Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

VAKANTIEREGELING BOUWSCTOR 2021

In overleg met de sociale partners beveelt de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen voor de Provincie Antwerpen volgende vakantieregeling voor 2021 aan: • collectieve sluiting van maandag, 12 juli 2021 tot en met vrijdag, 30 juli 2021 (= 14 WD/5-dagenweek); • daar in 2021 de maximale vakantieduur 20 dagen bedraagt, hebben de werknemers dus nog recht op maximaal zes dagen.

INHAALRUSTDAGEN

Naast de 20 dagen vakantie waarop de werknemers maximaal aanspraak kunnen maken, hebben zij in het kader van de arbeidsduurvermindering in 2021 recht op 12 inhaalrustdagen, waarvan de data in het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf als volgt zijn vastgesteld en waarvan niet mag worden afgeweken (behalve in de regelgeving voorziene uitzonderingen): • Dinsdag, 6 april 2021; • Woensdag, 7 april 2021; • Donderdag, 8 april 2021; • Vrijdag, 9 april 2021; • Dinsdag, 2 november 2021; • woensdag, 3 november 2021; • vrijdag, 12 november 2021; • de eindejaarsperiode vanaf maandag, 24 december 2021 tot en met vrijdag, 31 december 2021 (= 5 inhaalrustdagen).

Vanaf 1 september 2020 worden er heel wat wijzigingen doorgevoerd aan de toepassing van de tijdelijke werkloosheid overmacht Corona. Sinds het uitbreken van de coronacrisis in maart ll. aanvaardt de RVA een soepele toepassing van het begrip overmacht en konden ondernemingen gebruikmaken van een vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid. Dit coronastelsel is verschillende keren verlengd en geldt nog tot 31 augustus 2020.

Deze soepele en eenvoudige vorm van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zal van 1 september 2020 enkel nog voor de hardst getroffen sectoren en ondernemingen behouden blijven. Voor de periode van 1 september 2020 t/m 31 december 2020 zullen er wel versoepelingen doorgevoerd worden aan de toepassing van de tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.

Een lijst van uitzonderlijk hard getroffen sectoren is ondertussen gepubliceerd door de Minister van Werk.

1. Tijdelijke werkloosheid overmacht “corona”

1.1 Hard getroffen ondernemingen

Om vanaf 1 september 2020 nog een beroep te kunnen doen op de vereenvoudigde procedure van tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht ingevolge de COVID-19 crisis, moet de onderneming uitzonderlijk hard getroffen zijn door de coronacrisis.

Hieronder wordt verstaan de werkgever die :

 • tijdens het tweede kwartaal van 2020;
 • een aantal dagen tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen en wegens overmacht ‘corona’ heeft gekend ;
 • van ten minste 20% van het globaal aantal aan de RSZ aangegeven dagen (arbeiders en bedienden samen), met uitsluiting van de dagen die op de DmfA-aangifte worden aangegeven met codes 30, 50, 51 en 52.

Dienstbetoon heeft begin augustus deze berekening gemaakt en de hard getroffen ondernemingen uitvoerig hierover gedocumenteerd.

De werkgever die verder wenst gebruik te maken van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona, moet via het formulier C106A-CORONA-HGO aan de RVA aantonen dat hij aan de voormelde voorwaarden voldoet. Verstuur dit formulier -als dit nog niet gebeurde - zo snel mogelijk per mail naar de dienst Tijdelijke werkloosheid van het RVA-kantoor dat bevoegd is voor de maatschappelijke zetel  van het bedrijf : tijdelijkewerkloosheid.XX@rvaonem.fgov.be (vervang XX door het bevoegde werkloosheidsbureau, bijvoorbeeld voor het werkloosheidsbureau van Antwerpen is dat bv. tijdelijkewerkloosheid.antwerpen@rvaonem.fgov.be ).

De RVA verbindt zich ertoe binnen de 2 weken te antwoorden. Indien u een positief antwoord ontvangt kan u de vereenvoudigde procedure blijven toepassen tot 31 december 2020. Indien u een negatief advies krijgt, kan u terugvallen op economische werkloosheid.

Het verdere verloop van de procedure blijft ongewijzigd: geen voorafgaande kennisgeving aan de RVA, enkel aangifte van de dagen tijdelijke werkloosheid op het einde van de maand. Vergeet niet dat er sinds 13 juli wel een verplichte voorafgaande kennisgeving moet gebeuren aan de werknemer (vermelding van de periode en de dagen waarop de werknemer tijdelijk werkloos wordt gesteld).

De werkgever blijft vrijgesteld van het bezorgen van een controlekaart C3.2A aan zijn werknemers. De werknemers zijn op hun beurt vrijgesteld van het bij zich hebben en invullen van de controlekaart.

1.2 Andere reden

Wanneer u geen hard getroffen onderneming bent maar overmacht wenst in te roepen omwille van een andere reden bijvoorbeeld, wanneer een werknemer over een quarantainegetuiggeschrift beschikt en geen telewerk kan verrichten (indien de werkgever niet hard getroffen is), zal u vanaf 1 september 2020 opnieuw beroep moeten doen op de klassieke administratieve procedure van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Deze procedure is ook van toepassing op andere overmachtssituaties die niet te maken hebben met de corona pandemie, bijvoorbeeld brand in het bedrijf, (poging tot) hacking waardoor het bedrijf plat ligt, elektriciteitspanne buiten het bedrijf,…

Procedure vanaf 1 september 2020:

 • Stel de RVA in kennis van de reden van overmacht via www.socialsecuritiy.be ;
 • Overhandig maandelijks een controleformulier C 3.2A aan elke tijdelijk werkloos gestelde werknemer;
 • Verricht een elektronische aangifte - ASR scenario 2, indien de werknemer een uitkeringsaanvraag moet doen;
 • Verricht maandelijks, na afloop van de maand, een elektronische aangifte - ASR scenario 5, voor de tijdelijk werkloos gestelde werknemers.

Meer informatie kan u terugvinden in het Infoblad E 24 van de RVA.

