Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

U stelt tijdens de zomermaanden een jongere, die net afgestudeerd is, te werk met een studentencontract. U denkt er aan hem na afloop van het studentencontract aan te werven met een gewone arbeidsovereenkomst.

Denk er in dit geval aan dat de toepassing van de verminderde sociale zekerheidsbijdragen bij tewerkstelling van een student aan strikte regels onderworpen is, en dat u in dit geval een reëel risco loopt om bijkomende sociale zekerheidsbijdragen te moeten betalen !

Wij verduidelijken dit hierna, waarbij we het standpunt van de RSZ weergeven.

Principe

Algemeen dient er vooreerst gesteld wordt dat een totale tewerkstellingsperiode van 46 arbeidsdagen per kalenderjaar, ongeacht of de studentenovereenkomst het kalenderjaar overschrijdt, aanleiding geven tot toepassing van verminderde RSZ-bijdragen. Hierbij dienen er wel volgende voorwaarden inzake spreiding van de 46 dagen per kalenderjaar vervuld te worden :
• maximum 23 arbeidsdagen buiten de grote vakantie (dus van januari tot juni en van oktober tot december), bij één of meerdere werkgevers, buiten de uren van verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstelling en met een schriftelijke studentenovereenkomst. De verminderde sociale zekerheidsbijdragen aan de RSZ die onder de vorm van een solidariteitsbijdrage worden geheven, bedragen in dit geval 8,01% voor de werkgever en 4,5% voor de student;
• en maximum 23 arbeidsdagen tijdens de grote vakantie (juli, augustus en september) bij één of meerdere werkgevers, met een schriftelijke studentenovereenkomst. De RSZ-solidariteitsbijdragen bedragen dan 5,01% voor de werkgever en 2,5% voor de student.

En indien de jongere al afgestudeerd is?

Een jongere die tijdens de zomervakantie na zijn studies gaat werken, kan toch nog van de verminderde sociale zekerheidsbijdragen voor studenten genieten, ook al is hij afgestudeerd. De RSZ gaat er immers van uit dat hij nog steeds kan beslissen om verder te studeren tijdens het volgende academiejaar.

Aanwerving met een gewoon contract na de zomer…

…bij een andere werkgever

Indien de jongere nadien definitief aangeworven wordt bij een andere werkgever, dan worden de tijdens dat vaste contract gepresteerde arbeidsdagen niet meegeteld om het totaal van 46 dagen per kalenderjaar te berekenen en komt er dus ook geen rechtzetting achteraf.

…bij dezelfde werkgever

Er zal echter wel een rechtzetting gebeuren en de werkgever zal dus de normale bijdragen op de tewerkstelling tijdens de vakantieperiode moeten betalen, indien de jongere wordt aangeworven bij dezelfde werkgever voor dezelfde functie, die hij tijdens zijn studentenjob uitoefende. In dat geval gaat de RSZ er immers van uit dat de studentenjob in feite een vermomde proefperiode was voor het latere contract van onbepaalde duur.

Hou hier rekening mee indien u overweegt om een jongere eerst met een studentenovereenkomst gedurende maximaal 23 arbeidsdagen en nadien (al dan niet aaneensluitend) met een arbeidsovereenkomst tewerk te stellen.

Het voordeel dat een werknemer verwerft uit het privé-gebruik van een GSM toebehorend aan de werkgever, moet conform de huidige reglementering gewaardeerd worden op basis van de reële waarde ervan voor de werknemer.

Aangezien bij RSZ-controles discussies over de grootte van het voordeel legio waren, vonden de sociale partners en de RSZ het nuttig om waarderingsregels af te spreken.

Die afspraken werden in 2009 geconcretiseerd in een ontwerp-KB en kwamen in grote lijnen neer op het volgende: als de werkgever niet beschikt over een systeem dat een gefundeerde opsplitsing van het privaat en professioneel gebruik van de GSM mogelijk maakt, wordt het voordeel forfaitair geraamd op 12,50 euro per maand. Hierop zouden dan werknemers- en werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid berekend worden. Uiteindelijk is dit KB nooit definitief ondertekend geraakten en nam de rechtsonzekerheid als gevolg van de niet-ondertekening opnieuw toe.

Nu duidelijk is dat er geen forfaitaire raming van dit voordeel op korte termijn reglementair voorzien zal worden, heeft de RSZ na beslissing van het Beheerscomité recent een aantal richtlijnen uitgevaardigd.

