Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

Met de tax shift wil de regering de lasten op arbeid verlagen en zo meer werkgelegenheid creëren. De eerste fase van de tax shift vond plaats in april 2016, met onder meer een daling van de patronale bijdragen tot 30%, een gedeeltelijke afschaffing van de IPA-korting en een versterking van de RSZ-vermindering eerste aanwervingen.

In 2018 werd de tweede fase doorgevoerd. De werkgeversbijdragen werden verder verlaagd naar 25%, de structurele vermindering werd afgebouwd. Om de koopkracht van de werknemers te verhogen werden de forfaitaire beroepskosten verhoogd, de belastingschijf van 30% afgeschaft en de belastingvrije som verhoogd.

Op 1 januari 2019 bereiken we de derde en voorlopig laatste fase van de tax shift. Hierna vindt u een overzicht van de belangrijkste maatregelen uit deze derde fase.

Werkgeversbijdragen profitsector

De basiswerkgeversbijdrage daalt niet verder en blijft vastgesteld op 25%.

In de structurele vermindering stijgt de kwartaalgrens voor lage lonen vanaf 1 januari 2019 nogmaals tot € 9.035 per kwartaal. Dit betekent dus een extra vermindering lage lonen voor alle kwartaallonen beneden deze grens.

Deze extra vermindering is in de praktijk evenwel zeer beperkt. De grens van € 9.035 werd al in 2016 vastgelegd. Sindsdien is de lageloongrens echter al een aantal keer geïndexeerd. Door de laatste indexatie bedroeg de lageloongrens reeds € 9.027.

Werkgeversbijdragen non profitsector

Voor de werkgevers van de sociale maribelsectoren bedraagt de werkgeversbijdrage nog steeds 32,40%. Deze is nooit verlaagd geweest in het kader van de tax shift.

Ook voor de non profitsector stijgt de kwartaalgrens voor lage lonen vanaf 1 januari 2019 met name naar € 7.590 per kwartaal (de vorige lage loongrens bedroeg € 7.548).

Stijging fiscale werkbonus

Door de toekenning van een werkbonus hebben werknemers met een laag loon recht op een vermindering van hun persoonlijke RSZ-bijdragen (sociale werkbonus) en van hun belastingen (fiscale werkbonus). Het bedrag van de fiscale werkbonus is een percentage van de effectief genoten sociale werkbonus. Het huidige percentage bedraagt 28,03%. Vanaf 1 januari 2019 wordt het percentage verhoogd naar 33,14%. Het maximumbedrag van de belastingvermindering wordt opgetrokken van € 420 naar € 500 per jaar.

Stijging belastingvrije som

Iedereen die onderworpen is aan de personenbelasting (dus zowel werknemers als bedrijfsleiders) heeft recht op een belastingvrije som. Op dit ogenblik kennen we twee soorten belastingvrije sommen: de algemene van € 4.095 (niet-geïndexeerd) en de verhoogde belastingvrije som van € 4.260 voor belastingplichtigen met een belastbaar inkomen van maximaal € 25.220 (niet-geïndexeerde bedragen).

Vanaf 1 januari 2019 verdwijnt dit onderscheid en zal er slechts één bedrag gelden voor alle belastingplichtigen, met name € 4.785 (niet-geïndexeerd).

Verruiming belastingschijf van 40%

De belastingschijf van 40% wordt verder verruimd. Hierdoor zullen sommige inkomens niet meer onder de hogere schijf van 45% vallen.

 

Bron: Wet van 26 december 2015 houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht, B.S. 30 december 2015.

 

 

De nieuwe belangrijke lastenverlaging voor werken in onroerende staat werd tijdens een infosessie op 11 oktober 2018 uitgebreid door Dienstbetoon toegelicht aan een aantal klanten - bouwbedrijven.

Op dit moment moeten er nog heel wat zaken uitgeklaard worden door onze (fiscale) overheid, vooraleer de nieuwe vermindering van de bedrijfsvoorheffing daadwerkelijk kan toegepast worden.

Dienstbetoon houdt de vinger aan de pols en informeert u als klant onmiddellijk, eens de vermindering effectief (en wellicht retro-actief) kan toegepast worden.

U kunt hier alleszins al onze presentatie met een aantal berekeningen van wat het voor u kan opbrengen, terugvinden.