 

2. Tijdelijke werkloosheid economische redenen

De werkgevers die niet “hard getroffen zijn “ en niet aan de voorwaarden voldoen om een beroep te kunnen doen op tijdelijke werkloosheid overmacht, kunnen terugvallen op de economische werkloosheid. De toepassingsregels ervan worden tijdelijk vanaf 1 september 2020 tot eind 2020 versoepeld.

2.1 Tijdelijke werkloosheid economische redenen - arbeiders

Voor de arbeiders wordt de maximumduur van de schorsing verlengd.

 • Bij volledige schorsing is de maximumduur 8 weken (i.p.v. 4 weken);
 • Een regeling van gedeeltelijke arbeid (de zgn. grote schorsing) die minder dan 3 arbeidsdagen per week of minder dan 1 arbeidsweek per 2 weken omvat zal kunnen worden ingevoerd voor een maximale duur van 18 weken (in plaats van de huidige 3 maanden).

Na afloop van de maximumduur (8 of 18 weken), is er een verplichte werkweek alvorens u eventueel opnieuw beroep doet op tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.

Aan de overige regels en voorwaarden wordt niet geraakt. Dit betekent o.m. dat hier wel een voorafgaande kennisgeving aan de RVA moet gebeuren (om een volledige schorsing vanaf dinsdag 1 september 2020 te laten ingaan, zal de kennisgeving uiterlijk op donderdag 27 augustus moeten gebeuren) alsook de melding van de eerste effectieve dag tijdelijke werkloosheid in de maand.

Voor de werkgevers die niet langer gebruik kunnen maken van tijdelijke werkloosheid overmacht vervalt ook de vrijstelling van het afleveren van de controlekaarten. De werkgever moet dus vanaf 1 september opnieuw een C3.2A-kaart afleveren aan zijn arbeiders.

2.2 Tijdelijke werkloosheid economische redenen - bedienden

Om gebruik te kunnen maken van het stelsel van tijdelijke werkloosheid economische redenen, moet u voldoen aan preliminaire voorwaarden (artikel 77/1 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten). Voor meer informatie, zie het infoblad E54.

De werkgever die al aan die voorwaarden voldoet, mag het klassieke stelsel van tijdelijke werkloosheid voor economische redenen voor de bedienden blijven gebruiken.

De werkgever die nog niet heeft aangetoond dat hij aan die voorafgaande voorwaarden voldoet moet:

 • ofwel aantonen dat hij voldoet aan de preliminaire voorwaarden van het normale stelsel;
 • ofwel een beroep doen op de overgangsmaatregelen bepaald door het KB nr. 46 van 26 juni 2020 voor de periode van 01.09.2020 tot en met 31.12.2020.

De werkgever kan dus kiezen tussen de algemene regeling inzake tijdelijke werkloosheid (zonder opleidingsplicht) of de overgangsregeling.

In het overgangsstelsel:

 • kan een stelsel van volledige schorsing worden aangevraagd voor 24 weken (in plaats van 16 weken);
 • kan een stelsel van deeltijdse arbeid worden aangevraagd voor 34 weken (in plaats van 26 weken).

De werkgever die de overgangsmaatregelen wil gebruiken, moet:

 • een vermindering met 10% van de omzet of van de productie bewijzen in de loop van het kwartaal dat de invoering van het stelsel van tijdelijke werkloosheid voorafgaat ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 2019;
 • 2 dagen opleiding per maand aanbieden aan de bedienden die tijdelijk werkloos worden gesteld;
 • gebonden zijn door een collectieve arbeidsovereenkomst die of een ondernemingsplan dat werd afgesloten voor de periode van 01.09.2020 tot en met 31.12.2020.

Hoogstwaarschijnlijk zal de aanvullende cao nr. 147 die op 18 maart 2020 in de Nationale Arbeidsraad is afgesloten worden verlengd tot eind 2020 (liep oorspronkelijk tot eind juni). De sociale partners zullen daarvoor in augustus de nodige stappen zetten. In dat geval is het niet meer nodig dat de onderneming een cao of een ondernemingsplan afsluit. Het zal dan volstaan dat de werkgever via het formulier C106A-CORONA-OVERGANGSTELSEL aan de RVA aantoont dat hij aan de voorwaarden (daling omzet of productie met 10%) voldoet om van de regeling gebruik te kunnen maken. Op dit formuliermoet de werkgever ook het engagement aangaan om de betrokken bedienden 2 vormingsdagen per maand aan te bieden.

Mocht cao 147 niet verlengd worden, dan moet de onderneming op haar niveau een cao afsluiten of een ondernemingsplan opmaken. In geval gebruik wordt gemaakt van een ondernemingsplan, dient in dit plan te worden aangetoond dat de onderneming in het voorafgaande kwartaal een substantiële daling van ten minste 10% van de omzet of de productie heeft gekend in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2019. Tevens moet de werkgever in het ondernemingsplan zich ertoe verbinden de betrokken bedienden 2 vormingsdagen per maand aan te bieden. Een kopie van dat plan moet overgemaakt worden aan de ondernemingsraad of bij gebrek daaraan, aan de vakbondsafvaardiging. Een goedkeuring van het ondernemingsplan door de FOD WASO is daarentegen niet vereist. Het plan moet daarom niet aan de FOD worden overgemaakt.

Om de overgangsmaatregelen te kunnen gebruiken, moet de werkgever het formulier C106A-CORONA-OVERGANGSSTELSEL aangetekend versturen naar de dienst Tijdelijke werkloosheid van het RVA-kantoor dat bevoegd is voor het ambtsgebied waar uw  maatschappelijke zetel gevestigd is. Hij moet dat ten laatste 14 dagen voor de eerste mededeling 'schorsing bedienden wegens werkgebrek' doen. Tegelijk met dit aangetekend schrijven kan de werkgever het bovenvermelde formulier ook versturen per e-mail, zodat het werkloosheidsbureau het dossier sneller kan behandelen.

Meer informatie omtrent deze overgangsregeling kan u op de website van de RVA terugvinden in het infoblad E2 en in de FAQ Corona.

Graag geven wij jullie een laatste stand van zaken van verschillende ‘Corona’-gerelateerde maatregelen, waarvan de wettelijke basis tijdens het bouwverlof gelegd werd.
We overlopen deze maatregelen hieronder opgesplitst in drie onderwerpen.

