Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

Bedrijven mogen hun activiteiten verderzetten, op voorwaarde dat ze telewerk organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is, zonder uitzondering. Voor degene die voor wie deze organisatie niet mogelijk is, zal de social distancing (1,5 meter afstand tussen personen) strikt worden gerespecteerd. Deze regel  geldt zowel voor de uitoefening van het werk als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer. Als het voor bedrijven onmogelijk is om aan deze verplichtingen te voldoen, moeten zij hun deuren sluiten. Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de cruciale sectoren en essentiële diensten. Die zullen er echter voor moeten zorgen dat de regels inzake social distancing in de mate van het mogelijke in acht worden genomen.

Bedrijven die ingevolge deze maatregel moeten sluiten, kunnen een aanvraag tijdelijke werkloosheid wegens overmacht indienen.

De voormelde tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (lockdown) wordt voorlopig aanvaard tot en met 5/04/2020. Maatregelen zullen genomen worden om deze einddatum eventueel automatisch te verlengen, in functie van de toekomstige beslissingen van de Nationale VeiligheidsRaad.

Er moet enkel (via de portaalsite van de sociale zekerheid) een elektronische aangifte van de tijdelijke werkloosheid bij het werkloosheidsbureau van de RVA gebeuren, waarin in de rubriek “opmerkingen” moet zijn vermeld  “Coronavirus – lockdown” en het nummer paritair comité dat van toepassing is. In dat geval moet er geen bijkomend dossier meer ingediend worden bij de RVA  ter staving van de overmacht, aangezien het gaat om een maatregel opgelegd door de overheid.

De werkgevers die omwille van het coronavirus al een aanvraag voor tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken hadden verricht en die nu worden getroffen door een maatregel tot sluiting, kunnen een nieuwe aanvraag voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht indienen.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan ook worden aangevraagd voor werknemers van toeleveranciers van door een opgelegde sluiting getroffen bedrijven, voor zover deze daardoor volledig niet meer tewerkgesteld kunnen worden. Deze tijdelijke werkloosheid kan voorlopig ook worden aanvaard tot en met 5/04/2020, voor zover de volledige onmogelijkheid tot tewerkstelling door de werkgever is aangetoond (behalve indien deze toeleveranciers ook door een opgelegde sluiting getroffen worden).

Indien overmacht van toepassing is dan moet u dus zo snel mogelijk, maar ten vroegste op het moment dat de overmacht wordt toegepast (bv. vanaf morgen), een elektronische mededeling doen via: https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/ctw/index.htm

Meer info over tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan u terugvinden op: https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e24

Werknemers die tijdelijk werkloos worden gesteld worden uitzonderlijk vrijgesteld in het bezit te zijn van een controleformulier C3.2A gedurende de maanden maart, april en mei 2020.

De tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zal in voorkomend geval aanvaard worden voor de door de werkgever opgegeven duur doch uiterlijk tot en met 30/06/2020 (behalve voor de specifieke situatie van de opgelegde sluiting tot en met 5/04/2020).

U kan de nieuwe update van de RVA terugvinden via https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19-china-en-andere-landen-getroffen-door-de-ziekte-update-18032020

De Confederatie Bouw is tevreden dat de federale regering gisteren 18  maart 2020 inging op haar vraag om de tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht uit te breiden. Alle bedrijven uit de bouwsector die een dossier tijdelijke werkloosheid indienen bij de RVA, zullen daarbij het argument ‘overmacht’ kunnen inroepen. Na de extra maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad op 17 maart ’s avonds nam in de strijd tegen het coronavirus, pleitte de Confederatie Bouw meteen voor de uitbreiding van de tijdelijke werkloosheid uit overmacht voor alle bouwondernemingen die hun activiteit moesten staken. De sectororganisatie is tevreden dat de federale regering daar meteen werk van gemaakt heeft en beslist heeft om alle vragen over tijdelijke werkloosheid in het kader van covid-19 als overmacht te behandelen door de RVA. Bouwbedrijven die nu hun activiteiten moeten sluiten, genieten zo van een betere bescherming voor henzelf en voor hun werknemers.