Een scholingsbeding is een clausule waarin een werknemer die tijdens de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst op kosten van de werkgever een opleiding krijgt, zich ertoe verbindt om de werkgever een deel van de opleidingskosten terug te betalen indien hij de onderneming verlaat.

De toepassingsvoorwaarden met betrekking tot dit beding zijn bijzonder streng. Om werkgevers aan te moedigen in de opleiding van hun werknemers te investeren, wordt de minimumloonvoorwaarde geschrapt wanneer het beding betrekking heeft op een opleiding voor een beroep dat of een functie die voorkomt op de lijsten van knelpuntberoepen of moeilijk in te vullen functies.

Hierna vindt u een overzicht van alle voorwaarden om een geldig scholingsbeding te sluiten.

 

Voor welke werknemers?

Een scholingsbeding kan alleen worden gesloten in het kader van een overeenkomst van onbepaalde duur. Sectoren kunnen d.m.v. cao's bepaalde categorieën van werknemers en/of opleidingen uitsluiten van de toepassing van het scholingsbeding.  Voor het PC 124 (arbeiders bouw) en het APCB 200 – bedienden werd dit niet gedaan

Het jaarloon van de werknemer moet meer bedragen dan 34.180 euro (in 2018) – 34.819 euro (in 2019), zo niet is het beding ongeldig. 

De voorwaarde m.b.t. het minimumjaarloon is vanaf 10 november 2018 geschrapt voor bedingen die betrekking hebben op opleidingen voor een beroep dat of functies die voorkomen op de lijsten van knelpuntberoepen of moeilijk in te vullen functies van de gewesten. De plaats van tewerkstelling bepaalt welke van deze lijsten van toepassing is. Bij koninklijk besluit kan ook een afwijkende lijst worden opgesteld. 

Voor Vlaanderen kan deze lijst geraadpleegd worden op de website van de VDAB www.vdab.be.  Op deze lijst zijn de meeste bouwberoepen opgenomen.

 

Vormvoorwaarden

Het beding moet schriftelijk worden vastgesteld voor elke werknemer afzonderlijk en ten laatste op het ogenblik waarop de beoogde opleiding aanvangt. Het beding kan dus zowel bij de indiensttreding worden gesloten als tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. 

Het schriftelijk stuk moet het volgende vermelden:

 • een omschrijving van de overeengekomen opleiding, de duur van de opleiding en de plaats waar de opleiding zal plaatsvinden;
 • de kosten van deze opleiding of, ingeval deze kosten niet in hun geheel kunnen worden bepaald, de kostenelementen die het mogelijk maken om de waarde van de opleiding te schatten. Het loon verschuldigd aan de werknemer in het kader van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst evenals verplaatsings- of verblijfskosten kunnen geen onderdeel vormen van de opleidingskosten.
 • de begindatum en de geldigheidsduur van het scholingsbeding. Indien de opleiding aanleiding geeft tot het afleveren van een attest, valt de begindatum van de geldigheid van het scholingsbeding samen met de aflevering van dat attest.
 • Het terug te betalen gedeelte van de scholingskosten door de werknemer als deze de onderneming vóór het einde van de geldigheidsduur verlaat (zie verder).
 

Eisen m.b.t. de opleiding

De opleiding moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • een specifieke opleiding die het mogelijk maakt om nieuwe professionele competenties te verwerven die ook buiten de onderneming kunnen worden gevaloriseerd;
 • de opleiding mag niet voortvloeien uit een wettelijke of reglementaire bepaling om het beroep uit te oefenen;
 • de opleiding moet ten minste 80 uur duren of, ingeval dit aantal uren niet wordt bereikt, de kosten moeten ten minste het dubbele bedragen van het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimuminkomen voor werknemers van 21 jaar of ouder (3.187,62 euro vanaf 1 september 2018).

Als aan één van die voorwaarden niet wordt voldaan, wordt het scholingsbeding geacht onbestaande te zijn. 

 

Geldigheidsduur van het beding en terugbetaling door de werknemer

De geldigheidsduur van het scholingsbeding moet worden vastgesteld rekening houdend met de kosten en de duur van de opleiding en mag niet meer dan drie jaar bedragen.

Werknemers die de onderneming verlaten vóór de in het scholingsbeding bepaalde duur is verstreken, moeten een deel van de opleidingskosten terugbetalen aan de werkgever.

