Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

Op 1 september 2019  werd het betaald educatief verlof door het Vlaams Opleidingsverlof vervangen in Vlaanderen.

Om terugbetaling van de opgenomen opleidingsverlofuren te bekomen, dient er binnen de 3 maanden na de start van de opleiding al on line één en ander door de werkgever ondernomen te worden, waarbij ons sociaal secretariaat een actieve begeleidende rol kan spelen.

Daarom willen wij enkele hoofdprincipes van de nieuwe reglementering al kort voor u samenvatten.

Voor opleidingen die vanaf 1 september 2019  starten kan een werknemer maximaal 125 uur opleidingsverlof opnemen. Voor deeltijdse werknemers wordt het verlof  pro rata berekend. Er is wel minimum een halftijdse tewerkstelling vereist. Enkel voor opleidingen die opgenomen werden in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives kan opleidingsverlof genomen worden.

De Vlaamse Overheid betaalt aan de werkgever een forfaitair bedrag terug (21,30 EUR/uur). De terugbetaling verloopt voortaan digitaal via het WSE-loket van de Vlaamse overheid.

Belangrijk is dat de aanvraag tot terugbetaling binnen de drie maanden na de start  van de opleiding online ingediend moet zijn. Concreet: voor nieuwe opleidingen die startten op 1 september 2019  is 30 november 2019 al de deadline voor indiening.   U kan als werkgever zelf deze aanvraag tot terugbetaling via het WSE-loket online indienen, of wij kunnen hiervoor ook zorgen.  In het laatste geval dienen wij hiervoor een opdrachtbevestiging (zie model waarvan u hier de link vindt)  van u te ontvangen en moeten wij zeker tijdig het inschrijvingsattest voor de opleiding ontvangen naast enkele andere inlichtingen zoals het bankrekeningnummer van de onderneming, contactpersoon in de onderneming, mailgegevens van de werknemer, …. 

Een belangrijk gegeven is dat de werknemer alleszins het ‘attest van inschrijving’ ten laatste op:

 • 31 oktober van het lopende schooljaar;
 • of binnen 15 dagen na inschrijving voor een opleiding;
 • of binnen 15 dagen na verandering van werkgever.

aan de werkgever moet bezorgen, om opleidingsverlof op te kunnen nemen.

Tot slot : Het betaald educatief verlof is nog niet volledig afgeschaft. Indien uw werknemer vorig schooljaar 2018-2019 gebruik maakte van educatief verlof en dit jaar zijn opleiding verder zet, dan blijft de regeling educatief verlof van toepassing  Wat impliceert dat de oude manier van indienen van de terugbetalingsaanvraag na het einde  van de opleding en uiterlijk tot eind 2021 blijft gelden.  Ook in Brussel en Wallonïë blijft het educatief verlof voorlopig nog bestaan.

Volgt uw werknemer dit schooljaar een nieuwe opleiding en wenst hij opleidingsverlof te nemen, zorg er dan zeker voor dat er binnen de 3 maanden na de start van de opleding een aanvraag tot terugbetaling online wordt ingediend (eventueel via ons).

Contacteer ons zeker ingeval van verdere vragen.

Onder de rubriek Actualiteit - Lonen Elektriciens kunt u de loonschalen voor de elektriciens - PC 149.01 terugvinden, geldig vanaf 1 juli 2019.

De link naar deze pagina vindt u hier.

 

Nadat in juli al een aantal uitvoeringscao’s waren gesloten (koopkracht, SWT en landingsbanen), zijn tijdens de vergadering van het paritair comité voor het Bouwbedrijf van 30 september de overige cao’s ondertekend in uitvoering van het sectoraal akkoord. Ook zijn verschillende adviezen ondertekend waarbij de sector om de aanpassing van de regelgeving verzoekt. Het gaat in totaal om 20 teksten (17 cao’s en 3 adviezen). We geven hierbij een overzicht van de uitvoeringsbepalingen.

Mobiliteit

Een belangrijk nog te regelen knelpunt was de inwerkingtreding van de verschillende maatregelen om de problemen van de toegenomen verkeerscongestie (langere reistijden) aan te pakken.

