Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

Vanaf 1 mei 2020 verhoogt, in overeenstemming met de CAO afgesloten in het PC 124 op 30 september van vorig jaar, de mobiliteitsvergoeding voor de chauffeur die met een voertuig van de werkgever personeel vervoer tot 0,1579 euro/km (in plaats van 0,1316 euro/km momenteel).

Voor de andere arbeiders was al een verhoging van de mobiliteitsvergoeding doorgevoerd op 1 december 2019.

Voor de chauffeurs van personeel moest er echter gewacht worden op de publicatie van een Koninklijk Besluit wat uiteindelijk begin april 2020 gebeurde.

Op onze website www.dienstbetoon.be zullen de barema’s en de tool voor de berekening van de mobiliteitsvergoeding in het begin van de maand mei (als de loonberekeningen over april achter de rug zijn) worden aangepast.

Ook voor de sector van de elektriciens (PC 149.01) brengt de publicatie van het KB-wijzigingen mee in de bedragen van de mobiliteitsvergoeding.

Voor informatie hierover verwijzen we naar de beroepsfederatie Techlink.

In het kader van de coronacrisis kende de federale regering reeds automatisch uitstel toe voor de indiening van de btw-aangiften en de betaling van btw en bedrijfsvoorheffing voor de maanden februari en maart en voor het eerste kwartaal. Er werd beslist om ook voor de maand april automatisch uitstel toe te kennen.

Voor het indienen van de periodieke btw-aangiften en intracommunautaire opgaven over de maand april 2020 wordt de termijn verlengd tot 5 juni 2020. Voor de betaling van de btw voor de aangifte van de maand april 2020 wordt de termijn verlengd tot 20 juli 2020. De betalingstermijn van de bedrijfsvoorheffing voor de maand april wordt verlengd tot 15 juli 2020.

Concreet betekent dit dat de betalingstermijnen voor btw en bedrijfsvoorheffing met 2 maanden worden verlengd. Uitstel van betaling betekent dat men later kan betalen en dat de fiscus geen nalatigheidsinteresten en geen boetes int. Indien dit bijkomend uitstel niet voldoende is, kunnen ondernemingen met de FOD Financiën bijkomende betalingsmodaliteiten afspreken, zoals een afbetalingsplan en de niet toepassing van nalatigheidsinteresten vragen.

Alle data voor indiening van aangiften en betalingstermijnen zijn terug te vinden op de website van de Confederatie Bouw.

Ook in de maand april 2020 kunnen de ondernemingen die hun werknemers niet kunnen tewerkstellen onder invloed van het Corona-virus, beroep op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Met het oog op de loonberekingen voor april 2020, die er binnenkort zitten aan te komen, zetten wij de belangrijkste principes hierna op een rijtje voor zowel werkgever als werknemer en gaan wij verder in dit artikel ook in op de aangifte van de feestdag, inhaalrustdag en mogelijke collectieve sluitingsdagen die zich in de Paasweek voordeden:

 

1. Voor de werkgevers

 • Elke tijdelijke werkloosheid die te wijten is aan het Coronavirus, kan (sedert 13 maart 2020 en voorlopig nog) tot 31 mei 2020 beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.
 • Deze vorm van tijdelijke werkloosheid dient aan ons voor elke dag overmacht sinds 1 april doorgegeven te worden onder de looncode 986.  Deze looncode verschilt van de looncode die wij gebruikten voor de maand maart, onder invloed van nieuwe begin april gepubliceerde RSZ-kwartaalinstructies.
 • Net zoals voorheen moeten de dagen overmacht niet op voorhand aangevraagd of elektronisch via de portaalsite van de sociale zekerheid gemeld worden aan de RVA.  
 • Dienstbetoon zorgt bij de ontvangst van de maandelijkse prestatiegegevens voor de dagen met de code 986 “Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht -Corona” voor het doorzenden van deze gegevens aan de RVA.  Bij de loonverwerking maken wij immers automatisch een Aangifte Sociale Risico (ASR-scenario’s 2 en 5) aan, waardoor de overmachtsdagen doorgegeven worden aan de uitbetalingsinstellingen (vakbonden of Hulpkas voor Werkloosheid).
 • C3.2A-controlekaarten-bouw moeten niet meer voor de maanden maart, april, mei en juni aan de arbeiders afgegeven worden, ongeacht de reden van tijdelijke werkloosheid.
 • Dagen overmacht mogen afgewisseld worden met gewerkte dagen. Halve dagen tijdelijke werkloosheid kunnen niet.
 • Hou er rekening mee dat de verplichtingen die gelden bij het beroep doen op tijdelijke werkloosheid slecht weer (voor die bedrijven die het werk hervat hebben of aan het werk konden blijven), onverkort van toepassing blijven op het vlak van de meldingsplicht eerste effectieve werkloosheidsdag van de maand.  Evengoed moeten de verplichtingen bij tijdelijke werkloosheid economische redenen (indienen van de aanvraag op voorhand – melding 1ste effectieve werkloosheidsdag) vervuld blijven.