Het komt erop neer dat er zich drie mogelijke situaties kunnen voordoen indien de werkgever een GSM ter beschikking stelt van zijn werknemer :

1. De werkgever verbiedt het privégebruik

Wanneer de werknemer de bedrijfs-GSM enkel voor beroepsdoeleinden mag gebruiken, is er geen voordeel voor de werknemer en zullen er dus geen socialezekerheidsbijdragen voor het gebruik van deze GSM verschuldigd zijn.

De RSZ eist wel dat de werkgever dit controleert en sancties neemt bij overtredingen.

2. Gecontroleerd privégebruik

In dit geval is het privégebruik van de GSM toegestaan en heeft de werkgever een systeem ingesteld dat een gefundeerde opsplitsing mogelijk maakt tussen het privaat en professioneel gebruik van de GSM.

Een dergelijk systeem kan o.a. bestaan uit een split-billing, een forfaitair maandbedrag dat het beroepsgebruik dekt of een procentuele verhouding tussen beroeps- en privégebruik, …

Het systeem zal door de RSZ worden aanvaard indien de werkgever kan aantonen dat het forfaitair maandbedrag of de percentages realistisch zijn opgesteld vanuit de functie van de werknemer en niet willekeurig bepaald zijn.

Indien de RSZ het systeem aanvaardt, dan zullen er enkel socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn op het aldus bepaalde privégebruik, tenzij de werknemer de kosten voor het privégebruik volledig aan zijn werkgever terugbetaalt.

Als de RSZ het systeem niet aanvaardt, zal er een ambtshalve regularisatie worden doorgevoerd op het voordeel voor een bedrag van € 12,50 per maand voor de niet verjaarde periode (tot 3 jaar terug).

3. Ongecontroleerd privégebruik

Indien de werkgever het privégebruik toelaat maar geen systeem hanteert om een onderscheid te maken tussen privaat en professioneel gebruik, dan wordt het privégebruik forfaitair geraamd op € 12,50 per maand en zal de RSZ overgaan tot een ambtshalve regularisatie voor de niet verjaarde periode (tot 3 jaar terug).

BESLUIT

Indien u als werkgever problemen bij de RSZ-controles wil vermijden en ook geen bijdrageopslagen en verwijlintresten wil betalen ga dan uit van het forfaitair privégebruik van € 12,50 per maand, tenzij u kiest voor een systeem van gefundeerde opsplitsing tussen privé- en professioneel gebruik van een bedrijfs-GSM.

STANDPUNT FISCUS

De richtlijnen van het beheerscomité van de RSZ zijn enkel van toepassing voor de sociale onderwerping van het voordeel dat voortvloeit uit het privégebruik van een bedrijfs-GSM. Op fiscaal vlak is niets specifiek voorzien zodat het bedrag van het voordeel in natura afhangt van de werkelijke waarde die het privégebruik inhoudt voor de werknemer.

Vanaf 1 juli 2009 verhoogt de anciënniteitspremie, waarop de arbeiders uit de bouwsector recht hebben, met 100 euro.

De premie wordt gebracht op 500 euro voor de arbeiders die een ononderbroken anciënniteit van minstens 25 jaar binnen dezelfde onderneming kunnen bewijzen en op 700 euro voor hen die aanspraak kunnen maken op een ononderbroken anciënniteit van minstens 35 jaar in het bedrijf.

Deze nieuwe bedragen zijn enkel van toepassing op de arbeiders die na 30 juni 2009 voldoen aan de anciënniteitsvoorwaarde van 25 of 35 jaar. De arbeiders die de premie hebben genoten op basis van de anciënniteit die zij bereikt hebben vóór 1 juli 2009 hebben geen recht op bijpassing van het verschil.

De regeling van de anciënniteitspremie is suppletief en hoeft dus niet te worden toegepast als de werkgever een gelijkwaardig voordeel toekent.
De arbeider die in aanmerking komt voor de anciënniteitspremie, moet minstens één dag gewerkt hebben in de periode van één jaar die voorafgaat aan de dag waarvoor hij de betreffende anciënniteit bereikt.

Op basis van de werknemersgegevens schrijft ons sociaal secretariaat maandelijks de bedrijven aan die arbeiders in dienst hebben en die mogelijk in aanmerking komen van toekenning van de anciënniteitspremie bouw.

Deze anciënniteitspremie is vrij van RSZ en belastingen.

Sociaal secretariaat voor
het bouwbedrijf en
aanverwante sectoren

Tel. 03 203 44 11  •  Fax. 03 232 63 75

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

U stelt tijdens de zomermaanden een jongere, die net afgestudeerd is, te werk met een studentencontract. U denkt er aan hem na afloop van het studentencontract aan te werven met een gewone arbeidsovereenkomst.