Sinds woensdagmiddag 18 maart 2020 werden alle bedrijven verplicht om thuiswerk op te zetten en/of alle principes van ‘social distancing’ na te leven, maar beide zijn in onze sector helemaal niet evident te implementeren.

Vandaar dat de Confederatie Bouw alles in het werk heeft gesteld om tijdelijke werkloosheid met overmacht erdoor te krijgen.

De nieuwe richtlijnen tijdelijke werkloosheid overmacht werden door de RVA gepubliceerd en zijn terug te vinden via :

https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19-china-en-andere-landen-getroffen-door-de-ziekte-update-18032020

De Belgische regering neemt maatregelen die de verspreiding van het coronavirus moeten tegengaan. Wat wordt er nu precies van de werkgever verwacht? Welke preventiemaatregelen kan je als werkgever nemen? En tot welke verplichtingen ben je gehouden?

Preventiemaatregelen

Als werkgever heb je de verplichting om een veilige en gezonde werkomgeving te voorzien en voor het welzijn van je werknemer in te staan.

De te nemen preventiemaatregelen mbt het coronavirus kan u terugvinden op de website van de FOD WASO.

Met de getroffen overheidsmaatregelen ondervinden steeds meer werkgevers en werknemers de impact op hun arbeidssituatie. Hieronder kan u enkele veelvoorkomende situaties en de daarbij horende mogelijkheden terugvinden.

 

Wat als jouw werknemer verhinderd is om te komen werken?

 

Je werknemer is ziek.

Is jouw werknemer besmet met het coronavirus of vertoont hij ziekteverschijnselen en beschikt hij over een doktersattest, dan is de reglementering van de arbeidsongeschiktheid van toepassing. De werknemer heeft recht op gewaarborgd loon en daarna eventueel recht op een uitkering van de mutualiteit.

Werkgevers in de bouw met minder dan 20 personeelsleden kunnen genieten van de terugbetaling van het gewaarborgd loon bij arbeidsongeschiktheid van hun arbeiders. Als werkgever in de bouwsector kunt u hiervoor gratis aansluiten bij Serviam+. U krijgt dan 94,81% van het gewaarborgd loon dat u aan uw bouwarbeiders moet betalen tijdens hun arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of privé-ongeval terugbetaald.

Deze terugbetaling geldt enkel voor de arbeiders van PC 124 en dus niet voor de bedienden of de arbeiders die eventueel onder een ander paritair comité zouden ressorteren

 

Je werknemer werd in quarantaine geplaatst door de overheid of zit vast in het buitenland.

Werknemers die het werk niet kunnen hervatten omdat ze ofwel in het buitenland ofwel in België na hun terugkeer uit een besmette regio, in quarantaine worden geplaatst, kunnen tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht. 

In geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is de werknemer vrijgesteld van wachttijd. Hij moet dus niet eerst een aantal arbeidsdagen bewijzen vooraleer hij recht heeft op uitkeringen. De werknemer ontvangt 65% van zijn gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op EUR 2.754,76 per maand). Er wordt op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%. Tot 30 juni 2020 wordt het bedrag van de uitkering verhoogd tot 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon.

Nog dit: werknemers die terugkeren uit een land waar het virus heeft toegeslagen, mag u zomaar niet de toegang tot de werkplek ontzeggen. Zij kunnen om die loutere reden ook niet tijdelijk werkloos worden gesteld. Een werkgever kan niemand in quarantaine plaatsen, dat kan enkel de bevoegde overheid. Indien een werknemer symptomen vertoont en/of u meent dat er concrete aanwijzingen zijn voor besmettingsgevaar is, dient u zo snel mogelijk contact op te nemen met uw bedrijfsarts. 

 

Je  werknemer kan niet komen werken omwille van een ziek gezinslid of uit vrees voor besmetting van zichzelf en/of anderen of kan geen andere opvang vinden voor de kinderen?

Thuiswerk

Thuiswerk kan enkel indien beide partijen hiermee akkoord gaan. Werkgevers kunnen hun werknemers dus niet verplichten om thuis te werken en werknemers kunnen dit niet eisen. 

Het is aan te bevelen dat werkgever en werknemer hieromtrent duidelijke afspraken (bereikbaarheid, werkuren, controle, …)  maken.