Om de mobiliteitsvergoeding te kunnen verhogen voor de chauffeurs die personeel vervoeren is er een aanpassing van het reglementair grensbedrag nodig. De vakbonden stonden er evenwel op om voor de andere categorieën deze aanpassing niet af te wachten en de verhoging wel al door te voeren. Concreet werd overeengekomen om vanaf 1 december 2019 het bedrag van de mobiliteitsvergoeding voor de passagiers al op te trekken met 20%. Vanaf diezelfde datum geldt ook het nieuwe specifieke bedrag voor de chauffeur die alleen rijdt (op vraag van de werkgever, met een bedrijfsvoertuig en enkel indien collectief vervoer niet mogelijk is). De nieuwe barema’s zullen binnenkort beschikbaar zijn. Voor de chauffeurs van personeel blijft het bedrag voorlopig ongewijzigd, maar de sociale partners hebben intussen het initiatief genomen om het grensbedrag zo snel mogelijk te laten aanpassen.

De toekenning van een “mobiliteitsdag” (voor arbeiders die op jaarbasis, 1 januari tot 31 december, 43.000 km of meer afleggen) geldt al vanaf 2019. De arbeiders die in de loop van dit jaar aan 43.000 km komen kunnen dus al een “mobilteitsdag” opnemen. De cao preciseert dat die dag uiterlijk tegen eind maart van het volgende jaar moet worden genomen.

De verhoging van de fietsvergoeding (naar € 0,24 per km) en de toekenning van de mobiliteitsvergoeding aan jongeren tewerkgesteld met een overeenkomst in een stelsel van duaal leren, gaan ook in op 1 december 2019.

 

Overige arbeidsvoorwaarden

 • Anciënniteitsverlof: de eerste anciënniteitsdag wordt voortaan toegekend vanaf 15 jaar ondernemingsanciënniteit, een tweede vanaf 25 jaar ondernemingsanciënniteit. Deze cao treedt in werking op 1 september 2019 (suppletief, dus geen cumul met bedrijfseigen regelingen).
 • Arbeiderscategorieën: het minimumloon voor de arbeiders die aangeworven worden na het voltooien van een individuele beroepsopleiding (IBO via VDAB) wordt bepaald op cat. IA. Nadien automatische overgang (cat. II na 6 maand, cat. II A na 24 maand).
 • Diverse arbeidsvoorwaarden: alle kosten verbonden aan opleidingen vakbekwaamheid chauffeur moeten gedragen worden door de werkgever. Inwerkingtreding: 1 september 2019, maar arbeiders die deze kosten in 2019 reeds voor hun rekening hebben genomen, kunnen vanaf 1 oktober aan hun werkgever de terugbetaling vragen.

Flexibiliteit

Voor de ondernemingen die hoofdzakelijk wegenwerken uitvoeren (met uitsluiting van het aanleggen van ondergrondse leidingen en -kabels) en voor wie de overheid oplegt om in het weekend, op feestdagen of ’s nachts te werken, is de interne grens opgetrokken van 143 uur naar 280 uur. Voor de andere flexibiliteitsmaatregelen is een aanpassing van de regelgeving vereist alvorens ze in werking kunnen treden. Het paritair comité heeft de nodige adviezen uitgebracht om de wetgeving te laten aanpassen:

 • Aanpassing KB 213: 1,5u per dag i.p.v. 1u, inhaalrust toe te kennen binnen de 12 maanden i.p.v. 6.
 • Fiscaal vriendelijke overuren: optrekken van het aantal fiscaal vriendelijke overuren van 180 naar 220 voor werken in onroerende staat en specifiek naar 280 voor de wegenbouwers.

Opleiding en tewerkstelling

De nieuwe kader-cao coördineert alle wijzigingen die in de vorige kader cao (van 25 juni 2009) werden aangebracht. Hij introduceert ook een nieuwe regeling van de bedrijfsinterne opleiding door een meester-mentor. Deze bedrijfsinterne opleiding (BIO) moet minimaal 80 uur en maximaal 180 uur duren. De opleiding wordt verzekerd door een meester-mentor die een opleiding in coaching (tutoraat) heeft gekregen. Constructiv kent een premie van € 1.000 toe per meester-mentor die een BIO ten laste heeft genomen. Ook worden de bedragen van de aan de alternerende opleiding toegekende premies met 200 euro verhoogd, met ingang van 1 september 2019.
De cao betreffende de procedures die moeten worden gevolgd om de verschillende opleidingsstelsels voor werknemers te kunnen gebruiken (opleidingsplan dat met Constructiv wordt ontwikkeld) en de cao betreffende de opleidingspremies die Constructiv betaald aan de arbeiders die de moeite hebben genomen om een bouwopleiding te volgen, werden ongewijzigd verlengd;