Denk er in dit geval aan dat de toepassing van de verminderde sociale zekerheidsbijdragen bij tewerkstelling van een student aan strikte regels onderworpen is, en dat u in dit geval een reëel risco loopt om bijkomende sociale zekerheidsbijdragen te moeten betalen !

Wij verduidelijken dit hierna, waarbij we het standpunt van de RSZ weergeven.

Principe

Algemeen dient er vooreerst gesteld wordt dat een totale tewerkstellingsperiode van 46 arbeidsdagen per kalenderjaar, ongeacht of de studentenovereenkomst het kalenderjaar overschrijdt, aanleiding geven tot toepassing van verminderde RSZ-bijdragen. Hierbij dienen er wel volgende voorwaarden inzake spreiding van de 46 dagen per kalenderjaar vervuld te worden :
• maximum 23 arbeidsdagen buiten de grote vakantie (dus van januari tot juni en van oktober tot december), bij één of meerdere werkgevers, buiten de uren van verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstelling en met een schriftelijke studentenovereenkomst. De verminderde sociale zekerheidsbijdragen aan de RSZ die onder de vorm van een solidariteitsbijdrage worden geheven, bedragen in dit geval 8,01% voor de werkgever en 4,5% voor de student;
• en maximum 23 arbeidsdagen tijdens de grote vakantie (juli, augustus en september) bij één of meerdere werkgevers, met een schriftelijke studentenovereenkomst. De RSZ-solidariteitsbijdragen bedragen dan 5,01% voor de werkgever en 2,5% voor de student.

En indien de jongere al afgestudeerd is?

Een jongere die tijdens de zomervakantie na zijn studies gaat werken, kan toch nog van de verminderde sociale zekerheidsbijdragen voor studenten genieten, ook al is hij afgestudeerd. De RSZ gaat er immers van uit dat hij nog steeds kan beslissen om verder te studeren tijdens het volgende academiejaar.

Aanwerving met een gewoon contract na de zomer…

…bij een andere werkgever

Indien de jongere nadien definitief aangeworven wordt bij een andere werkgever, dan worden de tijdens dat vaste contract gepresteerde arbeidsdagen niet meegeteld om het totaal van 46 dagen per kalenderjaar te berekenen en komt er dus ook geen rechtzetting achteraf.

…bij dezelfde werkgever

Er zal echter wel een rechtzetting gebeuren en de werkgever zal dus de normale bijdragen op de tewerkstelling tijdens de vakantieperiode moeten betalen, indien de jongere wordt aangeworven bij dezelfde werkgever voor dezelfde functie, die hij tijdens zijn studentenjob uitoefende. In dat geval gaat de RSZ er immers van uit dat de studentenjob in feite een vermomde proefperiode was voor het latere contract van onbepaalde duur.

Hou hier rekening mee indien u overweegt om een jongere eerst met een studentenovereenkomst gedurende maximaal 23 arbeidsdagen en nadien (al dan niet aaneensluitend) met een arbeidsovereenkomst tewerk te stellen.

Het voordeel dat een werknemer verwerft uit het privé-gebruik van een GSM toebehorend aan de werkgever, moet conform de huidige reglementering gewaardeerd worden op basis van de reële waarde ervan voor de werknemer.

Aangezien bij RSZ-controles discussies over de grootte van het voordeel legio waren, vonden de sociale partners en de RSZ het nuttig om waarderingsregels af te spreken.

Die afspraken werden in 2009 geconcretiseerd in een ontwerp-KB en kwamen in grote lijnen neer op het volgende: als de werkgever niet beschikt over een systeem dat een gefundeerde opsplitsing van het privaat en professioneel gebruik van de GSM mogelijk maakt, wordt het voordeel forfaitair geraamd op 12,50 euro per maand. Hierop zouden dan werknemers- en werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid berekend worden. Uiteindelijk is dit KB nooit definitief ondertekend geraakten en nam de rechtsonzekerheid als gevolg van de niet-ondertekening opnieuw toe.

Nu duidelijk is dat er geen forfaitaire raming van dit voordeel op korte termijn reglementair voorzien zal worden, heeft de RSZ na beslissing van het Beheerscomité recent een aantal richtlijnen uitgevaardigd.

Het komt erop neer dat er zich drie mogelijke situaties kunnen voordoen indien de werkgever een GSM ter beschikking stelt van zijn werknemer :

1. De werkgever verbiedt het privégebruik

Wanneer de werknemer de bedrijfs-GSM enkel voor beroepsdoeleinden mag gebruiken, is er geen voordeel voor de werknemer en zullen er dus geen socialezekerheidsbijdragen voor het gebruik van deze GSM verschuldigd zijn.

