Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

Regelmatig ontvangen wij de vraag welke verplichtingen de werknemer heeft wanneer hij ziek is ? Wij zetten dit even kort voor u op een rijtje

1. Verwittiging
In de eerste plaats moet de werknemer u onmiddellijk op de hoogte stellen van zijn arbeidsongeschiktheid. Het begrip “onmiddellijk” wordt niet omschreven in de wetgeving. Algemeen wordt aangenomen dat hij u op de eerste dag van de ziekte moet verwittigen. U kan hierover best duidelijke afspraken maken in uw arbeidsreglement. Zeg bijvoorbeeld dat de werknemer u (of uw personeelsverantwoordelijke) vóór 10 uur ’s morgens moet verwittigen.
Ook de manier waarop de werknemer u op de hoogte moet brengen van zijn afwezigheid is niet bepaald in de wetgeving. Dit kan per telefoon, fax, e-mail, sms, … . Ingeval van betwisting is het aan de werknemer om te bewijzen dat hij u tijdig heeft verwittigd.
De werknemer die niet voldoet aan deze verplichting, heeft – behoudens overmacht - geen recht op gewaarborgd loon voor alle afwezigheidsdagen vóór de dag van verwittiging.

2. Medisch getuigschrift
De werknemer moet enkel een medisch getuigschrift voorleggen indien dit voorzien is in een CAO of in het arbeidsreglement. Is dit niet voorzien, moet u de werknemer zelf uitdrukkelijk verzoeken om de voorlegging van een attest.
Het arbeidsreglement of de CAO bepalen de termijn waarbinnen het attest moet worden ingediend. Indien geen enkele termijn werd vastgesteld, of indien de werkgever de werknemer verzoekt een medisch getuigschrift in te dienen, moet dit attest binnen de 2 werkdagen (= alle dagen, behalve zon- en feestdagen) voorgelegd worden, vanaf de dag waarop de arbeidsongeschiktheid begint of vanaf de dag waarop de werkgever verzoekt het attest over te maken. De werknemer moet het attest binnen de 2 werkdagen versturen waarbij de poststempel als bewijs geldt.
Indien het medisch getuigschrift niet of pas na de voorgeschreven termijn wordt ingediend, kan de werkgever – behoudens ingeval van overmacht – weigeren om het gewaarborgd loon te betalen voor de dagen ziekte die voorafgaan aan de datum van overhandiging van het attest.

3. Controle
Als werkgever heeft u het recht om de echtheid van de arbeidsongeschiktheid van de werknemer te controleren. U dient hiervoor beroep te doen op een controlearts. Een werknemer kan niet weigeren de controlearts te ontvangen of zich door hem te laten onderzoeken.
De controle op de arbeidsongeschiktheid kan tijdens de volledige duur van de ziekte en is dus niet beperkt tot de periode gedekt door het gewaarborgd loon. Sinds 2014 is het mogelijk om in een CAO of in het arbeidsreglement te voorzien dat de werknemer zich ter beschikking moet houden van de controlearts gedurende de eerste dagen van de arbeidsongeschiktheid (meestal de eerste 2 dagen). Er kan voorzien worden dat de werknemer zich gedurende een periode van maximum 4 uur die zich moeten situeren tussen 7 uur ’s morgens en 20 uur ’s avonds, ter beschikking moet houden van de controlearts.
Indien de werknemer zich zonder geldige reden onttrekt aan de controle, kan de werkgever weigeren om het gewaarborgd loon te betalen voor de dagen afwezigheid die voorafgaan aan de dag van controle.

4. Arbitrage
De behandelende arts en de controlearts kunnen van mening verschillen over het al dan niet geschikt zijn van de werknemer of over de begindatum en de duur van de arbeidsongeschiktheid. Beide bevindingen zijn gelijkwaardig en heffen mekaar op. Het gevolg is dat de werknemer geen recht heeft op gewaarborgd loon maar evenmin het werk moet hervatten.
De meest gerede partij (de werknemer die gewaarborgd loon wenst of de werkgever die de werknemer het werk wil laten hervatten), kunnen een arts-scheidsrechter aanstellen om het geschil te beslechten. De beslissing van de arts-scheidsrechter is definitief en verbindt beide partijen. De kosten van de scheidsrechtelijke procedure vallen ten laste van de verliezende partij.