Bovendien kan een éénzijdige wijziging van plaats van tewerkstelling  gezien worden als een verbreking van de arbeidsovereenkomst.

Ook een aanpassing van het arbeidsregime, of de invoering van bijvoorbeeld glijdende uren, kunnen misschien een (deel van de) oplossing zijn. Ook dat moet in onderling overleg. 

Deze systemen kunnen goede alternatieven zijn, maar kunnen niet door elke onderneming of in elke sector worden toegepast.

 

Vakantie en recuperatie

De werknemer kan in overleg met de werkgever onderling overeenkomen dat de werknemer vakantie of recuperatiedagen opneemt.

 

Verlof om dwingende redenen

De werknemer heeft het recht van het werk afwezig te zijn wegens dwingende redenen. De plotselinge opschorting van de lessen en de nood aan kinderopvang kan hieronder vallen.

Onder dwingende reden wordt verstaan elke onvoorzienbare, los van het werk staande gebeurtenis die de dringende en noodzakelijke tussenkomst van de werknemer vereist, en dit voor zover de uitvoering van de arbeidsovereenkomst deze tussenkomst onmogelijk maakt.

Het verlof wordt niet verloond tenzij de werkgever en werknemer anders overeenkomen.

 

Onbetaald verlof (Toegestane afwezigheid)

Tenslotte kan de werknemer, na akkoord van de werkgever, onbetaald verlof nemen. In dat geval spreken  werkgever en werknemer af de arbeidsovereenkomst tijdelijk te schorsen en onder welke voorwaarden die schorsing gebeurt. Tijdens dit  verlof ontvangt de werknemer geen loon.

 

Ouderschapsverlof of gemotiveerd tijdskrediet

De werknemer kan ouderschapsverlof of gemotiveerd tijdskrediet opnemen.  Hiervoor gelden echter specifieke voorwaarden en dient er rekening gehouden worden met een aanvraagtermijn. De werkgever kan hier echter soepel mee omspringen.


 

Wat als je geen of minder werk hebt voor je werknemers als gevolg van het virus?

 

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Wanneer een werkgever, omwille van redenen van overmacht, niet in staat is om zijn personeel tewerk te stellen, kan hij zijn personeel in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht plaatsen, mits naleving van bepaalde formaliteiten, en deze maatregel kan zowel voor arbeiders als voor bedienden worden ingevoerd.

Een bedrijf dat wordt getroffen door de gevolgen van het Coronavirus in China of andere risicogebieden, bijv. omdat het afhankelijk is van een leverancier uit de getroffen regio en bijgevolg door het stilvallen van de productie zijn personeel niet meer kan tewerkstellen

kan beroep doen op de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Belangrijk is dat de werkgever een  rechtstreeks oorzakelijk verband met het coronavirus kan aantonen.  De RVA heeft reeds benadrukt dat zij de situatie van overmacht in elk geval soepel zal interpreteren en binnen de 3 kalenderdagen een beslissing zal nemen om de situatie al dan niet te erkennen als overmacht.

In geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is de werknemer vrijgesteld van wachttijd. Hij moet dus niet eerst een aantal arbeidsdagen bewijzen vooraleer hij recht heeft op uitkeringen. De werknemer ontvangt 65% van zijn gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op EUR 2.754,76 per maand). Er wordt op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%.

Tot 30 juni 2020 wordt het bedrag van de uitkering verhoogd tot 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon.

Meer  informatie over de formaliteiten in geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan je terugvinden op de website van de RVA.

 

Tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken

Een werkgever die getroffen wordt door een tijdelijk gebrek aan werk als gevolg van het coronavirus, bijvoorbeeld een daling van het cliënteel, productie, omzet, bestellingen, ... kan onder bepaalde voorwaarden tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken aanvragen.

Opgelet de aanvraagprocedure is hier anders voor arbeiders dan bedienden.

Arbeiders

Er dient een elektronische aangifte, met vermelding van het coronavirus en een melding van de eerste werkloosheidsdag te gebeuren.

