Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

De Paasweek omvat dit jaar een feestdag (maandag 13 april), een inhaalrustdag (dinsdag 14 april) en, in een aantal bedrijven die de jaarlijkse vakantieaanbevelingen hebben opgevolgd, 3 dagen collectieve sluiting op woensdag 15 – donderdag 16 en vrijdag 17 april 2020.

Hoe moeten al deze dagen verloond worden in tijden van Corona-crisis ?

 

 1. Paasmaandag : 13 april 2020

Maandag 13 april is een feestdag. Moet deze feestdag door de werkgever betaald worden indien men in een periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (Corona) zit ?

De wetgeving inzake feestdagen (KB 18 april 1974) bepaalt dat in een situatie van tijdelijke overmacht de feestdag door de werkgever wordt betaald indien de feestdag binnen 14 dagen na het begin van de schorsing wegens overmacht valt.

Als een werknemer met andere woorden ononderbroken in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in de periode van 14 dagen vóór Paasmaandag 13 april is (met andere woorden vanaf maandag 30 maart tot en met vrijdag 10 april 2020), dan wordt deze feestdag dan ten laste genomen worden door de RVA in het kader van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

In de andere gevallen dient deze feestdag normaal door de onderneming betaald te worden.

 

 1. Inhaalrustdag bouw : dinsdag 14 april 2020

Dinsdag 14 april is een door het Paritair Comité vastgelegde inhaalrustdag voor de arbeiders en bedienden tewerkgesteld in de bouwsector.

Voor de bouwvakarbeiders wordt deze inhaalrustdag aan het einde van het jaar betaald door Constructiv aan de hand van het inhaalrustattest. Voor de bedienden wordt die dag echter rechtstreeks door de werkgever betaald. Er is dus geen tegemoetkoming in het kader van de tijdelijke werkloosheid.

Bovendien werd deze inhaalrustdag vastgelegd door het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf. Hij kan dus niet worden verplaatst of vervangen door een andere dag tenzij men beschikt over een reden die toestaat om die dag te werken.

 

 1. Mogelijke collectieve sluiting vanaf woensdag 15 tot en met vrijdag 17 april 2020

Sommige bedrijven hebben op ondernemingsvlak in overleg met hun werknemers (syndicale afvaardiging) al eerder een periode van collectieve sluiting vastgelegd vanaf woensdag 15 april tot en met vrijdag 17 april.

Onder invloed van de Corona-crisis vragen sommige bedrijven zich af of ze de vastgelegde sluitingsdata gewijzigd en dus uitgesteld konden worden. Hierop moet ontkennend geantwoord worden : In de FAQ van de RVA wordt namelijk gepreciseerd dat tijdelijke werkloosheid niet mogelijk is voor "geplande" vakantiedagen. De RVA zal dus niet aanvaarden dat er "last minute" een wijziging werd aangebracht in een periode van collectieve sluiting om ze te laten vergoeden door de werkloosheidsverzekering. De RVA zal zich in dat geval tegen de werknemers keren om hen te vragen de onterecht ontvangen uitkeringen terug te betalen, en de werknemers zullen zich waarschijnlijk tegen hun werkgever keren en hun loon opeisen.

Wij raden u aan om zeer zorgvuldig te werk te gaan bij het invullen van de opgaven voor de prestaties van uw werknemers in april.

 

 1. Onze looncodes

De te gebruiken looncodes zijn voor de boven aangehaalde situaties:

 • 986 : Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht
 • 200 (voor Paasmaandag 13 april 2020) : Feestdag betaald door de werkgever of 552 (feestdag tijdens werkloosheid overmacht) indien deze feestdag volgens de wettelijke regeling ten laste kan vallen van de RVA
 • 782 : inhaalrustdag bouwsector betaald door Constructiv (enkel voor de arbeiders van de bouwsector)
 • 400 : inhaalrustdag bouwsector betaald door de werkgever voor de bedienden van de bouwsector
 • 490 : jaarlijkse vakantie (voor de bedrijven met een collectieve sluiting tussen 15 en 17 april 2020)

In aansluiting op de maatregelen die de regering heeft genomen omwille van de corona-epidemie, onder meer inzake het uitstel van de betaling van de sociale-bijdragen, zal PDOK de volgende modaliteiten toepassen inzake de betaling van de bijdragen voor het zegelregime voor het 1e en 2e kwartaal van 2020.