Het terug te betalen bedrag mag niet hoger zijn dan: 

 • 80% van de opleidingskosten ingeval de werknemer vertrekt vóór 1/3 van de overeengekomen periode;
 • 50% van de opleidingskosten ingeval de werknemer vertrekt tussen 1/3 en uiterlijk 2/3 van de overeengekomen periode;
 • 20% van de opleidingskosten ingeval de werknemer vertrekt na 2/3 van de overeengekomen periode. 

In het kader van een scholingsbeding mag het bedrag nooit hoger zijn dan 30% van het jaarloon van de werknemer.   

 

Uitwerking van het scholingsbeding

Ter herinnering: een scholingsbeding heeft geen uitwerking indien:

 • de arbeidsovereenkomst hetzij door de werknemer, hetzij door de werkgever wordt beëindigd in de eerste zes maanden vanaf de aanvang van de overeenkomst;
 • de arbeidsovereenkomst zonder dringende reden door de werkgever wordt beëindigd na de eerste zes maanden vanaf de aanvang van de overeenkomst;
 • de arbeidsovereenkomst wegens dringende reden door de werknemer wordt beëindigd na de eerste zes maanden vanaf de aanvang van de overeenkomst;
 • de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd in het kader van een herstructurering zoals bedoeld in de wet betreffende het generatiepact.

De werknemer blijft houder van zijn diploma's of certificaten en moet beschikken over het origineel of een door de opleidingsinstantie voor eensluidend verklaard afschrift.

 

Wettelijke referenties

 • Wet van 14 oktober 2018 tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten met het oog op de versoepeling van het scholingsbeding en de invoering van een scholingsbeding voor knelpuntberoepen (B.S. 31 oktober 2018, 1ste editie)
 • Artikel 22 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
Sociaal secretariaat voor
het bouwbedrijf en
aanverwante sectoren

Tel. 03 203 44 11  •  Fax. 03 232 63 75

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

Met de tax shift wil de regering de lasten op arbeid verlagen en zo meer werkgelegenheid creëren. De eerste fase van de tax shift vond plaats in april 2016, met onder meer een daling van de patronale bijdragen tot 30%, een gedeeltelijke afschaffing van de IPA-korting en een versterking van de RSZ-vermindering eerste aanwervingen.

In 2018 werd de tweede fase doorgevoerd. De werkgeversbijdragen werden verder verlaagd naar 25%, de structurele vermindering werd afgebouwd. Om de koopkracht van de werknemers te verhogen werden de forfaitaire beroepskosten verhoogd, de belastingschijf van 30% afgeschaft en de belastingvrije som verhoogd.

Op 1 januari 2019 bereiken we de derde en voorlopig laatste fase van de tax shift. Hierna vindt u een overzicht van de belangrijkste maatregelen uit deze derde fase.

Werkgeversbijdragen profitsector

De basiswerkgeversbijdrage daalt niet verder en blijft vastgesteld op 25%.

In de structurele vermindering stijgt de kwartaalgrens voor lage lonen vanaf 1 januari 2019 nogmaals tot € 9.035 per kwartaal. Dit betekent dus een extra vermindering lage lonen voor alle kwartaallonen beneden deze grens.

Deze extra vermindering is in de praktijk evenwel zeer beperkt. De grens van € 9.035 werd al in 2016 vastgelegd. Sindsdien is de lageloongrens echter al een aantal keer geïndexeerd. Door de laatste indexatie bedroeg de lageloongrens reeds € 9.027.

Werkgeversbijdragen non profitsector

Voor de werkgevers van de sociale maribelsectoren bedraagt de werkgeversbijdrage nog steeds 32,40%. Deze is nooit verlaagd geweest in het kader van de tax shift.

Ook voor de non profitsector stijgt de kwartaalgrens voor lage lonen vanaf 1 januari 2019 met name naar € 7.590 per kwartaal (de vorige lage loongrens bedroeg € 7.548).

Stijging fiscale werkbonus

Door de toekenning van een werkbonus hebben werknemers met een laag loon recht op een vermindering van hun persoonlijke RSZ-bijdragen (sociale werkbonus) en van hun belastingen (fiscale werkbonus). Het bedrag van de fiscale werkbonus is een percentage van de effectief genoten sociale werkbonus. Het huidige percentage bedraagt 28,03%. Vanaf 1 januari 2019 wordt het percentage verhoogd naar 33,14%. Het maximumbedrag van de belastingvermindering wordt opgetrokken van € 420 naar € 500 per jaar.

