Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

Het voordeel dat een werknemer verwerft uit het privé-gebruik van een GSM toebehorend aan de werkgever, moet conform de huidige reglementering gewaardeerd worden op basis van de reële waarde ervan voor de werknemer.

Aangezien bij RSZ-controles discussies over de grootte van het voordeel legio waren, vonden de sociale partners en de RSZ het nuttig om waarderingsregels af te spreken.

Die afspraken werden in 2009 geconcretiseerd in een ontwerp-KB en kwamen in grote lijnen neer op het volgende: als de werkgever niet beschikt over een systeem dat een gefundeerde opsplitsing van het privaat en professioneel gebruik van de GSM mogelijk maakt, wordt het voordeel forfaitair geraamd op 12,50 euro per maand. Hierop zouden dan werknemers- en werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid berekend worden. Uiteindelijk is dit KB nooit definitief ondertekend geraakten en nam de rechtsonzekerheid als gevolg van de niet-ondertekening opnieuw toe.

Nu duidelijk is dat er geen forfaitaire raming van dit voordeel op korte termijn reglementair voorzien zal worden, heeft de RSZ na beslissing van het Beheerscomité recent een aantal richtlijnen uitgevaardigd.

Het komt erop neer dat er zich drie mogelijke situaties kunnen voordoen indien de werkgever een GSM ter beschikking stelt van zijn werknemer :

1. De werkgever verbiedt het privégebruik

Wanneer de werknemer de bedrijfs-GSM enkel voor beroepsdoeleinden mag gebruiken, is er geen voordeel voor de werknemer en zullen er dus geen socialezekerheidsbijdragen voor het gebruik van deze GSM verschuldigd zijn.

De RSZ eist wel dat de werkgever dit controleert en sancties neemt bij overtredingen.

2. Gecontroleerd privégebruik

In dit geval is het privégebruik van de GSM toegestaan en heeft de werkgever een systeem ingesteld dat een gefundeerde opsplitsing mogelijk maakt tussen het privaat en professioneel gebruik van de GSM.

Een dergelijk systeem kan o.a. bestaan uit een split-billing, een forfaitair maandbedrag dat het beroepsgebruik dekt of een procentuele verhouding tussen beroeps- en privégebruik, …

Het systeem zal door de RSZ worden aanvaard indien de werkgever kan aantonen dat het forfaitair maandbedrag of de percentages realistisch zijn opgesteld vanuit de functie van de werknemer en niet willekeurig bepaald zijn.

Indien de RSZ het systeem aanvaardt, dan zullen er enkel socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn op het aldus bepaalde privégebruik, tenzij de werknemer de kosten voor het privégebruik volledig aan zijn werkgever terugbetaalt.

Als de RSZ het systeem niet aanvaardt, zal er een ambtshalve regularisatie worden doorgevoerd op het voordeel voor een bedrag van € 12,50 per maand voor de niet verjaarde periode (tot 3 jaar terug).

3. Ongecontroleerd privégebruik

Indien de werkgever het privégebruik toelaat maar geen systeem hanteert om een onderscheid te maken tussen privaat en professioneel gebruik, dan wordt het privégebruik forfaitair geraamd op € 12,50 per maand en zal de RSZ overgaan tot een ambtshalve regularisatie voor de niet verjaarde periode (tot 3 jaar terug).

BESLUIT

Indien u als werkgever problemen bij de RSZ-controles wil vermijden en ook geen bijdrageopslagen en verwijlintresten wil betalen ga dan uit van het forfaitair privégebruik van € 12,50 per maand, tenzij u kiest voor een systeem van gefundeerde opsplitsing tussen privé- en professioneel gebruik van een bedrijfs-GSM.

STANDPUNT FISCUS

De richtlijnen van het beheerscomité van de RSZ zijn enkel van toepassing voor de sociale onderwerping van het voordeel dat voortvloeit uit het privégebruik van een bedrijfs-GSM. Op fiscaal vlak is niets specifiek voorzien zodat het bedrag van het voordeel in natura afhangt van de werkelijke waarde die het privégebruik inhoudt voor de werknemer.

Vanaf 1 juli 2009 verhoogt de anciënniteitspremie, waarop de arbeiders uit de bouwsector recht hebben, met 100 euro.

De premie wordt gebracht op 500 euro voor de arbeiders die een ononderbroken anciënniteit van minstens 25 jaar binnen dezelfde onderneming kunnen bewijzen en op 700 euro voor hen die aanspraak kunnen maken op een ononderbroken anciënniteit van minstens 35 jaar in het bedrijf.

Deze nieuwe bedragen zijn enkel van toepassing op de arbeiders die na 30 juni 2009 voldoen aan de anciënniteitsvoorwaarde van 25 of 35 jaar. De arbeiders die de premie hebben genoten op basis van de anciënniteit die zij bereikt hebben vóór 1 juli 2009 hebben geen recht op bijpassing van het verschil.

