Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

Via het educatief verlof kan een werknemer die een erkende algemene of beroepsopleiding volgt, gedurende een bepaald aantal uur van het werk afwezig blijven. Voor deze afwezigheidsuren wordt hij betaald tegen het normale loon, dat indien het hoger ligt dan een bepaald bedrag, begrensd mag worden. Wij geven hierna een algemeen overzicht van het educatief verlof, zoals het vanaf het schooljaar 2015-2016 van toepassing is.

1 WERKGEVERS

De regeling van het algemene stelsel van betaald educatief verlof geldt voor alle werkgevers uit de privé-sector, dus ook voor de bouw.

2 WERKNEMERS

Vroeger konden alleen voltijdse werknemers aanspraak maken op educatief verlof.

Vanaf 1 september 2001 kunnen de deeltijdse werknemers die de volgende voorwaarden vervullen, eveneens van het educatief verlof gebruik maken:
• de deeltijdse werknemers die voor minimum 4/5de tewerkgesteld zijn en een algemene of beroepsopleiding volgen;
• de deeltijdse werknemers die met een vast uurrooster minstens halftijds en minder dan 4/5de werken, en dit alleen voor de tijdens de normale arbeidsuren gevolgde beroepsopleidingen;
• de deeltijdse werknemers die volgens een variabel uurrooster werken en dit voor de tijdens of buiten de arbeidsuren gevolgde algemene en/of beroepsopleidingen.

3 OPLEIDINGEN

De opleidingen die in aanmerking komen voor het algemene stelsel, zijn algemene- of beroepsopleidingen of taalcursussen die door de Dienst Betaald Educatief Verlof van het Vlaams Gewest Departement Werk en Sociale Economie erkend werden. Er hoeft geen verband te zijn tussen de gevolgde opleiding en de functie van de werknemer. Ze moeten wel minimum 32 uur per jaar omvatten.

Indien u twijfels hebt of een opleiding al dan niet erkend is, kunt u steeds met ons of met de Dienst Betaald Educatief Verlof van het Vlaams Gewest Departement Werk en Sociale Economie (tel 02/553.18.00) contact opnemen.

4 FORMALITEITEN VOOR DE WERKNEMER

De werknemer die gebruik wil maken van educatief verlof, moet zijn werkgever daarover inlichten door overhandiging van een attest van regelmatige inschrijving. Normaal moet dit vóór 31 oktober overhandigd worden (tenminste als de opleiding per schooljaar georganiseerd wordt). Bij een inschrijving na 31 oktober moet het attest binnen de 15 dagen na de inschrijving aan de werkgever afgegeven worden.

Tijdens de opleiding moet de werknemer een getuigschrift van nauwgezetheid overhandigen: dit bewijst dat hij de cursus nauwgezet volgt en is normaal een trimesterieel document.

Wanneer een werknemer in de loop van een opleiding van werkgever verandert, behoudt deze in principe zijn recht op educatief verlof bij de nieuwe werkgever.

5 AANTAL UREN

Voltijdse werknemers hebben recht op betaald educatief verlof volgens het aantal uur werkelijke aanwezigheid tijdens de lesuren met een maximum van 80 uur (voor een algemene opleiding) en 100 uur (voor een beroepsopleiding of de combinatie van beide) per jaar. Voor een taalopleiding bedraagt de grens 80 uur, voor een opleiding die leidt tot aflevering van een diploma van een Belgische universiteit of een gelijkgestelde inrichting kunnen tot maximum 120 uur worden toegekend .

Vanaf 1 september 2012 hebben de werknemers recht op max. 180 uur betaald educatief verlof, indien zij een opleiding volgen die voorbereidt op de uitoefening van een knelpuntberoep of een opleiding volgen die leidt naar een eerste diploma secundair onderwijs of een opleiding basiseducatie volgen.
Voor deeltijdse werknemers (zie 2) wordt dit aantal lesuren vermenigvuldigd met de verhouding van het aantal uren dat men deeltijds werkt tot het aantal uren dat men normaal gezien in een voltijds regime presteert. Indien het aantal gevolgde cursusuren de wettelijke maxima overschrijdt, bekomt men het aantal toe te kennen uren educatief verlof door die maxima te vermenigvuldigen met de zopas vermelde verhouding.

Het betaald educatief verlof wordt op ondernemingsvlak gepland in overleg tussen de werkgever en de syndicale afvaardiging of bij ontstentenis ervan de werknemers.