Vooreerst moet het bijzonder karakter van deze bijdragen onderlijnd worden. Het gaat om bijdragen die dienen voor de onmiddellijke en rechtstreekse financiering van loonelementen van de arbeiders uit de bouwnijverheid, zijnde de getrouwheidszegels en weerverletzegels. Conform de cao worden deze loonvoordelen door PDOK enkel uitgegeven wanneer de werkgever de bijdragen heeft gestort voor alle kwartalen van het betrokken dienstjaar. Van dit principe kan niet afgeweken worden.

In deze optiek kan PDOK de volgende betalingsmodaliteiten toestaan:

 • De bijdragen verschuldigd voor het eerste kwartaal 2020 moeten uiterlijk op 30 juni 2020 worden gestort bij PDOK (bijkomende termijn van 2 maand)
 • De bijdragen verschuldigd voor het tweede kwartaal 2020 moeten uiterlijk op 31 augustus 2020 worden gestort bij PDOK (gelet op de uitgifte van de getrouwheidszegels in september kan hier slechts een bijkomende termijn van 1 maand worden toegestaan).

Deze modaliteiten zijn algemeen van toepassing op de werkgevers PC 124. Zij hoeven geen individueel uitstel aan te vragen.

 

De RSZ heeft twee maatregelen voor de bedrijven genomen om het hoofd te bieden aan de coronacrisis: mogelijkheid om een minnelijk afbetalingsplan aan te vragen en uitstel van betaling van de RSZ-bijdragen tot 15 december 2020.

 1. Minnelijke afbetalingsplannen

Als uw onderneming economische gevolgen van het COVID-19-virus ondervindt en u problemen hebt om de sociale bijdragen te betalen, dan voorziet de RSZ in de mogelijkheid om een minnelijk afbetalingsplan aan te vragen voor het 1ste en 2de kwartaal 2020.

Met het minnelijk afbetalingsplan van de RSZ doet u maandelijkse afbetalingen voor een maximumperiode van 24 maanden. Als u al uw sociale zekerheidsbijdragen correct hebt betaald, kan de RSZ u vrijstellen van bijdrageopslagen (10%), forfaitaire vergoedingen en/of intresten (7%).

Op de pagina "Minnelijk afbetalingsplan" van de RSZ kunt u een minnelijk afbetalingsplan aanvragen.

 

 1. Uitstel RSZ-betalingen

De ondernemingen die door de Coronacrisis moeten sluiten, kunnen onder bepaalde voorwaarden hun RSZ-betalingen vanaf 20 maart 2020 met betrekking tot het eerste en tweede kwartaal 2020 uitstellen tot 15 december 2020.

Er zijn hierbij 2 of in feite 3 groepen.

2.1 Groep 1 : Werkgevers waarvoor de RSZ het uitstel automatisch toekent

Voor meer dan 60.000 werkgevers kon de RSZ het recht op uitstel de voorbije dagen automatisch toekennen. Het gaat om ondernemingen uit de volgende sectoren die verplicht gesloten zijn:

 • Horeca
 • De culturele, feestelijke, recreatieve en sportieve sector
 • Alle handelszaken en winkels die overeenkomstig de bepalingen van de betreffende ministeriële besluiten gesloten zijn, met uitzondering van:
  • voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels
  • dierenvoedingswinkels
  • apotheken
  • krantenwinkels
  • tankstations en de leveranciers van brandstoffen

Via een eenvoudige toepassing Coronacrisis check RSZ-uitstel biedt de RSZ aan deze ondernemingen zelf de mogelijkheid om na te gaan of hun uitstel van betaling correct is toegekend. Zij moeten alleen het KBO-nummer van hun onderneming inbrengen en krijgen onmiddellijk het antwoord.