Bron: artikel 31 van de Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Wanneer u aan één van uw werknemers een bedrijfswagen ter beschikking stelt en hij deze ook voor privé-doeleinden mag gebruiken, zal u hiervoor een solidariteitsbijdrage moeten betalen aan de RSZ.

De solidariteitsbijdrage is afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig, maar ook van het type brandstof. De berekeningsformule wordt elk jaar op 1 januari geïndexeerd op basis van het gezondheidsindexcijfer van de maand september.

Vanaf 1 januari 2018 zal het bedrag van de solidariteitsbijdrage als volgt worden berekend:

- Benzinevoertuigen: [( CO2-uitstoot x 9) – 768] : 12 x 1,2708
- Dieselvoertuigen: [( CO2-uitstoot x 9) – 600] : 12 x 1,2708
- LPG-voertuigen: [( CO2-uitstoot x 9) – 990] : 12 x 1,2708
De minimumbijdrage per maand ligt vanaf 1 januari 2018 vast op € 26,47. De bijdrage voor de elektrisch aangedreven voertuigen bedraagt eveneens € 26,47 per maand.

Voor voertuigen waarvan de CO2-uitstoot niet gekend is, wordt de CO2-uitstoot bepaald op 182 gr/km voor benzinevoertuigen en op 165 gr/km voor dieselvoertuigen. Dit brengt vanaf 1 januari 2018 een solidariteitsbijdrage van € 92,13 met zich mee voor de benzinevoertuigen en van € 93,72 voor de dieselvoertuigen.

1 VAKANTIEREGELING 2018

In overleg met de sociale partners bevelen de Confederatie Bouw Antwerpen en de Confederatie Bouw Kempen voor de Provincie Antwerpen volgende vakantieregeling voor 2018 aan:

a. collectieve sluiting van maandag, 9 juli 2018 tem vrijdag, 27 juli 2017 (=14 WD/5-dagenweek);

b. daar in 2018 de maximale vakantieduur 20 dagen bedraagt, hebben de werknemers dus nog recht op maximaal zes dagen (in de veronderstelling dat de feestdag van zaterdag, 21 juli wordt vervangen door maandag, 23 juli) die zij in overleg met de werkgever, geheel of gedeeltelijk, collectief mogen vastleggen of vrij mogen kiezen.

2 INHAALRUSTDAGEN 2018

Naast de 20 dagen vakantie waarop de werknemers maximaal aanspraak kunnen maken, hebben zij in het kader van de arbeidsduurvermindering in 2018 ook nog recht op 12 inhaalrustdagen, waarvan de data in het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf als volgt zijn vastgesteld en waarvan niet mag worden afgeweken (behalve in de regelgeving voorziene uitzonderingen):

- dinsdag, 2 januari 2018;
- woensdag, 3 januari 2018;
- donderdag, 4 januari 2018;
- vrijdag, 5 januari 2018;
- dinsdag, 3 april 2018 (dinsdag na Pasen);
- maandag, 30 april 2018
- vrijdag, 11 mei 2018 (vrijdag na O.L.H. Hemelvaart);
- de eindejaarsperiode vanaf maandag, 24 december 2018 tot en met maandag, 31 december 2018 (= 5 inhaalrustdagen).

De werknemers die tewerkgesteld zijn bij werkgevers die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de Elektriciens: installatie en distributie, hebben ook recht op 12 inhaalrustdagen tenzij in de onderneming een effectieve arbeidsduurvermindering (38 uur per week) of een combinatie van inhaalrust en effectieve arbeidsduurvermindering wordt doorgevoerd. De data van deze inhaalrustdagen mogen op het vlak van de onderneming worden bepaald.

3 FEESTDAGEN 2018

De kalender van de wettelijke feestdagen voor 2018 ziet er als volgt uit:

· maandag, 1 januari           Nieuwjaar
· maandag, 2 april Paasmaandag
· dinsdag, 1 mei Feest van de Arbeid
· donderdag, 10 mei Hemelvaartsdag
· maandag, 21 mei Pinkstermaandag
· zaterdag, 21 juli            Nationale Feestdag  Moet vervangen worden door een werkdag.
· woensdag, 15 augustus            O.L.V.-Hemelvaart    
· donderdag, 1 november       Allerheiligen   
· zondag, 11 november      Wapenstilstand                  

 Verplichte vervangingsdag voor de bouw-     sector ingevolge een beslissing van het paritair comité: vrijdag, 2 november 2018.