6 VERGOEDING

Tijdens de duur van de afwezigheid behoudt de werknemer het recht op zijn normaal loon dat door de werkgever tot een bepaald bedrag begrensd mag worden. Het begrensd loon wordt door de werkgever voorgeschoten, die nadien de terugbetaling van een gedeelte ervan kan vragen bij de dienst Educatief Verlof van de FOD Arbeid, Werkgelegenheid en Sociaal Overleg (zie 7).

Vanaf 1 september 2013 bedraagt deze loongrens € 2.760 bruto per maand.
Omgerekend op week- en uurbasis betekent dit dat:
a) het begrensde normale weekloon gelijk is aan
€ 2.760 x 12 = € 636,92
          52
b) het begrensde normale uurloon gelijk is aan
€ 636,92 = € 15,9230
     40
Het maximummaandplafond bedraagt eveneens € 2.760 bruto voor werknemers die ofwel:
• minstens 45 jaar oud zijn (op 1 januari van het jaar waarin de opleiding gegeven wordt);
• betrokken zijn bij een sluiting van een onderneming en een sociaal plan, vervat in een CAO, voorziet dat een beroep op het betaald educatief verlof gedaan wordt.
en die een beroepsopleiding met een start na 1 mei 2003 volgen.

7 TERUGBETALING AAN DE WERKGEVER

De terugbetaling van de loonkost wordt beperkt en herleid tot een forfaitair bedrag per lesuur en dit ongeacht de werkelijke loonkost voor elk uur betaald educatief verlof. Dit uurbedrag werd voor het schooljaar 2015-2016 vastgelegd op € 21,30.

Een aanvraag tot terugbetaling kan pas na het einde van het schooljaar en voor alle werknemers samen gebeuren. Ze moet binnen het half jaar, te rekenen vanaf 1 januari van het jaar waarin de laatste dag (per jaar) van de opleiding valt, gebeuren. Dus voor opleidingen georganiseerd tussen september 2015 en 30 juni 2016, moet de aanvraag tot terugbetaling vóór 31 december 2016 ingediend worden.

Hoe vroeger een onderneming een dossier tot terugbetaling bij de administratie indient, hoe vroeger ze terugbetaald wordt. De ondernemingen die bij het sociaal secretariaat Dienstbetoon aangesloten zijn, kunnen rekenen op een snelle indiening van de aanvragen tot terugbetaling.

De aanvraag tot terugbetaling bestaat uit een gezamenlijke aangifte van schuldvordering, een individuele steekkaart per werknemer en een aantal bewijsstukken (getuigschrift van regelmatige inschrijving, (trimesteriële) attesten van nauwgezetheid,…).

8 VERLIES VAN HET RECHT OP EDUCATIEF VERLOF

In de volgende gevallen verliest de werknemer het recht op educatief verlof:

8.1 NIET REGELMATIG VOLGEN VAN DE CURSUS

Wanneer een werknemer gedurende meer dan 10% van het werkelijk gegeven aantal lesuren onwettig afwezig is geweest, verliest hij het recht op educatief verlof voor een periode van 6 maanden.
De termijn van 6 maanden vangt aan:

Duur van de cursus Aanvang van de 6 maanden
≤ 3 maanden op de einddatum van de cursus
> 3 maanden maar ≤ schooljaar op het einde van de periode van 3 maanden tijdens dewelke de ongewettigde afwezigheid werd vastgesteld
= schooljaar op het einde van het schoolkwartaal

 

Het percentage ongewettigde afwezigheid wordt bepaald op basis van het getuigschrift van nauwgezetheid.
Indien het gebrek aan nauwgezetheid wordt vastgesteld in de loop van het derde schoolkwartaal, loopt de schorsing verder gedurende het volgende schooljaar.

8.2 ONDERBREKING VAN DE OPLEIDING

Onderbreekt de werknemer om één of andere reden de opleiding, dan moet hij de werkgever op de hoogte brengen binnen de 5 dagen. Het voordeel van educatief verlof vervalt vanaf de datum van verwittiging tot wanneer de werknemer zich opnieuw inschrijft voor een opleiding die ressorteert onder de wet.

8.3 NIET SLAGEN VOOR EEN BEPAALDE CURSUS

Wanneer de werknemer éénzelfde cursus tweemaal heeft gevolgd zonder te slagen, verliest hij definitief het recht op educatief verlof voor die cursus, tenzij de dubbele mislukking te wijten is aan overmacht.