1. Tijdelijke werkloosheid overmacht Corona

Vanaf 1 september 2020 wijzigt er heel wat op het vlak van de tijdelijke werkloosheid overmacht Corona. Wij bundelden hieronder de voornaamste wijzigingen, maar verwijzen ook graag naar het volledige infoblad op de website van de RVA.

De huidige vereenvoudigde administratieve procedure voor tijdelijke werkloosheid overmacht Corona eindigt op 31/08/2020.

Concreet betekent dit wanneer u vanaf 01/09/2020 beroep moet doen op tijdelijke werkloosheid, de vroegere klassieke administratieve procedure doorlopen moet worden.

Tot en met 31/08/2020 kan tijdelijke werkloosheid overmacht Corona ook toegepast worden in situaties die een economische oorzaak hebben.

Dit verandert vanaf 1 september 2020 : vanaf dan is er dan opnieuw een onderscheid tussen tijdelijke werkloosheid overmacht en tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.

Onder overmacht verstaan we een “plotse, onvoorzienbare gebeurtenis, die buiten de wil van de partijen om, de uitvoering van de arbeidsovereenkomst onmogelijk maken”. Voorbeelden hiervan zijn: een brand in een bedrijf, een elektriciteitspanne buiten het bedrijf, een werknemer beschikt over een quarantaine-getuigschrift, …

Kunt u uw werknemers niet tewerkstellen omwille van gebrek aan werk door economische aard, dan kan u enkel tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen inroepen.

Voor beide types tijdelijke werkloosheid is de volledige administratieve procedure terug opnieuw van toepassing vanaf 1 september 2020.

Er zijn echter uitzonderingen, namelijk voor :

1.1 Hard getroffen sectoren of ondernemingen:

Enkel de sectoren en ondernemingen die uitzonderlijk hard getroffen zijn door de crisis, mogen de lopende vereenvoudigde administratieve procedure blijven toepassen tot en met 31/12/2020.

De sectoren die uitzonderlijk hard getroffen zijn, worden formeel vastgelegd door de Minister van Werk en zullen nog gecommuniceerd worden. Vermoedelijk zal de horeca en de evenementensector hier onder vallen.

De ondernemingen die menen in aanmerking te komen om verder de vereenvoudigde procedure te mogen toepassen, en hiervoor zekerheid willen op korte termijn, kunnen het volgende criterium van uitzonderlijk hard getroffen onderneming toepassen:

Een uitzonderlijk hard getroffen onderneming is een werkgever die tijdens het tweede kwartaal 2020 voor minstens 20% van de normaal gewerkte arbeidstijd tijdelijke werkloosheid heeft toegepast. Zowel de dagen tijdelijke werkloosheid wegens corona als de eventuele dagen tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen, voor arbeiders en bedienden, komen in aanmerking.

Ons sociaal secretariaat gaat voor alle ondernemingen deze 20%-berekening eerstdaags uitvoeren en stelt de bedrijven van het resultaat in kennis. Samen met dit rapport zal er een formulier C106A-CORONA-HGO afgeleverd worden. Deze moet u per mail verzenden naar de dienst tijdelijke werkloosheid van het werkloosheidsbureau bevoegd voor de gemeente waar uw maatschappelijke zetel gevestigd is.

Krijgt u van de RVA een positief antwoord, dan kan u verder de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht toepassen vanaf 01/09/2020 t.e.m. 31/12/2020. U geeft ons dan enkel de dagen van de tijdelijke werkloosheid-overmacht door voor de loonberekening en voltooit de meldingsplicht aan uw werknemer(s).

Is het antwoord negatief kan u nagaan of u, mits het volgen van de administratieve procedure, beroep kan doen op tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.

1.2 Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen

Tijdens de periode 01/09/2020 – 31/12/2020 zijn er soepelere voorwaarden om beroep te doen op tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.

Arbeiders

De wettelijke maximumduur van de schorsing van de arbeidsovereenkomst wordt verhoogd:

 • een stelsel van volledige schorsing kan worden aangevraagd voor 8 weken (in plaats van 4 weken);
 • een stelsel van grote schorsing (*) kan worden aangevraagd voor 18 weken (in plaats van 3 maanden).

Na afloop van de maximumduur (8 of 18 weken), is er een verplichte werkweek alvorens u eventueel opnieuw beroep doet op tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.

Bedienden

Als werkgever zijn er voorafgaande voorwaarden (Infoblad E54) waaraan u moet voldoen om tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen in te roepen voor uw bedienden.

Heeft u in het verleden al een aanvraag ingediend en goedkeuring bekomen, dan kan u beroep doen op de procedure tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.

Heeft u nog nooit beroep gedaan op tijdelijke werkloosheid voor bedienden – afgezien van de periode sinds maart wegens het coronavirus - , kunt u een aanvraag doen via het zogenaamde overgangsstelsel.

De werkgever die de overgangsmaatregelen wil gebruiken, moet:

 • een vermindering met 10% van de omzet of van de productie bewijzen in de loop van het kwartaal dat de invoering van het stelsel van tijdelijke werkloosheid voorafgaat ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 2019;
 • 2 dagen opleiding per maand aanbieden aan de bedienden die tijdelijk werkloos worden gesteld;
 • gebonden zijn door een collectieve arbeidsovereenkomst die of een ondernemingsplan dat werd afgesloten voor de periode van 01.09.2020 tot en met 31.12.2020.

Om gebruik te maken van de overgangsmaatregelen, moet u als werkgever het formulier C106A-CORONA-OVERGANGSSTELSEL aangetekend versturen naar de dienst Tijdelijke werkloosheid van het RVA-kantoor dat bevoegd is in functie van de maatschappelijke zetel. U doet dat ten laatste 14 dagen voor de eerste mededeling 'schorsing bedienden wegens werkgebrek'.

U bent als werkgever uiteraard vrij om de klassieke procedure aan te vragen, dan wel de aanvraag via het overgangsstelsel te doen. Gebruikmakend van de overgangsmaatregel bent u als werkgever verplicht om twee vormingsdagen per maand aan te bieden aan de bedienden die tijdelijk werkloos worden gesteld.