Bedienden

Voor bedienden kan tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken worden ingevoerd door de ondernemingen die reeds voldoen aan de preliminaire voorwaarden voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken voor bedienden (zie het infoblad E54). De werkgever moet ook een elektronische aangifte doen bij het werkloosheidsbureau van de exploitatiezetel (zie het infoblad E55). Hij vermeldt bij economische redenen ‘schorsing bedienden’ en vermeldt ‘Coronavirus’ in de rubriek opmerkingen.

Indien de onderneming nog niet voldoet aan de preliminaire voorwaarden kan ze een aanvraag indienen bij de Minister van Werk om erkend te worden als onderneming in moeilijkheden op basis van onvoorzienbare omstandigheden die op een korte termijn een substantiële daling van de omzet, de productie of het aantal bestellingen tot gevolg hebben (zie het infoblad E54). De werkgever kan de voorafgaande mededeling van de voorziene tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken maar versturen naar het bevoegde werkloosheidsbureau nadat de RVA in kennis is gesteld van de erkenning als onderneming in moeilijkheden. Tijdens de lopende erkenningsprocedure kan een aanvraag ingediend worden voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht op voorwaarde dat de werkgever aantoont dat hij de voorafgaande procedure van erkenning als onderneming in moeilijkheden heeft opgestart of zich geëngageerd heeft om dat te doen.

Bedrijven die hun bedienden tijdelijk werkloos stellen wegens economische oorzaken kunnen, in afwachting van het voleindigen van de procedure tot erkenning als onderneming in moeilijkheden, ook een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

De werknemer die tijdelijk werkloos gesteld wordt wegens economische oorzaken moet voldoen aan de gewone toelaatbaarheidsvoorwaarden. De werknemer ontvangt 65% van zijn gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op EUR 2.754,76 per maand). Er wordt op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%.

Tot 30 juni 2020 wordt het bedrag van de uitkering verhoogd tot 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon.

Meer  informatie over de formaliteiten in geval van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken kan je terugvinden op de website van de RVA, voor arbeiders en voor bedienden.

U kan steeds de updates mbt de Tijdelijke werkloosheid stelsels in het kader van corona opvolgen via deze link.

Meer info?

Contacteer ons.

Sociaal secretariaat voor
het bouwbedrijf en
aanverwante sectoren

Tel. 03 203 44 11  •  Fax. 03 232 63 75

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

Bedrijven mogen hun activiteiten verderzetten, op voorwaarde dat ze telewerk organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is, zonder uitzondering. Voor degene die voor wie deze organisatie niet mogelijk is, zal de social distancing (1,5 meter afstand tussen personen) strikt worden gerespecteerd. Deze regel  geldt zowel voor de uitoefening van het werk als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer. Als het voor bedrijven onmogelijk is om aan deze verplichtingen te voldoen, moeten zij hun deuren sluiten. Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de cruciale sectoren en essentiële diensten. Die zullen er echter voor moeten zorgen dat de regels inzake social distancing in de mate van het mogelijke in acht worden genomen.

Bedrijven die ingevolge deze maatregel moeten sluiten, kunnen een aanvraag tijdelijke werkloosheid wegens overmacht indienen.

De voormelde tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (lockdown) wordt voorlopig aanvaard tot en met 5/04/2020. Maatregelen zullen genomen worden om deze einddatum eventueel automatisch te verlengen, in functie van de toekomstige beslissingen van de Nationale VeiligheidsRaad.

Er moet enkel (via de portaalsite van de sociale zekerheid) een elektronische aangifte van de tijdelijke werkloosheid bij het werkloosheidsbureau van de RVA gebeuren, waarin in de rubriek “opmerkingen” moet zijn vermeld  “Coronavirus – lockdown” en het nummer paritair comité dat van toepassing is. In dat geval moet er geen bijkomend dossier meer ingediend worden bij de RVA  ter staving van de overmacht, aangezien het gaat om een maatregel opgelegd door de overheid.

De werkgevers die omwille van het coronavirus al een aanvraag voor tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken hadden verricht en die nu worden getroffen door een maatregel tot sluiting, kunnen een nieuwe aanvraag voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht indienen.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan ook worden aangevraagd voor werknemers van toeleveranciers van door een opgelegde sluiting getroffen bedrijven, voor zover deze daardoor volledig niet meer tewerkgesteld kunnen worden. Deze tijdelijke werkloosheid kan voorlopig ook worden aanvaard tot en met 5/04/2020, voor zover de volledige onmogelijkheid tot tewerkstelling door de werkgever is aangetoond (behalve indien deze toeleveranciers ook door een opgelegde sluiting getroffen worden).