Voorbeeld
Een werknemer neemt educatief verlof op voor een cursus die hij voor het eerst volgt. Hij slaagt niet van de eerste keer in zijn examen. Vermits hij zijn recht op educatief verlof nog niet volledig had uitgeput voor de laatste examens, kan hij de resterende dagen nog aanwenden om zich voor te bereiden op zijn tweede zit. Hij slaagt echter ook deze keer niet.
Als de werknemer besluit het jaar over te doen heeft hij in principe terug recht op educatief verlof. Pas als hij op het einde van het nieuwe schooljaar niet slaagt (+ eventueel ook niet in tweede zit), verliest hij definitief het recht op educatief verlof voor deze cursus.

8.4 MISBRUIK VAN HET RECHT OP AFWEZIGHEID

Indien de werknemer het educatief verlof gebruikt (misbruikt) om een activiteit als zelfstandige of werknemer uit te oefenen, verliest hij het recht op educatief verlof voor een periode van 12 maanden.
De uitsluitingstermijn begint vanaf de dag waarop de feiten worden vastgesteld.

9 TERUGVORDERING BIJ DE WERKNEMER VAN LOON VOOR ONTERECHT TOEGEKEND EDUCATIEF VERLOF

Het kan dus voorkomen dat aan een werknemer loon voor educatief verlof werd toegekend, terwijl die er helemaal geen recht op heeft. In dit geval kan de werkgever de terugbetaling eisen van het loon bij de werknemer.  Dit werd uitdrukkelijk bepaald in de wettelijke reglementering! De sociale zekerheidsbijdragen op dit loon dient de werkgever bij de RSZ terug te vorderen.  

10 BESCHERMING TEGEN ONTSLAG

De werkgever mag de werknemer niet ontslaan vanaf het ogenblik waarop hij zijn aanvraag om van het betaald educatief verlof te genieten, heeft ingediend en dit tot op het einde van de opleiding, behalve om redenen die vreemd zijn aan het educatief verlof.  De bewijslast voor een dergelijke reden ligt bij de werkgever.

Bij overtreding van dit principe betaalt de werkgever aan de werknemer een forfaitaire beschermingsvergoeding uit van 3 maanden loon, onverminderd het recht van de werknemer op een verbrekingsvergoeding.

Sociaal secretariaat voor
het bouwbedrijf en
aanverwante sectoren

Tel. 03 203 44 11  •  Fax. 03 232 63 75

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

Via het educatief verlof kan een werknemer die een erkende algemene of beroepsopleiding volgt, gedurende een bepaald aantal uur van het werk afwezig blijven. Voor deze afwezigheidsuren wordt hij betaald tegen het normale loon, dat indien het hoger ligt dan een bepaald bedrag, begrensd mag worden. Wij geven hierna een algemeen overzicht van het educatief verlof, zoals het vanaf het schooljaar 2015-2016 van toepassing is.

1 WERKGEVERS

De regeling van het algemene stelsel van betaald educatief verlof geldt voor alle werkgevers uit de privé-sector, dus ook voor de bouw.

2 WERKNEMERS

Vroeger konden alleen voltijdse werknemers aanspraak maken op educatief verlof.

Vanaf 1 september 2001 kunnen de deeltijdse werknemers die de volgende voorwaarden vervullen, eveneens van het educatief verlof gebruik maken:
• de deeltijdse werknemers die voor minimum 4/5de tewerkgesteld zijn en een algemene of beroepsopleiding volgen;
• de deeltijdse werknemers die met een vast uurrooster minstens halftijds en minder dan 4/5de werken, en dit alleen voor de tijdens de normale arbeidsuren gevolgde beroepsopleidingen;
• de deeltijdse werknemers die volgens een variabel uurrooster werken en dit voor de tijdens of buiten de arbeidsuren gevolgde algemene en/of beroepsopleidingen.

3 OPLEIDINGEN

De opleidingen die in aanmerking komen voor het algemene stelsel, zijn algemene- of beroepsopleidingen of taalcursussen die door de Dienst Betaald Educatief Verlof van het Vlaams Gewest Departement Werk en Sociale Economie erkend werden. Er hoeft geen verband te zijn tussen de gevolgde opleiding en de functie van de werknemer. Ze moeten wel minimum 32 uur per jaar omvatten.

Indien u twijfels hebt of een opleiding al dan niet erkend is, kunt u steeds met ons of met de Dienst Betaald Educatief Verlof van het Vlaams Gewest Departement Werk en Sociale Economie (tel 02/553.18.00) contact opnemen.

4 FORMALITEITEN VOOR DE WERKNEMER

De werknemer die gebruik wil maken van educatief verlof, moet zijn werkgever daarover inlichten door overhandiging van een attest van regelmatige inschrijving. Normaal moet dit vóór 31 oktober overhandigd worden (tenminste als de opleiding per schooljaar georganiseerd wordt). Bij een inschrijving na 31 oktober moet het attest binnen de 15 dagen na de inschrijving aan de werkgever afgegeven worden.

