Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

1 VAKANTIEREGELING 2018

In overleg met de sociale partners bevelen de Confederatie Bouw Antwerpen en de Confederatie Bouw Kempen voor de Provincie Antwerpen volgende vakantieregeling voor 2018 aan:

a. collectieve sluiting van maandag, 9 juli 2018 tem vrijdag, 27 juli 2017 (=14 WD/5-dagenweek);

b. daar in 2018 de maximale vakantieduur 20 dagen bedraagt, hebben de werknemers dus nog recht op maximaal zes dagen (in de veronderstelling dat de feestdag van zaterdag, 21 juli wordt vervangen door maandag, 23 juli) die zij in overleg met de werkgever, geheel of gedeeltelijk, collectief mogen vastleggen of vrij mogen kiezen.

2 INHAALRUSTDAGEN 2018

Naast de 20 dagen vakantie waarop de werknemers maximaal aanspraak kunnen maken, hebben zij in het kader van de arbeidsduurvermindering in 2018 ook nog recht op 12 inhaalrustdagen, waarvan de data in het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf als volgt zijn vastgesteld en waarvan niet mag worden afgeweken (behalve in de regelgeving voorziene uitzonderingen):

- dinsdag, 2 januari 2018;
- woensdag, 3 januari 2018;
- donderdag, 4 januari 2018;
- vrijdag, 5 januari 2018;
- dinsdag, 3 april 2018 (dinsdag na Pasen);
- maandag, 30 april 2018
- vrijdag, 11 mei 2018 (vrijdag na O.L.H. Hemelvaart);
- de eindejaarsperiode vanaf maandag, 24 december 2018 tot en met maandag, 31 december 2018 (= 5 inhaalrustdagen).

De werknemers die tewerkgesteld zijn bij werkgevers die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de Elektriciens: installatie en distributie, hebben ook recht op 12 inhaalrustdagen tenzij in de onderneming een effectieve arbeidsduurvermindering (38 uur per week) of een combinatie van inhaalrust en effectieve arbeidsduurvermindering wordt doorgevoerd. De data van deze inhaalrustdagen mogen op het vlak van de onderneming worden bepaald.

3 FEESTDAGEN 2018

De kalender van de wettelijke feestdagen voor 2018 ziet er als volgt uit:

· maandag, 1 januari           Nieuwjaar
· maandag, 2 april Paasmaandag
· dinsdag, 1 mei Feest van de Arbeid
· donderdag, 10 mei Hemelvaartsdag
· maandag, 21 mei Pinkstermaandag
· zaterdag, 21 juli            Nationale Feestdag  Moet vervangen worden door een werkdag.
· woensdag, 15 augustus            O.L.V.-Hemelvaart    
· donderdag, 1 november       Allerheiligen   
· zondag, 11 november      Wapenstilstand                  

 Verplichte vervangingsdag voor de bouw-     sector ingevolge een beslissing van het paritair comité: vrijdag, 2 november 2018.

· dinsdag, 25 december      Kerstmis                    

4 BEKENDMAKING

Feestdagen

De data van de feestdagen moeten net zoals de 12 inhaalrustdagen in het arbeidsreglement vermeld worden.  

Ingevolge een beslissing van het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf van 29 juni 2017, moet de feestdag van 11 november 2018 die met een zondag samenvalt, verplicht worden vervangen door vrijdag, 2 november 2018.

De feestdag van zaterdag, 21 juli 2018 moet vervangen worden door een werkdag. U dient hiervoor vóór 15 december 2017 te overleggen met uw werknemers of vakbondsafvaardiging. Indien er geen akkoord wordt bereikt wordt de feestdag van zaterdag, 21 juli 2018 vervangen door maandag, 23 juli 2018.

Vóór 15 december 2017 dient elke werkgever een ondertekend en gedagtekend bericht aan te plakken in de onderneming waarin de vervangingsdag van de feestdag van zaterdag, 21 juli 2018 en zondag, 11 november 2018 wordt vermeld. Een kopie van dit bericht moet aan het arbeidsreglement worden gehecht.

Vakantie

De vaststelling van de data van de jaarlijkse vakantie 2018 dient op ondernemingsvlak te gebeuren. Met de syndicale afvaardiging of bij afwezigheid ervan de werknemers zelf, moet er een akkoord gemaakt worden. Zodra een akkoord is bereikt, dient een bericht met de opgave van de data van de jaarlijkse vakantie aan het arbeidsreglement gehecht te worden.

In het arbeidsreglement moet ook vermeld worden:
- ofwel de duur van de jaarlijkse vakantie en de modaliteiten voor de toekenning van de vakantie
- ofwel de verwijzing naar de wettelijke of reglementaire bepalingen, met name het KB van 30 maart 1967 inzake de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie voor werknemers. 

Deze vermelding mag in het arbeidsreglement ingevoerd worden zonder dat de procedure voor wijziging van het arbeidsreglement moet gevolgd worden. Elke werknemer moet wel een kopie van deze aanvulling ontvangen en in principe dient ook een afschrift te worden toegezonden aan de Inspectie van de Sociale Wetten. Deze aanvulling moet toegevoegd worden aan het arbeidsreglement dat ter beschikking ligt van de werknemers op een gemakkelijk toegankelijke plaats in de onderneming.