· dinsdag, 25 december      Kerstmis                    

4 BEKENDMAKING

Feestdagen

De data van de feestdagen moeten net zoals de 12 inhaalrustdagen in het arbeidsreglement vermeld worden.  

Ingevolge een beslissing van het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf van 29 juni 2017, moet de feestdag van 11 november 2018 die met een zondag samenvalt, verplicht worden vervangen door vrijdag, 2 november 2018.

De feestdag van zaterdag, 21 juli 2018 moet vervangen worden door een werkdag. U dient hiervoor vóór 15 december 2017 te overleggen met uw werknemers of vakbondsafvaardiging. Indien er geen akkoord wordt bereikt wordt de feestdag van zaterdag, 21 juli 2018 vervangen door maandag, 23 juli 2018.

Vóór 15 december 2017 dient elke werkgever een ondertekend en gedagtekend bericht aan te plakken in de onderneming waarin de vervangingsdag van de feestdag van zaterdag, 21 juli 2018 en zondag, 11 november 2018 wordt vermeld. Een kopie van dit bericht moet aan het arbeidsreglement worden gehecht.

Vakantie

De vaststelling van de data van de jaarlijkse vakantie 2018 dient op ondernemingsvlak te gebeuren. Met de syndicale afvaardiging of bij afwezigheid ervan de werknemers zelf, moet er een akkoord gemaakt worden. Zodra een akkoord is bereikt, dient een bericht met de opgave van de data van de jaarlijkse vakantie aan het arbeidsreglement gehecht te worden.

In het arbeidsreglement moet ook vermeld worden:
- ofwel de duur van de jaarlijkse vakantie en de modaliteiten voor de toekenning van de vakantie
- ofwel de verwijzing naar de wettelijke of reglementaire bepalingen, met name het KB van 30 maart 1967 inzake de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie voor werknemers. 

Deze vermelding mag in het arbeidsreglement ingevoerd worden zonder dat de procedure voor wijziging van het arbeidsreglement moet gevolgd worden. Elke werknemer moet wel een kopie van deze aanvulling ontvangen en in principe dient ook een afschrift te worden toegezonden aan de Inspectie van de Sociale Wetten. Deze aanvulling moet toegevoegd worden aan het arbeidsreglement dat ter beschikking ligt van de werknemers op een gemakkelijk toegankelijke plaats in de onderneming.

AANDACHT!

Van het bericht met de vermelding van de data van de jaarlijkse vakantie en van de vervangingsdagen van de voormelde feestdagen dient er een afschrift te worden overgemaakt aan de Inspectie van de Sociale Wetten:

- voor het arrondissement Antwerpen:

Theater Building
Italiëlei 124 bus 56
2000 ANTWERPEN
Tel.: 03/213.78.10
Fax: 03/213.78.34
e-mail: tsw.antwerpen@werk.belgie.be

- voor het arrondissement Mechelen:

Louizastraat 1
2800 MECHELEN
Tel.: 015/45.09.80
Fax: 015/45.09.99
e-mail: tsw.mechelen@werk.belgie.be

U moet uw vakantie-akkoord 2018 slechts aan de Inspectie van de Sociale Wetten meedelen, wanneer dit afwijkt van het voorstel van uw regionale Confederatie. Voor de ondernemingen die het voorstel van de Confederatie Bouw Antwerpen volledig toepassen, heeft het secretariaat reeds het Toezicht op de Sociale Wetten verwittigd.

De melding aan het Toezicht op de Sociale Wetten van de vervangingsdagen voor 21 juli en 11 november dient enkel te gebeuren als er een andere vervangingsdag wordt gekozen dan 23 juli. Het secretariaat heeft het Toezicht op de sociale Wetten reeds van die vervanging verwittigd.

Hierbij ook de inactiviteitskalender voor de provincie Antwerpen voor 2018.