De toepassing is te vinden op https://www.uitstelrszbetalingen.be

Als zij menen dat zij ten onrechte nog geen uitstel kregen, kunnen zij dit probleem online aan de RSZ melden via het elektronisch formulier, dat daarvoor ter beschikking wordt gesteld. De RSZ zal dit dan onderzoeken, waar nodig corrigeren en de werkgever informeren.

Ons sociaal secretariaat ontving vanwege de RSZ al een lijst met de werkgevers die tot deze Groep 1  behoren, en zal hen daarover eerstdaags informeren.

2.2 Groep 2  : Ondernemingen die hun sluiting zelf moeten melden

De bedrijven die niet verplicht gesloten moesten worden maar die zelf beslist hebben om volledig te sluiten, kunnen dat sinds kort ook melden met een elektronische verklaring op eer.

Het gaat hierbij om :

 • Niet-essentiële bedrijven (zie het Ministerieel Besluit van 18 maart 2020 hierover), die gesloten zijn omdat zij in de onmogelijkheid verkeren om de sanitaire maatregelen toe te passen.
 • Ondernemingen die niet verplicht gesloten zijn en die, om andere redenen dan het niet kunnen naleven van de sanitaire maatregelen, zelf hebben beslist om volledig te sluiten. Het gaat hierbij onder meer over ondernemingen die moesten sluiten omwille van de sluiting van hun toeleveranciers of omdat hun klanten gesloten zijn. Het moet een volledige sluiting betreffen, d.w.z. stopzetting van de productie en de verkoop (er mag wel nog een beperkt aantal werknemers in het bedrijf werkzaam zijn voor de administratie, het onderhoud, enz.).

Mogelijk vallen een aantal bouwbedrijven onder deze situatie.  Belangijk is wel dat ze alle activiteiten van de onderneming stopgezet hebben.  Indien men op bepaalde werven actief is en andere niet, is er geen mogelijkheid om via de verklaring op eer uitstel aan te vragen. Dit is wel het geval indien alle werven stopgezet worden. Bij het indienen van de verklaring op eer moet de situatie beschreven worden.

Hoe dient u een verklaring op eer in?

Alle ondernemingen kunnen hiervoor gebruikmaken van de eenvoudige toepassing te vinden op het portaal van de sociale zekerheid: https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/coronavirus/index.htm#

Om deze toepassing te kunnen gebruiken, moet een werkgever een account voor het portaal van de sociale zekerheid hebben.

Als hij nog geen account heeft, kan hij er een aanmaken door  de procedure op het portaal van de sociale zekerheid te volgen.

Heeft de werkgever een account, dan gaat hij als volgt te werk:

 • Op de homepagina van de RSZ-website, klik op de banner “Coronacrisis: maatregelen voor werkgevers”
 • In het menu links kies “Uitstel van verschuldigde betalingen aan de RSZ”.
 • In de tekst klik op de knop “Verklaring op eer indienen”
 • Meld u aan.
 • Vink de vakjes aan die op u van toepassing zijn en klik op “Indienen”

De werkgever krijgt onmiddellijk een ontvangstbevestiging.

Ons sociaal secretariaat wordt wekelijks door de RSZ geïnformeerd  welke bedrijven precies de verklaring op eer invulden

Opgelet : de RSZ neemt zich voor om deze bedrijven later te controleren en geeft aan dat het inzenden van een valse of niet-correcte verklaring op eer aanleiding kan geven tot het treffen van sancties.

2.3 Groep 3  Bedrijven die geen uitstel kunnen aanvragen

Ten aanzien van de ondernemingen die niet antwoorden aan de hierboven vermelde voorwaarden, is het betalingsuitstel tot 15/12/2020 niet van toepassing.