AANDACHT!

Van het bericht met de vermelding van de data van de jaarlijkse vakantie en van de vervangingsdagen van de voormelde feestdagen dient er een afschrift te worden overgemaakt aan de Inspectie van de Sociale Wetten:

- voor het arrondissement Antwerpen:

Theater Building
Italiëlei 124 bus 56
2000 ANTWERPEN
Tel.: 03/213.78.10
Fax: 03/213.78.34
e-mail: tsw.antwerpen@werk.belgie.be

- voor het arrondissement Mechelen:

Louizastraat 1
2800 MECHELEN
Tel.: 015/45.09.80
Fax: 015/45.09.99
e-mail: tsw.mechelen@werk.belgie.be

U moet uw vakantie-akkoord 2018 slechts aan de Inspectie van de Sociale Wetten meedelen, wanneer dit afwijkt van het voorstel van uw regionale Confederatie. Voor de ondernemingen die het voorstel van de Confederatie Bouw Antwerpen volledig toepassen, heeft het secretariaat reeds het Toezicht op de Sociale Wetten verwittigd.

De melding aan het Toezicht op de Sociale Wetten van de vervangingsdagen voor 21 juli en 11 november dient enkel te gebeuren als er een andere vervangingsdag wordt gekozen dan 23 juli. Het secretariaat heeft het Toezicht op de sociale Wetten reeds van die vervanging verwittigd.

Hierbij ook de inactiviteitskalender voor de provincie Antwerpen voor 2018.

Nu het jaareinde in zicht komt, duiken er vaak enkele praktische problemen op rond de opname of het overdragen van resterende vakantiedagen. In dit artikel geven wij u een antwoord op enkele mogelijke vragen en bezorgen wij u enkele handige tips.

Opname van de wettelijke vakantiedagen: vóór 31 december

Elke werknemer moet zijn wettelijke vakantiedagen verplicht opnemen vóór 31 december van het vakantiejaar. Met andere woorden: de wettelijke vakantiedagen van 2017 moeten allemaal vóór 31 december 2017 zijn opgenomen.

Omdat de inhaalrustperiode voor de bouwsector dit jaar op vrijdag 22 december 2017 start, betekent dit dat de bedienden en arbeiders tewerkgesteld in de bouwbedrijven, hun wettelijke vakantiedagen moeten opnemen vóór vrijdag 22 december 2017.

Als werkgever bent u in principe verplicht de wettelijke vakantiedagen toe te kennen, ook al verzoekt uw werknemer hier niet expliciet om. Als u de opname van vakantiedagen zou belemmeren, riskeert u in het slechtste geval (straf)sancties. Het gaat hierbij om een sanctie van het niveau 2 (een strafrechtelijke boete van 300 à 3.000,-EUR of een administratieve geldboete van 150 à 1.500,-EUR).

In het verleden werden deze sancties zelden of bijna nooit toegepast. Om u helemaal veilig te stellen, is het wellicht niet slecht om een personeelsnota te verspreiden waarin u uw werknemers erop wijst dat zij hun resterende vakantiedagen nog vóór het eind van dit jaar moeten opnemen.

Kan uw werknemer vakantiedagen overdragen naar volgend jaar?

Een werknemer moet tijdens het jaar alle vakantiedagen opnemen waarop hij in dat bepaalde vakantiejaar recht heeft. Het is dus niet toegelaten om vakantiedagen over te dragen naar een volgend vakantiejaar. De werknemer mag ook geen afstand doen van zijn recht op vakantie.
Elementen zoals een overvolle agenda of een belangrijke functie kunnen nooit tellen om een uitzondering op deze regels te rechtvaardigen.

Ook wanneer het voor een werknemer onmogelijk is om vóór het einde van het vakantiejaar zijn vakantie helemaal op te nemen (bijvoorbeeld omwille van langdurige ziekte), kunnen er geen vakantiedagen worden overgedragen naar een volgend vakantiejaar.

Let op!

Wanneer het voor een bediende absoluut onmogelijk is om zijn/haar vakantie op te nemen (bv: werknemer is een hele tijd ziek), moet het (resterende) vakantiegeld uiterlijk op 31 december aan hem/haar worden uitbetaald. Dit wordt zo bepaald in de vakantiereglementering.

De wetgeving voorziet een specifieke berekeningswijze van het vakantiegeld voor deze niet opgenomen dagen. De werkgever moet hem dan uiterlijk op 31 december van het vakantiejaar het volgende betalen:
- het normale loon voor de nog niet opgenomen dagen, op basis van het loon van de maand december;
- indien het dubbel vakantiegeld nog niet of nog niet volledig betaald werd, een toeslag van 92% van het loon van december, gedeeld door respectievelijk 24, 20, 16, 12, 8 of 4 (afhankelijk van het regime van de bediende: 6, 5, 4, 3, 2 of 1 arbeidsdagen per week), vermenigvuldigd met het aantal niet opgenomen dagen. We merken hier op dat de vermenigvuldiging vermoedelijk moet gebeuren met het aantal dagen waarvoor nog geen dubbel vakantiegeld betaald is (niet steeds gelijk aan het aantal niet opgenomen dagen!).