Tijdens de opleiding moet de werknemer een getuigschrift van nauwgezetheid overhandigen: dit bewijst dat hij de cursus nauwgezet volgt en is normaal een trimesterieel document.

Wanneer een werknemer in de loop van een opleiding van werkgever verandert, behoudt deze in principe zijn recht op educatief verlof bij de nieuwe werkgever.

5 AANTAL UREN

Voltijdse werknemers hebben recht op betaald educatief verlof volgens het aantal uur werkelijke aanwezigheid tijdens de lesuren met een maximum van 80 uur (voor een algemene opleiding) en 100 uur (voor een beroepsopleiding of de combinatie van beide) per jaar. Voor een taalopleiding bedraagt de grens 80 uur, voor een opleiding die leidt tot aflevering van een diploma van een Belgische universiteit of een gelijkgestelde inrichting kunnen tot maximum 120 uur worden toegekend .

Vanaf 1 september 2012 hebben de werknemers recht op max. 180 uur betaald educatief verlof, indien zij een opleiding volgen die voorbereidt op de uitoefening van een knelpuntberoep of een opleiding volgen die leidt naar een eerste diploma secundair onderwijs of een opleiding basiseducatie volgen.
Voor deeltijdse werknemers (zie 2) wordt dit aantal lesuren vermenigvuldigd met de verhouding van het aantal uren dat men deeltijds werkt tot het aantal uren dat men normaal gezien in een voltijds regime presteert. Indien het aantal gevolgde cursusuren de wettelijke maxima overschrijdt, bekomt men het aantal toe te kennen uren educatief verlof door die maxima te vermenigvuldigen met de zopas vermelde verhouding.

Het betaald educatief verlof wordt op ondernemingsvlak gepland in overleg tussen de werkgever en de syndicale afvaardiging of bij ontstentenis ervan de werknemers.

6 VERGOEDING

Tijdens de duur van de afwezigheid behoudt de werknemer het recht op zijn normaal loon dat door de werkgever tot een bepaald bedrag begrensd mag worden. Het begrensd loon wordt door de werkgever voorgeschoten, die nadien de terugbetaling van een gedeelte ervan kan vragen bij de dienst Educatief Verlof van de FOD Arbeid, Werkgelegenheid en Sociaal Overleg (zie 7).

Vanaf 1 september 2013 bedraagt deze loongrens € 2.760 bruto per maand.
Omgerekend op week- en uurbasis betekent dit dat:
a) het begrensde normale weekloon gelijk is aan
€ 2.760 x 12 = € 636,92
          52
b) het begrensde normale uurloon gelijk is aan
€ 636,92 = € 15,9230
     40
Het maximummaandplafond bedraagt eveneens € 2.760 bruto voor werknemers die ofwel:
• minstens 45 jaar oud zijn (op 1 januari van het jaar waarin de opleiding gegeven wordt);
• betrokken zijn bij een sluiting van een onderneming en een sociaal plan, vervat in een CAO, voorziet dat een beroep op het betaald educatief verlof gedaan wordt.
en die een beroepsopleiding met een start na 1 mei 2003 volgen.

7 TERUGBETALING AAN DE WERKGEVER

De terugbetaling van de loonkost wordt beperkt en herleid tot een forfaitair bedrag per lesuur en dit ongeacht de werkelijke loonkost voor elk uur betaald educatief verlof. Dit uurbedrag werd voor het schooljaar 2015-2016 vastgelegd op € 21,30.

Een aanvraag tot terugbetaling kan pas na het einde van het schooljaar en voor alle werknemers samen gebeuren. Ze moet binnen het half jaar, te rekenen vanaf 1 januari van het jaar waarin de laatste dag (per jaar) van de opleiding valt, gebeuren. Dus voor opleidingen georganiseerd tussen september 2015 en 30 juni 2016, moet de aanvraag tot terugbetaling vóór 31 december 2016 ingediend worden.

Hoe vroeger een onderneming een dossier tot terugbetaling bij de administratie indient, hoe vroeger ze terugbetaald wordt. De ondernemingen die bij het sociaal secretariaat Dienstbetoon aangesloten zijn, kunnen rekenen op een snelle indiening van de aanvragen tot terugbetaling.

De aanvraag tot terugbetaling bestaat uit een gezamenlijke aangifte van schuldvordering, een individuele steekkaart per werknemer en een aantal bewijsstukken (getuigschrift van regelmatige inschrijving, (trimesteriële) attesten van nauwgezetheid,…).