Indien overmacht van toepassing is dan moet u dus zo snel mogelijk, maar ten vroegste op het moment dat de overmacht wordt toegepast (bv. vanaf morgen), een elektronische mededeling doen via: https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/ctw/index.htm

Meer info over tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan u terugvinden op: https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e24

Werknemers die tijdelijk werkloos worden gesteld worden uitzonderlijk vrijgesteld in het bezit te zijn van een controleformulier C3.2A gedurende de maanden maart, april en mei 2020.

De tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zal in voorkomend geval aanvaard worden voor de door de werkgever opgegeven duur doch uiterlijk tot en met 30/06/2020 (behalve voor de specifieke situatie van de opgelegde sluiting tot en met 5/04/2020).

U kan de nieuwe update van de RVA terugvinden via https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19-china-en-andere-landen-getroffen-door-de-ziekte-update-18032020

De Confederatie Bouw is tevreden dat de federale regering gisteren 18  maart 2020 inging op haar vraag om de tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht uit te breiden. Alle bedrijven uit de bouwsector die een dossier tijdelijke werkloosheid indienen bij de RVA, zullen daarbij het argument ‘overmacht’ kunnen inroepen. Na de extra maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad op 17 maart ’s avonds nam in de strijd tegen het coronavirus, pleitte de Confederatie Bouw meteen voor de uitbreiding van de tijdelijke werkloosheid uit overmacht voor alle bouwondernemingen die hun activiteit moesten staken. De sectororganisatie is tevreden dat de federale regering daar meteen werk van gemaakt heeft en beslist heeft om alle vragen over tijdelijke werkloosheid in het kader van covid-19 als overmacht te behandelen door de RVA. Bouwbedrijven die nu hun activiteiten moeten sluiten, genieten zo van een betere bescherming voor henzelf en voor hun werknemers.

Sinds woensdagmiddag 18 maart 2020 werden alle bedrijven verplicht om thuiswerk op te zetten en/of alle principes van ‘social distancing’ na te leven, maar beide zijn in onze sector helemaal niet evident te implementeren.

Vandaar dat de Confederatie Bouw alles in het werk heeft gesteld om tijdelijke werkloosheid met overmacht erdoor te krijgen.

De nieuwe richtlijnen tijdelijke werkloosheid overmacht werden door de RVA gepubliceerd en zijn terug te vinden via :

https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19-china-en-andere-landen-getroffen-door-de-ziekte-update-18032020

De Belgische regering neemt maatregelen die de verspreiding van het coronavirus moeten tegengaan. Wat wordt er nu precies van de werkgever verwacht? Welke preventiemaatregelen kan je als werkgever nemen? En tot welke verplichtingen ben je gehouden?

Preventiemaatregelen

Als werkgever heb je de verplichting om een veilige en gezonde werkomgeving te voorzien en voor het welzijn van je werknemer in te staan.

De te nemen preventiemaatregelen mbt het coronavirus kan u terugvinden op de website van de FOD WASO.

Met de getroffen overheidsmaatregelen ondervinden steeds meer werkgevers en werknemers de impact op hun arbeidssituatie. Hieronder kan u enkele veelvoorkomende situaties en de daarbij horende mogelijkheden terugvinden.

 

Wat als jouw werknemer verhinderd is om te komen werken?

 

Je werknemer is ziek.

Is jouw werknemer besmet met het coronavirus of vertoont hij ziekteverschijnselen en beschikt hij over een doktersattest, dan is de reglementering van de arbeidsongeschiktheid van toepassing. De werknemer heeft recht op gewaarborgd loon en daarna eventueel recht op een uitkering van de mutualiteit.

Werkgevers in de bouw met minder dan 20 personeelsleden kunnen genieten van de terugbetaling van het gewaarborgd loon bij arbeidsongeschiktheid van hun arbeiders. Als werkgever in de bouwsector kunt u hiervoor gratis aansluiten bij Serviam+. U krijgt dan 94,81% van het gewaarborgd loon dat u aan uw bouwarbeiders moet betalen tijdens hun arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of privé-ongeval terugbetaald.