Sociaal secretariaat voor
het bouwbedrijf en
aanverwante sectoren

Tel. 03 203 44 11  •  Fax. 03 232 63 75

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

Regelmatig ontvangen wij de vraag welke verplichtingen de werknemer heeft wanneer hij ziek is ? Wij zetten dit even kort voor u op een rijtje

1. Verwittiging
In de eerste plaats moet de werknemer u onmiddellijk op de hoogte stellen van zijn arbeidsongeschiktheid. Het begrip “onmiddellijk” wordt niet omschreven in de wetgeving. Algemeen wordt aangenomen dat hij u op de eerste dag van de ziekte moet verwittigen. U kan hierover best duidelijke afspraken maken in uw arbeidsreglement. Zeg bijvoorbeeld dat de werknemer u (of uw personeelsverantwoordelijke) vóór 10 uur ’s morgens moet verwittigen.
Ook de manier waarop de werknemer u op de hoogte moet brengen van zijn afwezigheid is niet bepaald in de wetgeving. Dit kan per telefoon, fax, e-mail, sms, … . Ingeval van betwisting is het aan de werknemer om te bewijzen dat hij u tijdig heeft verwittigd.
De werknemer die niet voldoet aan deze verplichting, heeft – behoudens overmacht - geen recht op gewaarborgd loon voor alle afwezigheidsdagen vóór de dag van verwittiging.

2. Medisch getuigschrift
De werknemer moet enkel een medisch getuigschrift voorleggen indien dit voorzien is in een CAO of in het arbeidsreglement. Is dit niet voorzien, moet u de werknemer zelf uitdrukkelijk verzoeken om de voorlegging van een attest.
Het arbeidsreglement of de CAO bepalen de termijn waarbinnen het attest moet worden ingediend. Indien geen enkele termijn werd vastgesteld, of indien de werkgever de werknemer verzoekt een medisch getuigschrift in te dienen, moet dit attest binnen de 2 werkdagen (= alle dagen, behalve zon- en feestdagen) voorgelegd worden, vanaf de dag waarop de arbeidsongeschiktheid begint of vanaf de dag waarop de werkgever verzoekt het attest over te maken. De werknemer moet het attest binnen de 2 werkdagen versturen waarbij de poststempel als bewijs geldt.
Indien het medisch getuigschrift niet of pas na de voorgeschreven termijn wordt ingediend, kan de werkgever – behoudens ingeval van overmacht – weigeren om het gewaarborgd loon te betalen voor de dagen ziekte die voorafgaan aan de datum van overhandiging van het attest.

3. Controle
Als werkgever heeft u het recht om de echtheid van de arbeidsongeschiktheid van de werknemer te controleren. U dient hiervoor beroep te doen op een controlearts. Een werknemer kan niet weigeren de controlearts te ontvangen of zich door hem te laten onderzoeken.
De controle op de arbeidsongeschiktheid kan tijdens de volledige duur van de ziekte en is dus niet beperkt tot de periode gedekt door het gewaarborgd loon. Sinds 2014 is het mogelijk om in een CAO of in het arbeidsreglement te voorzien dat de werknemer zich ter beschikking moet houden van de controlearts gedurende de eerste dagen van de arbeidsongeschiktheid (meestal de eerste 2 dagen). Er kan voorzien worden dat de werknemer zich gedurende een periode van maximum 4 uur die zich moeten situeren tussen 7 uur ’s morgens en 20 uur ’s avonds, ter beschikking moet houden van de controlearts.
Indien de werknemer zich zonder geldige reden onttrekt aan de controle, kan de werkgever weigeren om het gewaarborgd loon te betalen voor de dagen afwezigheid die voorafgaan aan de dag van controle.

4. Arbitrage
De behandelende arts en de controlearts kunnen van mening verschillen over het al dan niet geschikt zijn van de werknemer of over de begindatum en de duur van de arbeidsongeschiktheid. Beide bevindingen zijn gelijkwaardig en heffen mekaar op. Het gevolg is dat de werknemer geen recht heeft op gewaarborgd loon maar evenmin het werk moet hervatten.
De meest gerede partij (de werknemer die gewaarborgd loon wenst of de werkgever die de werknemer het werk wil laten hervatten), kunnen een arts-scheidsrechter aanstellen om het geschil te beslechten. De beslissing van de arts-scheidsrechter is definitief en verbindt beide partijen. De kosten van de scheidsrechtelijke procedure vallen ten laste van de verliezende partij.

Bron: artikel 31 van de Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Wanneer u aan één van uw werknemers een bedrijfswagen ter beschikking stelt en hij deze ook voor privé-doeleinden mag gebruiken, zal u hiervoor een solidariteitsbijdrage moeten betalen aan de RSZ.