Maak tijdig uw collectieve vakantie voor 2018 bekend!

De lokale Confederaties Bouw stelden onlangs regionale vakantieakkoorden op waarin een periode van collectieve sluiting voor de bouwbedrijven voor 2018 aanbevolen wordt.

Het hoeft nauwelijks gezegd te worden dat de meeste bouwbedrijven deze aanbeveling opvolgen...

Hou er wel rekening mee dat de data van de collectieve sluiting jaarlijkse vakantie net als de data van de 12 inhaalrustdagen bouw moeten opgenomen worden in uw arbeidsreglement.
In tegenstelling tot de bekendmaking van de vervangende feestdagen (bekendmaking voor 15 december), is er geen wettelijke deadline vooropgesteld rond de communicatie van de effectieve collectieve sluitingsperiode. Toch doet u er als werkgever goed aan om dit tijdig te doen (bv: samen met de bekendmaking van de vervangingsdagen van de feestdagen of voor het einde van het jaar). Zo vermijdt u mogelijke discussies met uw werknemers, zijn deze tijdig op de hoogte en kunnen zij hun vakantieplannen op tijd in orde brengen.

De 12 inhaalrustdagen in de bouwsector moeten verplicht gevolgd worden door de arbeiders en bedienden, tewerkgesteld in de bouwsector.

Andere sectoren dan de bouw : Neem tijdig de inhaalrustdagen op!

Verschillende Paritaire Comités laten toe dat er in de bedrijven gewerkt wordt met ‘een gemiddelde arbeidsduur op jaarbasis door toekenning van inhaalrust- of ADV-dagen’. Belangrijk is te noteren dat deze ADV-dagen voor het einde van het jaar moeten worden opgenomen (tenzij een CAO afgesloten in het toepasselijke Paritair Comité anders voorziet).

Het indexpercentage waarmee de lonen van de bedienden (PC 200) verhoogd worden op 1 oktober 2017, bedraagt 1,1%.

Loonschaal I: eerste jaar van de indiensttreding

Dit barema is van toepassing vanaf 1 oktober 2017. Het omvat de indexering op 1 oktober 2017 met coëfficiënt 1,011.

ervaring klasse   A klasse B klasse   C klasse   D
0 jaar €1.688,58 €1.758,94 €1.783,81 €1.924,17
1 jaar €1.693,67 €1.769,02 €1.783,81 €1.936,90
2 jaar €1.698,72 €1.779,13 €1.824,04 €1.949,41
3 jaar €1.703,82 €1.789,31 €1.859,40 €1.962,18
4 jaar €1.708,97 €1.803,03 €1.894,75 €2.011,67
5 jaar €1.713,97 €1.816,99 €1.930,23 €2.055,70
6 jaar €1.719,05 €1.827,54 €1.965,60 €2.099,66
7 jaar €1.724,08 €1.853,93 €2.001,08 €2.143,53
8 jaar €1.729,51 €1.880,37 €2.036,59 €2.187,54
9 jaar €1.743,54 €1.906,72 €2.072,08 €2.231,28
10 jaar €1.757,63 €1.933,26 €2.107,45 €2.275,48
11 jaar €1.769,60 €1.955,60 €2.142,91 €2.319,24
12 jaar €1.781,46 €1.977,67 €2.178,31 €2.363,32
13 jaar €1.793,50 €2.000,03 €2.206,30 €2.407,20
14 jaar €1.805,27 €2.022,16 €2.234,19 €2.451,19
15 jaar €1.816,99 €2.044,44 €2.262,19 €2.488,13
16 jaar €1.828,64 €2.051,65 €2.290,08 €2.525,02
17 jaar €1.840,34 €2.058,80 €2.318,03 €2.561,91
18 jaar €1.852,03 €2.066,11 €2.325,99 €2.598,89
19 jaar €1.852,03 €2.073,29 €2.334,00 €2.635,85
20 jaar €1.852,03 €2.080,53 €2.342,03 €2.648,92
21 jaar €1.852,03 €2.087,89 €2.350,20 €2.662,08
22 jaar €1.852,03 €2.095,00 €2.358,25 €2.675,23
23 jaar €1.852,03 €2.102,24 €2.366,47 €2.688,25
24 jaar €1.852,03 €2.109,47 €2.374,54 €2.701,24
25 jaar €1.852,03 €2.116,66 €2.382,77 €2.714,24
26 jaar €1.852,03 €2.123,90 €2.390,87 €2.727,27


Loonschaal II: bedienden die minstens 1 jaar werkzaam zijn in dezelfde onderneming

Dit barema is van toepassing vanaf 1 oktober 2017. Het omvat de indexering op 1 oktober 2017 met coëfficiënt 1,011.

