worden binnen de 5 werkdagen. De patronale vereveningsdiensten hebben deze limiet nog niet verhoogd.

Het sturen van de onderneming van een controlearts wordt echter op dit moment wel ontraden.

De controleartsen mogen die controle weigeren omwille van een kans op besmetting bij volgende drie redenen:

 • Werknemer heeft geen ziekteattest.
 • Werknemer heeft een ziekteattest dat langer loopt dan 5 dagen.
 • Op de eerste dag van de ziekte.

 

 

Hoe kan de werkgever inspelen op afwezigheden vanwege zieke familieleden of de tijdelijke sluiting van een school?

 

Wanneer een werknemer u verwittigt dat hij of zij thuis blijft omwille van ziekte van zijn of haar kind, of omwille van de sluiting door het coronavirus van de school, kan de werkgever hiervoor geen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aanvragen.

Het valt eveneens niet onder ziekte.

De werknemer kan, aangezien het een onvoorziene dringende reden is, hiervoor ‘familiaal verlof’ aanvragen. Dit zijn onbetaalde dagen en ze zijn beperkt tot maximum 10 per jaar.

De werknemer kan uiteraard zijn jaarlijkse vakantiedagen opnemen, dit na akkoord van de werkgever.

Indien de werknemer geen vakantiedagen meer heeft dan kan hij of zij, eveneens na een akkoord van de werkgever, een tijdelijke schorsing van zijn arbeidsovereenkomst vragen. Dit zijn dan dagen toegestane afwezigheid. Aangezien de overeenkomst wordt geschorst zijn deze dagen ook niet verloond.

De overheid en de werkgeversorganisaties adviseren echter zoveel mogelijk in deze omstandigheden de werknemers aan het werk te houden.

Thuis-werk, tele-werk of flexibele arbeidstijden kunnen dan inderdaad goede alternatieven zijn maar deze kunnen niet door elke onderneming, of sector, toegepast worden.

Let ook op dat dit niet aanzien wordt als een éénzijdige aanpassing van de arbeidsovereenkomst waardoor het een verbreking wordt van deze arbeidsovereenkomst.

 

 

Wat kan de onderneming zelf doen ter preventie?

Op de website van FOD WASO vindt u een overzicht met wat de werkgever kan doen ter preventie.

https://werk.belgie.be/nl/nieuws/update-coronavirus-preventiemaatregelen-en-arbeidsrechtelijke-gevolgen


We adviseren u bij verdere vragen hierover zeker uw Externe Dienst voor Preventie en Bescherming te contacteren.

Steeds bereid u te helpen bij verdere vragen.