De cao risicogroepen geeft uitvoering aan het sectoraal beleid ten gunste van de risicogroepen. Hij organiseert ook de bouwingroeibanen (BIB) voor jongeren die met succes een alternerende opleiding hebben vervolledigd en die daarna een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur hebben afgesloten.
De sector vraagt ook opnieuw een vrijstelling van de startbaanverplichting voor de jaren 2020 en 2021 op basis van de opleidingsinspanningen die de sector al vele jaren voert en nastreeft.

Bestaanszekerheid

Diverse cao’s verlengen de stelsels van bestaanszekerheid met aanpassing van bedragen en voorwaarden zoals overeengekomen in het sectoraal akkoord.

Overige cao’s

 • Outplacement: verlenging van de sectorale outplacementbegeleiding (tussenkomst van Constructiv) en uitbreiding tot het outplacement dat de werkgever moet voorstellen wanneer hij het initiatief neemt om vast te stellen dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens medische overmacht;
 • Communicatie op de bouwplaats: deze cao implementeert het principe dat, om veilig te kunnen werken, het belangrijk is dat op de werf iedereen elkaar begrijpt (per aannemer moet iemand op de werf worden aangeduid die één van de drie landstalen spreekt of het Engels).
Sociaal secretariaat voor
het bouwbedrijf en
aanverwante sectoren

Tel. 03 203 44 11  •  Fax. 03 232 63 75

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

Op 1 september 2019  werd het betaald educatief verlof door het Vlaams Opleidingsverlof vervangen in Vlaanderen.

Om terugbetaling van de opgenomen opleidingsverlofuren te bekomen, dient er binnen de 3 maanden na de start van de opleiding al on line één en ander door de werkgever ondernomen te worden, waarbij ons sociaal secretariaat een actieve begeleidende rol kan spelen.

Daarom willen wij enkele hoofdprincipes van de nieuwe reglementering al kort voor u samenvatten.

Voor opleidingen die vanaf 1 september 2019  starten kan een werknemer maximaal 125 uur opleidingsverlof opnemen. Voor deeltijdse werknemers wordt het verlof  pro rata berekend. Er is wel minimum een halftijdse tewerkstelling vereist. Enkel voor opleidingen die opgenomen werden in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives kan opleidingsverlof genomen worden.

De Vlaamse Overheid betaalt aan de werkgever een forfaitair bedrag terug (21,30 EUR/uur). De terugbetaling verloopt voortaan digitaal via het WSE-loket van de Vlaamse overheid.

Belangrijk is dat de aanvraag tot terugbetaling binnen de drie maanden na de start  van de opleiding online ingediend moet zijn. Concreet: voor nieuwe opleidingen die startten op 1 september 2019  is 30 november 2019 al de deadline voor indiening.   U kan als werkgever zelf deze aanvraag tot terugbetaling via het WSE-loket online indienen, of wij kunnen hiervoor ook zorgen.  In het laatste geval dienen wij hiervoor een opdrachtbevestiging (zie model waarvan u hier de link vindt)  van u te ontvangen en moeten wij zeker tijdig het inschrijvingsattest voor de opleiding ontvangen naast enkele andere inlichtingen zoals het bankrekeningnummer van de onderneming, contactpersoon in de onderneming, mailgegevens van de werknemer, …. 

Een belangrijk gegeven is dat de werknemer alleszins het ‘attest van inschrijving’ ten laatste op:

 • 31 oktober van het lopende schooljaar;
 • of binnen 15 dagen na inschrijving voor een opleiding;
 • of binnen 15 dagen na verandering van werkgever.

aan de werkgever moet bezorgen, om opleidingsverlof op te kunnen nemen.