Deze terugbetaling geldt enkel voor de arbeiders van PC 124 en dus niet voor de bedienden of de arbeiders die eventueel onder een ander paritair comité zouden ressorteren

 

Je werknemer werd in quarantaine geplaatst door de overheid of zit vast in het buitenland.

Werknemers die het werk niet kunnen hervatten omdat ze ofwel in het buitenland ofwel in België na hun terugkeer uit een besmette regio, in quarantaine worden geplaatst, kunnen tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht. 

In geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is de werknemer vrijgesteld van wachttijd. Hij moet dus niet eerst een aantal arbeidsdagen bewijzen vooraleer hij recht heeft op uitkeringen. De werknemer ontvangt 65% van zijn gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op EUR 2.754,76 per maand). Er wordt op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%. Tot 30 juni 2020 wordt het bedrag van de uitkering verhoogd tot 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon.

Nog dit: werknemers die terugkeren uit een land waar het virus heeft toegeslagen, mag u zomaar niet de toegang tot de werkplek ontzeggen. Zij kunnen om die loutere reden ook niet tijdelijk werkloos worden gesteld. Een werkgever kan niemand in quarantaine plaatsen, dat kan enkel de bevoegde overheid. Indien een werknemer symptomen vertoont en/of u meent dat er concrete aanwijzingen zijn voor besmettingsgevaar is, dient u zo snel mogelijk contact op te nemen met uw bedrijfsarts. 

 

Je  werknemer kan niet komen werken omwille van een ziek gezinslid of uit vrees voor besmetting van zichzelf en/of anderen of kan geen andere opvang vinden voor de kinderen?

Thuiswerk

Thuiswerk kan enkel indien beide partijen hiermee akkoord gaan. Werkgevers kunnen hun werknemers dus niet verplichten om thuis te werken en werknemers kunnen dit niet eisen. 

Het is aan te bevelen dat werkgever en werknemer hieromtrent duidelijke afspraken (bereikbaarheid, werkuren, controle, …)  maken.

Bovendien kan een éénzijdige wijziging van plaats van tewerkstelling  gezien worden als een verbreking van de arbeidsovereenkomst.

Ook een aanpassing van het arbeidsregime, of de invoering van bijvoorbeeld glijdende uren, kunnen misschien een (deel van de) oplossing zijn. Ook dat moet in onderling overleg. 

Deze systemen kunnen goede alternatieven zijn, maar kunnen niet door elke onderneming of in elke sector worden toegepast.

 

Vakantie en recuperatie

De werknemer kan in overleg met de werkgever onderling overeenkomen dat de werknemer vakantie of recuperatiedagen opneemt.

 

Verlof om dwingende redenen

De werknemer heeft het recht van het werk afwezig te zijn wegens dwingende redenen. De plotselinge opschorting van de lessen en de nood aan kinderopvang kan hieronder vallen.

Onder dwingende reden wordt verstaan elke onvoorzienbare, los van het werk staande gebeurtenis die de dringende en noodzakelijke tussenkomst van de werknemer vereist, en dit voor zover de uitvoering van de arbeidsovereenkomst deze tussenkomst onmogelijk maakt.

Het verlof wordt niet verloond tenzij de werkgever en werknemer anders overeenkomen.

 

Onbetaald verlof (Toegestane afwezigheid)

Tenslotte kan de werknemer, na akkoord van de werkgever, onbetaald verlof nemen. In dat geval spreken  werkgever en werknemer af de arbeidsovereenkomst tijdelijk te schorsen en onder welke voorwaarden die schorsing gebeurt. Tijdens dit  verlof ontvangt de werknemer geen loon.

 

Ouderschapsverlof of gemotiveerd tijdskrediet

De werknemer kan ouderschapsverlof of gemotiveerd tijdskrediet opnemen.  Hiervoor gelden echter specifieke voorwaarden en dient er rekening gehouden worden met een aanvraagtermijn. De werkgever kan hier echter soepel mee omspringen.


 

Wat als je geen of minder werk hebt voor je werknemers als gevolg van het virus?

