Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

In het sectorakkoord dat de sociale partners op 15 juni 2017 in het APCB 200 afsloten, wordt in een loonsverhoging met 1,1% op 1 oktober 2017 voorzien.

Als gevolg hiervan zullen zowel de minimumlonen (= de minimumloonbarema’s schaal I en II) als de effectieve lonen (= de lonen boven barema) op 1 oktober 2017 met 1,1% verhoogd worden.

De bedrijven hebben de mogelijkheid om de 1,1% loonsverhoging om te zetten in een ander gelijkwaardig voordeel.

Wat betekent dit concreet ?

Voor de bedienden die minstens 1,1% boven barema worden betaald, heeft de onderneming dus de mogelijkheid om deze 1,1% niet toe te kennen onder de vorm van een loonsverhoging, maar om dit om te zetten in een gelijkwaardig voordeel.

Als er in de onderneming al een voordeel of een loonsverhoging in de loop van 2017 (bijvoorbeeld een loonsverhoging op 1 januari 2017) werd toegekend, dan mag deze in mindering gebracht worden van de 1,1%.

Het voordeel of de loonsverhoging die de onderneming over de periode 2017-2018 toekent, moet wel minstens gelijkwaardig zijn aan de loonkost (loon + patronale RSZ) van een loonsverhoging met 1,1% toegekend vanaf oktober 2017 .

Praktisch betekent dit dat de kost van het gelijkwaardig voordeel kan berekend worden via de formule :  brutomaandwedde x 1,1% x 13,92/12 verhoogd met de effectieve patronale RSZ-bijdrage van oktober 2017

Welke voordelen?

De onderneming kan vrij kiezen welk gelijkwaardig voordeel zij aan haar werknemers wil toekennen.  Indien er een syndicale afvaardiging voor bedienden in de onderneming aanwezig is, dan moet dit met haar besproken worden.  Is er geen vakbondsafvaardiging, dan kan de werkgever vrij kiezen wat hij doet, maar hij moet uiteraard wel de werknemers informeren over de gemaakte keuze.

Voorbeelden van gelijkwaardige voordelen zijn invoering of verhoging van maaltijdcheques (maar dan wel voor 1 oktober 2017 ingevoerd), een verhoging van de werkgeversbijdrage groepsverzekering ,...

Wat dient u aan ons te laten weten ?

Ons sociaal secretariaat zorgt voor de verhoging van de brutowedden bedienden volgens de afspraken die in de CAO voorzien zijn en zal alle brutowedden van de bedienden met 1,1% verhogen.  Voorzag u in een gelijkwaardig voordeel en dient de 1,1% verhoging niet toegepast te worden voor alle of bepaalde bedienden, laat het ons dan op ten laatste op vrijdag 13 oktober 2017 weten via ons centraal emailadres info@dienstbetoon.be

Wanneer een werknemer tijdelijk arbeidsongeschikt is, heeft hij recht op gewaarborgd loon lastens de werkgever en nadien op ziekte-uitkeringen.

In de onderstaande 3 situaties kan de werknemer terugvallen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht veroorzaakt door medische redenen. De eerste twee situaties bestonden al langer. De derde situatie werd toegevoegd naar aanleiding van de nieuwe wetgeving inzake re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers. 

1/  De werknemer is door de adviserend geneesheer van de mutualiteit of van het RIZIV arbeidsgeschikt verklaard, maar hij hervat het werk niet en betwist de beslissing van arbeidsgeschiktheid voor de arbeidsrechtbank.
Gedurende de gerechtelijke procedure kan de werknemer provisionele werkloosheidsuitkeringen ontvangen.

 • indien de arbeidsrechtbank de werknemer gelijk geeft en zijn arbeidsongeschiktheid erkent, betaalt de ziekteverzekering het bedrag van de ontvangen uitkeringen terug aan de RVA;
 • indien de werknemer ongelijk krijgt en de arbeidsrechtbank dus meent dat hij geschikt is om te werken, dan moet de werknemer het werk hervatten en kan hij de ontvangen uitkeringen behouden.

2/  De werknemer is arbeidsgeschikt in de zin van de ziekteverzekering maar is tijdelijk niet in staat om het overeengekomen werk uit te voeren.
De werknemer kan in dit geval uitkeringen tijdelijke werkloosheid op grond van overmacht ontvangen indien de volgende voorwaarden gelijktijdig vervuld zijn:

 • de onmogelijkheid om het werk uit te voeren is vastgesteld door de arbeidsgeneesheer of door de RVA-geneesheer;
 • er is geen passend vervangingswerk beschikbaar;
 • de aanvraag situeert zich in principe niet in de eerste 6 maanden van de arbeidsongeschiktheid (in deze periode kan de werknemer in principe ten laste genomen worden door de ziekteverzekering);
 • de onmogelijkheid om het werk uit te voeren moet een tijdelijk karakter hebben.