De RSZ eist wel dat de werkgever dit controleert en sancties neemt bij overtredingen.

2. Gecontroleerd privégebruik

In dit geval is het privégebruik van de GSM toegestaan en heeft de werkgever een systeem ingesteld dat een gefundeerde opsplitsing mogelijk maakt tussen het privaat en professioneel gebruik van de GSM.

Een dergelijk systeem kan o.a. bestaan uit een split-billing, een forfaitair maandbedrag dat het beroepsgebruik dekt of een procentuele verhouding tussen beroeps- en privégebruik, …

Het systeem zal door de RSZ worden aanvaard indien de werkgever kan aantonen dat het forfaitair maandbedrag of de percentages realistisch zijn opgesteld vanuit de functie van de werknemer en niet willekeurig bepaald zijn.

Indien de RSZ het systeem aanvaardt, dan zullen er enkel socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn op het aldus bepaalde privégebruik, tenzij de werknemer de kosten voor het privégebruik volledig aan zijn werkgever terugbetaalt.

Als de RSZ het systeem niet aanvaardt, zal er een ambtshalve regularisatie worden doorgevoerd op het voordeel voor een bedrag van € 12,50 per maand voor de niet verjaarde periode (tot 3 jaar terug).

3. Ongecontroleerd privégebruik

Indien de werkgever het privégebruik toelaat maar geen systeem hanteert om een onderscheid te maken tussen privaat en professioneel gebruik, dan wordt het privégebruik forfaitair geraamd op € 12,50 per maand en zal de RSZ overgaan tot een ambtshalve regularisatie voor de niet verjaarde periode (tot 3 jaar terug).

BESLUIT

Indien u als werkgever problemen bij de RSZ-controles wil vermijden en ook geen bijdrageopslagen en verwijlintresten wil betalen ga dan uit van het forfaitair privégebruik van € 12,50 per maand, tenzij u kiest voor een systeem van gefundeerde opsplitsing tussen privé- en professioneel gebruik van een bedrijfs-GSM.

STANDPUNT FISCUS

De richtlijnen van het beheerscomité van de RSZ zijn enkel van toepassing voor de sociale onderwerping van het voordeel dat voortvloeit uit het privégebruik van een bedrijfs-GSM. Op fiscaal vlak is niets specifiek voorzien zodat het bedrag van het voordeel in natura afhangt van de werkelijke waarde die het privégebruik inhoudt voor de werknemer.

Vanaf 1 juli 2009 verhoogt de anciënniteitspremie, waarop de arbeiders uit de bouwsector recht hebben, met 100 euro.

De premie wordt gebracht op 500 euro voor de arbeiders die een ononderbroken anciënniteit van minstens 25 jaar binnen dezelfde onderneming kunnen bewijzen en op 700 euro voor hen die aanspraak kunnen maken op een ononderbroken anciënniteit van minstens 35 jaar in het bedrijf.

Deze nieuwe bedragen zijn enkel van toepassing op de arbeiders die na 30 juni 2009 voldoen aan de anciënniteitsvoorwaarde van 25 of 35 jaar. De arbeiders die de premie hebben genoten op basis van de anciënniteit die zij bereikt hebben vóór 1 juli 2009 hebben geen recht op bijpassing van het verschil.

De regeling van de anciënniteitspremie is suppletief en hoeft dus niet te worden toegepast als de werkgever een gelijkwaardig voordeel toekent.
De arbeider die in aanmerking komt voor de anciënniteitspremie, moet minstens één dag gewerkt hebben in de periode van één jaar die voorafgaat aan de dag waarvoor hij de betreffende anciënniteit bereikt.

Op basis van de werknemersgegevens schrijft ons sociaal secretariaat maandelijks de bedrijven aan die arbeiders in dienst hebben en die mogelijk in aanmerking komen van toekenning van de anciënniteitspremie bouw.

Deze anciënniteitspremie is vrij van RSZ en belastingen.

Onze log-in is momenteel enkel beschikbaar op desktop.

Terugbetaling Gewaarborgd Loon Serviam Plus

Terugbetalingen gewaarborgd loon mogelijk voor uw bouwvakarbeiders!

Lees meer...

Serviam Plus ESV

Er zijn sociaal secretariaten en er is Serviam Plus, de partner die met u meedenkt en soepel inspeelt op al uw vragen.

Lees meer...

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Mobiliteitsvergoeding bouw

Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen een tegemoetkoming in de reiskosten door de werkgever verschuldigd.

Lees meer...