De volledige informatie over de overgangsmaatregelen tijdelijke werkloosheid, en de verschillen met de gewone stelsels, vindt u op de website van de RVA.

Vanaf augustus 2020 zal tijdelijke werkloosheid overmacht aan ons doorgegeven moeten worden met een nieuwe looncode 0987.

 

2. Consumptiecheques:

De federale overheid heeft de consumptiecheque in het leven geroepen als steunmaatregel om het hoofd te bieden aan de coronacrisis. De cheque heeft als doel om de werknemers meer koopkracht te geven en de zwaarst getroffen sectoren te steunen.

De consumptiecheque is vrijgesteld van RSZ en bedrijfsvoorheffing voor de werknemer en is bijkomend aftrekbaar als beroepskost voor de werkgever.

De toekenning van de consumptiecheques moet schriftelijk geregeld worden in een sectorale cao, een ondernemings-cao of individuele overeenkomsten met de werknemers indien er geen syndicale afvaardiging binnen het bedrijf is. Wij kunnen u een voorbeeld van een individuele overeenkomst bezorgen.

Het maximumbedrag per werknemer bedraagt €300 en mag geen bestaande voordelen vervangen. De consumptiecheque wordt aan alle personeelsleden toegekend, of aan een objectief afgebakende personeelsgroep (cfr. de maaltijdcheques).

De werknemer kan de consumptiecheques spenderen in zwaar getroffen sectoren zoals de horeca, de cultuursector en die van de sportverenigingen.

De consumptiecheques kunnen tot 31/12/2020 toegekend worden, ze blijven geldig tot 07/06/2021.

De papieren consumptiecheques kunnen besteld worden bij Edenred & Sodexo, Monizze biedt ze ook elektronisch aan. Als u consumptiecheques aan uw werknemers toekent, dienen wij ze ook op te nemen in de loonverwerking.

 

3. Vrijstelling Bedrijfsvoorheffing Corona

De overheid heeft als steunmaatregel voor de werkgevers ten tijde van deze economische crisis een loonlastenverlaging goedgekeurd. De wet van 15 juli 2020 houdende diverse fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie, zorgt voor een mogelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Dit voor de betalingen van de bedrijfsvoorheffing voor de maanden juni, juli en augustus 2020.

De vrijstelling geldt enkel voor bedrijfsvoorheffing voorkomend uit de lonen van werknemers. Zodoende wil de overheid de personeelskost verlagen voor de ondernemingen en de tewerkstelling beschermen.  


Hoeveel bedraagt deze vrijstelling?

Zij komt overeen met :

50% van het verschil tussen het totale bedrijfsvoorheffingsbedrag van de maand waarop de doorstorting betrekking heeft (juni, juli of augustus 2020) en het totale bedrijfsvoorheffingsbedrag van de maand mei 2020 (de referentiemaand).


Voorbeeld: Vrijstelling BV juni = (BV juni - BV mei)/2


De bedrijfsvoorheffing mag niet voorkomen uit achterstallige loonbetalingen, eindejaarspremies, vakantiegelden,… maar dus enkel uit belastbare bezoldigingen voor de werknemersprestaties van de drie vermelde maanden.

Deze vrijstelling is combineerbaar met andere vrijstellingen voor bedrijfsvoorheffing waarop de onderneming aanspraak kan maken waardoor er ook een overdracht van saldo aan te crediteren bedrijfsvoorheffing mag plaatsvinden naar een volgende maand toe. Echter niet naar een volgend kalenderjaar.
Het totale bedrag aan vrijgestelde bedrijfsvoorheffing mag over drie maanden niet meer bedragen dan 20 miljoen Euro.


Welke voorwaarden voor de ondernemingen?

Belangrijk om te weten is dat de wetgeving uitsluitend bedoeld is voor werkgevers die voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • De werkgever heeft tussen 12 maart en 31 mei 2020 voor een ononderbroken periode van 30 opeenvolgende kalenderdagen een beroep gedaan op tijdelijke werkloosheid omwille van corona. Het is niet vereist dat alle werknemers in de onderneming tijdelijk werkloos waren. Het volstaat dat er elke dag van de betrokken periode minstens één werknemer tijdelijk werkloos was binnen de onderneming. Bovendien moet dit niet noodzakelijk altijd dezelfde persoon Een systeem waarbij de werknemers alternerend tijdelijk werkloos waren, komt ook in aanmerking.
 • De werkgever heeft tussen 12 maart en 31 december 2020 geen uitkering betaald aan de aandeelhouders onder de vorm van een inkoop van eigen aandelen of een toekenning of uitkering van dividenden, met inbegrip van de uitkering van liquidatiereserves, een kapitaalvermindering of elke andere vermindering of verdeling van het eigen vermogen.
 • De werkgever heeft geen link met een vennootschap in een belastingparadijs of verricht ook geen betalingen aan deze vennootschappen, tenzij wanneer de betaling gerechtvaardigd is.

Aangezien we niet over alle informatie over deze drie voorwaarden beschikken om de vrijstelling automatisch te kunnen toepassen, zullen we een verklaring op eer vanwege de werkgever vragen vooraleer we de vermindering effectief berekenen.

 

Vanaf wanneer is de vrijstelling bedrijfsvoorheffing toepasbaar?

 

Momenteel bevat de wetgeving nog heel wat onduidelijkheden en wacht de Unie van Sociaal Secretariaten nog op verduidelijking via een circulaire van FOD Financiën.

Vermits juni al is afgesloten, en de betalingen van de bedrijfsvoorheffing al gedaan zijn, zal er een retroactieve berekening door ons gebeuren. Daarna zal de vermindering verrekend worden of terugbetaald wordt door de FOD Financiën.

Voor de maand juli blijft de betaaltermijn voor de volledige bedrijfsvoorheffing ook onveranderd.

Vanaf het ogenblik dat wij deze vermindering (retroactief) kunnen berekenen, nemen wij contact met de aangesloten bedrijven op.