Tot slot : Het betaald educatief verlof is nog niet volledig afgeschaft. Indien uw werknemer vorig schooljaar 2018-2019 gebruik maakte van educatief verlof en dit jaar zijn opleiding verder zet, dan blijft de regeling educatief verlof van toepassing  Wat impliceert dat de oude manier van indienen van de terugbetalingsaanvraag na het einde  van de opleding en uiterlijk tot eind 2021 blijft gelden.  Ook in Brussel en Wallonïë blijft het educatief verlof voorlopig nog bestaan.

Volgt uw werknemer dit schooljaar een nieuwe opleiding en wenst hij opleidingsverlof te nemen, zorg er dan zeker voor dat er binnen de 3 maanden na de start van de opleding een aanvraag tot terugbetaling online wordt ingediend (eventueel via ons).

Contacteer ons zeker ingeval van verdere vragen.

Onder de rubriek Actualiteit - Lonen Elektriciens kunt u de loonschalen voor de elektriciens - PC 149.01 terugvinden, geldig vanaf 1 juli 2019.

De link naar deze pagina vindt u hier.

 

Nadat in juli al een aantal uitvoeringscao’s waren gesloten (koopkracht, SWT en landingsbanen), zijn tijdens de vergadering van het paritair comité voor het Bouwbedrijf van 30 september de overige cao’s ondertekend in uitvoering van het sectoraal akkoord. Ook zijn verschillende adviezen ondertekend waarbij de sector om de aanpassing van de regelgeving verzoekt. Het gaat in totaal om 20 teksten (17 cao’s en 3 adviezen). We geven hierbij een overzicht van de uitvoeringsbepalingen.

Mobiliteit

Een belangrijk nog te regelen knelpunt was de inwerkingtreding van de verschillende maatregelen om de problemen van de toegenomen verkeerscongestie (langere reistijden) aan te pakken.

Om de mobiliteitsvergoeding te kunnen verhogen voor de chauffeurs die personeel vervoeren is er een aanpassing van het reglementair grensbedrag nodig. De vakbonden stonden er evenwel op om voor de andere categorieën deze aanpassing niet af te wachten en de verhoging wel al door te voeren. Concreet werd overeengekomen om vanaf 1 december 2019 het bedrag van de mobiliteitsvergoeding voor de passagiers al op te trekken met 20%. Vanaf diezelfde datum geldt ook het nieuwe specifieke bedrag voor de chauffeur die alleen rijdt (op vraag van de werkgever, met een bedrijfsvoertuig en enkel indien collectief vervoer niet mogelijk is). De nieuwe barema’s zullen binnenkort beschikbaar zijn. Voor de chauffeurs van personeel blijft het bedrag voorlopig ongewijzigd, maar de sociale partners hebben intussen het initiatief genomen om het grensbedrag zo snel mogelijk te laten aanpassen.

De toekenning van een “mobiliteitsdag” (voor arbeiders die op jaarbasis, 1 januari tot 31 december, 43.000 km of meer afleggen) geldt al vanaf 2019. De arbeiders die in de loop van dit jaar aan 43.000 km komen kunnen dus al een “mobilteitsdag” opnemen. De cao preciseert dat die dag uiterlijk tegen eind maart van het volgende jaar moet worden genomen.

De verhoging van de fietsvergoeding (naar € 0,24 per km) en de toekenning van de mobiliteitsvergoeding aan jongeren tewerkgesteld met een overeenkomst in een stelsel van duaal leren, gaan ook in op 1 december 2019.

 

Overige arbeidsvoorwaarden

 • Anciënniteitsverlof: de eerste anciënniteitsdag wordt voortaan toegekend vanaf 15 jaar ondernemingsanciënniteit, een tweede vanaf 25 jaar ondernemingsanciënniteit. Deze cao treedt in werking op 1 september 2019 (suppletief, dus geen cumul met bedrijfseigen regelingen).
 • Arbeiderscategorieën: het minimumloon voor de arbeiders die aangeworven worden na het voltooien van een individuele beroepsopleiding (IBO via VDAB) wordt bepaald op cat. IA. Nadien automatische overgang (cat. II na 6 maand, cat. II A na 24 maand).
 • Diverse arbeidsvoorwaarden: alle kosten verbonden aan opleidingen vakbekwaamheid chauffeur moeten gedragen worden door de werkgever. Inwerkingtreding: 1 september 2019, maar arbeiders die deze kosten in 2019 reeds voor hun rekening hebben genomen, kunnen vanaf 1 oktober aan hun werkgever de terugbetaling vragen.