 

2. Voor de werknemers

 • De werknemers die gedurende de voorbije weken voor het eerst in tijdelijke werkloosheid werden gesteld, moesten voor de indiening van een uitkeringsaanvraag bij de Hulpkas voor Werkloosheid of hun vakbond een formulier C3.2- WERKNEMER-CORONA invullen. Dit formulier moest bij voorkeur elektronisch worden ingediend aan de hand van de applicaties die terug te vinden zijn op de websites van de Hulpkas voor Werkloosheid (zie link) of hun vakbond. Indien zij dit al ingediend hebben (of indien ze in de laatste 3 jaar al eerder in tijdelijke werkloosheid werden gesteld door hun werkgever), hoeven zijn geen C 3.2 WERKNEMER-CORONA meer in te vullen.
 • De werknemer die tijdelijk werkloos wegens overmacht wordt gesteld, wordt zonder toelaatbaarheidsvoorwaarden of wachttijd toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen.  Dit geldt, voor de periode van 01/02/2020 tot en met 30/06/2020, ook voor de werknemer die tijdelijk werkloos is wegens economische oorzaken.
 • De uitkering die de werknemer ontvangt, bedraagt 70% van het brutoloon geplafonneerd tot een brutoloon van € 2754,76/maand en een dagtoeslag van € 5,63 betaald door de RVA.  Hierop wordt een bedrijfsvoorheffing van 26,75% toegepast.
 • Tot 30 juni 2020 zal tijdelijke werkloosheid overmacht vanwege het Coronavirus gelijkgesteld worden voor de vakantierechten van de werknemers.

 

Het is aan te raden om ons de prestaties van april 2020 zo snel als mogelijk toe te zenden.  Dan kunnen wij de Aangifte Sociale Risico’s indienen, zowel in Scenario 2 als Scenario 5.  Na ontvangst van onze ASR-aangifte kunnen de vakorganisaties en de Hulpkas voor Werkloosheid dan voor de uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen zorgen.

Bij doorgave van uw prestaties naar ons dient u de code 986 'Werkloos ingevolge overmacht- Corona' te gebruiken voor de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht wegens het Coronavirus.

 

3. En wat met de aangifte van de feestdag, inhaalrust en mogelijke collectieve sluitingsdagen tijdens de Paasweek

De Paasweek omvatte dit jaar een feestdag (maandag 13 april), een inhaalrustdag (dinsdag 14 april) en, in een aantal bedrijven die de jaarlijkse vakantieaanbevelingen hebben opgevolgd, 3 dagen collectieve sluiting op woensdag 15 – donderdag 16 en vrijdag 17 april 2020.

Hoe moeten al deze dagen verloond worden in tijden van Corona-crisis ?

3.1 Paasmaandag : 13 april 2020

Maandag 13 april was een feestdag.  Moet deze feestdag door de werkgever betaald worden indien men in een periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (Corona) zit ?

De wetgeving inzake feestdagen (KB 18 april 1974) bepaalt dat in een situatie van tijdelijke overmacht de feestdag door de werkgever wordt betaald indien de feestdag binnen 14 dagen na het begin van de schorsing wegens overmacht valt.

Als een werknemer met andere woorden ononderbroken in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in de periode van 14 dagen vóór Paasmaandag 13 april was (met andere woorden vanaf maandag 30 maart (of vroeger) tot en met vrijdag 10 april 2020), dan wordt deze feestdag ten laste genomen worden door de RVA in het kader van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

In de andere gevallen dient deze feestdag normaal door de onderneming betaald te worden.

3.2 Inhaalrustdag bouw : dinsdag 14 april 2020

Dinsdag 14 april was een door het Paritair Comité vastgelegde inhaalrustdag voor de arbeiders en bedienden tewerkgesteld in de bouwsector.

Voor de bouwvakarbeiders wordt deze inhaalrustdag aan het einde van het jaar betaald door Constructiv aan de hand van het inhaalrustattest. Voor de bedienden wordt die dag echter rechtstreeks door de werkgever betaald. Er is dus geen tegemoetkoming in het kader van de tijdelijke werkloosheid.