De solidariteitsbijdrage is afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig, maar ook van het type brandstof. De berekeningsformule wordt elk jaar op 1 januari geïndexeerd op basis van het gezondheidsindexcijfer van de maand september.

Vanaf 1 januari 2018 zal het bedrag van de solidariteitsbijdrage als volgt worden berekend:

- Benzinevoertuigen: [( CO2-uitstoot x 9) – 768] : 12 x 1,2708
- Dieselvoertuigen: [( CO2-uitstoot x 9) – 600] : 12 x 1,2708
- LPG-voertuigen: [( CO2-uitstoot x 9) – 990] : 12 x 1,2708
De minimumbijdrage per maand ligt vanaf 1 januari 2018 vast op € 26,47. De bijdrage voor de elektrisch aangedreven voertuigen bedraagt eveneens € 26,47 per maand.

Voor voertuigen waarvan de CO2-uitstoot niet gekend is, wordt de CO2-uitstoot bepaald op 182 gr/km voor benzinevoertuigen en op 165 gr/km voor dieselvoertuigen. Dit brengt vanaf 1 januari 2018 een solidariteitsbijdrage van € 92,13 met zich mee voor de benzinevoertuigen en van € 93,72 voor de dieselvoertuigen.

1 VAKANTIEREGELING 2018

In overleg met de sociale partners bevelen de Confederatie Bouw Antwerpen en de Confederatie Bouw Kempen voor de Provincie Antwerpen volgende vakantieregeling voor 2018 aan:

a. collectieve sluiting van maandag, 9 juli 2018 tem vrijdag, 27 juli 2017 (=14 WD/5-dagenweek);

b. daar in 2018 de maximale vakantieduur 20 dagen bedraagt, hebben de werknemers dus nog recht op maximaal zes dagen (in de veronderstelling dat de feestdag van zaterdag, 21 juli wordt vervangen door maandag, 23 juli) die zij in overleg met de werkgever, geheel of gedeeltelijk, collectief mogen vastleggen of vrij mogen kiezen.

2 INHAALRUSTDAGEN 2018

Naast de 20 dagen vakantie waarop de werknemers maximaal aanspraak kunnen maken, hebben zij in het kader van de arbeidsduurvermindering in 2018 ook nog recht op 12 inhaalrustdagen, waarvan de data in het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf als volgt zijn vastgesteld en waarvan niet mag worden afgeweken (behalve in de regelgeving voorziene uitzonderingen):

- dinsdag, 2 januari 2018;
- woensdag, 3 januari 2018;
- donderdag, 4 januari 2018;
- vrijdag, 5 januari 2018;
- dinsdag, 3 april 2018 (dinsdag na Pasen);
- maandag, 30 april 2018
- vrijdag, 11 mei 2018 (vrijdag na O.L.H. Hemelvaart);
- de eindejaarsperiode vanaf maandag, 24 december 2018 tot en met maandag, 31 december 2018 (= 5 inhaalrustdagen).

De werknemers die tewerkgesteld zijn bij werkgevers die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de Elektriciens: installatie en distributie, hebben ook recht op 12 inhaalrustdagen tenzij in de onderneming een effectieve arbeidsduurvermindering (38 uur per week) of een combinatie van inhaalrust en effectieve arbeidsduurvermindering wordt doorgevoerd. De data van deze inhaalrustdagen mogen op het vlak van de onderneming worden bepaald.

3 FEESTDAGEN 2018

De kalender van de wettelijke feestdagen voor 2018 ziet er als volgt uit:

· maandag, 1 januari           Nieuwjaar
· maandag, 2 april Paasmaandag
· dinsdag, 1 mei Feest van de Arbeid
· donderdag, 10 mei Hemelvaartsdag
· maandag, 21 mei Pinkstermaandag
· zaterdag, 21 juli            Nationale Feestdag  Moet vervangen worden door een werkdag.
· woensdag, 15 augustus            O.L.V.-Hemelvaart    
· donderdag, 1 november       Allerheiligen   
· zondag, 11 november      Wapenstilstand                  

 Verplichte vervangingsdag voor de bouw-     sector ingevolge een beslissing van het paritair comité: vrijdag, 2 november 2018.