Een typisch voorbeeld hiervan is ons eigen sociaal secretariaat dat volgens de bepalingen van het MB van 18  maart 2020 behoort tot de essentiële sectoren…

2.4 Voor welke RSZ-bijdragen is uitstel mogelijk ?

Het uitstel heeft momenteel betrekking op betalingen die vanaf 20 maart 2020 moeten worden uitgevoerd.

Het betreft in het bijzonder:

 • de bijdragen die voor het 1ste en 2de kwartaal 2020 verschuldigd zijn (met inbegrip van de bijzondere bijdragen en de bijdragen bestaanszekerheid)

Maar ook:

 • de nog te betalen wijzigingen van de bijdragen;
 • de maandelijkse schijven van de lopende minnelijke afbetalingsplannen;
 • het derde voorschot voor het 1e kwartaal (te betalen op 05/04/2020);
 • het saldo van het 1e kwartaal (te betalen op 30/04/2020);
 • het jaarlijks debetbericht jaarlijkse vakantie (10,27% van de brutolonen) dat aan de werkgevers wordt verstuurd vanaf 01/04/2020 en vóór 30/04/2020 moet worden betaald; Voor de bouwbedrijven zit de bijdrage jaarlijkse vakantie in de kwartaalbijdragen FBZ-Constructiv vervat zodat zij enkel nog de 10,27% bijdragen verschuldigd zijn op de bezoldigingen van de leerlingen
 • de RSZ-voorschotten voor het 2e kwartaal (te betalen op 05/05, 05/06 en 05/07/2020);
 • het saldo van het 2e kwartaal (te betalen op 31/07/2020).

Het is ook belangrijk te vermelden dat de termijnen voor de indiening van de DMFA-aangiften in acht moeten worden genomen, enkel de betaling van de bijdragen kan tot 15 december 2020 worden uitgesteld.  Voor de aangiften aan de RSZ zorgt ons sociaal secretariaat, zodat u zich hier geen zorgen over dient te maken.

Sociaal secretariaat voor
het bouwbedrijf en
aanverwante sectoren

Tel. 03 203 44 11  •  Fax. 03 232 63 75

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

De Paasweek omvat dit jaar een feestdag (maandag 13 april), een inhaalrustdag (dinsdag 14 april) en, in een aantal bedrijven die de jaarlijkse vakantieaanbevelingen hebben opgevolgd, 3 dagen collectieve sluiting op woensdag 15 – donderdag 16 en vrijdag 17 april 2020.

Hoe moeten al deze dagen verloond worden in tijden van Corona-crisis ?

 

 1. Paasmaandag : 13 april 2020

Maandag 13 april is een feestdag. Moet deze feestdag door de werkgever betaald worden indien men in een periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (Corona) zit ?

De wetgeving inzake feestdagen (KB 18 april 1974) bepaalt dat in een situatie van tijdelijke overmacht de feestdag door de werkgever wordt betaald indien de feestdag binnen 14 dagen na het begin van de schorsing wegens overmacht valt.

Als een werknemer met andere woorden ononderbroken in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in de periode van 14 dagen vóór Paasmaandag 13 april is (met andere woorden vanaf maandag 30 maart tot en met vrijdag 10 april 2020), dan wordt deze feestdag dan ten laste genomen worden door de RVA in het kader van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

In de andere gevallen dient deze feestdag normaal door de onderneming betaald te worden.

 

 1. Inhaalrustdag bouw : dinsdag 14 april 2020

Dinsdag 14 april is een door het Paritair Comité vastgelegde inhaalrustdag voor de arbeiders en bedienden tewerkgesteld in de bouwsector.

Voor de bouwvakarbeiders wordt deze inhaalrustdag aan het einde van het jaar betaald door Constructiv aan de hand van het inhaalrustattest. Voor de bedienden wordt die dag echter rechtstreeks door de werkgever betaald. Er is dus geen tegemoetkoming in het kader van de tijdelijke werkloosheid.