Bovendien werd deze inhaalrustdag vastgelegd door het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf.  Hij kon dus niet worden verplaatst of vervangen worden door een andere dag tenzij men beschikte over een geldige reden om die dag te werken.

3.3 Mogelijke collectieve sluiting vanaf woensdag 15 tot en met vrijdag 17 april 2020

Sommige bedrijven hebben op ondernemingsvlak in overleg met hun werknemers (syndicale afvaardiging) al eerder een periode van collectieve sluiting vastgelegd vanaf woensdag 15 april tot en met vrijdag 17 april.

Onder invloed van de Corona-crisis vroegen sommige bedrijven zich af of ze de vastgelegde sluitingsdata gewijzigd en dus uitgesteld konden worden. Hierop moet ontkennend geantwoord worden: In de FAQ van de RVA wordt namelijk gepreciseerd dat tijdelijke werkloosheid niet mogelijk is voor "geplande" vakantiedagen. De RVA zal dus niet aanvaarden dat er "last minute" een wijziging werd aangebracht in een periode van collectieve sluiting om ze te laten vergoeden door de werkloosheidsverzekering. De RVA zal zich in dat geval tegen de werknemers keren om hen te vragen de onterecht ontvangen uitkeringen terug te betalen, en de werknemers zullen zich waarschijnlijk tegen hun werkgever keren en hun loon opeisen.

 

4. Onze looncodes

De te gebruiken looncodes zijn voor de boven aangehaalde situaties:

 • 986 : Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht
 • 200 (voor Paasmaandag 13 april 2020) : Feestdag betaald door de werkgever of 552 (feestdag tijdens werkloosheid overmacht) indien deze feestdag volgens de wettelijke regeling ten laste kan vallen van de RVA
 • 782 : inhaalrustdag bouwsector betaald door Constructiv (enkel voor de arbeiders van de bouwsector)
 • 400 : inhaalrustdag bouwsector betaald door de werkgever voor de bedienden van de bouwsector
 • 490 : jaarlijkse vakantie (o.m. voor de collectieve sluitingsdagen tussen 15 en 17 april 2020)
Sociaal secretariaat voor
het bouwbedrijf en
aanverwante sectoren

Tel. 03 203 44 11  •  Fax. 03 232 63 75

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

Vanaf 1 mei 2020 verhoogt, in overeenstemming met de CAO afgesloten in het PC 124 op 30 september van vorig jaar, de mobiliteitsvergoeding voor de chauffeur die met een voertuig van de werkgever personeel vervoer tot 0,1579 euro/km (in plaats van 0,1316 euro/km momenteel).

Voor de andere arbeiders was al een verhoging van de mobiliteitsvergoeding doorgevoerd op 1 december 2019.

Voor de chauffeurs van personeel moest er echter gewacht worden op de publicatie van een Koninklijk Besluit wat uiteindelijk begin april 2020 gebeurde.

Op onze website www.dienstbetoon.be zullen de barema’s en de tool voor de berekening van de mobiliteitsvergoeding in het begin van de maand mei (als de loonberekeningen over april achter de rug zijn) worden aangepast.

Ook voor de sector van de elektriciens (PC 149.01) brengt de publicatie van het KB-wijzigingen mee in de bedragen van de mobiliteitsvergoeding.

Voor informatie hierover verwijzen we naar de beroepsfederatie Techlink.

In het kader van de coronacrisis kende de federale regering reeds automatisch uitstel toe voor de indiening van de btw-aangiften en de betaling van btw en bedrijfsvoorheffing voor de maanden februari en maart en voor het eerste kwartaal. Er werd beslist om ook voor de maand april automatisch uitstel toe te kennen.

Voor het indienen van de periodieke btw-aangiften en intracommunautaire opgaven over de maand april 2020 wordt de termijn verlengd tot 5 juni 2020. Voor de betaling van de btw voor de aangifte van de maand april 2020 wordt de termijn verlengd tot 20 juli 2020. De betalingstermijn van de bedrijfsvoorheffing voor de maand april wordt verlengd tot 15 juli 2020.

Concreet betekent dit dat de betalingstermijnen voor btw en bedrijfsvoorheffing met 2 maanden worden verlengd. Uitstel van betaling betekent dat men later kan betalen en dat de fiscus geen nalatigheidsinteresten en geen boetes int. Indien dit bijkomend uitstel niet voldoende is, kunnen ondernemingen met de FOD Financiën bijkomende betalingsmodaliteiten afspreken, zoals een afbetalingsplan en de niet toepassing van nalatigheidsinteresten vragen.