Sociaal secretariaat voor
het bouwbedrijf en
aanverwante sectoren

Tel. 03 203 44 11  •  Fax. 03 232 63 75

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

VAKANTIEREGELING BOUWSCTOR 2021

In overleg met de sociale partners beveelt de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen voor de Provincie Antwerpen volgende vakantieregeling voor 2021 aan: • collectieve sluiting van maandag, 12 juli 2021 tot en met vrijdag, 30 juli 2021 (= 14 WD/5-dagenweek); • daar in 2021 de maximale vakantieduur 20 dagen bedraagt, hebben de werknemers dus nog recht op maximaal zes dagen.

INHAALRUSTDAGEN

Naast de 20 dagen vakantie waarop de werknemers maximaal aanspraak kunnen maken, hebben zij in het kader van de arbeidsduurvermindering in 2021 recht op 12 inhaalrustdagen, waarvan de data in het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf als volgt zijn vastgesteld en waarvan niet mag worden afgeweken (behalve in de regelgeving voorziene uitzonderingen): • Dinsdag, 6 april 2021; • Woensdag, 7 april 2021; • Donderdag, 8 april 2021; • Vrijdag, 9 april 2021; • Dinsdag, 2 november 2021; • woensdag, 3 november 2021; • vrijdag, 12 november 2021; • de eindejaarsperiode vanaf maandag, 24 december 2021 tot en met vrijdag, 31 december 2021 (= 5 inhaalrustdagen).

Vanaf 1 september 2020 worden er heel wat wijzigingen doorgevoerd aan de toepassing van de tijdelijke werkloosheid overmacht Corona. Sinds het uitbreken van de coronacrisis in maart ll. aanvaardt de RVA een soepele toepassing van het begrip overmacht en konden ondernemingen gebruikmaken van een vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid. Dit coronastelsel is verschillende keren verlengd en geldt nog tot 31 augustus 2020.

Deze soepele en eenvoudige vorm van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zal van 1 september 2020 enkel nog voor de hardst getroffen sectoren en ondernemingen behouden blijven. Voor de periode van 1 september 2020 t/m 31 december 2020 zullen er wel versoepelingen doorgevoerd worden aan de toepassing van de tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.

Een lijst van uitzonderlijk hard getroffen sectoren is ondertussen gepubliceerd door de Minister van Werk.

1. Tijdelijke werkloosheid overmacht “corona”

1.1 Hard getroffen ondernemingen

Om vanaf 1 september 2020 nog een beroep te kunnen doen op de vereenvoudigde procedure van tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht ingevolge de COVID-19 crisis, moet de onderneming uitzonderlijk hard getroffen zijn door de coronacrisis.

Hieronder wordt verstaan de werkgever die :

 • tijdens het tweede kwartaal van 2020;
 • een aantal dagen tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen en wegens overmacht ‘corona’ heeft gekend ;
 • van ten minste 20% van het globaal aantal aan de RSZ aangegeven dagen (arbeiders en bedienden samen), met uitsluiting van de dagen die op de DmfA-aangifte worden aangegeven met codes 30, 50, 51 en 52.

Dienstbetoon heeft begin augustus deze berekening gemaakt en de hard getroffen ondernemingen uitvoerig hierover gedocumenteerd.

De werkgever die verder wenst gebruik te maken van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona, moet via het formulier C106A-CORONA-HGO aan de RVA aantonen dat hij aan de voormelde voorwaarden voldoet. Verstuur dit formulier -als dit nog niet gebeurde - zo snel mogelijk per mail naar de dienst Tijdelijke werkloosheid van het RVA-kantoor dat bevoegd is voor de maatschappelijke zetel  van het bedrijf : tijdelijkewerkloosheid.XX@rvaonem.fgov.be (vervang XX door het bevoegde werkloosheidsbureau, bijvoorbeeld voor het werkloosheidsbureau van Antwerpen is dat bv. tijdelijkewerkloosheid.antwerpen@rvaonem.fgov.be ).

De RVA verbindt zich ertoe binnen de 2 weken te antwoorden. Indien u een positief antwoord ontvangt kan u de vereenvoudigde procedure blijven toepassen tot 31 december 2020. Indien u een negatief advies krijgt, kan u terugvallen op economische werkloosheid.

Het verdere verloop van de procedure blijft ongewijzigd: geen voorafgaande kennisgeving aan de RVA, enkel aangifte van de dagen tijdelijke werkloosheid op het einde van de maand. Vergeet niet dat er sinds 13 juli wel een verplichte voorafgaande kennisgeving moet gebeuren aan de werknemer (vermelding van de periode en de dagen waarop de werknemer tijdelijk werkloos wordt gesteld).

De werkgever blijft vrijgesteld van het bezorgen van een controlekaart C3.2A aan zijn werknemers. De werknemers zijn op hun beurt vrijgesteld van het bij zich hebben en invullen van de controlekaart.

1.2 Andere reden

Wanneer u geen hard getroffen onderneming bent maar overmacht wenst in te roepen omwille van een andere reden bijvoorbeeld, wanneer een werknemer over een quarantainegetuiggeschrift beschikt en geen telewerk kan verrichten (indien de werkgever niet hard getroffen is), zal u vanaf 1 september 2020 opnieuw beroep moeten doen op de klassieke administratieve procedure van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Deze procedure is ook van toepassing op andere overmachtssituaties die niet te maken hebben met de corona pandemie, bijvoorbeeld brand in het bedrijf, (poging tot) hacking waardoor het bedrijf plat ligt, elektriciteitspanne buiten het bedrijf,…

Procedure vanaf 1 september 2020:

 • Stel de RVA in kennis van de reden van overmacht via www.socialsecuritiy.be ;
 • Overhandig maandelijks een controleformulier C 3.2A aan elke tijdelijk werkloos gestelde werknemer;
 • Verricht een elektronische aangifte - ASR scenario 2, indien de werknemer een uitkeringsaanvraag moet doen;
 • Verricht maandelijks, na afloop van de maand, een elektronische aangifte - ASR scenario 5, voor de tijdelijk werkloos gestelde werknemers.

Meer informatie kan u terugvinden in het Infoblad E 24 van de RVA.