Bovendien werd deze inhaalrustdag vastgelegd door het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf. Hij kan dus niet worden verplaatst of vervangen door een andere dag tenzij men beschikt over een reden die toestaat om die dag te werken.

 

 1. Mogelijke collectieve sluiting vanaf woensdag 15 tot en met vrijdag 17 april 2020

Sommige bedrijven hebben op ondernemingsvlak in overleg met hun werknemers (syndicale afvaardiging) al eerder een periode van collectieve sluiting vastgelegd vanaf woensdag 15 april tot en met vrijdag 17 april.

Onder invloed van de Corona-crisis vragen sommige bedrijven zich af of ze de vastgelegde sluitingsdata gewijzigd en dus uitgesteld konden worden. Hierop moet ontkennend geantwoord worden : In de FAQ van de RVA wordt namelijk gepreciseerd dat tijdelijke werkloosheid niet mogelijk is voor "geplande" vakantiedagen. De RVA zal dus niet aanvaarden dat er "last minute" een wijziging werd aangebracht in een periode van collectieve sluiting om ze te laten vergoeden door de werkloosheidsverzekering. De RVA zal zich in dat geval tegen de werknemers keren om hen te vragen de onterecht ontvangen uitkeringen terug te betalen, en de werknemers zullen zich waarschijnlijk tegen hun werkgever keren en hun loon opeisen.

Wij raden u aan om zeer zorgvuldig te werk te gaan bij het invullen van de opgaven voor de prestaties van uw werknemers in april.

 

 1. Onze looncodes

De te gebruiken looncodes zijn voor de boven aangehaalde situaties:

 • 986 : Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht
 • 200 (voor Paasmaandag 13 april 2020) : Feestdag betaald door de werkgever of 552 (feestdag tijdens werkloosheid overmacht) indien deze feestdag volgens de wettelijke regeling ten laste kan vallen van de RVA
 • 782 : inhaalrustdag bouwsector betaald door Constructiv (enkel voor de arbeiders van de bouwsector)
 • 400 : inhaalrustdag bouwsector betaald door de werkgever voor de bedienden van de bouwsector
 • 490 : jaarlijkse vakantie (voor de bedrijven met een collectieve sluiting tussen 15 en 17 april 2020)

In aansluiting op de maatregelen die de regering heeft genomen omwille van de corona-epidemie, onder meer inzake het uitstel van de betaling van de sociale-bijdragen, zal PDOK de volgende modaliteiten toepassen inzake de betaling van de bijdragen voor het zegelregime voor het 1e en 2e kwartaal van 2020.

Vooreerst moet het bijzonder karakter van deze bijdragen onderlijnd worden. Het gaat om bijdragen die dienen voor de onmiddellijke en rechtstreekse financiering van loonelementen van de arbeiders uit de bouwnijverheid, zijnde de getrouwheidszegels en weerverletzegels. Conform de cao worden deze loonvoordelen door PDOK enkel uitgegeven wanneer de werkgever de bijdragen heeft gestort voor alle kwartalen van het betrokken dienstjaar. Van dit principe kan niet afgeweken worden.

In deze optiek kan PDOK de volgende betalingsmodaliteiten toestaan:

 • De bijdragen verschuldigd voor het eerste kwartaal 2020 moeten uiterlijk op 30 juni 2020 worden gestort bij PDOK (bijkomende termijn van 2 maand)
 • De bijdragen verschuldigd voor het tweede kwartaal 2020 moeten uiterlijk op 31 augustus 2020 worden gestort bij PDOK (gelet op de uitgifte van de getrouwheidszegels in september kan hier slechts een bijkomende termijn van 1 maand worden toegestaan).

Deze modaliteiten zijn algemeen van toepassing op de werkgevers PC 124. Zij hoeven geen individueel uitstel aan te vragen.

 

De RSZ heeft twee maatregelen voor de bedrijven genomen om het hoofd te bieden aan de coronacrisis: mogelijkheid om een minnelijk afbetalingsplan aan te vragen en uitstel van betaling van de RSZ-bijdragen tot 15 december 2020.