3/ De werknemer is arbeidsgeschikt in de zin van de ziekteverzekering maar is definitief ongeschikt om het overeengekomen werk uit te voeren en een re-integratietraject is lopende.
In dit geval kan de werknemer uitkeringen tijdelijke werkloosheid ontvangen indien de onmogelijkheid tot werken wordt vastgesteld door de geneesheer van de RVA en enkel in de volgende situaties:

 • indien de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer beslist heeft dat de werknemer in staat is om bij de werkgever een aangepast of ander werk uit te voeren: voor de periode voorafgaand aan het overmaken van het re-integratieplan aan de werknemer of voor de periode voorafgaand aan het einde van het re-integratietraject;
 • indien de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer beslist heeft dat de werknemer niet in staat is om bij de werkgever een aangepast of ander werk uit te voeren: gedurende de termijn voor het aantekenen van beroep tegen de beslissing tot definitieve ongeschiktheid of tijdens de duur van de beroepsprocedure, indien de werknemer de beslissing tot definitieve ongeschiktheid betwist.

Na de aanvraag om uitkeringen zal de werknemer door het werkloosheidsbureau worden uitgenodigd voor een onderzoek door de geneesheer van de RVA.

Bron: www.rva.be, infoblad E24.

Indien een belastingplichtige lastens de fiscus recht heeft op een (terug)betaling van bv. BTW, maar hij nog een andere openstaande fiscale schuld heeft zoals bv. nog niet-betaalde onroerende voorheffing, mag de fiscus de som die zij normaal moet (terug)betalen, gebruiken om de openstaande schuld aan te zuiveren.

Vanaf september 2017 mogen ook sociale schulden worden aangezuiverd. De FOD Financiën en de RSZ wisselen gegevens uit over openstaande sociale schulden. Als een werkgever recht heeft op een terugbetaling van de fiscus en geen fiscale schulden heeft, maar wel openstaande schulden heeft bij de RSZ, zal deze terugbetaling voortaan gebruikt kunnen worden om de sociale schuld aan te zuiveren.

De FOD Financiën licht de betrokken werkgever op voorhand in over het bedrag dat naar de RSZ zal worden overgedragen. De RSZ van zijn kant brengt de werkgever en eventuele andere betrokken partijen op de hoogte van de ontvangen betaling en de schuld die met de betaling is afgelost.

Bron: www.financien.belgium.be

 

Sociaal secretariaat voor
het bouwbedrijf en
aanverwante sectoren

Tel. 03 203 44 11  •  Fax. 03 232 63 75

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

In het sectorakkoord dat de sociale partners op 15 juni 2017 in het APCB 200 afsloten, wordt in een loonsverhoging met 1,1% op 1 oktober 2017 voorzien.

Als gevolg hiervan zullen zowel de minimumlonen (= de minimumloonbarema’s schaal I en II) als de effectieve lonen (= de lonen boven barema) op 1 oktober 2017 met 1,1% verhoogd worden.

De bedrijven hebben de mogelijkheid om de 1,1% loonsverhoging om te zetten in een ander gelijkwaardig voordeel.

Wat betekent dit concreet ?

Voor de bedienden die minstens 1,1% boven barema worden betaald, heeft de onderneming dus de mogelijkheid om deze 1,1% niet toe te kennen onder de vorm van een loonsverhoging, maar om dit om te zetten in een gelijkwaardig voordeel.

Als er in de onderneming al een voordeel of een loonsverhoging in de loop van 2017 (bijvoorbeeld een loonsverhoging op 1 januari 2017) werd toegekend, dan mag deze in mindering gebracht worden van de 1,1%.

Het voordeel of de loonsverhoging die de onderneming over de periode 2017-2018 toekent, moet wel minstens gelijkwaardig zijn aan de loonkost (loon + patronale RSZ) van een loonsverhoging met 1,1% toegekend vanaf oktober 2017 .

Praktisch betekent dit dat de kost van het gelijkwaardig voordeel kan berekend worden via de formule :  brutomaandwedde x 1,1% x 13,92/12 verhoogd met de effectieve patronale RSZ-bijdrage van oktober 2017

Welke voordelen?

De onderneming kan vrij kiezen welk gelijkwaardig voordeel zij aan haar werknemers wil toekennen.  Indien er een syndicale afvaardiging voor bedienden in de onderneming aanwezig is, dan moet dit met haar besproken worden.  Is er geen vakbondsafvaardiging, dan kan de werkgever vrij kiezen wat hij doet, maar hij moet uiteraard wel de werknemers informeren over de gemaakte keuze.

Voorbeelden van gelijkwaardige voordelen zijn invoering of verhoging van maaltijdcheques (maar dan wel voor 1 oktober 2017 ingevoerd), een verhoging van de werkgeversbijdrage groepsverzekering ,...

Wat dient u aan ons te laten weten ?

Ons sociaal secretariaat zorgt voor de verhoging van de brutowedden bedienden volgens de afspraken die in de CAO voorzien zijn en zal alle brutowedden van de bedienden met 1,1% verhogen.  Voorzag u in een gelijkwaardig voordeel en dient de 1,1% verhoging niet toegepast te worden voor alle of bepaalde bedienden, laat het ons dan op ten laatste op vrijdag 13 oktober 2017 weten via ons centraal emailadres info@dienstbetoon.be

Wanneer een werknemer tijdelijk arbeidsongeschikt is, heeft hij recht op gewaarborgd loon lastens de werkgever en nadien op ziekte-uitkeringen.

