Sociaal secretariaat voor
het bouwbedrijf en
aanverwante sectoren

info@dienstbetoon.be
www.dienstbetoon.be
T. Van Rijswijckplaats 7 bus 1
2000 Antwerpen
Telefoon: 03 203 44 11
Fax: 03 232 63 75


Afdrukken

Het Coronavirus roept heel wat vragen op.  Wij hebben de meest voorkomende situaties allereerst gebundeld in dit Excel-overzicht.

Daarnaast proberen wij hierna een zo goed als mogelijk uitgebreid overzicht te geven.

Welke economische maatregelen zijn er ten aanzien van uw personeelskost?

Ondernemingen die kunnen aantonen dat bepaalde werknemers tijdelijk hun werkzaamheden niet meer kunnen uitoefenen als gevolg van de hinder door het coronavirus, kunnen enkel in volgende gevallen een beroep kunnen doen op het stelsel van TIJDELIJKE WERKLOOSHEID WEGENS OVERMACHT:

Het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht geldt zowel voor arbeiders als voor bedienden en is van toepassing onder de volgende voorwaarden:

Een werkgever die een beroep wil doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, moet een elektronische aangifte doen bij de RVA. Dit gebeurt via de onderneming haar toegang tot www.socialezekerheid.be.      

Als reden van overmacht moet de werkgever het coronavirus vermelden.

Daarnaast moet de werkgever ook nog een schriftelijke aanvraag tot erkenning van de overmacht indienen met bijkomende uitleg waaruit duidelijk blijkt dat de tijdelijke werkloosheid in de onderneming veroorzaakt wordt door overmacht ten gevolge van het coronavirus.

De goedkeuring van de RVA zal voorlopig beperkt worden tot en met 30 juni 2020.

Een werkgever heeft mogelijk door het coronavirus een tijdelijk gebrek aan werk wegens een daling van bestellingen, productie, klanten,….

Dit valt dan onder TIJDELIJKE WERKLOOSHEID WEGENS ECONOMISCHE REDENEN. Dit kan ook toegepast worden voor zowel arbeiders als bedienden.

In het geval van tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen voor bedienden dient de onderneming via het C106A formulier te bewijzen dat hij voldoet aan de preliminaire voorwaarden.

Dit formulier is te bekomen op https://www.rva.be/nl/formulieren/c106a

Tijdens de aanvraag kan hij reeds een elektronische aangifte doen, hij vermeldt bij reden ‘SCHORSING BEDIENDEN’ en bij opmerkingen ‘CORONAVIRUS’. Tevens dient hij de eerste dag elektronisch te melden.

Wanneer men reeds aan de voorafgaandelijke voorwaarden voldeed, dient de werkgever geen C106A-formulier meer te verzenden.

Tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen door het coronavirus voor arbeiders volgt de huidige regelgeving. Er dient een elektronische aangifte en een melding eerste werkloosheidsdag te gebeuren. Er zijn geen voorafgaandelijke voorwaarden hieraan gekoppeld.

 

Let wel !

Een werkgever die zelf beslist zijn werknemers uit voorzorg thuis te laten, of een werknemer die zelf tot deze beslissing overgaat, kan echter geen gebruik maken van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Het moet een verplichting zijn van een bevoegde overheid of instantie.

 

 

Wat gebeurt er bij een effectieve ziekte van een medewerker?

 

Wanneer de werknemer echter besmet is met het coronavirus, en daardoor arbeidsongeschikt is, heeft hij recht op gewaarborgd loon.

De Orde der artsen heeft in tussentijd beslist dat huisartsen ook een ziekteattest kunnen uitschrijven, voor de door hen gekende patiënten, na een telefonisch contact.

Dit wil echter niet zeggen dat de patiënt geen fysiek ziekteattest meer ontvangt, hij kan dit via mail of een andere digitale weg bekomen.

We willen jullie aandacht erop vestigen dat de interne richtlijnen van de onderneming, over de procedure van een melding van een ziekte en het bezorgen van een ziekteattest, van kracht blijven.

Het coronavirus zorgt voor een ongekende situatie maar het is toch raadzaam uw werknemers te vragen deze richtlijnen en procedures zo goed mogelijk op te volgen.

In de bouwsector (PC 124) kan bijvoorbeeld een onderneming tot 20 werknemers zijn uitbetaald gewaarborgd loon voor ziekte van zijn arbeiders terugvorderen. Dit gebeurt op basis van ziekteattesten die ingediend moeten worden binnen de 5 werkdagen. De patronale vereveningsdiensten hebben deze limiet nog niet verhoogd.

Het sturen van de onderneming van een controlearts wordt echter op dit moment wel ontraden.

De controleartsen mogen die controle weigeren omwille van een kans op besmetting bij volgende drie redenen:

 

 

Hoe kan de werkgever inspelen op afwezigheden vanwege zieke familieleden of de tijdelijke sluiting van een school?

 

Wanneer een werknemer u verwittigt dat hij of zij thuis blijft omwille van ziekte van zijn of haar kind, of omwille van de sluiting door het coronavirus van de school, kan de werkgever hiervoor geen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aanvragen.

Het valt eveneens niet onder ziekte.

De werknemer kan, aangezien het een onvoorziene dringende reden is, hiervoor ‘familiaal verlof’ aanvragen. Dit zijn onbetaalde dagen en ze zijn beperkt tot maximum 10 per jaar.

De werknemer kan uiteraard zijn jaarlijkse vakantiedagen opnemen, dit na akkoord van de werkgever.

Indien de werknemer geen vakantiedagen meer heeft dan kan hij of zij, eveneens na een akkoord van de werkgever, een tijdelijke schorsing van zijn arbeidsovereenkomst vragen. Dit zijn dan dagen toegestane afwezigheid. Aangezien de overeenkomst wordt geschorst zijn deze dagen ook niet verloond.

De overheid en de werkgeversorganisaties adviseren echter zoveel mogelijk in deze omstandigheden de werknemers aan het werk te houden.

Thuis-werk, tele-werk of flexibele arbeidstijden kunnen dan inderdaad goede alternatieven zijn maar deze kunnen niet door elke onderneming, of sector, toegepast worden.

Let ook op dat dit niet aanzien wordt als een éénzijdige aanpassing van de arbeidsovereenkomst waardoor het een verbreking wordt van deze arbeidsovereenkomst.

 

 

Wat kan de onderneming zelf doen ter preventie?

Op de website van FOD WASO vindt u een overzicht met wat de werkgever kan doen ter preventie.

https://werk.belgie.be/nl/nieuws/update-coronavirus-preventiemaatregelen-en-arbeidsrechtelijke-gevolgen


We adviseren u bij verdere vragen hierover zeker uw Externe Dienst voor Preventie en Bescherming te contacteren.

Steeds bereid u te helpen bij verdere vragen.