 1. Minnelijke afbetalingsplannen

Als uw onderneming economische gevolgen van het COVID-19-virus ondervindt en u problemen hebt om de sociale bijdragen te betalen, dan voorziet de RSZ in de mogelijkheid om een minnelijk afbetalingsplan aan te vragen voor het 1ste en 2de kwartaal 2020.

Met het minnelijk afbetalingsplan van de RSZ doet u maandelijkse afbetalingen voor een maximumperiode van 24 maanden. Als u al uw sociale zekerheidsbijdragen correct hebt betaald, kan de RSZ u vrijstellen van bijdrageopslagen (10%), forfaitaire vergoedingen en/of intresten (7%).

Op de pagina "Minnelijk afbetalingsplan" van de RSZ kunt u een minnelijk afbetalingsplan aanvragen.

 

 1. Uitstel RSZ-betalingen

De ondernemingen die door de Coronacrisis moeten sluiten, kunnen onder bepaalde voorwaarden hun RSZ-betalingen vanaf 20 maart 2020 met betrekking tot het eerste en tweede kwartaal 2020 uitstellen tot 15 december 2020.

Er zijn hierbij 2 of in feite 3 groepen.

2.1 Groep 1 : Werkgevers waarvoor de RSZ het uitstel automatisch toekent

Voor meer dan 60.000 werkgevers kon de RSZ het recht op uitstel de voorbije dagen automatisch toekennen. Het gaat om ondernemingen uit de volgende sectoren die verplicht gesloten zijn:

 • Horeca
 • De culturele, feestelijke, recreatieve en sportieve sector
 • Alle handelszaken en winkels die overeenkomstig de bepalingen van de betreffende ministeriële besluiten gesloten zijn, met uitzondering van:
  • voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels
  • dierenvoedingswinkels
  • apotheken
  • krantenwinkels
  • tankstations en de leveranciers van brandstoffen

Via een eenvoudige toepassing Coronacrisis check RSZ-uitstel biedt de RSZ aan deze ondernemingen zelf de mogelijkheid om na te gaan of hun uitstel van betaling correct is toegekend. Zij moeten alleen het KBO-nummer van hun onderneming inbrengen en krijgen onmiddellijk het antwoord.

De toepassing is te vinden op https://www.uitstelrszbetalingen.be

Als zij menen dat zij ten onrechte nog geen uitstel kregen, kunnen zij dit probleem online aan de RSZ melden via het elektronisch formulier, dat daarvoor ter beschikking wordt gesteld. De RSZ zal dit dan onderzoeken, waar nodig corrigeren en de werkgever informeren.

Ons sociaal secretariaat ontving vanwege de RSZ al een lijst met de werkgevers die tot deze Groep 1  behoren, en zal hen daarover eerstdaags informeren.

2.2 Groep 2  : Ondernemingen die hun sluiting zelf moeten melden

De bedrijven die niet verplicht gesloten moesten worden maar die zelf beslist hebben om volledig te sluiten, kunnen dat sinds kort ook melden met een elektronische verklaring op eer.

Het gaat hierbij om :

 • Niet-essentiële bedrijven (zie het Ministerieel Besluit van 18 maart 2020 hierover), die gesloten zijn omdat zij in de onmogelijkheid verkeren om de sanitaire maatregelen toe te passen.
 • Ondernemingen die niet verplicht gesloten zijn en die, om andere redenen dan het niet kunnen naleven van de sanitaire maatregelen, zelf hebben beslist om volledig te sluiten. Het gaat hierbij onder meer over ondernemingen die moesten sluiten omwille van de sluiting van hun toeleveranciers of omdat hun klanten gesloten zijn. Het moet een volledige sluiting betreffen, d.w.z. stopzetting van de productie en de verkoop (er mag wel nog een beperkt aantal werknemers in het bedrijf werkzaam zijn voor de administratie, het onderhoud, enz.).