ervaring  klasse A klasse   B klasse   C klasse   D
1   jaar €1.739,39 €1.816,78 €1.831,98 €1.989,19
2   jaar €1.744,58 €1.827,16 €1.873,30 €2.002,04
3   jaar €1.749,83 €1.837,62 €1.909,60 €2.015,13
4   jaar €1.754,84 €1.851,58 €1.946,01 €2.066,30
5   jaar €1.760,00 €1.865,98 €1.982,51 €2.111,64
6   jaar €1.765,10 €1.876,86 €2.018,85 €2.156,80
7   jaar €1.770,30 €1.903,97 €2.055,40 €2.202,03
8   jaar €1.776,01 €1.931,26 €2.091,96 €2.247,21
9   jaar €1.790,41 €1.958,33 €2.128,43 €2.292,35
10   jaar €1.804,91 €1.985,64 €2.164,91 €2.337,71
11   jaar €1.817,26 €2.008,59 €2.201,32 €2.382,84
12   jaar €1.829,44 €2.031,29 €2.237,72 €2.428,11
13   jaar €1.841,80 €2.054,28 €2.266,51 €2.473,33
14   jaar €1.853,93 €2.077,11 €2.295,18 €2.518,59
15   jaar €1.865,98 €2.099,95 €2.323,98 €2.556,57
16   jaar €1.877,96 €2.107,38 €2.352,74 €2.594,50
17   jaar €1.889,94 €2.114,76 €2.381,52 €2.632,52
18   jaar €1.901,92 €2.122,30 €2.389,68 €2.670,50
19   jaar €1.901,92 €2.129,73 €2.397,89 €2.708,56
20   jaar €1.901,92 €2.137,00 €2.406,21 €2.722,04
21   jaar €1.901,92 €2.144,60 €2.414,61 €2.735,53
22   jaar €1.901,92 €2.152,00 €2.422,86 €2.749,05
23   jaar €1.901,92 €2.159,55 €2.431,40 €2.762,54
24   jaar €1.901,92 €2.166,91 €2.439,72 €2.775,88
25   jaar €1.901,92 €2.174,32 €2.448,19 €2.789,19
26   jaar €1.901,92 €2.181,72 €2.456,46 €2.802,65


Loonschaal jongeren

Dit barema is van toepassing vanaf 1 oktober 2017. Het omvat de indexering op 1 oktober 2017 met coëfficiënt 1,011.

leeftijd klasse   A klasse   B klasse   C klasse   D
16 jaar €1.266,44 €1.319,20 €1.337,86 €1.443,13
17 jaar €1.350,86 €1.407,15 €1.427,05 €1.539,33
18 jaar €1.435,29 €1.495,10 €1.516,25 €1.635,55
19 jaar €1.519,72 €1.583,04 €1.605,42 €1.731,75
20 jaar €1.604,15 €1.670,99 €1.694,62 €1.827,96


Loonschaal studenten

Dit barema is van toepassing vanaf 1 oktober 2017. Het omvat de indexering op 1 oktober 2017 met coëfficiënt 1,011.

leeftijd klasse   A klasse   B klasse   C klasse   D
16 jaar €1.089,43 €1.132,73    
17 jaar €1.231,70 €1.281,42    
18 jaar €1.373,85 €1.430,28 €1.551,29 €1.703,38
19 jaar €1.487,56 €1.549,34 €1.682,02 €1.811,75
20 jaar €1.544,46 €1.608,79 €1.747,19 €1.875,87


Elke werknemer wordt ingeschaald in het barema, gebaseerd op het aantal jaren beroepservaring en de functie die hij/zij uitoefent. 

Beroepservaring 
Onder beroepservaring wordt verstaan “de periodes van effectieve en gelijkgestelde beroepsprestaties bij de werkgever waarbij de werknemer in dienst is evenals de periodes van effectieve en gelijkgestelde beroepsprestaties die hij voor de indiensttreding bij zijn huidige werkgever verworven heeft en dit als werknemer, zelfstandige, ambtenaar of statutair”. Een heel aantal periodes worden met effectieve arbeidsprestaties gelijkgesteld, zoals ziekteperiodes voor maximum 3 jaar, thematische verloven (ouderschapsverlof, palliatief verlof, medische bijstand) voor maximum 3 jaar, gewoon voltijds tijdskrediet voor maximum 1 jaar, zwangerschapsverlof, vaderschapsverlof,… Deeltijdse prestaties worden volledig gelijkgesteld met voltijdse prestaties.

Functieclassificatie 
De functies van de bedienden worden in vier klassen ingedeeld welke door niveauonderscheidende criteria en de hierna vermelde algemene maatstaven worden bepaald:

Klasse A: Uitvoerend: functies gekenmerkt door het verrichten van een beperkt aantal zich herhalende eenvoudige taken. 
Klasse B: Ondersteunend: welke een bijdrage levert tot de realisatie van een grotere opdracht. 
Klasse C: Beherend: functies gekenmerkt door het realiseren van een afgerond geheel van taken die samen één opdracht vormen. 
Klasse DAdviserend: functies gekenmerkt door het bewaken en ontwikkelen van één bedrijfsproces in het kader van een bepaalde doelstelling.