Stijging belastingvrije som

Iedereen die onderworpen is aan de personenbelasting (dus zowel werknemers als bedrijfsleiders) heeft recht op een belastingvrije som. Op dit ogenblik kennen we twee soorten belastingvrije sommen: de algemene van € 4.095 (niet-geïndexeerd) en de verhoogde belastingvrije som van € 4.260 voor belastingplichtigen met een belastbaar inkomen van maximaal € 25.220 (niet-geïndexeerde bedragen).

Vanaf 1 januari 2019 verdwijnt dit onderscheid en zal er slechts één bedrag gelden voor alle belastingplichtigen, met name € 4.785 (niet-geïndexeerd).

Verruiming belastingschijf van 40%

De belastingschijf van 40% wordt verder verruimd. Hierdoor zullen sommige inkomens niet meer onder de hogere schijf van 45% vallen.

 

Bron: Wet van 26 december 2015 houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht, B.S. 30 december 2015.

 

 

De nieuwe belangrijke lastenverlaging voor werken in onroerende staat werd tijdens een infosessie op 11 oktober 2018 uitgebreid door Dienstbetoon toegelicht aan een aantal klanten - bouwbedrijven.

Op dit moment moeten er nog heel wat zaken uitgeklaard worden door onze (fiscale) overheid, vooraleer de nieuwe vermindering van de bedrijfsvoorheffing daadwerkelijk kan toegepast worden.

Dienstbetoon houdt de vinger aan de pols en informeert u als klant onmiddellijk, eens de vermindering effectief (en wellicht retro-actief) kan toegepast worden.

U kunt hier alleszins al onze presentatie met een aantal berekeningen van wat het voor u kan opbrengen, terugvinden.

Een scholingsbeding is een clausule waarin een werknemer die tijdens de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst op kosten van de werkgever een opleiding krijgt, zich ertoe verbindt om de werkgever een deel van de opleidingskosten terug te betalen indien hij de onderneming verlaat.

De toepassingsvoorwaarden met betrekking tot dit beding zijn bijzonder streng. Om werkgevers aan te moedigen in de opleiding van hun werknemers te investeren, wordt de minimumloonvoorwaarde geschrapt wanneer het beding betrekking heeft op een opleiding voor een beroep dat of een functie die voorkomt op de lijsten van knelpuntberoepen of moeilijk in te vullen functies.

Hierna vindt u een overzicht van alle voorwaarden om een geldig scholingsbeding te sluiten.

 

Voor welke werknemers?

Een scholingsbeding kan alleen worden gesloten in het kader van een overeenkomst van onbepaalde duur. Sectoren kunnen d.m.v. cao's bepaalde categorieën van werknemers en/of opleidingen uitsluiten van de toepassing van het scholingsbeding.  Voor het PC 124 (arbeiders bouw) en het APCB 200 – bedienden werd dit niet gedaan

Het jaarloon van de werknemer moet meer bedragen dan 34.180 euro (in 2018) – 34.819 euro (in 2019), zo niet is het beding ongeldig. 

De voorwaarde m.b.t. het minimumjaarloon is vanaf 10 november 2018 geschrapt voor bedingen die betrekking hebben op opleidingen voor een beroep dat of functies die voorkomen op de lijsten van knelpuntberoepen of moeilijk in te vullen functies van de gewesten. De plaats van tewerkstelling bepaalt welke van deze lijsten van toepassing is. Bij koninklijk besluit kan ook een afwijkende lijst worden opgesteld. 

Voor Vlaanderen kan deze lijst geraadpleegd worden op de website van de VDAB www.vdab.be.  Op deze lijst zijn de meeste bouwberoepen opgenomen.

 

Vormvoorwaarden

Het beding moet schriftelijk worden vastgesteld voor elke werknemer afzonderlijk en ten laatste op het ogenblik waarop de beoogde opleiding aanvangt. Het beding kan dus zowel bij de indiensttreding worden gesloten als tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. 