Flexibiliteit

Voor de ondernemingen die hoofdzakelijk wegenwerken uitvoeren (met uitsluiting van het aanleggen van ondergrondse leidingen en -kabels) en voor wie de overheid oplegt om in het weekend, op feestdagen of ’s nachts te werken, is de interne grens opgetrokken van 143 uur naar 280 uur. Voor de andere flexibiliteitsmaatregelen is een aanpassing van de regelgeving vereist alvorens ze in werking kunnen treden. Het paritair comité heeft de nodige adviezen uitgebracht om de wetgeving te laten aanpassen:

 • Aanpassing KB 213: 1,5u per dag i.p.v. 1u, inhaalrust toe te kennen binnen de 12 maanden i.p.v. 6.
 • Fiscaal vriendelijke overuren: optrekken van het aantal fiscaal vriendelijke overuren van 180 naar 220 voor werken in onroerende staat en specifiek naar 280 voor de wegenbouwers.

Opleiding en tewerkstelling

De nieuwe kader-cao coördineert alle wijzigingen die in de vorige kader cao (van 25 juni 2009) werden aangebracht. Hij introduceert ook een nieuwe regeling van de bedrijfsinterne opleiding door een meester-mentor. Deze bedrijfsinterne opleiding (BIO) moet minimaal 80 uur en maximaal 180 uur duren. De opleiding wordt verzekerd door een meester-mentor die een opleiding in coaching (tutoraat) heeft gekregen. Constructiv kent een premie van € 1.000 toe per meester-mentor die een BIO ten laste heeft genomen. Ook worden de bedragen van de aan de alternerende opleiding toegekende premies met 200 euro verhoogd, met ingang van 1 september 2019.
De cao betreffende de procedures die moeten worden gevolgd om de verschillende opleidingsstelsels voor werknemers te kunnen gebruiken (opleidingsplan dat met Constructiv wordt ontwikkeld) en de cao betreffende de opleidingspremies die Constructiv betaald aan de arbeiders die de moeite hebben genomen om een bouwopleiding te volgen, werden ongewijzigd verlengd;

De cao risicogroepen geeft uitvoering aan het sectoraal beleid ten gunste van de risicogroepen. Hij organiseert ook de bouwingroeibanen (BIB) voor jongeren die met succes een alternerende opleiding hebben vervolledigd en die daarna een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur hebben afgesloten.
De sector vraagt ook opnieuw een vrijstelling van de startbaanverplichting voor de jaren 2020 en 2021 op basis van de opleidingsinspanningen die de sector al vele jaren voert en nastreeft.

Bestaanszekerheid

Diverse cao’s verlengen de stelsels van bestaanszekerheid met aanpassing van bedragen en voorwaarden zoals overeengekomen in het sectoraal akkoord.

Overige cao’s

 • Outplacement: verlenging van de sectorale outplacementbegeleiding (tussenkomst van Constructiv) en uitbreiding tot het outplacement dat de werkgever moet voorstellen wanneer hij het initiatief neemt om vast te stellen dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens medische overmacht;
 • Communicatie op de bouwplaats: deze cao implementeert het principe dat, om veilig te kunnen werken, het belangrijk is dat op de werf iedereen elkaar begrijpt (per aannemer moet iemand op de werf worden aangeduid die één van de drie landstalen spreekt of het Engels).

Onze log-in is momenteel enkel beschikbaar op desktop.

Terugbetaling Gewaarborgd Loon Serviam Plus

Terugbetalingen gewaarborgd loon mogelijk voor uw bouwvakarbeiders!

Lees meer...

Serviam Plus ESV

Er zijn sociaal secretariaten en er is Serviam Plus, de partner die met u meedenkt en soepel inspeelt op al uw vragen.

Lees meer...

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Mobiliteitsvergoeding bouw

Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen een tegemoetkoming in de reiskosten door de werkgever verschuldigd.

Lees meer...