In onderstaand document vindt u de niveau-onderscheidende criteria per klasse alsook voorbeelden van functies per klasse.

download pdfFunctieclassificatie bedienden PC 200

Sociaal secretariaat voor
het bouwbedrijf en
aanverwante sectoren

Tel. 03 203 44 11  •  Fax. 03 232 63 75

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

1 VAKANTIEREGELING 2018

In overleg met de sociale partners bevelen de Confederatie Bouw Antwerpen en de Confederatie Bouw Kempen voor de Provincie Antwerpen volgende vakantieregeling voor 2018 aan:

a. collectieve sluiting van maandag, 9 juli 2018 tem vrijdag, 27 juli 2017 (=14 WD/5-dagenweek);

b. daar in 2018 de maximale vakantieduur 20 dagen bedraagt, hebben de werknemers dus nog recht op maximaal zes dagen (in de veronderstelling dat de feestdag van zaterdag, 21 juli wordt vervangen door maandag, 23 juli) die zij in overleg met de werkgever, geheel of gedeeltelijk, collectief mogen vastleggen of vrij mogen kiezen.

2 INHAALRUSTDAGEN 2018

Naast de 20 dagen vakantie waarop de werknemers maximaal aanspraak kunnen maken, hebben zij in het kader van de arbeidsduurvermindering in 2018 ook nog recht op 12 inhaalrustdagen, waarvan de data in het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf als volgt zijn vastgesteld en waarvan niet mag worden afgeweken (behalve in de regelgeving voorziene uitzonderingen):

- dinsdag, 2 januari 2018;
- woensdag, 3 januari 2018;
- donderdag, 4 januari 2018;
- vrijdag, 5 januari 2018;
- dinsdag, 3 april 2018 (dinsdag na Pasen);
- maandag, 30 april 2018
- vrijdag, 11 mei 2018 (vrijdag na O.L.H. Hemelvaart);
- de eindejaarsperiode vanaf maandag, 24 december 2018 tot en met maandag, 31 december 2018 (= 5 inhaalrustdagen).

De werknemers die tewerkgesteld zijn bij werkgevers die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de Elektriciens: installatie en distributie, hebben ook recht op 12 inhaalrustdagen tenzij in de onderneming een effectieve arbeidsduurvermindering (38 uur per week) of een combinatie van inhaalrust en effectieve arbeidsduurvermindering wordt doorgevoerd. De data van deze inhaalrustdagen mogen op het vlak van de onderneming worden bepaald.

3 FEESTDAGEN 2018

De kalender van de wettelijke feestdagen voor 2018 ziet er als volgt uit:

· maandag, 1 januari           Nieuwjaar
· maandag, 2 april Paasmaandag
· dinsdag, 1 mei Feest van de Arbeid
· donderdag, 10 mei Hemelvaartsdag
· maandag, 21 mei Pinkstermaandag
· zaterdag, 21 juli            Nationale Feestdag  Moet vervangen worden door een werkdag.
· woensdag, 15 augustus            O.L.V.-Hemelvaart    
· donderdag, 1 november       Allerheiligen   
· zondag, 11 november      Wapenstilstand                  

 Verplichte vervangingsdag voor de bouw-     sector ingevolge een beslissing van het paritair comité: vrijdag, 2 november 2018.

· dinsdag, 25 december      Kerstmis                    

4 BEKENDMAKING

Feestdagen

De data van de feestdagen moeten net zoals de 12 inhaalrustdagen in het arbeidsreglement vermeld worden.  

Ingevolge een beslissing van het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf van 29 juni 2017, moet de feestdag van 11 november 2018 die met een zondag samenvalt, verplicht worden vervangen door vrijdag, 2 november 2018.

De feestdag van zaterdag, 21 juli 2018 moet vervangen worden door een werkdag. U dient hiervoor vóór 15 december 2017 te overleggen met uw werknemers of vakbondsafvaardiging. Indien er geen akkoord wordt bereikt wordt de feestdag van zaterdag, 21 juli 2018 vervangen door maandag, 23 juli 2018.

Vóór 15 december 2017 dient elke werkgever een ondertekend en gedagtekend bericht aan te plakken in de onderneming waarin de vervangingsdag van de feestdag van zaterdag, 21 juli 2018 en zondag, 11 november 2018 wordt vermeld. Een kopie van dit bericht moet aan het arbeidsreglement worden gehecht.

Vakantie

De vaststelling van de data van de jaarlijkse vakantie 2018 dient op ondernemingsvlak te gebeuren. Met de syndicale afvaardiging of bij afwezigheid ervan de werknemers zelf, moet er een akkoord gemaakt worden. Zodra een akkoord is bereikt, dient een bericht met de opgave van de data van de jaarlijkse vakantie aan het arbeidsreglement gehecht te worden.

In het arbeidsreglement moet ook vermeld worden:
- ofwel de duur van de jaarlijkse vakantie en de modaliteiten voor de toekenning van de vakantie
- ofwel de verwijzing naar de wettelijke of reglementaire bepalingen, met name het KB van 30 maart 1967 inzake de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie voor werknemers. 

Deze vermelding mag in het arbeidsreglement ingevoerd worden zonder dat de procedure voor wijziging van het arbeidsreglement moet gevolgd worden. Elke werknemer moet wel een kopie van deze aanvulling ontvangen en in principe dient ook een afschrift te worden toegezonden aan de Inspectie van de Sociale Wetten. Deze aanvulling moet toegevoegd worden aan het arbeidsreglement dat ter beschikking ligt van de werknemers op een gemakkelijk toegankelijke plaats in de onderneming.

AANDACHT!