Alle data voor indiening van aangiften en betalingstermijnen zijn terug te vinden op de website van de Confederatie Bouw.

Ook in de maand april 2020 kunnen de ondernemingen die hun werknemers niet kunnen tewerkstellen onder invloed van het Corona-virus, beroep op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Met het oog op de loonberekingen voor april 2020, die er binnenkort zitten aan te komen, zetten wij de belangrijkste principes hierna op een rijtje voor zowel werkgever als werknemer en gaan wij verder in dit artikel ook in op de aangifte van de feestdag, inhaalrustdag en mogelijke collectieve sluitingsdagen die zich in de Paasweek voordeden:

 

1. Voor de werkgevers

 • Elke tijdelijke werkloosheid die te wijten is aan het Coronavirus, kan (sedert 13 maart 2020 en voorlopig nog) tot 31 mei 2020 beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.
 • Deze vorm van tijdelijke werkloosheid dient aan ons voor elke dag overmacht sinds 1 april doorgegeven te worden onder de looncode 986.  Deze looncode verschilt van de looncode die wij gebruikten voor de maand maart, onder invloed van nieuwe begin april gepubliceerde RSZ-kwartaalinstructies.
 • Net zoals voorheen moeten de dagen overmacht niet op voorhand aangevraagd of elektronisch via de portaalsite van de sociale zekerheid gemeld worden aan de RVA.  
 • Dienstbetoon zorgt bij de ontvangst van de maandelijkse prestatiegegevens voor de dagen met de code 986 “Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht -Corona” voor het doorzenden van deze gegevens aan de RVA.  Bij de loonverwerking maken wij immers automatisch een Aangifte Sociale Risico (ASR-scenario’s 2 en 5) aan, waardoor de overmachtsdagen doorgegeven worden aan de uitbetalingsinstellingen (vakbonden of Hulpkas voor Werkloosheid).
 • C3.2A-controlekaarten-bouw moeten niet meer voor de maanden maart, april, mei en juni aan de arbeiders afgegeven worden, ongeacht de reden van tijdelijke werkloosheid.
 • Dagen overmacht mogen afgewisseld worden met gewerkte dagen. Halve dagen tijdelijke werkloosheid kunnen niet.
 • Hou er rekening mee dat de verplichtingen die gelden bij het beroep doen op tijdelijke werkloosheid slecht weer (voor die bedrijven die het werk hervat hebben of aan het werk konden blijven), onverkort van toepassing blijven op het vlak van de meldingsplicht eerste effectieve werkloosheidsdag van de maand.  Evengoed moeten de verplichtingen bij tijdelijke werkloosheid economische redenen (indienen van de aanvraag op voorhand – melding 1ste effectieve werkloosheidsdag) vervuld blijven.

 

2. Voor de werknemers

 • De werknemers die gedurende de voorbije weken voor het eerst in tijdelijke werkloosheid werden gesteld, moesten voor de indiening van een uitkeringsaanvraag bij de Hulpkas voor Werkloosheid of hun vakbond een formulier C3.2- WERKNEMER-CORONA invullen. Dit formulier moest bij voorkeur elektronisch worden ingediend aan de hand van de applicaties die terug te vinden zijn op de websites van de Hulpkas voor Werkloosheid (zie link) of hun vakbond. Indien zij dit al ingediend hebben (of indien ze in de laatste 3 jaar al eerder in tijdelijke werkloosheid werden gesteld door hun werkgever), hoeven zijn geen C 3.2 WERKNEMER-CORONA meer in te vullen.
 • De werknemer die tijdelijk werkloos wegens overmacht wordt gesteld, wordt zonder toelaatbaarheidsvoorwaarden of wachttijd toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen.  Dit geldt, voor de periode van 01/02/2020 tot en met 30/06/2020, ook voor de werknemer die tijdelijk werkloos is wegens economische oorzaken.
 • De uitkering die de werknemer ontvangt, bedraagt 70% van het brutoloon geplafonneerd tot een brutoloon van € 2754,76/maand en een dagtoeslag van € 5,63 betaald door de RVA.  Hierop wordt een bedrijfsvoorheffing van 26,75% toegepast.
 • Tot 30 juni 2020 zal tijdelijke werkloosheid overmacht vanwege het Coronavirus gelijkgesteld worden voor de vakantierechten van de werknemers.