8 VERLIES VAN HET RECHT OP EDUCATIEF VERLOF

In de volgende gevallen verliest de werknemer het recht op educatief verlof:

8.1 NIET REGELMATIG VOLGEN VAN DE CURSUS

Wanneer een werknemer gedurende meer dan 10% van het werkelijk gegeven aantal lesuren onwettig afwezig is geweest, verliest hij het recht op educatief verlof voor een periode van 6 maanden.
De termijn van 6 maanden vangt aan:

Duur van de cursus Aanvang van de 6 maanden
≤ 3 maanden op de einddatum van de cursus
> 3 maanden maar ≤ schooljaar op het einde van de periode van 3 maanden tijdens dewelke de ongewettigde afwezigheid werd vastgesteld
= schooljaar op het einde van het schoolkwartaal

 

Het percentage ongewettigde afwezigheid wordt bepaald op basis van het getuigschrift van nauwgezetheid.
Indien het gebrek aan nauwgezetheid wordt vastgesteld in de loop van het derde schoolkwartaal, loopt de schorsing verder gedurende het volgende schooljaar.

8.2 ONDERBREKING VAN DE OPLEIDING

Onderbreekt de werknemer om één of andere reden de opleiding, dan moet hij de werkgever op de hoogte brengen binnen de 5 dagen. Het voordeel van educatief verlof vervalt vanaf de datum van verwittiging tot wanneer de werknemer zich opnieuw inschrijft voor een opleiding die ressorteert onder de wet.

8.3 NIET SLAGEN VOOR EEN BEPAALDE CURSUS

Wanneer de werknemer éénzelfde cursus tweemaal heeft gevolgd zonder te slagen, verliest hij definitief het recht op educatief verlof voor die cursus, tenzij de dubbele mislukking te wijten is aan overmacht.

Voorbeeld
Een werknemer neemt educatief verlof op voor een cursus die hij voor het eerst volgt. Hij slaagt niet van de eerste keer in zijn examen. Vermits hij zijn recht op educatief verlof nog niet volledig had uitgeput voor de laatste examens, kan hij de resterende dagen nog aanwenden om zich voor te bereiden op zijn tweede zit. Hij slaagt echter ook deze keer niet.
Als de werknemer besluit het jaar over te doen heeft hij in principe terug recht op educatief verlof. Pas als hij op het einde van het nieuwe schooljaar niet slaagt (+ eventueel ook niet in tweede zit), verliest hij definitief het recht op educatief verlof voor deze cursus.

8.4 MISBRUIK VAN HET RECHT OP AFWEZIGHEID

Indien de werknemer het educatief verlof gebruikt (misbruikt) om een activiteit als zelfstandige of werknemer uit te oefenen, verliest hij het recht op educatief verlof voor een periode van 12 maanden.
De uitsluitingstermijn begint vanaf de dag waarop de feiten worden vastgesteld.

9 TERUGVORDERING BIJ DE WERKNEMER VAN LOON VOOR ONTERECHT TOEGEKEND EDUCATIEF VERLOF

Het kan dus voorkomen dat aan een werknemer loon voor educatief verlof werd toegekend, terwijl die er helemaal geen recht op heeft. In dit geval kan de werkgever de terugbetaling eisen van het loon bij de werknemer.  Dit werd uitdrukkelijk bepaald in de wettelijke reglementering! De sociale zekerheidsbijdragen op dit loon dient de werkgever bij de RSZ terug te vorderen.  

10 BESCHERMING TEGEN ONTSLAG

De werkgever mag de werknemer niet ontslaan vanaf het ogenblik waarop hij zijn aanvraag om van het betaald educatief verlof te genieten, heeft ingediend en dit tot op het einde van de opleiding, behalve om redenen die vreemd zijn aan het educatief verlof.  De bewijslast voor een dergelijke reden ligt bij de werkgever.

Bij overtreding van dit principe betaalt de werkgever aan de werknemer een forfaitaire beschermingsvergoeding uit van 3 maanden loon, onverminderd het recht van de werknemer op een verbrekingsvergoeding.

Onze log-in is momenteel enkel beschikbaar op desktop.

Terugbetaling Gewaarborgd Loon Serviam Plus

Terugbetalingen gewaarborgd loon mogelijk voor uw bouwvakarbeiders!

Lees meer...

Serviam Plus ESV

Er zijn sociaal secretariaten en er is Serviam Plus, de partner die met u meedenkt en soepel inspeelt op al uw vragen.

Lees meer...

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Mobiliteitsvergoeding bouw

Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen een tegemoetkoming in de reiskosten door de werkgever verschuldigd.

Lees meer...