Van het bericht met de vermelding van de data van de jaarlijkse vakantie en van de vervangingsdagen van de voormelde feestdagen dient er een afschrift te worden overgemaakt aan de Inspectie van de Sociale Wetten:

- voor het arrondissement Antwerpen:

Theater Building
Italiëlei 124 bus 56
2000 ANTWERPEN
Tel.: 03/213.78.10
Fax: 03/213.78.34
e-mail: tsw.antwerpen@werk.belgie.be

- voor het arrondissement Mechelen:

Louizastraat 1
2800 MECHELEN
Tel.: 015/45.09.80
Fax: 015/45.09.99
e-mail: tsw.mechelen@werk.belgie.be

U moet uw vakantie-akkoord 2018 slechts aan de Inspectie van de Sociale Wetten meedelen, wanneer dit afwijkt van het voorstel van uw regionale Confederatie. Voor de ondernemingen die het voorstel van de Confederatie Bouw Antwerpen volledig toepassen, heeft het secretariaat reeds het Toezicht op de Sociale Wetten verwittigd.

De melding aan het Toezicht op de Sociale Wetten van de vervangingsdagen voor 21 juli en 11 november dient enkel te gebeuren als er een andere vervangingsdag wordt gekozen dan 23 juli. Het secretariaat heeft het Toezicht op de sociale Wetten reeds van die vervanging verwittigd.

Hierbij ook de inactiviteitskalender voor de provincie Antwerpen voor 2018.

Nu het jaareinde in zicht komt, duiken er vaak enkele praktische problemen op rond de opname of het overdragen van resterende vakantiedagen. In dit artikel geven wij u een antwoord op enkele mogelijke vragen en bezorgen wij u enkele handige tips.

Opname van de wettelijke vakantiedagen: vóór 31 december

Elke werknemer moet zijn wettelijke vakantiedagen verplicht opnemen vóór 31 december van het vakantiejaar. Met andere woorden: de wettelijke vakantiedagen van 2017 moeten allemaal vóór 31 december 2017 zijn opgenomen.

Omdat de inhaalrustperiode voor de bouwsector dit jaar op vrijdag 22 december 2017 start, betekent dit dat de bedienden en arbeiders tewerkgesteld in de bouwbedrijven, hun wettelijke vakantiedagen moeten opnemen vóór vrijdag 22 december 2017.

Als werkgever bent u in principe verplicht de wettelijke vakantiedagen toe te kennen, ook al verzoekt uw werknemer hier niet expliciet om. Als u de opname van vakantiedagen zou belemmeren, riskeert u in het slechtste geval (straf)sancties. Het gaat hierbij om een sanctie van het niveau 2 (een strafrechtelijke boete van 300 à 3.000,-EUR of een administratieve geldboete van 150 à 1.500,-EUR).

In het verleden werden deze sancties zelden of bijna nooit toegepast. Om u helemaal veilig te stellen, is het wellicht niet slecht om een personeelsnota te verspreiden waarin u uw werknemers erop wijst dat zij hun resterende vakantiedagen nog vóór het eind van dit jaar moeten opnemen.

Kan uw werknemer vakantiedagen overdragen naar volgend jaar?

Een werknemer moet tijdens het jaar alle vakantiedagen opnemen waarop hij in dat bepaalde vakantiejaar recht heeft. Het is dus niet toegelaten om vakantiedagen over te dragen naar een volgend vakantiejaar. De werknemer mag ook geen afstand doen van zijn recht op vakantie.
Elementen zoals een overvolle agenda of een belangrijke functie kunnen nooit tellen om een uitzondering op deze regels te rechtvaardigen.

Ook wanneer het voor een werknemer onmogelijk is om vóór het einde van het vakantiejaar zijn vakantie helemaal op te nemen (bijvoorbeeld omwille van langdurige ziekte), kunnen er geen vakantiedagen worden overgedragen naar een volgend vakantiejaar.

Let op!

Wanneer het voor een bediende absoluut onmogelijk is om zijn/haar vakantie op te nemen (bv: werknemer is een hele tijd ziek), moet het (resterende) vakantiegeld uiterlijk op 31 december aan hem/haar worden uitbetaald. Dit wordt zo bepaald in de vakantiereglementering.

De wetgeving voorziet een specifieke berekeningswijze van het vakantiegeld voor deze niet opgenomen dagen. De werkgever moet hem dan uiterlijk op 31 december van het vakantiejaar het volgende betalen:
- het normale loon voor de nog niet opgenomen dagen, op basis van het loon van de maand december;
- indien het dubbel vakantiegeld nog niet of nog niet volledig betaald werd, een toeslag van 92% van het loon van december, gedeeld door respectievelijk 24, 20, 16, 12, 8 of 4 (afhankelijk van het regime van de bediende: 6, 5, 4, 3, 2 of 1 arbeidsdagen per week), vermenigvuldigd met het aantal niet opgenomen dagen. We merken hier op dat de vermenigvuldiging vermoedelijk moet gebeuren met het aantal dagen waarvoor nog geen dubbel vakantiegeld betaald is (niet steeds gelijk aan het aantal niet opgenomen dagen!).

Maak tijdig uw collectieve vakantie voor 2018 bekend!

De lokale Confederaties Bouw stelden onlangs regionale vakantieakkoorden op waarin een periode van collectieve sluiting voor de bouwbedrijven voor 2018 aanbevolen wordt.