De regeling van de anciënniteitspremie is suppletief en hoeft dus niet te worden toegepast als de werkgever een gelijkwaardig voordeel toekent.
De arbeider die in aanmerking komt voor de anciënniteitspremie, moet minstens één dag gewerkt hebben in de periode van één jaar die voorafgaat aan de dag waarvoor hij de betreffende anciënniteit bereikt.

Op basis van de werknemersgegevens schrijft ons sociaal secretariaat maandelijks de bedrijven aan die arbeiders in dienst hebben en die mogelijk in aanmerking komen van toekenning van de anciënniteitspremie bouw.

Deze anciënniteitspremie is vrij van RSZ en belastingen.

Vanaf 1 januari 2009 is een bijzondere patronale RSZ-bijdrage van 33% van kracht op bepaalde door de werkgever ten laste genomen verkeersboetes .

Deze bijdrage is van toepassing op het bedrag dat de werkgever in plaats van zijn werknemer betaalt of aan zijn werknemer terugbetaalt, als betaling van een door de werknemer opgelopen verkeersboete tijdens de uitoefening van zijn arbeidsovereenkomst.

Onder verkeersboete wordt hier dan verstaan:
• verkeersboetes voortvloeiend uit een zware verkeersovertreding (overtredingen van de derde en vierde graad) en verkeersboetes van minimaal € 150 voortvloeiend uit een snelheidsovertreding;
• verkeersboetes voortvloeiend uit een lichte verkeersovertreding (overtredingen van de eerste en tweede graad) en verkeersboetes van minder dan € 150 voortvloeiend uit een snelheidsovertreding.

Een bedrag van € 150 op jaarbasis wordt in dit geval vrijgesteld van de solidariteitsbijdrage.

Op verkeersboetes voortvloeiend uit de toestand van het rijdend materiaal en de conformiteit van de lading is de solidariteitsbijdrage niet verschuldigd.

Deze bijzondere bijdrage is door de werkgever verschuldigd aan de RSZ.

Sociaal secretariaat voor
het bouwbedrijf en
aanverwante sectoren

Tel. 03 203 44 11  •  Fax. 03 232 63 75

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

Het voordeel dat een werknemer verwerft uit het privé-gebruik van een GSM toebehorend aan de werkgever, moet conform de huidige reglementering gewaardeerd worden op basis van de reële waarde ervan voor de werknemer.

Aangezien bij RSZ-controles discussies over de grootte van het voordeel legio waren, vonden de sociale partners en de RSZ het nuttig om waarderingsregels af te spreken.

Die afspraken werden in 2009 geconcretiseerd in een ontwerp-KB en kwamen in grote lijnen neer op het volgende: als de werkgever niet beschikt over een systeem dat een gefundeerde opsplitsing van het privaat en professioneel gebruik van de GSM mogelijk maakt, wordt het voordeel forfaitair geraamd op 12,50 euro per maand. Hierop zouden dan werknemers- en werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid berekend worden. Uiteindelijk is dit KB nooit definitief ondertekend geraakten en nam de rechtsonzekerheid als gevolg van de niet-ondertekening opnieuw toe.

Nu duidelijk is dat er geen forfaitaire raming van dit voordeel op korte termijn reglementair voorzien zal worden, heeft de RSZ na beslissing van het Beheerscomité recent een aantal richtlijnen uitgevaardigd.

Het komt erop neer dat er zich drie mogelijke situaties kunnen voordoen indien de werkgever een GSM ter beschikking stelt van zijn werknemer :

1. De werkgever verbiedt het privégebruik

Wanneer de werknemer de bedrijfs-GSM enkel voor beroepsdoeleinden mag gebruiken, is er geen voordeel voor de werknemer en zullen er dus geen socialezekerheidsbijdragen voor het gebruik van deze GSM verschuldigd zijn.

De RSZ eist wel dat de werkgever dit controleert en sancties neemt bij overtredingen.

2. Gecontroleerd privégebruik

In dit geval is het privégebruik van de GSM toegestaan en heeft de werkgever een systeem ingesteld dat een gefundeerde opsplitsing mogelijk maakt tussen het privaat en professioneel gebruik van de GSM.

Een dergelijk systeem kan o.a. bestaan uit een split-billing, een forfaitair maandbedrag dat het beroepsgebruik dekt of een procentuele verhouding tussen beroeps- en privégebruik, …

Het systeem zal door de RSZ worden aanvaard indien de werkgever kan aantonen dat het forfaitair maandbedrag of de percentages realistisch zijn opgesteld vanuit de functie van de werknemer en niet willekeurig bepaald zijn.

Indien de RSZ het systeem aanvaardt, dan zullen er enkel socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn op het aldus bepaalde privégebruik, tenzij de werknemer de kosten voor het privégebruik volledig aan zijn werkgever terugbetaalt.