 

2. Tijdelijke werkloosheid economische redenen

De werkgevers die niet “hard getroffen zijn “ en niet aan de voorwaarden voldoen om een beroep te kunnen doen op tijdelijke werkloosheid overmacht, kunnen terugvallen op de economische werkloosheid. De toepassingsregels ervan worden tijdelijk vanaf 1 september 2020 tot eind 2020 versoepeld.

2.1 Tijdelijke werkloosheid economische redenen - arbeiders

Voor de arbeiders wordt de maximumduur van de schorsing verlengd.

 • Bij volledige schorsing is de maximumduur 8 weken (i.p.v. 4 weken);
 • Een regeling van gedeeltelijke arbeid (de zgn. grote schorsing) die minder dan 3 arbeidsdagen per week of minder dan 1 arbeidsweek per 2 weken omvat zal kunnen worden ingevoerd voor een maximale duur van 18 weken (in plaats van de huidige 3 maanden).

Na afloop van de maximumduur (8 of 18 weken), is er een verplichte werkweek alvorens u eventueel opnieuw beroep doet op tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.

Aan de overige regels en voorwaarden wordt niet geraakt. Dit betekent o.m. dat hier wel een voorafgaande kennisgeving aan de RVA moet gebeuren (om een volledige schorsing vanaf dinsdag 1 september 2020 te laten ingaan, zal de kennisgeving uiterlijk op donderdag 27 augustus moeten gebeuren) alsook de melding van de eerste effectieve dag tijdelijke werkloosheid in de maand.

Voor de werkgevers die niet langer gebruik kunnen maken van tijdelijke werkloosheid overmacht vervalt ook de vrijstelling van het afleveren van de controlekaarten. De werkgever moet dus vanaf 1 september opnieuw een C3.2A-kaart afleveren aan zijn arbeiders.

2.2 Tijdelijke werkloosheid economische redenen - bedienden

Om gebruik te kunnen maken van het stelsel van tijdelijke werkloosheid economische redenen, moet u voldoen aan preliminaire voorwaarden (artikel 77/1 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten). Voor meer informatie, zie het infoblad E54.

De werkgever die al aan die voorwaarden voldoet, mag het klassieke stelsel van tijdelijke werkloosheid voor economische redenen voor de bedienden blijven gebruiken.

De werkgever die nog niet heeft aangetoond dat hij aan die voorafgaande voorwaarden voldoet moet:

 • ofwel aantonen dat hij voldoet aan de preliminaire voorwaarden van het normale stelsel;
 • ofwel een beroep doen op de overgangsmaatregelen bepaald door het KB nr. 46 van 26 juni 2020 voor de periode van 01.09.2020 tot en met 31.12.2020.

De werkgever kan dus kiezen tussen de algemene regeling inzake tijdelijke werkloosheid (zonder opleidingsplicht) of de overgangsregeling.

In het overgangsstelsel:

 • kan een stelsel van volledige schorsing worden aangevraagd voor 24 weken (in plaats van 16 weken);
 • kan een stelsel van deeltijdse arbeid worden aangevraagd voor 34 weken (in plaats van 26 weken).

De werkgever die de overgangsmaatregelen wil gebruiken, moet:

 • een vermindering met 10% van de omzet of van de productie bewijzen in de loop van het kwartaal dat de invoering van het stelsel van tijdelijke werkloosheid voorafgaat ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 2019;
 • 2 dagen opleiding per maand aanbieden aan de bedienden die tijdelijk werkloos worden gesteld;
 • gebonden zijn door een collectieve arbeidsovereenkomst die of een ondernemingsplan dat werd afgesloten voor de periode van 01.09.2020 tot en met 31.12.2020.

Hoogstwaarschijnlijk zal de aanvullende cao nr. 147 die op 18 maart 2020 in de Nationale Arbeidsraad is afgesloten worden verlengd tot eind 2020 (liep oorspronkelijk tot eind juni). De sociale partners zullen daarvoor in augustus de nodige stappen zetten. In dat geval is het niet meer nodig dat de onderneming een cao of een ondernemingsplan afsluit. Het zal dan volstaan dat de werkgever via het formulier C106A-CORONA-OVERGANGSTELSEL aan de RVA aantoont dat hij aan de voorwaarden (daling omzet of productie met 10%) voldoet om van de regeling gebruik te kunnen maken. Op dit formuliermoet de werkgever ook het engagement aangaan om de betrokken bedienden 2 vormingsdagen per maand aan te bieden.

Mocht cao 147 niet verlengd worden, dan moet de onderneming op haar niveau een cao afsluiten of een ondernemingsplan opmaken. In geval gebruik wordt gemaakt van een ondernemingsplan, dient in dit plan te worden aangetoond dat de onderneming in het voorafgaande kwartaal een substantiële daling van ten minste 10% van de omzet of de productie heeft gekend in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2019. Tevens moet de werkgever in het ondernemingsplan zich ertoe verbinden de betrokken bedienden 2 vormingsdagen per maand aan te bieden. Een kopie van dat plan moet overgemaakt worden aan de ondernemingsraad of bij gebrek daaraan, aan de vakbondsafvaardiging. Een goedkeuring van het ondernemingsplan door de FOD WASO is daarentegen niet vereist. Het plan moet daarom niet aan de FOD worden overgemaakt.

Om de overgangsmaatregelen te kunnen gebruiken, moet de werkgever het formulier C106A-CORONA-OVERGANGSSTELSEL aangetekend versturen naar de dienst Tijdelijke werkloosheid van het RVA-kantoor dat bevoegd is voor het ambtsgebied waar uw  maatschappelijke zetel gevestigd is. Hij moet dat ten laatste 14 dagen voor de eerste mededeling 'schorsing bedienden wegens werkgebrek' doen. Tegelijk met dit aangetekend schrijven kan de werkgever het bovenvermelde formulier ook versturen per e-mail, zodat het werkloosheidsbureau het dossier sneller kan behandelen.

Meer informatie omtrent deze overgangsregeling kan u op de website van de RVA terugvinden in het infoblad E2 en in de FAQ Corona.