Het hoeft nauwelijks gezegd te worden dat de meeste bouwbedrijven deze aanbeveling opvolgen...

Hou er wel rekening mee dat de data van de collectieve sluiting jaarlijkse vakantie net als de data van de 12 inhaalrustdagen bouw moeten opgenomen worden in uw arbeidsreglement.
In tegenstelling tot de bekendmaking van de vervangende feestdagen (bekendmaking voor 15 december), is er geen wettelijke deadline vooropgesteld rond de communicatie van de effectieve collectieve sluitingsperiode. Toch doet u er als werkgever goed aan om dit tijdig te doen (bv: samen met de bekendmaking van de vervangingsdagen van de feestdagen of voor het einde van het jaar). Zo vermijdt u mogelijke discussies met uw werknemers, zijn deze tijdig op de hoogte en kunnen zij hun vakantieplannen op tijd in orde brengen.

De 12 inhaalrustdagen in de bouwsector moeten verplicht gevolgd worden door de arbeiders en bedienden, tewerkgesteld in de bouwsector.

Andere sectoren dan de bouw : Neem tijdig de inhaalrustdagen op!

Verschillende Paritaire Comités laten toe dat er in de bedrijven gewerkt wordt met ‘een gemiddelde arbeidsduur op jaarbasis door toekenning van inhaalrust- of ADV-dagen’. Belangrijk is te noteren dat deze ADV-dagen voor het einde van het jaar moeten worden opgenomen (tenzij een CAO afgesloten in het toepasselijke Paritair Comité anders voorziet).

Het indexpercentage waarmee de lonen van de bedienden (PC 200) verhoogd worden op 1 oktober 2017, bedraagt 1,1%.

Loonschaal I: eerste jaar van de indiensttreding

Dit barema is van toepassing vanaf 1 oktober 2017. Het omvat de indexering op 1 oktober 2017 met coëfficiënt 1,011.

ervaring klasse   A klasse B klasse   C klasse   D
0 jaar €1.688,58 €1.758,94 €1.783,81 €1.924,17
1 jaar €1.693,67 €1.769,02 €1.783,81 €1.936,90
2 jaar €1.698,72 €1.779,13 €1.824,04 €1.949,41
3 jaar €1.703,82 €1.789,31 €1.859,40 €1.962,18
4 jaar €1.708,97 €1.803,03 €1.894,75 €2.011,67
5 jaar €1.713,97 €1.816,99 €1.930,23 €2.055,70
6 jaar €1.719,05 €1.827,54 €1.965,60 €2.099,66
7 jaar €1.724,08 €1.853,93 €2.001,08 €2.143,53
8 jaar €1.729,51 €1.880,37 €2.036,59 €2.187,54
9 jaar €1.743,54 €1.906,72 €2.072,08 €2.231,28
10 jaar €1.757,63 €1.933,26 €2.107,45 €2.275,48
11 jaar €1.769,60 €1.955,60 €2.142,91 €2.319,24
12 jaar €1.781,46 €1.977,67 €2.178,31 €2.363,32
13 jaar €1.793,50 €2.000,03 €2.206,30 €2.407,20
14 jaar €1.805,27 €2.022,16 €2.234,19 €2.451,19
15 jaar €1.816,99 €2.044,44 €2.262,19 €2.488,13
16 jaar €1.828,64 €2.051,65 €2.290,08 €2.525,02
17 jaar €1.840,34 €2.058,80 €2.318,03 €2.561,91
18 jaar €1.852,03 €2.066,11 €2.325,99 €2.598,89
19 jaar €1.852,03 €2.073,29 €2.334,00 €2.635,85
20 jaar €1.852,03 €2.080,53 €2.342,03 €2.648,92
21 jaar €1.852,03 €2.087,89 €2.350,20 €2.662,08
22 jaar €1.852,03 €2.095,00 €2.358,25 €2.675,23
23 jaar €1.852,03 €2.102,24 €2.366,47 €2.688,25
24 jaar €1.852,03 €2.109,47 €2.374,54 €2.701,24
25 jaar €1.852,03 €2.116,66 €2.382,77 €2.714,24
26 jaar €1.852,03 €2.123,90 €2.390,87 €2.727,27


Loonschaal II: bedienden die minstens 1 jaar werkzaam zijn in dezelfde onderneming

Dit barema is van toepassing vanaf 1 oktober 2017. Het omvat de indexering op 1 oktober 2017 met coëfficiënt 1,011.