Mogelijk vallen een aantal bouwbedrijven onder deze situatie.  Belangijk is wel dat ze alle activiteiten van de onderneming stopgezet hebben.  Indien men op bepaalde werven actief is en andere niet, is er geen mogelijkheid om via de verklaring op eer uitstel aan te vragen. Dit is wel het geval indien alle werven stopgezet worden. Bij het indienen van de verklaring op eer moet de situatie beschreven worden.

Hoe dient u een verklaring op eer in?

Alle ondernemingen kunnen hiervoor gebruikmaken van de eenvoudige toepassing te vinden op het portaal van de sociale zekerheid: https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/coronavirus/index.htm#

Om deze toepassing te kunnen gebruiken, moet een werkgever een account voor het portaal van de sociale zekerheid hebben.

Als hij nog geen account heeft, kan hij er een aanmaken door  de procedure op het portaal van de sociale zekerheid te volgen.

Heeft de werkgever een account, dan gaat hij als volgt te werk:

 • Op de homepagina van de RSZ-website, klik op de banner “Coronacrisis: maatregelen voor werkgevers”
 • In het menu links kies “Uitstel van verschuldigde betalingen aan de RSZ”.
 • In de tekst klik op de knop “Verklaring op eer indienen”
 • Meld u aan.
 • Vink de vakjes aan die op u van toepassing zijn en klik op “Indienen”

De werkgever krijgt onmiddellijk een ontvangstbevestiging.

Ons sociaal secretariaat wordt wekelijks door de RSZ geïnformeerd  welke bedrijven precies de verklaring op eer invulden

Opgelet : de RSZ neemt zich voor om deze bedrijven later te controleren en geeft aan dat het inzenden van een valse of niet-correcte verklaring op eer aanleiding kan geven tot het treffen van sancties.

2.3 Groep 3  Bedrijven die geen uitstel kunnen aanvragen

Ten aanzien van de ondernemingen die niet antwoorden aan de hierboven vermelde voorwaarden, is het betalingsuitstel tot 15/12/2020 niet van toepassing.

Een typisch voorbeeld hiervan is ons eigen sociaal secretariaat dat volgens de bepalingen van het MB van 18  maart 2020 behoort tot de essentiële sectoren…

2.4 Voor welke RSZ-bijdragen is uitstel mogelijk ?

Het uitstel heeft momenteel betrekking op betalingen die vanaf 20 maart 2020 moeten worden uitgevoerd.

Het betreft in het bijzonder:

 • de bijdragen die voor het 1ste en 2de kwartaal 2020 verschuldigd zijn (met inbegrip van de bijzondere bijdragen en de bijdragen bestaanszekerheid)

Maar ook:

 • de nog te betalen wijzigingen van de bijdragen;
 • de maandelijkse schijven van de lopende minnelijke afbetalingsplannen;
 • het derde voorschot voor het 1e kwartaal (te betalen op 05/04/2020);
 • het saldo van het 1e kwartaal (te betalen op 30/04/2020);
 • het jaarlijks debetbericht jaarlijkse vakantie (10,27% van de brutolonen) dat aan de werkgevers wordt verstuurd vanaf 01/04/2020 en vóór 30/04/2020 moet worden betaald; Voor de bouwbedrijven zit de bijdrage jaarlijkse vakantie in de kwartaalbijdragen FBZ-Constructiv vervat zodat zij enkel nog de 10,27% bijdragen verschuldigd zijn op de bezoldigingen van de leerlingen
 • de RSZ-voorschotten voor het 2e kwartaal (te betalen op 05/05, 05/06 en 05/07/2020);
 • het saldo van het 2e kwartaal (te betalen op 31/07/2020).

Het is ook belangrijk te vermelden dat de termijnen voor de indiening van de DMFA-aangiften in acht moeten worden genomen, enkel de betaling van de bijdragen kan tot 15 december 2020 worden uitgesteld.  Voor de aangiften aan de RSZ zorgt ons sociaal secretariaat, zodat u zich hier geen zorgen over dient te maken.