In de onderstaande 3 situaties kan de werknemer terugvallen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht veroorzaakt door medische redenen. De eerste twee situaties bestonden al langer. De derde situatie werd toegevoegd naar aanleiding van de nieuwe wetgeving inzake re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers. 

1/  De werknemer is door de adviserend geneesheer van de mutualiteit of van het RIZIV arbeidsgeschikt verklaard, maar hij hervat het werk niet en betwist de beslissing van arbeidsgeschiktheid voor de arbeidsrechtbank.
Gedurende de gerechtelijke procedure kan de werknemer provisionele werkloosheidsuitkeringen ontvangen.

 • indien de arbeidsrechtbank de werknemer gelijk geeft en zijn arbeidsongeschiktheid erkent, betaalt de ziekteverzekering het bedrag van de ontvangen uitkeringen terug aan de RVA;
 • indien de werknemer ongelijk krijgt en de arbeidsrechtbank dus meent dat hij geschikt is om te werken, dan moet de werknemer het werk hervatten en kan hij de ontvangen uitkeringen behouden.

2/  De werknemer is arbeidsgeschikt in de zin van de ziekteverzekering maar is tijdelijk niet in staat om het overeengekomen werk uit te voeren.
De werknemer kan in dit geval uitkeringen tijdelijke werkloosheid op grond van overmacht ontvangen indien de volgende voorwaarden gelijktijdig vervuld zijn:

 • de onmogelijkheid om het werk uit te voeren is vastgesteld door de arbeidsgeneesheer of door de RVA-geneesheer;
 • er is geen passend vervangingswerk beschikbaar;
 • de aanvraag situeert zich in principe niet in de eerste 6 maanden van de arbeidsongeschiktheid (in deze periode kan de werknemer in principe ten laste genomen worden door de ziekteverzekering);
 • de onmogelijkheid om het werk uit te voeren moet een tijdelijk karakter hebben.

3/ De werknemer is arbeidsgeschikt in de zin van de ziekteverzekering maar is definitief ongeschikt om het overeengekomen werk uit te voeren en een re-integratietraject is lopende.
In dit geval kan de werknemer uitkeringen tijdelijke werkloosheid ontvangen indien de onmogelijkheid tot werken wordt vastgesteld door de geneesheer van de RVA en enkel in de volgende situaties:

 • indien de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer beslist heeft dat de werknemer in staat is om bij de werkgever een aangepast of ander werk uit te voeren: voor de periode voorafgaand aan het overmaken van het re-integratieplan aan de werknemer of voor de periode voorafgaand aan het einde van het re-integratietraject;
 • indien de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer beslist heeft dat de werknemer niet in staat is om bij de werkgever een aangepast of ander werk uit te voeren: gedurende de termijn voor het aantekenen van beroep tegen de beslissing tot definitieve ongeschiktheid of tijdens de duur van de beroepsprocedure, indien de werknemer de beslissing tot definitieve ongeschiktheid betwist.

Na de aanvraag om uitkeringen zal de werknemer door het werkloosheidsbureau worden uitgenodigd voor een onderzoek door de geneesheer van de RVA.

Bron: www.rva.be, infoblad E24.

Indien een belastingplichtige lastens de fiscus recht heeft op een (terug)betaling van bv. BTW, maar hij nog een andere openstaande fiscale schuld heeft zoals bv. nog niet-betaalde onroerende voorheffing, mag de fiscus de som die zij normaal moet (terug)betalen, gebruiken om de openstaande schuld aan te zuiveren.

Vanaf september 2017 mogen ook sociale schulden worden aangezuiverd. De FOD Financiën en de RSZ wisselen gegevens uit over openstaande sociale schulden. Als een werkgever recht heeft op een terugbetaling van de fiscus en geen fiscale schulden heeft, maar wel openstaande schulden heeft bij de RSZ, zal deze terugbetaling voortaan gebruikt kunnen worden om de sociale schuld aan te zuiveren.

De FOD Financiën licht de betrokken werkgever op voorhand in over het bedrag dat naar de RSZ zal worden overgedragen. De RSZ van zijn kant brengt de werkgever en eventuele andere betrokken partijen op de hoogte van de ontvangen betaling en de schuld die met de betaling is afgelost.

Bron: www.financien.belgium.be

 

Onze log-in is momenteel enkel beschikbaar op desktop.

Terugbetaling Gewaarborgd Loon Serviam Plus

Terugbetalingen gewaarborgd loon mogelijk voor uw bouwvakarbeiders!

Lees meer...

Serviam Plus ESV

Er zijn sociaal secretariaten en er is Serviam Plus, de partner die met u meedenkt en soepel inspeelt op al uw vragen.

Lees meer...

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Mobiliteitsvergoeding bouw

Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen een tegemoetkoming in de reiskosten door de werkgever verschuldigd.

Lees meer...