Het schriftelijk stuk moet het volgende vermelden:

 • een omschrijving van de overeengekomen opleiding, de duur van de opleiding en de plaats waar de opleiding zal plaatsvinden;
 • de kosten van deze opleiding of, ingeval deze kosten niet in hun geheel kunnen worden bepaald, de kostenelementen die het mogelijk maken om de waarde van de opleiding te schatten. Het loon verschuldigd aan de werknemer in het kader van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst evenals verplaatsings- of verblijfskosten kunnen geen onderdeel vormen van de opleidingskosten.
 • de begindatum en de geldigheidsduur van het scholingsbeding. Indien de opleiding aanleiding geeft tot het afleveren van een attest, valt de begindatum van de geldigheid van het scholingsbeding samen met de aflevering van dat attest.
 • Het terug te betalen gedeelte van de scholingskosten door de werknemer als deze de onderneming vóór het einde van de geldigheidsduur verlaat (zie verder).
 

Eisen m.b.t. de opleiding

De opleiding moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • een specifieke opleiding die het mogelijk maakt om nieuwe professionele competenties te verwerven die ook buiten de onderneming kunnen worden gevaloriseerd;
 • de opleiding mag niet voortvloeien uit een wettelijke of reglementaire bepaling om het beroep uit te oefenen;
 • de opleiding moet ten minste 80 uur duren of, ingeval dit aantal uren niet wordt bereikt, de kosten moeten ten minste het dubbele bedragen van het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimuminkomen voor werknemers van 21 jaar of ouder (3.187,62 euro vanaf 1 september 2018).

Als aan één van die voorwaarden niet wordt voldaan, wordt het scholingsbeding geacht onbestaande te zijn. 

 

Geldigheidsduur van het beding en terugbetaling door de werknemer

De geldigheidsduur van het scholingsbeding moet worden vastgesteld rekening houdend met de kosten en de duur van de opleiding en mag niet meer dan drie jaar bedragen.

Werknemers die de onderneming verlaten vóór de in het scholingsbeding bepaalde duur is verstreken, moeten een deel van de opleidingskosten terugbetalen aan de werkgever.

Het terug te betalen bedrag mag niet hoger zijn dan: 

 • 80% van de opleidingskosten ingeval de werknemer vertrekt vóór 1/3 van de overeengekomen periode;
 • 50% van de opleidingskosten ingeval de werknemer vertrekt tussen 1/3 en uiterlijk 2/3 van de overeengekomen periode;
 • 20% van de opleidingskosten ingeval de werknemer vertrekt na 2/3 van de overeengekomen periode. 

In het kader van een scholingsbeding mag het bedrag nooit hoger zijn dan 30% van het jaarloon van de werknemer.   

 

Uitwerking van het scholingsbeding

Ter herinnering: een scholingsbeding heeft geen uitwerking indien:

 • de arbeidsovereenkomst hetzij door de werknemer, hetzij door de werkgever wordt beëindigd in de eerste zes maanden vanaf de aanvang van de overeenkomst;
 • de arbeidsovereenkomst zonder dringende reden door de werkgever wordt beëindigd na de eerste zes maanden vanaf de aanvang van de overeenkomst;
 • de arbeidsovereenkomst wegens dringende reden door de werknemer wordt beëindigd na de eerste zes maanden vanaf de aanvang van de overeenkomst;
 • de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd in het kader van een herstructurering zoals bedoeld in de wet betreffende het generatiepact.

De werknemer blijft houder van zijn diploma's of certificaten en moet beschikken over het origineel of een door de opleidingsinstantie voor eensluidend verklaard afschrift.

 

Wettelijke referenties

 • Wet van 14 oktober 2018 tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten met het oog op de versoepeling van het scholingsbeding en de invoering van een scholingsbeding voor knelpuntberoepen (B.S. 31 oktober 2018, 1ste editie)
 • Artikel 22 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Onze log-in is momenteel enkel beschikbaar op desktop.

Terugbetaling Gewaarborgd Loon Serviam Plus

Terugbetalingen gewaarborgd loon mogelijk voor uw bouwvakarbeiders!

Lees meer...

Serviam Plus ESV

Er zijn sociaal secretariaten en er is Serviam Plus, de partner die met u meedenkt en soepel inspeelt op al uw vragen.

Lees meer...

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Mobiliteitsvergoeding bouw

Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen een tegemoetkoming in de reiskosten door de werkgever verschuldigd.

Lees meer...