ervaring  klasse A klasse   B klasse   C klasse   D
1   jaar €1.739,39 €1.816,78 €1.831,98 €1.989,19
2   jaar €1.744,58 €1.827,16 €1.873,30 €2.002,04
3   jaar €1.749,83 €1.837,62 €1.909,60 €2.015,13
4   jaar €1.754,84 €1.851,58 €1.946,01 €2.066,30
5   jaar €1.760,00 €1.865,98 €1.982,51 €2.111,64
6   jaar €1.765,10 €1.876,86 €2.018,85 €2.156,80
7   jaar €1.770,30 €1.903,97 €2.055,40 €2.202,03
8   jaar €1.776,01 €1.931,26 €2.091,96 €2.247,21
9   jaar €1.790,41 €1.958,33 €2.128,43 €2.292,35
10   jaar €1.804,91 €1.985,64 €2.164,91 €2.337,71
11   jaar €1.817,26 €2.008,59 €2.201,32 €2.382,84
12   jaar €1.829,44 €2.031,29 €2.237,72 €2.428,11
13   jaar €1.841,80 €2.054,28 €2.266,51 €2.473,33
14   jaar €1.853,93 €2.077,11 €2.295,18 €2.518,59
15   jaar €1.865,98 €2.099,95 €2.323,98 €2.556,57
16   jaar €1.877,96 €2.107,38 €2.352,74 €2.594,50
17   jaar €1.889,94 €2.114,76 €2.381,52 €2.632,52
18   jaar €1.901,92 €2.122,30 €2.389,68 €2.670,50
19   jaar €1.901,92 €2.129,73 €2.397,89 €2.708,56
20   jaar €1.901,92 €2.137,00 €2.406,21 €2.722,04
21   jaar €1.901,92 €2.144,60 €2.414,61 €2.735,53
22   jaar €1.901,92 €2.152,00 €2.422,86 €2.749,05
23   jaar €1.901,92 €2.159,55 €2.431,40 €2.762,54
24   jaar €1.901,92 €2.166,91 €2.439,72 €2.775,88
25   jaar €1.901,92 €2.174,32 €2.448,19 €2.789,19
26   jaar €1.901,92 €2.181,72 €2.456,46 €2.802,65


Loonschaal jongeren

Dit barema is van toepassing vanaf 1 oktober 2017. Het omvat de indexering op 1 oktober 2017 met coëfficiënt 1,011.

leeftijd klasse   A klasse   B klasse   C klasse   D
16 jaar €1.266,44 €1.319,20 €1.337,86 €1.443,13
17 jaar €1.350,86 €1.407,15 €1.427,05 €1.539,33
18 jaar €1.435,29 €1.495,10 €1.516,25 €1.635,55
19 jaar €1.519,72 €1.583,04 €1.605,42 €1.731,75
20 jaar €1.604,15 €1.670,99 €1.694,62 €1.827,96


Loonschaal studenten

Dit barema is van toepassing vanaf 1 oktober 2017. Het omvat de indexering op 1 oktober 2017 met coëfficiënt 1,011.

leeftijd klasse   A klasse   B klasse   C klasse   D
16 jaar €1.089,43 €1.132,73    
17 jaar €1.231,70 €1.281,42    
18 jaar €1.373,85 €1.430,28 €1.551,29 €1.703,38
19 jaar €1.487,56 €1.549,34 €1.682,02 €1.811,75
20 jaar €1.544,46 €1.608,79 €1.747,19 €1.875,87


Elke werknemer wordt ingeschaald in het barema, gebaseerd op het aantal jaren beroepservaring en de functie die hij/zij uitoefent. 

Beroepservaring 
Onder beroepservaring wordt verstaan “de periodes van effectieve en gelijkgestelde beroepsprestaties bij de werkgever waarbij de werknemer in dienst is evenals de periodes van effectieve en gelijkgestelde beroepsprestaties die hij voor de indiensttreding bij zijn huidige werkgever verworven heeft en dit als werknemer, zelfstandige, ambtenaar of statutair”. Een heel aantal periodes worden met effectieve arbeidsprestaties gelijkgesteld, zoals ziekteperiodes voor maximum 3 jaar, thematische verloven (ouderschapsverlof, palliatief verlof, medische bijstand) voor maximum 3 jaar, gewoon voltijds tijdskrediet voor maximum 1 jaar, zwangerschapsverlof, vaderschapsverlof,… Deeltijdse prestaties worden volledig gelijkgesteld met voltijdse prestaties.

Functieclassificatie 
De functies van de bedienden worden in vier klassen ingedeeld welke door niveauonderscheidende criteria en de hierna vermelde algemene maatstaven worden bepaald:

Klasse A: Uitvoerend: functies gekenmerkt door het verrichten van een beperkt aantal zich herhalende eenvoudige taken. 
Klasse B: Ondersteunend: welke een bijdrage levert tot de realisatie van een grotere opdracht. 
Klasse C: Beherend: functies gekenmerkt door het realiseren van een afgerond geheel van taken die samen één opdracht vormen. 
Klasse DAdviserend: functies gekenmerkt door het bewaken en ontwikkelen van één bedrijfsproces in het kader van een bepaalde doelstelling.

In onderstaand document vindt u de niveau-onderscheidende criteria per klasse alsook voorbeelden van functies per klasse.

download pdfFunctieclassificatie bedienden PC 200

Onze log-in is momenteel enkel beschikbaar op desktop.

Terugbetaling Gewaarborgd Loon Serviam Plus

Terugbetalingen gewaarborgd loon mogelijk voor uw bouwvakarbeiders!

Lees meer...

Serviam Plus ESV

Er zijn sociaal secretariaten en er is Serviam Plus, de partner die met u meedenkt en soepel inspeelt op al uw vragen.

Lees meer...

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Mobiliteitsvergoeding bouw

Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen een tegemoetkoming in de reiskosten door de werkgever verschuldigd.

Lees meer...