Als de RSZ het systeem niet aanvaardt, zal er een ambtshalve regularisatie worden doorgevoerd op het voordeel voor een bedrag van € 12,50 per maand voor de niet verjaarde periode (tot 3 jaar terug).

3. Ongecontroleerd privégebruik

Indien de werkgever het privégebruik toelaat maar geen systeem hanteert om een onderscheid te maken tussen privaat en professioneel gebruik, dan wordt het privégebruik forfaitair geraamd op € 12,50 per maand en zal de RSZ overgaan tot een ambtshalve regularisatie voor de niet verjaarde periode (tot 3 jaar terug).

BESLUIT

Indien u als werkgever problemen bij de RSZ-controles wil vermijden en ook geen bijdrageopslagen en verwijlintresten wil betalen ga dan uit van het forfaitair privégebruik van € 12,50 per maand, tenzij u kiest voor een systeem van gefundeerde opsplitsing tussen privé- en professioneel gebruik van een bedrijfs-GSM.

STANDPUNT FISCUS

De richtlijnen van het beheerscomité van de RSZ zijn enkel van toepassing voor de sociale onderwerping van het voordeel dat voortvloeit uit het privégebruik van een bedrijfs-GSM. Op fiscaal vlak is niets specifiek voorzien zodat het bedrag van het voordeel in natura afhangt van de werkelijke waarde die het privégebruik inhoudt voor de werknemer.

Vanaf 1 juli 2009 verhoogt de anciënniteitspremie, waarop de arbeiders uit de bouwsector recht hebben, met 100 euro.

De premie wordt gebracht op 500 euro voor de arbeiders die een ononderbroken anciënniteit van minstens 25 jaar binnen dezelfde onderneming kunnen bewijzen en op 700 euro voor hen die aanspraak kunnen maken op een ononderbroken anciënniteit van minstens 35 jaar in het bedrijf.

Deze nieuwe bedragen zijn enkel van toepassing op de arbeiders die na 30 juni 2009 voldoen aan de anciënniteitsvoorwaarde van 25 of 35 jaar. De arbeiders die de premie hebben genoten op basis van de anciënniteit die zij bereikt hebben vóór 1 juli 2009 hebben geen recht op bijpassing van het verschil.

De regeling van de anciënniteitspremie is suppletief en hoeft dus niet te worden toegepast als de werkgever een gelijkwaardig voordeel toekent.
De arbeider die in aanmerking komt voor de anciënniteitspremie, moet minstens één dag gewerkt hebben in de periode van één jaar die voorafgaat aan de dag waarvoor hij de betreffende anciënniteit bereikt.

Op basis van de werknemersgegevens schrijft ons sociaal secretariaat maandelijks de bedrijven aan die arbeiders in dienst hebben en die mogelijk in aanmerking komen van toekenning van de anciënniteitspremie bouw.

Deze anciënniteitspremie is vrij van RSZ en belastingen.

Vanaf 1 januari 2009 is een bijzondere patronale RSZ-bijdrage van 33% van kracht op bepaalde door de werkgever ten laste genomen verkeersboetes .

Deze bijdrage is van toepassing op het bedrag dat de werkgever in plaats van zijn werknemer betaalt of aan zijn werknemer terugbetaalt, als betaling van een door de werknemer opgelopen verkeersboete tijdens de uitoefening van zijn arbeidsovereenkomst.

Onder verkeersboete wordt hier dan verstaan:
• verkeersboetes voortvloeiend uit een zware verkeersovertreding (overtredingen van de derde en vierde graad) en verkeersboetes van minimaal € 150 voortvloeiend uit een snelheidsovertreding;
• verkeersboetes voortvloeiend uit een lichte verkeersovertreding (overtredingen van de eerste en tweede graad) en verkeersboetes van minder dan € 150 voortvloeiend uit een snelheidsovertreding.

Een bedrag van € 150 op jaarbasis wordt in dit geval vrijgesteld van de solidariteitsbijdrage.

Op verkeersboetes voortvloeiend uit de toestand van het rijdend materiaal en de conformiteit van de lading is de solidariteitsbijdrage niet verschuldigd.

Deze bijzondere bijdrage is door de werkgever verschuldigd aan de RSZ.

Onze log-in is momenteel enkel beschikbaar op desktop.

Terugbetaling Gewaarborgd Loon Serviam Plus

Terugbetalingen gewaarborgd loon mogelijk voor uw bouwvakarbeiders!

Lees meer...

Serviam Plus ESV

Er zijn sociaal secretariaten en er is Serviam Plus, de partner die met u meedenkt en soepel inspeelt op al uw vragen.

Lees meer...

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Mobiliteitsvergoeding bouw

Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen een tegemoetkoming in de reiskosten door de werkgever verschuldigd.

Lees meer...