 

Het is aan te raden om ons de prestaties van april 2020 zo snel als mogelijk toe te zenden.  Dan kunnen wij de Aangifte Sociale Risico’s indienen, zowel in Scenario 2 als Scenario 5.  Na ontvangst van onze ASR-aangifte kunnen de vakorganisaties en de Hulpkas voor Werkloosheid dan voor de uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen zorgen.

Bij doorgave van uw prestaties naar ons dient u de code 986 'Werkloos ingevolge overmacht- Corona' te gebruiken voor de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht wegens het Coronavirus.

 

3. En wat met de aangifte van de feestdag, inhaalrust en mogelijke collectieve sluitingsdagen tijdens de Paasweek

De Paasweek omvatte dit jaar een feestdag (maandag 13 april), een inhaalrustdag (dinsdag 14 april) en, in een aantal bedrijven die de jaarlijkse vakantieaanbevelingen hebben opgevolgd, 3 dagen collectieve sluiting op woensdag 15 – donderdag 16 en vrijdag 17 april 2020.

Hoe moeten al deze dagen verloond worden in tijden van Corona-crisis ?

3.1 Paasmaandag : 13 april 2020

Maandag 13 april was een feestdag.  Moet deze feestdag door de werkgever betaald worden indien men in een periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (Corona) zit ?

De wetgeving inzake feestdagen (KB 18 april 1974) bepaalt dat in een situatie van tijdelijke overmacht de feestdag door de werkgever wordt betaald indien de feestdag binnen 14 dagen na het begin van de schorsing wegens overmacht valt.

Als een werknemer met andere woorden ononderbroken in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in de periode van 14 dagen vóór Paasmaandag 13 april was (met andere woorden vanaf maandag 30 maart (of vroeger) tot en met vrijdag 10 april 2020), dan wordt deze feestdag ten laste genomen worden door de RVA in het kader van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

In de andere gevallen dient deze feestdag normaal door de onderneming betaald te worden.

3.2 Inhaalrustdag bouw : dinsdag 14 april 2020

Dinsdag 14 april was een door het Paritair Comité vastgelegde inhaalrustdag voor de arbeiders en bedienden tewerkgesteld in de bouwsector.

Voor de bouwvakarbeiders wordt deze inhaalrustdag aan het einde van het jaar betaald door Constructiv aan de hand van het inhaalrustattest. Voor de bedienden wordt die dag echter rechtstreeks door de werkgever betaald. Er is dus geen tegemoetkoming in het kader van de tijdelijke werkloosheid.

Bovendien werd deze inhaalrustdag vastgelegd door het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf.  Hij kon dus niet worden verplaatst of vervangen worden door een andere dag tenzij men beschikte over een geldige reden om die dag te werken.

3.3 Mogelijke collectieve sluiting vanaf woensdag 15 tot en met vrijdag 17 april 2020

Sommige bedrijven hebben op ondernemingsvlak in overleg met hun werknemers (syndicale afvaardiging) al eerder een periode van collectieve sluiting vastgelegd vanaf woensdag 15 april tot en met vrijdag 17 april.

Onder invloed van de Corona-crisis vroegen sommige bedrijven zich af of ze de vastgelegde sluitingsdata gewijzigd en dus uitgesteld konden worden. Hierop moet ontkennend geantwoord worden: In de FAQ van de RVA wordt namelijk gepreciseerd dat tijdelijke werkloosheid niet mogelijk is voor "geplande" vakantiedagen. De RVA zal dus niet aanvaarden dat er "last minute" een wijziging werd aangebracht in een periode van collectieve sluiting om ze te laten vergoeden door de werkloosheidsverzekering. De RVA zal zich in dat geval tegen de werknemers keren om hen te vragen de onterecht ontvangen uitkeringen terug te betalen, en de werknemers zullen zich waarschijnlijk tegen hun werkgever keren en hun loon opeisen.

 

4. Onze looncodes

De te gebruiken looncodes zijn voor de boven aangehaalde situaties:

 • 986 : Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht
 • 200 (voor Paasmaandag 13 april 2020) : Feestdag betaald door de werkgever of 552 (feestdag tijdens werkloosheid overmacht) indien deze feestdag volgens de wettelijke regeling ten laste kan vallen van de RVA
 • 782 : inhaalrustdag bouwsector betaald door Constructiv (enkel voor de arbeiders van de bouwsector)
 • 400 : inhaalrustdag bouwsector betaald door de werkgever voor de bedienden van de bouwsector
 • 490 : jaarlijkse vakantie (o.m. voor de collectieve sluitingsdagen tussen 15 en 17 april 2020)