 

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Wanneer een werkgever, omwille van redenen van overmacht, niet in staat is om zijn personeel tewerk te stellen, kan hij zijn personeel in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht plaatsen, mits naleving van bepaalde formaliteiten, en deze maatregel kan zowel voor arbeiders als voor bedienden worden ingevoerd.

Een bedrijf dat wordt getroffen door de gevolgen van het Coronavirus in China of andere risicogebieden, bijv. omdat het afhankelijk is van een leverancier uit de getroffen regio en bijgevolg door het stilvallen van de productie zijn personeel niet meer kan tewerkstellen

kan beroep doen op de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Belangrijk is dat de werkgever een  rechtstreeks oorzakelijk verband met het coronavirus kan aantonen.  De RVA heeft reeds benadrukt dat zij de situatie van overmacht in elk geval soepel zal interpreteren en binnen de 3 kalenderdagen een beslissing zal nemen om de situatie al dan niet te erkennen als overmacht.

In geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is de werknemer vrijgesteld van wachttijd. Hij moet dus niet eerst een aantal arbeidsdagen bewijzen vooraleer hij recht heeft op uitkeringen. De werknemer ontvangt 65% van zijn gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op EUR 2.754,76 per maand). Er wordt op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%.

Tot 30 juni 2020 wordt het bedrag van de uitkering verhoogd tot 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon.

Meer  informatie over de formaliteiten in geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan je terugvinden op de website van de RVA.

 

Tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken

Een werkgever die getroffen wordt door een tijdelijk gebrek aan werk als gevolg van het coronavirus, bijvoorbeeld een daling van het cliënteel, productie, omzet, bestellingen, ... kan onder bepaalde voorwaarden tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken aanvragen.

Opgelet de aanvraagprocedure is hier anders voor arbeiders dan bedienden.

Arbeiders

Er dient een elektronische aangifte, met vermelding van het coronavirus en een melding van de eerste werkloosheidsdag te gebeuren.

Bedienden

Voor bedienden kan tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken worden ingevoerd door de ondernemingen die reeds voldoen aan de preliminaire voorwaarden voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken voor bedienden (zie het infoblad E54). De werkgever moet ook een elektronische aangifte doen bij het werkloosheidsbureau van de exploitatiezetel (zie het infoblad E55). Hij vermeldt bij economische redenen ‘schorsing bedienden’ en vermeldt ‘Coronavirus’ in de rubriek opmerkingen.

Indien de onderneming nog niet voldoet aan de preliminaire voorwaarden kan ze een aanvraag indienen bij de Minister van Werk om erkend te worden als onderneming in moeilijkheden op basis van onvoorzienbare omstandigheden die op een korte termijn een substantiële daling van de omzet, de productie of het aantal bestellingen tot gevolg hebben (zie het infoblad E54). De werkgever kan de voorafgaande mededeling van de voorziene tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken maar versturen naar het bevoegde werkloosheidsbureau nadat de RVA in kennis is gesteld van de erkenning als onderneming in moeilijkheden. Tijdens de lopende erkenningsprocedure kan een aanvraag ingediend worden voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht op voorwaarde dat de werkgever aantoont dat hij de voorafgaande procedure van erkenning als onderneming in moeilijkheden heeft opgestart of zich geëngageerd heeft om dat te doen.

Bedrijven die hun bedienden tijdelijk werkloos stellen wegens economische oorzaken kunnen, in afwachting van het voleindigen van de procedure tot erkenning als onderneming in moeilijkheden, ook een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

De werknemer die tijdelijk werkloos gesteld wordt wegens economische oorzaken moet voldoen aan de gewone toelaatbaarheidsvoorwaarden. De werknemer ontvangt 65% van zijn gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op EUR 2.754,76 per maand). Er wordt op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%.

Tot 30 juni 2020 wordt het bedrag van de uitkering verhoogd tot 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon.

Meer  informatie over de formaliteiten in geval van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken kan je terugvinden op de website van de RVA, voor arbeiders en voor bedienden.

U kan steeds de updates mbt de Tijdelijke werkloosheid stelsels in het kader van corona opvolgen via deze link.

Meer info?

Contacteer ons.