Graag geven wij jullie een laatste stand van zaken van verschillende ‘Corona’-gerelateerde maatregelen, waarvan de wettelijke basis tijdens het bouwverlof gelegd werd.
We overlopen deze maatregelen hieronder opgesplitst in drie onderwerpen.

1. Tijdelijke werkloosheid overmacht Corona

Vanaf 1 september 2020 wijzigt er heel wat op het vlak van de tijdelijke werkloosheid overmacht Corona. Wij bundelden hieronder de voornaamste wijzigingen, maar verwijzen ook graag naar het volledige infoblad op de website van de RVA.

De huidige vereenvoudigde administratieve procedure voor tijdelijke werkloosheid overmacht Corona eindigt op 31/08/2020.

Concreet betekent dit wanneer u vanaf 01/09/2020 beroep moet doen op tijdelijke werkloosheid, de vroegere klassieke administratieve procedure doorlopen moet worden.

Tot en met 31/08/2020 kan tijdelijke werkloosheid overmacht Corona ook toegepast worden in situaties die een economische oorzaak hebben.

Dit verandert vanaf 1 september 2020 : vanaf dan is er dan opnieuw een onderscheid tussen tijdelijke werkloosheid overmacht en tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.

Onder overmacht verstaan we een “plotse, onvoorzienbare gebeurtenis, die buiten de wil van de partijen om, de uitvoering van de arbeidsovereenkomst onmogelijk maken”. Voorbeelden hiervan zijn: een brand in een bedrijf, een elektriciteitspanne buiten het bedrijf, een werknemer beschikt over een quarantaine-getuigschrift, …

Kunt u uw werknemers niet tewerkstellen omwille van gebrek aan werk door economische aard, dan kan u enkel tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen inroepen.

Voor beide types tijdelijke werkloosheid is de volledige administratieve procedure terug opnieuw van toepassing vanaf 1 september 2020.

Er zijn echter uitzonderingen, namelijk voor :

1.1 Hard getroffen sectoren of ondernemingen:

Enkel de sectoren en ondernemingen die uitzonderlijk hard getroffen zijn door de crisis, mogen de lopende vereenvoudigde administratieve procedure blijven toepassen tot en met 31/12/2020.

De sectoren die uitzonderlijk hard getroffen zijn, worden formeel vastgelegd door de Minister van Werk en zullen nog gecommuniceerd worden. Vermoedelijk zal de horeca en de evenementensector hier onder vallen.

De ondernemingen die menen in aanmerking te komen om verder de vereenvoudigde procedure te mogen toepassen, en hiervoor zekerheid willen op korte termijn, kunnen het volgende criterium van uitzonderlijk hard getroffen onderneming toepassen:

Een uitzonderlijk hard getroffen onderneming is een werkgever die tijdens het tweede kwartaal 2020 voor minstens 20% van de normaal gewerkte arbeidstijd tijdelijke werkloosheid heeft toegepast. Zowel de dagen tijdelijke werkloosheid wegens corona als de eventuele dagen tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen, voor arbeiders en bedienden, komen in aanmerking.

Ons sociaal secretariaat gaat voor alle ondernemingen deze 20%-berekening eerstdaags uitvoeren en stelt de bedrijven van het resultaat in kennis. Samen met dit rapport zal er een formulier C106A-CORONA-HGO afgeleverd worden. Deze moet u per mail verzenden naar de dienst tijdelijke werkloosheid van het werkloosheidsbureau bevoegd voor de gemeente waar uw maatschappelijke zetel gevestigd is.

Krijgt u van de RVA een positief antwoord, dan kan u verder de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht toepassen vanaf 01/09/2020 t.e.m. 31/12/2020. U geeft ons dan enkel de dagen van de tijdelijke werkloosheid-overmacht door voor de loonberekening en voltooit de meldingsplicht aan uw werknemer(s).

Is het antwoord negatief kan u nagaan of u, mits het volgen van de administratieve procedure, beroep kan doen op tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.

1.2 Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen

Tijdens de periode 01/09/2020 – 31/12/2020 zijn er soepelere voorwaarden om beroep te doen op tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.

Arbeiders

De wettelijke maximumduur van de schorsing van de arbeidsovereenkomst wordt verhoogd:

 • een stelsel van volledige schorsing kan worden aangevraagd voor 8 weken (in plaats van 4 weken);
 • een stelsel van grote schorsing (*) kan worden aangevraagd voor 18 weken (in plaats van 3 maanden).

Na afloop van de maximumduur (8 of 18 weken), is er een verplichte werkweek alvorens u eventueel opnieuw beroep doet op tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.

Bedienden

Als werkgever zijn er voorafgaande voorwaarden (Infoblad E54) waaraan u moet voldoen om tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen in te roepen voor uw bedienden.

Heeft u in het verleden al een aanvraag ingediend en goedkeuring bekomen, dan kan u beroep doen op de procedure tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.

Heeft u nog nooit beroep gedaan op tijdelijke werkloosheid voor bedienden – afgezien van de periode sinds maart wegens het coronavirus - , kunt u een aanvraag doen via het zogenaamde overgangsstelsel.

De werkgever die de overgangsmaatregelen wil gebruiken, moet:

 • een vermindering met 10% van de omzet of van de productie bewijzen in de loop van het kwartaal dat de invoering van het stelsel van tijdelijke werkloosheid voorafgaat ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 2019;
 • 2 dagen opleiding per maand aanbieden aan de bedienden die tijdelijk werkloos worden gesteld;
 • gebonden zijn door een collectieve arbeidsovereenkomst die of een ondernemingsplan dat werd afgesloten voor de periode van 01.09.2020 tot en met 31.12.2020.

Om gebruik te maken van de overgangsmaatregelen, moet u als werkgever het formulier C106A-CORONA-OVERGANGSSTELSEL aangetekend versturen naar de dienst Tijdelijke werkloosheid van het RVA-kantoor dat bevoegd is in functie van de maatschappelijke zetel. U doet dat ten laatste 14 dagen voor de eerste mededeling 'schorsing bedienden wegens werkgebrek'.