· dinsdag, 25 december      Kerstmis                    

4 BEKENDMAKING

Feestdagen

De data van de feestdagen moeten net zoals de 12 inhaalrustdagen in het arbeidsreglement vermeld worden.  

Ingevolge een beslissing van het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf van 29 juni 2017, moet de feestdag van 11 november 2018 die met een zondag samenvalt, verplicht worden vervangen door vrijdag, 2 november 2018.

De feestdag van zaterdag, 21 juli 2018 moet vervangen worden door een werkdag. U dient hiervoor vóór 15 december 2017 te overleggen met uw werknemers of vakbondsafvaardiging. Indien er geen akkoord wordt bereikt wordt de feestdag van zaterdag, 21 juli 2018 vervangen door maandag, 23 juli 2018.

Vóór 15 december 2017 dient elke werkgever een ondertekend en gedagtekend bericht aan te plakken in de onderneming waarin de vervangingsdag van de feestdag van zaterdag, 21 juli 2018 en zondag, 11 november 2018 wordt vermeld. Een kopie van dit bericht moet aan het arbeidsreglement worden gehecht.

Vakantie

De vaststelling van de data van de jaarlijkse vakantie 2018 dient op ondernemingsvlak te gebeuren. Met de syndicale afvaardiging of bij afwezigheid ervan de werknemers zelf, moet er een akkoord gemaakt worden. Zodra een akkoord is bereikt, dient een bericht met de opgave van de data van de jaarlijkse vakantie aan het arbeidsreglement gehecht te worden.

In het arbeidsreglement moet ook vermeld worden:
- ofwel de duur van de jaarlijkse vakantie en de modaliteiten voor de toekenning van de vakantie
- ofwel de verwijzing naar de wettelijke of reglementaire bepalingen, met name het KB van 30 maart 1967 inzake de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie voor werknemers. 

Deze vermelding mag in het arbeidsreglement ingevoerd worden zonder dat de procedure voor wijziging van het arbeidsreglement moet gevolgd worden. Elke werknemer moet wel een kopie van deze aanvulling ontvangen en in principe dient ook een afschrift te worden toegezonden aan de Inspectie van de Sociale Wetten. Deze aanvulling moet toegevoegd worden aan het arbeidsreglement dat ter beschikking ligt van de werknemers op een gemakkelijk toegankelijke plaats in de onderneming.

AANDACHT!

Van het bericht met de vermelding van de data van de jaarlijkse vakantie en van de vervangingsdagen van de voormelde feestdagen dient er een afschrift te worden overgemaakt aan de Inspectie van de Sociale Wetten:

- voor het arrondissement Antwerpen:

Theater Building
Italiëlei 124 bus 56
2000 ANTWERPEN
Tel.: 03/213.78.10
Fax: 03/213.78.34
e-mail: tsw.antwerpen@werk.belgie.be

- voor het arrondissement Mechelen:

Louizastraat 1
2800 MECHELEN
Tel.: 015/45.09.80
Fax: 015/45.09.99
e-mail: tsw.mechelen@werk.belgie.be

U moet uw vakantie-akkoord 2018 slechts aan de Inspectie van de Sociale Wetten meedelen, wanneer dit afwijkt van het voorstel van uw regionale Confederatie. Voor de ondernemingen die het voorstel van de Confederatie Bouw Antwerpen volledig toepassen, heeft het secretariaat reeds het Toezicht op de Sociale Wetten verwittigd.

De melding aan het Toezicht op de Sociale Wetten van de vervangingsdagen voor 21 juli en 11 november dient enkel te gebeuren als er een andere vervangingsdag wordt gekozen dan 23 juli. Het secretariaat heeft het Toezicht op de sociale Wetten reeds van die vervanging verwittigd.

Hierbij ook de inactiviteitskalender voor de provincie Antwerpen voor 2018.

Onze log-in is momenteel enkel beschikbaar op desktop.

Terugbetaling Gewaarborgd Loon Serviam Plus

Terugbetalingen gewaarborgd loon mogelijk voor uw bouwvakarbeiders!

Lees meer...

Serviam Plus ESV

Er zijn sociaal secretariaten en er is Serviam Plus, de partner die met u meedenkt en soepel inspeelt op al uw vragen.

Lees meer...

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Mobiliteitsvergoeding bouw

Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen een tegemoetkoming in de reiskosten door de werkgever verschuldigd.

Lees meer...