U bent als werkgever uiteraard vrij om de klassieke procedure aan te vragen, dan wel de aanvraag via het overgangsstelsel te doen. Gebruikmakend van de overgangsmaatregel bent u als werkgever verplicht om twee vormingsdagen per maand aan te bieden aan de bedienden die tijdelijk werkloos worden gesteld.

De volledige informatie over de overgangsmaatregelen tijdelijke werkloosheid, en de verschillen met de gewone stelsels, vindt u op de website van de RVA.

Vanaf augustus 2020 zal tijdelijke werkloosheid overmacht aan ons doorgegeven moeten worden met een nieuwe looncode 0987.

 

2. Consumptiecheques:

De federale overheid heeft de consumptiecheque in het leven geroepen als steunmaatregel om het hoofd te bieden aan de coronacrisis. De cheque heeft als doel om de werknemers meer koopkracht te geven en de zwaarst getroffen sectoren te steunen.

De consumptiecheque is vrijgesteld van RSZ en bedrijfsvoorheffing voor de werknemer en is bijkomend aftrekbaar als beroepskost voor de werkgever.

De toekenning van de consumptiecheques moet schriftelijk geregeld worden in een sectorale cao, een ondernemings-cao of individuele overeenkomsten met de werknemers indien er geen syndicale afvaardiging binnen het bedrijf is. Wij kunnen u een voorbeeld van een individuele overeenkomst bezorgen.

Het maximumbedrag per werknemer bedraagt €300 en mag geen bestaande voordelen vervangen. De consumptiecheque wordt aan alle personeelsleden toegekend, of aan een objectief afgebakende personeelsgroep (cfr. de maaltijdcheques).

De werknemer kan de consumptiecheques spenderen in zwaar getroffen sectoren zoals de horeca, de cultuursector en die van de sportverenigingen.

De consumptiecheques kunnen tot 31/12/2020 toegekend worden, ze blijven geldig tot 07/06/2021.

De papieren consumptiecheques kunnen besteld worden bij Edenred & Sodexo, Monizze biedt ze ook elektronisch aan. Als u consumptiecheques aan uw werknemers toekent, dienen wij ze ook op te nemen in de loonverwerking.

 

3. Vrijstelling Bedrijfsvoorheffing Corona

De overheid heeft als steunmaatregel voor de werkgevers ten tijde van deze economische crisis een loonlastenverlaging goedgekeurd. De wet van 15 juli 2020 houdende diverse fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie, zorgt voor een mogelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Dit voor de betalingen van de bedrijfsvoorheffing voor de maanden juni, juli en augustus 2020.

De vrijstelling geldt enkel voor bedrijfsvoorheffing voorkomend uit de lonen van werknemers. Zodoende wil de overheid de personeelskost verlagen voor de ondernemingen en de tewerkstelling beschermen.  


Hoeveel bedraagt deze vrijstelling?

Zij komt overeen met :

50% van het verschil tussen het totale bedrijfsvoorheffingsbedrag van de maand waarop de doorstorting betrekking heeft (juni, juli of augustus 2020) en het totale bedrijfsvoorheffingsbedrag van de maand mei 2020 (de referentiemaand).


Voorbeeld: Vrijstelling BV juni = (BV juni - BV mei)/2


De bedrijfsvoorheffing mag niet voorkomen uit achterstallige loonbetalingen, eindejaarspremies, vakantiegelden,… maar dus enkel uit belastbare bezoldigingen voor de werknemersprestaties van de drie vermelde maanden.

Deze vrijstelling is combineerbaar met andere vrijstellingen voor bedrijfsvoorheffing waarop de onderneming aanspraak kan maken waardoor er ook een overdracht van saldo aan te crediteren bedrijfsvoorheffing mag plaatsvinden naar een volgende maand toe. Echter niet naar een volgend kalenderjaar.
Het totale bedrag aan vrijgestelde bedrijfsvoorheffing mag over drie maanden niet meer bedragen dan 20 miljoen Euro.


Welke voorwaarden voor de ondernemingen?

Belangrijk om te weten is dat de wetgeving uitsluitend bedoeld is voor werkgevers die voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • De werkgever heeft tussen 12 maart en 31 mei 2020 voor een ononderbroken periode van 30 opeenvolgende kalenderdagen een beroep gedaan op tijdelijke werkloosheid omwille van corona. Het is niet vereist dat alle werknemers in de onderneming tijdelijk werkloos waren. Het volstaat dat er elke dag van de betrokken periode minstens één werknemer tijdelijk werkloos was binnen de onderneming. Bovendien moet dit niet noodzakelijk altijd dezelfde persoon Een systeem waarbij de werknemers alternerend tijdelijk werkloos waren, komt ook in aanmerking.
 • De werkgever heeft tussen 12 maart en 31 december 2020 geen uitkering betaald aan de aandeelhouders onder de vorm van een inkoop van eigen aandelen of een toekenning of uitkering van dividenden, met inbegrip van de uitkering van liquidatiereserves, een kapitaalvermindering of elke andere vermindering of verdeling van het eigen vermogen.
 • De werkgever heeft geen link met een vennootschap in een belastingparadijs of verricht ook geen betalingen aan deze vennootschappen, tenzij wanneer de betaling gerechtvaardigd is.

Aangezien we niet over alle informatie over deze drie voorwaarden beschikken om de vrijstelling automatisch te kunnen toepassen, zullen we een verklaring op eer vanwege de werkgever vragen vooraleer we de vermindering effectief berekenen.

 

Vanaf wanneer is de vrijstelling bedrijfsvoorheffing toepasbaar?

 

Momenteel bevat de wetgeving nog heel wat onduidelijkheden en wacht de Unie van Sociaal Secretariaten nog op verduidelijking via een circulaire van FOD Financiën.

Vermits juni al is afgesloten, en de betalingen van de bedrijfsvoorheffing al gedaan zijn, zal er een retroactieve berekening door ons gebeuren. Daarna zal de vermindering verrekend worden of terugbetaald wordt door de FOD Financiën.

Voor de maand juli blijft de betaaltermijn voor de volledige bedrijfsvoorheffing ook onveranderd.

Vanaf het ogenblik dat wij deze vermindering (retroactief) kunnen berekenen, nemen wij contact met de aangesloten bedrijven op.